50/1980

Asetus konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen ja siihen liittyvien valinnaisten pöytäkirjojen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Wienissä 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehty konsulisuhteita koskeva Wienin yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (621/80), jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 12 päivänä kesäkuuta 1980 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 2 päivänä heinäkuuta 1980, sekä siihen liittyvät kansalaisuuden saamista koskeva valinnainen pöytäkirja ja erimielisyyksien pakollista ratkaisemista koskeva valinnainen pöytäkirja, jotka on ratifioitu ja joita koskevat ratifioimiskirjat on talletettu vastaavasti kuin yleissopimuksesta on edellä sanottu, tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 35 artiklan 1 kappaleessa ja 58 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa Suomi ei myönnä kunniakonsuleiden johtamille konsuliedustustoille oikeutta käyttää diplomaattisia tai konsulikuriireja taikka diplomaattisia tai konsulikuriirilähetyksiä eikä myöskään lähettäjävaltion hallitukselle, diplomaattisille edustustoille tai muille konsuliedustustoille oikeutta käyttää sanottuja keinoja yhteydenpidossaan kunniakonsuleiden johtamien konsuliedustustojen kanssa, paitsi erityistapauksissa ja siinä laajuudessa kuin Suomen hallitus siihen suostuu.

3 §.

Ratifiointikirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset:

Viitaten yleissopimuksen 22 artiklaan Suomen hallitus toivoo, että niissä maissa, joissa vakiintuneen käytännön mukaan on sallittu vastaanottajavaltion tai kolmannen valtion kansalaisen nimittäminen Suomen kunniakonsuliksi, voisi tämä käytäntö jatkua entisellään. Suomen hallitus toivoo lisäksi, että maat, joiden kanssa Suomi solmii konsulisuhteet, noudattaisivat samanlaista käytäntöä ja antaisivat suostumuksensa sanotuille nimityksille yleissopimuksen 22 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti.

Viitaten yleissopimuksen 49 artiklan 1 kappaleen b kohtaan Suomen hallitus toteaa, että mainittua kohtaa sovellettaessa ei vapautusta myöskään myönnetä maksuista ja veroista, joita kannetaan Suomessa sijaitsevasta irtaimesta omaisuudesta kuten osakkeista tai muista yhtiöosuuksista, jotka oikeuttavat mainitun irtaimen omaisuuden omistajan hallitsemaan yhtiön omistamaa tai muuten hallitsemaa Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 1980

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.