46/1980

Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden B.1., E.1. ja E.5. voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Kiotossa 18 päivänä toukokuuta 1973 tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/78) tullausta vapaaseen liikkeeseen koskeva liite B. 1., tullikauttakuljetusta koskeva liite E. 1. ja väliaikaista tullittomuutta, jonka ehtona on jälleenvienti samassa tilassa, koskeva liite E.5. ovat voimassa 18 päivästä tammikuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden B.1., E.1. ja E.5. hyväksymisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1) Viitaten liitteen B.1. normiin 43 Suomi ilmoittaa, että Suomen lainsäädännön mukaan lievää veronkorotusta voidaan soveltaa sellaisissakin tapauksissa, joissa ei ole näyttöä lainvastaisesta aikomuksesta. Jos tavaranhaltija ryhtyy oma-aloitteisesti toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi, ei veronkorotusta kuitenkaan määrätä;

2) Viitaten liitteen E.5. suositeltuun käytäntöön 28 Suomi ilmoittaa, että Suomen lainsäädännön mukaan väliaikaisesti maahantuotu tavara on joko jälleenvietävä tai siirrettävä vapaasatamaan;

3) Viitataen liitteen E.5. suosittelun käytännön 35 kohtiin 5 ja 6 Suomi ilmoittaa, että Suomi ei ole liittynyt näissä kohdissa mainittuihin tulliyleissopimuksiin eikä sen kansallinen lainsäädäntö sisällä erityistä säännöistä näissä sopimuksissa mainittujen tavaroiden väliaikaisesta tullittomuudesta. Monet näistä tavaroista ovat kuitenkin vapautetut tullista muiden säännösten perusteella;

4) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtiin 1, 2 ja 3 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä näissä kohdissa mainituissa tapauksissa;

5) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 4 Suomi ilmoittaa, että siinä mainitulle tavaroille myönnetään väliaikainen tullittomuus, jos niitä käytetään tuontitavaroiden tilausten hankkimiseen tai ulkomaille toimitettavien tavaroiden valmistukseen;

6) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 5 Suomi ilmoittaa, että väliaikainen tullittomuus myönnetään ulkomaille toimitettavien tavaroiden valmistuksessa käytetyille tavaroille edellyttäen, että valmiiden tavaroiden ulkomainen ostaja on asettanut työkalut ja välineet korvauksetta valmistajan käyttöön;

7) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 8 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä siinä tarkoitetuissa tapauksissa, mutta tuontitullien ja -verojen osittainen palautus voidaan myöntää jälleenviennissä eräissä tapauksissa;

8) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtaan 14 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä siinä tarkoitetuissa tapauksissa. Monet tällaisista tavaroista ovat kuitenkin vapautetut tullista muiden säännösten perusteella. Lisäksi osittainen verojen palautus myönnetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin maahantuodulle kirjoille;

9) Viitaten liitteen E.5. suositellun käytännön 37 kohtiin 17 ja 18 Suomi ilmoittaa, että väliaikaista tai lopullista tullittomuutta ei myönnetä näissä kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa;

10) Viitaten liitteen E.5. suositeltuun käytäntöön 38 Suomi ilmoittaa, että Suomen lainsäädännössä ei ole säännöksiä väliaikaisesta tullittomuudesta, johon liittyy osittainen vapautus tuontitulleista ja -veroista. Sen sijaan sovelletaan jälleenviennin yhteydessä tapahtuvaa osittaispalautusmenettelyä.

3 §.

Tarkempia määräyksiä liitteiden soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 1980.

Alkuperäinen sopimus: 6/1978

Tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälinen yleissopimus

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Johdanto

Tullialueella käytettäväksi tai kulutettavaksi lopullisesti tuotavat tavarat on tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Tavarat voidaan tullata vapaaseen liikkeeseen heti maahantuonnin yhteydessä tai muun tullimenettelyn kuten esim. varastoinnin, väliaikaisen tullittomuuden tai tullikauttakuljetuksen päätyttyä.

Tärkeimmät tavaranhaltijalta vaadittavat velvoitteet tavaroiden tullaamiseksi vapaaseen liikkeeseen ovat tavarailmoituksen ja sen liiteasiakirjojen jättäminen (tuontilisenssi, alkuperätodistukset jne.) sekä vaadittavien tuontitullien ja -verojen maksaminen. Tietyin ehdoin tuontitullien ja -verojen maksua voidaan lykätä. Tulli voi tarvittaessa vaatia vakuuden tuontitullien ja -verojen maksun varmistamiseksi.

Tulli suorittaa tullauksen yhteydessä seuraavat toimenpiteet: tavarailmoituksen ja sen liiteasiakirjojen tarkastus, tavaroiden tarkastus, tuontitullien ja -verojen määrääminen ja kanto sekä tavaroiden luovutus. Kansallisten hallintokäytäntöjen erojen vuoksi mainittujen toimenpiteiden järjestys voi poiketa yllä esitetystä. Tulli voi myös vastata kauppatilastoihin tarvittavien tietojen hankkimisesta ja tuontitavaroiden valvontaa koskevien muiden asetusten ja määräysten täytäntöönpanosta. Muut toimivaltaiset viranomaiset voivat myös kohdistaa tiettyjä valvontatoimenpiteitä vapaaseen liikkeeseen tullattaviin tavaroihin (eläinlääkintää, yleistä terveyttä, kasvitauteja jne. koskeva valvonta).

Tämän liitteen määräykset koskevat eri muodollisuuksia ja toimenpiteitä (tullimuodollisuuksia), jotka liittyvät tavaroiden tullaukseen vapaaseen liikkeeseen, maahantuontitavasta riippumatta.

Tämä liite ei koske postitse maahantuotujen tavaroiden eikä matkustajien matkatavaroiden mukana tuotujen tavaroiden tullausta vapaaseen liikkeeseen.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Määritelmät

Tässä liitteessä:

a) "tullaus vapaaseen liikkeeseen" tarkoittaa tullimenettelyä, jonka nojalla maahantuodut tavarat voivat jäädä lopullisesti tullialueelle. Tämä menettely edellyttää, että kaikki vaadittavat tuontitullit ja -verot maksetaan ja vaadittavat tullimuodollisuudet täytetään;

b) "tuontitullit ja -verot" tarkoittaa tulleja ja kaikkia muita tavaroiden maahantuonnissa tai sen yhteydessä kannettavia maksuja, veroja tai muita kuluja, ei kuitenkaan maksuja tai kuluja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia;

c) "tavarailmoitus" tarkoittaa tullin määräämässä muodossa annettavaa ilmoitusta, jolla asianomaiset henkilöt osoittavat tavaroihin sovellettavan tullimenettelyn sekä ilmoittavat ne tiedot, jotka tulli vaatii kyseisen menettelyn soveltamiseksi;

d) "tavaranhaltija" tarkoittaa henkilöä, joka allekirjoittaa tavarailmoituksen tai jonka nimissä se allekirjoitetaan;

e) "tavarailmoituksen tarkastaminen" tarkoittaa toimenpidettä, johon tulli ryhtyy varmistuakseen siitä, että tavarailmoitus on oikein laadittu ja että vaaditut liiteasiakirjat ovat mukana ja täyttävät luotettavuuden ja oikeellisuuden suhteen niille asetetut ehdot;

f) "tavaroiden tarkastus" tarkoittaa tavaroiden fyysistä tarkastusta, jonka tulli suorittaa varmistuakseen siitä, että tavaroiden laji, alkuperä, kunto, Paljous ja arvo ovat yhtäpitävät tavarailmoituksen tietojen kanssa;

g) "tuontitullien ja -verojen määrääminen" tarkoittaa maksettavien tuontitullien ja -verojen määrän vahvistamista;

h) "luovutus" tarkoittaa toimenpidettä, jolla tulliviranomaiset sallivat tulliselvitettävien tavaroiden luovuttamisen asianomaisten henkilöiden hallintaan;

ij) "vakuus" tarkoittaa tulliviranomaisia tyydyttävää taetta siitä, että tullia kohtaan oleva velvoite täytetään. Vakuutta sanotaan "yleiseksi", kun sillä taataan useista toimenpiteistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen;

k) "henkilö" tarkoittaa sekä luonnollisia että juridisia henkilöitä, ellei asiayhteys muuta edellytä.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Periaatteet

1. Normi

Tullauksessa vapaaseen liikkeeseen on noudatettava tämän liitteen määräyksiä.

2. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on mainittava tullauksessa vapaaseen liikkeeseen vaadittavat ehdot ja muodollisuudet.

Huomautukset

1. Kansallinen lainsäädäntö voi sisältää tiettyjen tavararyhmien maahantuontia koskevia kieltoja ja rajoituksia.

2. Tavaroiden tullaaminen vapaaseen liikkeeseen edellyttää mm. tavarailmoituksen ja sen liiteasiakirjojen esittämistä ja kaikkien kannettavien tuontitullien ja -verojen maksamista.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Toimivaltaiset tullitoimipaikat

3. Normi

Tulliviranomaisten on määrättävä ne tullitoimipaikat, joissa tavaroita voidaan tullata vapaaseen liikkeeseen. Määrättäessä näiden toimipaikkojen valtuudet ja virka-ajat on otettava huomioon mm. kaupan ja teollisuuden erikoisvaatimukset.

Huomautukset

1. Tulliviranomaiset voivat sallia tavaroiden tullauksen vapaaseen liikkeeseen sisämaan tullitoimipaikoissa.

2. Tiettyjen tullitoimipaikkojen toimivalta voidaan rajoittaa koskemaan tiettyjä kuljetusmuotoja, tiettyjä tavararyhmiä tai tietylle alueelle (esim. raja- tai teollisuusvyöhyke) lähetettäviä tavaroita.

3. Tulliviranomaiset voivat vaatia, että tietyt tavararyhmät (esim. timantit, antiikkiesineet ja taideteokset) tullataan vapaaseen liikkeeseen niille määrätyssä tullitoimipaikassa.

4. Suositeltu käytäntö

Vastaavien tullitoimipaikkojen sijaitessa yhteisellä valtion rajalla olisi kummankin maan tulliviranomaisten mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava tällaisten tullitoimipaikkojen virka-ajat ja toimivaltuudet.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavaranhaltija

a) Henkilöt, joilla on oikeus toimia tavaranhaltijana

5. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on mainittava ne ehdot, jotka täyttäessään henkilö voi toimia tavanranhaltijana.

Huomautus

Tavaranhaltijan ei tarvitse olla tavaroiden omistaja, vaan hän voi olla esim. niiden kuljettaja, huolitsija, vastaanottaja tai tullin hyväksymä asiamies.

6. Suositeltu käytäntö

Kaikilla, joilla on oikeus määrätä tavaroista, olisi oltava oikeus toimia tavaranhaltijana.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat vaatia tavaranhaltijaa osoittamaan oikeutensa määrätä tavaroista.

b) Tavaranhaltijan vastuu

7. Normi

Tavaranhaltijaa pidetään vastuullisena tulliviranomaisille tavarailmoitukseen merkittyjen tietojen tarkkuudesta ja tuontitullien ja -verojen maksamisesta.

c) Tavaranhaltijan oikeudet

8. Normi

Ennen tavarailmoituksen jättämistä tavaranhaltijalla on oltava oikeus tulliviranomaisten asettamin ehdoin:

a) tarkastaa tavarat ja

b) ottaa tavaranäytteitä.

9. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten ei pitäisi vaatia erillistä tavarailmoitusta näytteistä, jotka on lupa ottaa tullin valvonnassa, edellyttäen että tällaiset näytteet mainitaan kyseistä tavaralähetystä koskevassa tavarailmoituksessa ja että tavarailmoitus jätetään määräajassa.

10. Suositeltu käytäntö

Erityisen vaikeissa tapauksissa ja mikäli tavaranhaltija sitä pyytää, tulliviranomaisten olisi annettava hänelle kaikki käytettävissään olevat tarpeelliset tiedot auttaakseen häntä täyttämään tavarailmoituksen.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskeva tavarailmoitus

a) Tavarailmoituksen muoto ja sisältö

11. Normi

Vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevien tavarailmoituslomakkeiden on oltava toimivaltaisten viranomaisten vahvistaman virallisen mallin mukaisia.

Toimivaltaisten viranomaisten tulee vaatia merkittäväksi tavarailmoitukseen vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä tuontitullien ja -verojen määräämiseksi ja kantamiseksi sekä tilastojen laatimiseksi ja muiden tullin vastuulla olevien lakien ja säädösten täytäntöönpanemiseksi.

Huomautukset

1. Tulliviranomaiset vaativat tavallisesti:

a) henkilötiedot

- tavaranhaltijan nimi ja osoite

- maahantuojan nimi ja osoite

- tavaroiden lähettäjän nimi ja osoite

b) kuljetustiedot

- kuljetustapa

- kuljetusvälineen tunnistamistiedot

c) tavaroita koskevat tiedot

- lähettäjä- ja alkuperämaa

- kollien kuvaus (lukumäärä, laji merkit ja numerot, paino)

- tavaroiden tariffinimitys

d) tuontitullien ja -verojen määräämiseksi tarvittavat tiedot (kunkin tavaralajin osalta)

- tariffinimike

- tuontitullien ja -verojen määrät

- bruttopaino, nettopaino tai muu paljous

- tullausarvo

e) muut tiedot

- kuhunkin tavaralajiin sovellettava tilastointinumero

- tavaroiden lähettäjäalue tai viittaus sovellettaviin lakimääräyksiin (etuuskohtelua vaadittaessa)

- viittaus tavarailmoituksen liiteasiakirjoihin

f) paikka, päiväys ja tavaranhaltijan allekirjoitus.

2. Harkitessaan nykyisten tavarailmoituslomakkeiden tarkistamista tai uusien laatimista sopimuspuolet voivat käyttää tämän liitteen lisäliitteessä I olevaa lomakemallia ottamalla huomioon lisäliitteen II huomautukset.

12. Suositeltu käytäntö

Tavaranhaltijan olisi saatava jättää väliaikainen tai epätäydellinen tavarailmoitus, jos hänellä ei ole kaikkia tavarailmoitukseen vaadittavia tietoja tulliviranomaisten hyväksymistä syistä, edellyttäen kuitenkin, että annetut tiedot ovat tullin kannalta riittävät ja että tavaranhaltija sitoutuu antamaan puuttuvat tiedot määräajassa.

Mikäli tulliviranomaiset hyväksyvät väliaikaisen tai epätäydellisen tavarailmoituksen, tavaroille olisi myönnettävä sama tariffikohtelu kuin vastaaville tavaroille, joista on annettu täydellinen ja virheetön ilmoitus.

Huomautus

Luovutettaessa tavarat ennen kuin niistä on annettu kaikki tarvittavat tiedot tavaranhaltijalta voidaan vaatia vakuus mahdollisesti kannettavista maksuista.

b) Esitettävien kopioiden määrä

13. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi vaadittava tavaranhaltijaa esittämään tavarailmoituksesta mahdollisimman vähän jäljennöksiä.

14. Suositeltu käytäntö

Vaadittaessa useita kopioita vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevasta tavarailmoituksesta, tavaranhaltijan olisi voitava täyttää kopiot yhdellä kertaa.

c) Tavarailmoituksen liiteasiakirjat

15. Normi

Tavarailmoituksen liitteinä tulliviranomaisten on vaadittava ainoastaan ne asiakirjat, joita he pitävät välttämättöminä toimenpiteen valvonnan kannalta sekä sen varmistamiseksi, että kaikkia vaatimuksia, jotka liittyvät asiaankuuluvien rajoitusten tai muiden säännösten soveltamiseen, on noudatettu.

Huomautus

Tulliviranomaiset vaativat usein, että seuraavat asiakirjat esitetään vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevan tavarailmoituksen liitteinä: tuontilisenssi, kirjallinen alkuperäselvitys, kasvitauteja koskeva todistus tai terveystodistus, kauppalasku ja kuljetusasiakirjat.

16. Suositeltu käytäntö

Milloin tiettyjä liiteasiakirjoja ei voida jättää yhdessä tavarailmoituksen kanssa ja tavaranhaltija osoittaa tähän tulliviranomaisten hyväksymät syyt, tulliviranomaisten olisi annettava hänelle lupa esittää kyseiset asiakirjat määräajassa.

Huomautus

Luovutettaessa tavarat ennen kuin puuttuvat asiakirjat esitetään, tavaranhaltijalta voidaan vaatia vakuus mahdollisesti kannettavista maksuista.

17. Suositeltu käytäntö

Mikäli tavarailmoituksen liiteasiakirjat on laadittu muulla kuin tuojamaan kielellä, tulliviranomaisten ei pitäisi järjestelmällisesti vaatia käännöstä kyseisten asiakirjojen tiedoista.

d) Tavarailmoituksen korjaus

18. Normi

Tulliviranomaisten on sallittava tavaranhaltijan korjata jätettyä tavarailmoitusta, edellyttäen kuitenkin, että korjauspyynnön saadessaan he eivät ole aloittaneet ilmoituksen eikä tavaroiden tarkastusta.

19. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi hyväksyttävä tavarailmoituksen korjaamista koskeva pyyntö sen jälkeen kun tavarailmoituksen tai tavaroiden tarkastus on alkanut, mikäli tavaranhaltijan esittämiä perusteluja pidetään pätevinä.

Huomautus

Vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevan tavarailmoituksen korjaus ei estä tulliviranomaisia ryhtymästä tarpeellisiin toimiin, jos tavarailmoituksen tai tavaroiden tarkastuksessa on havaittu rikkomus.

e) Tavara ilmoituksen peruuttaminen

20. Suositeltu käytäntö

Tavaranhaltijalla olisi oltava oikeus peruuttaa vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskeva tavarailmoitus ja pyytää muun tullimenettelyn soveltamista edellyttäen kuitenkin, että pyyntö esitetään tulliviranomaisille ennen tavaroiden luovuttamista ja perusteluja pidetään pätevinä.

Huomautus

Vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevan tavarailmoituksen peruutus ei estä tulliviranomaisia ryhtymästä tarpeellisiin toimiin, jos tavarailmoituksen tai tavaroiden tarkastuksessa on havaittu rikkomus.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavarailmoituksen jättäminen

a) Tullaustoimipaikan valinta

21. Normi

Vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskeva tavarailmoitus on jätettävä siihen toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan, jossa tavarat esitetään.

Huomautus

Jos on annettu jatkuva lupa luovuttaa tavarat ennen tavarailmoituksen esittämistä, tulliviranomaiset voivat vaatia, että tavarailmoitus jätetään määrättyyn tullitoimipaikkaan.

b) Tavarailmoituksen jättämistä koskeva määräaika

22. Normi

Jos kansallisessa lainsäädännössä on vahvistettu määräaika, jonka kuluessa vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskeva tavarailmoitus on jätettävä toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan, määrärajan on oltava niin pitkä, että tavaranhaltija ehtii hankkia ilmoitukseen vaadittavat tiedot ja ilmoituksen liiteasiakirjat.

Huomautukset

1. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan määrätä, että määräajat, joiden kuluessa tavarailmoitus on jätettävä, lasketaan esim. siitä hetkestä, jolloin tavara puretaan, esitetään tullitoimipaikassa tai luovutetaan.

2. Jos tavarailmoitusta ei ole jätetty määräajassa, tulliviranomaiset voivat ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin suojellakseen erityisesti valtion veroetuja.

23. Suositeltu käytäntö

Tavaranhaltijan pyynnöstä ja hyväksyttävinä pitämistään syistä tulliviranomaisten olisi pidennettävä määräaikaa, jonka kuluessa tavarailmoitus on jätettävä.

24. Suositeltu käytäntö

Tavaranhaltijalle olisi myönnettävä lupa jättää tavarailmoitus toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan ennen tavaroiden sinne saapumista.

Huomautus

Lupa voidaan myös antaa tavarailmoituksen jättämiseen ennen tavaroiden saapumista tukialueelle.

c) Tavarailmoitusten jättäminen määräaikavälein

25. Suositeltu käytäntö

Saman henkilön tuodessa maahan tavaroita toistuvasti tulliviranomaisten olisi annettava lupa käyttää yhtä tavarailmoitusta, joka sisältää kaikki kyseisen henkilön tiettynä ajanjaksona maahantuomat tavarat.

Huomautukset

1. Tulliviranomaiset voivat asettaa tämän edun saannin ehdoksi sen, että maahantuoja pitää asianmukaista kirjanpitoa (esim. tietokoneen avulla) ja että tarpeellisiin valvontatoimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

2. Tämän edun myöntäessään tulliviranomaiset voivat vaatia tavaranhaltijaa esittämään kunkin maahantuonnin yhteydessä kaupallisen tai virallisen asiakirjan (kauppalaskun, rahtikirjan, osoitekortin jne.), joka sisältää pääasialliset tiedot lähetyksestä.

d) Tavarailmoituksen jättäminen muuna kuin tullitoimipaikan virka-aikana

26. Normi

Tavarailmoitus on jätettävä toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan virka-aikana.

27. Suositeltu käytäntö

Tavaranhaltijan pyynnöstä ja hyväksyttävinä pitämistään syistä tulliviranomaisten olisi mahdollisuuksien mukaan sallittava tavarailmoituksen jättäminen muuna kuin toimivaltaisen tullitoimipaikan virka-aikana, jolloin tavaranhaltijan maksettavaksi voidaan määrätä kaikki tästä aiheutuvat kulut.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavarailmoituksen vastaanotto.

28. Normi

Tavarailmoitus katsotaan vastaanotetuksi kun tullitoimipaikka, johon se on jätetty, on varmistunut siitä, että kaikki tarvittavat tiedot on annettu ja että kaikki vaadittavat asiakirjat ovat mukana.

29. Normi

Jos tulliviranomaiset eivät voi ottaa vastaan tullitoimipaikkaan jätettyä, vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevaa tavarailmoitusta heidän on ilmoitettava tavaranhaltijalle hylkäämisen syyt.

Huomautus

Tavarailmoitus voidaan hylätä esim. silloin, kun tullitoimipaikalla ei ole vaadittavaa toimivaltaa tai kun puuttuvien asiapapereiden välitön esittäminen katsotaan välttämättömäksi.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavarailmoituksen tarkastus

30. Normi

Tavarailmoitus on tarkastettava mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on vastaanotettu.

31. Normi

Tavarailmoitusta tarkastaessaan tulliviranomaisten on ryhdyttävä vain välttämättöminä pitämiinsä toimenpiteisiin varmistaakseen tullin vastuulla olevien lakien ja asetusten noudattamisen.

Huomautus

Yleensä tulli

- varmistaa, että ilmoitettu tariffinimike vastaa tavaraa ja että ilmoitetut tuontitullien ja -verojen määrät ovat voimassa;

- tarkastaa, että tavarailmoituksen ja esitettyjen asiakirjojen tiedot ovat yhtäpitävät, erityisesti ne, jotka koskevat kollien tunnistamista ja tullattavaksi ilmoitettujen tavaroiden määrää ja arvoa;

- tarkastaa tavarailmoitukseen liitettyjen asiakirjojen luotettavuuden ja oikeellisuuden.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavaroiden tarkastus

a) Tavaroiden tarkastamiseen vaadittava aika

32. Normi

Jos tulliviranomaiset päättävät, että vapaaseen liikkeeseen tullattavat tavarat on tarkastettava, tarkastus on pantava toimeen mahdollisimman pian sen jälkeen kun tavarailmoitus on vastaanotettu.

33. Suositeltu käytäntö

Kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisinä olisi tarkastettava elävät eläimet, helposti pilaantuvat tavarat ja muut kiireelliset lähetykset.

34. Suositeltu käytäntö

Jos tavarat on tarkastettava myös muiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta (esim. eläinlääkintä-, kasvitauti- ja terveysvalvonnan takia), olisi tullitarkastus toimitettava samalla kertaa, mikäli mahdollista.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat vaatia, että tavarat, jotka muiden viranomaisten on määrä tarkastaa, ilmoitetaan tullattavaksi tähän tarkoitukseen määrätyissä tullitoimipaikoissa.

b) Tavaroiden tarkastaminen tullitoimipaikassa muuna kuin virka-aikana

35. Normi

Tavaranhaltijan pyynnöstä ja hyväksyttävinä pitämistään syistä tulliviranomaisten on mahdollisuuksien mukaan sallittava vapaaseen liikkeeseen tullattavien tavaroiden tarkastus tullitoimipaikassa muunakin kuin virka-aikana, jolloin tavaranhaltijan maksettavaksi voidaan määrätä kaikki tästä aiheutuvat kulut.

Huomautus

Tavaroiden tarkastus muuna kuin tullitoimipaikan virka-aikana voidaan järjestää esim. silloin, kun kysymyksessä ovat helposti pilaantuvat tavarat, elävät eläimet ja muut kiireelliset lähetykset.

c) Tavaroiden tarkastus muualla kuin tullitoimipaikassa

36. Normi

Tavaranhaltijan pyynnöstä ja hyväksyttävinä pitämistään syistä tulliviranomaisten on mahdollisuuksien mukaan sallittava vapaaseen liikkeeseen tullattavien tavaroiden tarkastus muuallakin kuin siinä tullitoimipaikassa, johon tavarailmoitus on jätetty, jolloin tavaranhaltijan maksettavaksi voidaan määrätä kaikki tästä aiheutuvat kulut.

Huomautukset

1. Tavarat voidaan tarkastaa olosuhteista riippuen asianomaisen henkilön tiloissa, sopivin laittein varustetuissa tiloissa, missä tahansa paikassa tullivalvontavyöhykkeellä tai muussakin tullitoimipaikassa kuin siinä, johon tavarailmoitus on jätetty.

2. Tavaroiden tarkastus voidaan suorittaa muuallakin kuin siinä tullitoimipaikassa, johon tavarailmoitus on jätetty, mm. seuraavissa tapauksissa:

- tavarat, jotka voidaan tarkastaa vaivatta vasta kun lasti on purettu määräpaikassa (esim. vehnä, öljy tai malmi, joka tuodaan maahan laivalla tai proomulla; irtotavarana konteinereissa lähetetyt osat; muutettaessa maahantuotavat huonekalut ja kotitaloustavarat);

- tavarat, joita ei voida tarkastaa ilman asianmukaista laitteistoa (esim. pimeä- tai kylmähuone);

- tavarat, joita ei voida tarkoituksenmukaisuusyistä vaatia esitettäväksi tullitoimipaikassa (esim. tuotteet, jotka saadaan käsittelemällä rajamaata tai rajanläheisiä louhoksia ja jotka tuodaan maahan lyhintä tietä).

d) Tavaranhaltijan mukanaolo tavaroiden tarkastuksessa

37. Normi

Tavaranhaltijalla on oltava oikeus olla mukana tavaroiden tarkastuksessa tai lähettää sinne edustajansa. Jos tulliviranomaiset pitävät sitä tarpeellisena, he voivat vaatia tavaranhaltijaa olemaan mukana tavaroiden tarkastuksessa tai lähettää sinne edustajansa, jotta tämä voi antaa tulliviranomaisille kaikkea tarkastusta helpottavaa apua.

Huomautukset

1. Tavaranhaltijaa voidaan vaatia ryhmittämään kollit, avaamaan ne, lajittelemaan tavarat laaduittain ja laskemaan niiden lukumäärä.

2. Jos vapaaseen liikkeeseen tullattavat tavarat ovat vaarallisia, arkoja tai helposti särkyviä, tavaranhaltija voidaan velvoittaa hankkimaan asiantuntijoita tullin avuksi.

3. Tavaranhaltijaa voidaan myös vaatia toimittamaan tullille tekninen selvitys maahantuoduista tavaroista.

e) Tavaroiden tarkastuksen laajuus

38. Normi

Tavaroita tarkastaessaan tulliviranomaisten on ryhdyttävä vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita he pitävät välttämättöminä takaamaan tullin vastuulla olevien lakien ja asetusten noudattamisen.

Huomautukset

1. Tavaroiden tarkastus voi olla yleisluonteinen tai yksityiskohtainen. Yleisluonteisessa tarkastuksessa tulli voi suorittaa seuraavat tarkastukset, mutta ei välttämättä kaikkia: kollien laskenta, niissä olevien merkkien ja numeroiden toteaminen sekä tavaroiden lajin varmistaminen. Yksityiskohtaisessa tarkastuksessa tavarat tarkastetaan perusteellisesti, jotta voidaan määrätä mahdollisimman tarkasti niiden kokoonpano, määrä, tariffinimike, arvo ja tarvittaessa alkuperä.

2. Tavaroiden yksityiskohtainen tarkastus on aiheellinen varsinkin silloin, kun tulliviranomaiset eivät ole tyytyväisiä tavarailmoituksessa tai sen liiteasiakirjoissa annettujen tietojen tarkkuuteen.

3. Tavarat, joista kannetaan korkeat tuontitullit ja/tai-verot, voidaan määrätä säännöllisesti yksityiskohtaiseen tarkastukseen.

39. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi mahdollisimman usein tyydyttävä vapaaseen liikkeeseen tullattavien tavaroiden yleisluonteiseen tarkastukseen.

Huomautus

Yleisluonteista tarkastusta voidaan pitää riittävänä esim. silloin, kun tullin luotettavaksi tuntema henkilö tuo usein maahan saman lajin tavaroita ja silloin, kun ilmoituksessa annettujen tietojen tarkkuus voidaan tarkastaa ilmoituksen liiteasiakirjoista tai muun todistusaineiston perusteella tai silloin, kun tavaroiden tuontitullit ja -verot ovat alhaiset.

40. Suositeltu käytäntö

Tarkastaessaan yksityiskohtaisesti tavarat, jotka on merkitty tavarailmoitukseen, joka koskee useiden kollien muodostamaa tavaralähetystä, joka mainitaan pakkausluettelossa tai muussa vastaavassa asiakirjassa, tulliviranomaisten olisi yleensä tarkastettava tavarat pistokokeella.

Huomautus

Ottaen huomioon käytettävissä olevan henkilökunnan tulliviranomaiset voivat määrätä vapaaseen liikkeeseen tullattavat tavaralähetykset yksityiskohtaiseen pistokoetarkastukseen.

f) Näytteiden otto tulliviranomaisten toimesta

41. Normi

Tavaranäytteitä on otettava vain silloin, kun tulliviranomaiset pitävät sitä välttämättömänä tullattavien tavaroiden lajin ja/tai arvon osoittamiseksi tai muiden kansallisten lakimääräysten soveltamisen varmistamiseksi. Näytteitä on otettava mahdollisimman vähän.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavarailmoitusten virheet

42. Normi

Jos tulliviranomaiset havaitsevat, että virheet tavarailmoituksessa tai tuontitullien ja -verojen määräämisessä ovat aiheuttaneet tai aiheuttavat sen, että tuontitulleja ja -veroja on kannettu tai kannetaan enemmän kuin laki määrää, heidän on maksettava takaisin liikakanto, luovuttava liikakannosta tai ilmoitettava tavaranhaltijalle, että tämä voi korjata tavarailmoitustaan tai vaatia palautusta tahi liikakannosta luopumista.

43. Normi

Jos tulliviranomaiset havaitsevat, että tavarailmoituksen virheet aiheuttavat tuontitullien ja -verojen lisäkannon, lisäasiakirjojen esittämisen tai muiden lakien tai asetusten soveltamisen, ja ellei ole näyttöä lainvastaisesta aikomuksesta, heidän on ilmoitettava siitä tavaranhaltijalle viipymättä. Ollessaan vakuuttuneita siitä, että virheet ovat olleet tahattomia ja että tavaranhaltija ei ole syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen, heidän on annettava hänen muuttaa tavarailmoitustaan ja huolehtia tarpeellisista lisämuodollisuuksista rangaistusta määräämättä.

44. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä, että silloin kun tavarailmoituksessa tai tuontitullien ja -verojen määräämisessä havaitut virheet aiheuttavat vähäisinä pidettävien lisätuontitullien ja -verojen kannon tai palauttamisen, tulli ei kanna eikä palauta tällaista määrää.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tuontitullien ja -verojen määrääminen

a) Huomioon otettavat tekijät

45. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on ilmoitettava ne tekijät, joihin tuontitullien ja -verojen määrääminen perustuu sekä ehdot, joiden mukaan nämä tekijät määrätään.

Huomautukset

1. Tuontitullien ja -verojen määrääminen perustuu yleensä seuraaviin tekijöihin:

- tariffiluokitus;

- arvo tai paljous, en mukaan, ovatko sovellettavat tuontitullit ja -verot arvo- vai paljoustulleja;

- alkuperä- tai lähettäjämaa, jos tullinalaisuus riippuu näistä tekijöistä.

2. Tariffiluokittelua, tullausarvon tai paljouden ja alkuperän määrittämistä koskevat säännöt voidaan esittää toimivaltaisten viranomaisten laatimissa selittävissä lisähuomautuksissa.

b) Tuontitullien ja -verojen määrät

46. Normi

Vapaaseen liikkeeseen tullattaviin tavaroihin sovellettavat tuontitullien ja -verojen määrät on esitettävä virallisissa tariffeissa, joiden julkisuus taattava.

47. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä se ajankohta, joka on otettava huomioon määrättäessä vapaaseen liikkeeseen tullattaviin tavaroihin sovellettavien tuontitullien ja -verojen määrät.

Huomautus

Tuontitullien ja -verojen määriä vahvistettaessa huomioon otettava ajankohta voi olla esim. tavaroiden saapumisaika, tavarailmoituksen jättöaika, ajankohta, jolloin tulli hyväksyy tavarailmoituksen, tuontitullien ja -verojen maksamisajankohta tai tavaroiden luovuttamisajankohta.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tuontitullien ja -verojen maksaminen

a) Hyväksyttävät maksutavat

48. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on mainittava kannettavien tuontitullien ja -verojen hyväksyttävät maksutavat.

49. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi sallittava myös muu kuin käteismaksu.

Huomautukset

1. Muita hyväksyttäviä maksutapoja kuin käteismaksu ovat esim. Pankki- tai postisekit, -maksut ja -siirrot.

2. Jos ulkomaisen pankin maksettavaksi asetetut sekit hyväksytään, voidaan vaatia, että pankilla on toimipaikka tuojamaassa.

b) Maksupäivä ja -paikka

50. Normi

Tulliviranomaisten on määrättävä kannettavien tuontitullien ja -verojen maksupäivä ja -paikka.

Huomautukset

1. Tuontitullit ja -verot maksetaan yleensä siihen tullitoimipaikkaan, johon tavarailmoitus on jätetty. Ne voidaan myös maksaa tulliviranomaisten määräämään muuhun toimistoon tai toimipaikkaan.

2. Yleensä vaaditaan, että tuontitullit ja -verot on maksettava samaan aikaan kuin tavarailmoitus jätetään tai hyväksytään tai ennen kuin tavarat luovutetaan. Eräissä tapauksissa maksua voidaan lykätä.

c) Tuontitullien ja -verojen maksun lykkäys

51. Suositeltu käytäntö

Henkilöille, jotka tullaavat säännöllisesti tavaroita vapaaseen liikkeeseen, olisi annettava lupa lykätä tuontitullien ja -verojen maksua kyseiseltä ajalta korkoa maksamatta.

Huomautukset

1. Tämän edun saanutta henkilöä voidaan vaatia asettamaan vakuus, jonka suuruuden tulliviranomaiset määräävät.

2. Sitä, joka haluaa maksulykkäystä, voidaan vaatia jättämään tulliviranomaisille kirjallinen anomus.

52. Suositeltu käytäntö

Jos maksulykkäys edellyttää vakuuden asettamista, tullialueen eri tullitoimipaikoissa tavaroita säännöllisesti tullaaville henkilöille olisi annettava oikeus asettaa yleisvakuus.

53. Suositeltu käytäntö

Maksulykkäyksen edellyttämän vakuuden määrä ei saisi ylittää niiden tuontitullien ja -verojen määrää, jotka mahdollisesti koetaan tavaroista, jotka tuodaan maahan sinä ajanjaksona, jonka osalta tuontitullien ja -verojen maksua on lykätty.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat määrätä vakuuden määrän aikaisemmalta samanpituiselta ajanjaksoita maksettujen tuontitullien ja -verojen määrän perusteella. Jos esim. sovellettavat määrät tai tuonnin määrä muuttuu, vakuuden määrää voidaan muuttaa vastaavasti.

54. Normi

Jokaisen, jota vaaditaan asettamaan maksulykkäyksen edellyttämä vakuus, on saatava valita kansallisessa lainsäädännössä määrätyistä vakuusmuodoista itselleen sopivin.

55. Suositeltu käytäntö

Maksulykkäystä olisi myönnettävä vähintään 14 päivää laskettuna päivämäärästä, jona tuontitullit ja -verot normaalisti erääntyvät.

Huomautukset

1. Kullekin verolajille voidaan vahvistaa eripituinen ajanjakso.

2. Tulliviranomaiset voivat suostua siihen, että tiettynä ajanjaksona maahantuoduista tavaroista maksettavat tuontitullit ja -verot maksetaan sovittuna päivänä.

d) Maksutositteet

56. Normi

Kun tuontitullit ja -verot on maksettu, maksajalle on annettava kuitti maksutositteeksi.

Huomautus

Kuittaus voidaan tehdä tavaranhaltijalle jääneeseen tavarailmoituksen jäljennökseen.

e) Tuontitullien ja -verojen perimisaika

57. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on oltava määräys ajanjaksosta, jonka kuluessa tulliviranomaiset voivat ryhtyä lain vaatimiin toimenpiteisiin periäkseen tuontitullit ja -verot, joita ei ole maksettu erääntymispäivänä.

f) Viivästymiskorko

58. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä erääntyneiden tuontitullien ja -verojen viivästymiskorkoprosentti ja sen soveltamisehdot.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavaroiden luovutus

59. Normi

Vapaaseen liikkeeseen tullattavaksi ilmoitetut tavarat on luovutettava heti sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat ne tarkastaneet tai päättäneet olla niitä tarkastamatta, edellyttäen että mitään rikkomusta ei ole havaittu, kaikki vaadittavat tuontitullit ja -verot on maksettu tai asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty niiden saannin varmistamiseksi.

60. Suositeltu käytäntö

Jos tulliviranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että tavaranhaltija täyttää myöhemmin kaikki tullaamisessa vaadittavat muodollisuudet, heidän olisi luovutettava tavarat, edellyttäen että tavaranhaltija esittää tullin hyväksymän kaupallisen tai virallisen asiakirjan, jossa on tärkeimmät asianomaista tavaralähetystä koskevat tiedot.

Huomautukset

1. Tulliviranomaiset voivat asettaa taaroiden luovutuksen ehdoksi sen, että välttämättöminä pidettävät liiteasiakirjat on esitetty ja että kansallisessa lainsäädännössä mainittuihin valvontatoimiin (eläinlääkintää, yleistä terveyttä, kasvitauteja ym. koskeviin) on ryhdytty toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

2. Tavaranhaltijaa voidaan vaatia asettamaan vakuus sen varmistamiseksi, että hän täyttää velvoitteensa tullia kohtaan.

61. Suositeltu käytäntö

Jos tavaroita ei voida tarkastaa heti, esim. silloin kun asiantuntijoita on Pyydettävä paikalle tai kun tavarat on analysoitava erikoislaboratoriossa ja tarkastus voidaan Suorittaa näytteiden tai yksityiskohtaisen teknisen asiakirja-aineiston perusteella, tulliviranomaisten olisi luovutettava tavarat ennen tarkastuksen päättymistä.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat suostua tavaroiden luovutukseen sillä ehdolla, että mahdollisesti kannettavien lisätuontitullien ja verojen maksun takeeksi asetetaan vakuus.

62. Suositeltu käytäntö

Jos tavarailmoitusta tai sen liiteasiakirjoja tai tavaroita tarkastettaessa on havaittu rikkomus, tulliviranomaisten olisi luovutettava tavarat ennen rikkomuksen selvittämistä, edellyttäen että tavaranhaltija asettaa vakuuden siitä, että lisätuontitullit ja -verot sekä rangaistusmaksut maksetaan ja edellyttäen lisäksi, ettei tavaroita ole asetettu takavarikkoon.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Tavaroiden hävittäminen tai luovuttaminen

63. Suositeltu käytäntö

Edellyttäen että rikkomusta ei ole havaittu tavarailmoitusta tai tavaroita tarkastettaessa, tavaranhaltijaa tai muuta asianomaista henkilöä ei pitäisi vaatia maksamaan tuontitulleja eikä veroja ja hänellä pitäisi olla oikeus maksun palautukseen:

- jos tavarat jotka on ilmoitettu tullattavaksi vapaaseen liikkeeseen, mutta joita ei ole vielä luovutettu, luovutetaan hänen pyynnöstään valtiolle, hävitetään tai tehdään kaupallisesti arvottomiksi tullin valvonnassa, sen mukaan kuin tulliviranomaiset päättävät. Tällainen luovutus tai hävittäminen ei saa aiheuttaa mitään kuluja valtiolle;

- jos vapaaseen liikkeeseen tullattaviksi ilmoitetut tavarat tuhoutuvat tai vahingoittuvat korjaamattomiksi onnettomuudessa tai force majeure -syystä, edellyttäen että tällainen tuhoutuminen tai vahingoittuminen tapahtuu ennen tavaroiden luovuttamista ja se osoitetaan toteen tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla.

Kaikesta tavaroiden hävittämisestä jäljelle jääneestä romusta ja jätteestä, jos se tullataan vapaaseen liikkeeseen, on maksettava samat tuontitullit ja -verot kuin siinä tilassa maahan tuotavasta jätteestä ja romusta.

Huomautus

Jos rikkomus on havaittu, tulliviranomaiset voivat myöntää kyseisen edun mikäli kansallisessa lainsäädännössä mainitut rangaistusmaksut maksetaan.

64. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten myydessä tavarat, joita ei ole tullattu vapaaseen liikkeeseen sallitussa ajassa tai joita ei ole voitu luovuttaa vaikka rikkomusta ei ole havaittu, olisi myyntitulot, joista on vähennetty tuontitullit ja -verot ja kaikki muut maksut ja kulut, mikäli mahdollista, luovutettava henkilöille, jotka ovat oikeutettuja saamaan ne tai muussa tapauksessa pidettävä heidän saatavillaan määräajan.

Huomautus

Tätä menettelyä voidaan noudattaa varsinkin silloin, kun tavarailmoitus on otettu vastaan, mutta tavaranhaltija ei ole pystynyt maksamaan tuontitulleja ja -veroja eikä ole vaatinut muun tulliselvitysmuodon soveltamista tavaroihin.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE Vapaaseen liikkeeseen tullaamista koskeva informaatio

65. Normi

Tulliviranomaisten on varmistettava, että kaikki vapaaseen liikkeeseen tullausta koskevat tarvittavat tiedot ovat kaikkien asianomaisten henkilöiden helposti saatavissa.

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE B.1. liitteen lisäliite I

Vapaaseen liikkeeseen tullattavia tavaroita koskevan tavarailmoituksen lomakemalli

(lomake painettuna)

LIITE B.1. TULLAUSTA VAPAASEEN LIIKKEESEEN KOSKEVA LIITE B.1. liitteen lisäliite II

Huomautukset

1. Lomakemallin koko on kansainvälinen ISO A4 (210 X 297 mm; 8.27 X 11.69 tuumaa). Lomakkeessa on oltava 10 mm marginaali yläreunassa ja 20 mm marginaali vasemmassa reunassa mapittamista varten. Rivinvälien on oltava 4,24 mm kerrannaisia (1/6 tuumaa) ja merkkivälien 2,54 mm kerrannaisia (1/10 tuumaa). Lomakkeen on oltava Euroopan talouskomission (ECE) hahmottelumallin mukainen (ks. lisäliite I). Pienehköt poikkeamat kenttien määräkoosta jne. sallitaan, jos erityiset syyt, esim. muun kuin metrijärjestelmän käyttö tai vakioitujen kansallisten asiakirjajärjestelmien piirteet jne., sitä vaativat lomaketta julkaisevassa maassa.

2. Maat voivat laatia paperin neliömetripainoa koskevia normeja ja väärennysten estämiseksi määrätä käytettäväksi koneella tehtävää taustakuviota.

3. Standardointiin kuuluvat vain kokoa ja hahmottelua koskevat kysymykset; lomakemallin viiteotsikoiden tarkoituksena on osoittaa, minkälaisia tietoja tietyssä paikassa tulisi olla. Näin ollen jokainen maa voi vapaasti korvata kansallisessa lomakkeessaan nämä sanat tarkoituksenmukaisemmiksi katsomillaan sanoilla, edellyttäen että tällainen sanamuoto ei muuta lomakemallissa annetun tiedon luonnetta.

4. Lisäksi ao. hallinnot voivat vapaasti jättää lomakkeistaan pois sellaisia lomakemallin kohtia, joita ne eivät vaadi. Täten tyhjäksi jäävät tilat voidaan käyttää virallisiin tarkoituksiin.

5. Hallintojen vaatimat lisäkohdat, joita lomakemallissa ei mainita, voidaan sijoittaa "vapaasti käytettävissä olevaan tilaan".

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Johdanto

Eri syistä on usein välttämätöntä lähettää tullitoimipaikasta toiseen tavaroita, joista mahdollisesti kannetaan tuonti- tai vientitullit ja -verot.

Useimpien maiden lainsäädäntö sisältää määräyksiä, joiden nojalla tällainen tavaroiden kuljettaminen voi tapahtua maksamatta tuonti- tai vientitulleja ja -veroja; tavarat kuljetetaan tällöin tullivalvonnassa asetettujen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Menettelystä, jonka nojalla tällaiset kuljetukset tapahtuvat, käytetään nimitystä tullikauttakuljetus.

Sellaisen kansainvälisen tavarakuljetuksen helpottamiseksi, jossa tavaroiden on kuljettava useiden tullialueiden kautta, kansainvälisillä sopimuksilla on järjestetty niin, että asianomaiset valtiot soveltavat yhdenmukaisia menettelyjä alueidensa kautta kuljetettavien tavaroiden kohtelussa.

Tämä liite koskee sekä kansallista että kansainvälistä tullikauttakuljetusta. Sitä ei sovelleta postitse eikä matkustajien matkatavaroiden mukana kuljetettaviin tavaroihin.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Määritelmät

Tässä liitteessä:

a) "tullikauttakuljetus" tarkoittaa tullimenettelyä, jonka nojalla tavarat kuljetetaan tullivalvonnassa yhdestä tullitoimipaikasta toiseen;

b) "tullikauttakuljetusoperaatio" tarkoittaa tavaroiden kuljettamista lähtötoimipaikasta määrätoimipaikkaan tullikauttakuljetusta soveltaen;

c) "lastaustoimipaikka" tarkoittaa jokaista tullitoimipaikkaa, jonka valtuuttamana ryhdytään tiettyihin alustaviin toimenpiteisiin helpottamaan tullikauttakuljetusoperaation alkamista lähtötoimipaikasta;

d) "lähtötoimipaikka" tarkoittaa jokaista tullitoimipaikkaa, josta tullikauttakuljetusoperaatio alkaa;

e) "välitoimipaikka" tarkoittaa jokaista tullitoimipaikkaa, johon tavarat tuodaan tai josta ne viedään tullikauttakuljetusoperaation aikana;

f) "määrätoimipaikka" tarkoittaa jokaista tullitoimipaikkaa, johon tullikauttakuljetusoperaatio päättyy;

g) "tavarailmoitus" tarkoittaa tullin määräämässä muodossa annettavaa ilmoitusta, jolla asianomaiset henkilöt osoittavat tavaroihin sovellettavan tullimenettelyn sekä ilmoittavat ne tiedot, jotka tulli vaatii kyseisen menettelyn soveltamiseksi;

h) "tavaranhaltija" tarkoittaa henkilöä, joka allekirjoittaa tavarailmoituksen tai jonka nimissä se allekirjoitetaan;

ij) "kuljetusyksikkö" tarkoittaa:

(i) konteinereita, joiden sisätilavuus on vähintään yksi kuutiometri,

(ii) maantiekulkuneuvoja, myös perävaunuja ja puoliperävaunuja,

(iii) rautatievaunuja ja

(iv) lotjia, proomuja ja muita sisävesiliikenteeseen soveltuvia aluksia;

k) "tuonti- ja vientitullit ja -verot" tarkoittaa tulleja ja kaikkia muita tavaroiden tuonnissa tai viennissä tai niiden yhteydessä kannettavia maksuja, veroja tai muita kuluja, ei kuitenkaan maksuja tai kuluja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia;

l) "tullivalvonta" tarkoittaa toimenpiteitä, joita sovelletaan niiden lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi, joiden täytäntöönpanosta tulli on vastuussa;

m) "vakuus" tarkoittaa tulliviranomaisia tyydyttävää taetta siitä, että tullia kohtaan oleva velvoite täytetään. Vakuutta sanotaan "yleiseksi" kun sillä taataan useista toimenpiteistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen;

n) "henkilö" tarkoittaa sekä luonnollisia että juridisia henkilöitä, ellei asiayhteys muuta edellytä.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Periaatteet

1. Normi

Tullikauttakuljetuksessa on noudatettava tämän liitteen määräyksiä.

2. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä, mitkä ehdot ja muodollisuudet tullikauttakuljetuksessa on täytettävä.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Soveltamisala

3. Normi

Tulliviranomaisten on sallittava alueellaan tavaroiden kauttakuljetus:

a) tulotoimipaikasta vientitoimipaikkaan;

b) tulotoimipaikasta sisämaan toimipaikkaan;

c) sisämaan toimipaikasta vientitoimipaikkaan;

d) sisämaan tullitoimipaikasta toiseen sisämaan tullitoimipaikkaan.

1 huomautus

Edellä a, b ja c kohdissa kuvatuista tullikauttakuljetuksista käytetään nimitystä "kansainvälinen tullikauttakuljetus", jos ne kuuluvat samaan kauttakuljetusoperaatioon, jonka aikana ylitetään yksi tai useampi valtion raja kahden- tai monenvälisen sopimuksen mukaisesti.

2 huomautus

Seuraavia ilmauksia voidaan käyttää edellä tarkoitetuista tullikauttakuljetuksista:

a) suora tullikauttakuljetus (tulotoimipaikasta vientitoimipaikkaan);

b) tullikauttakuljetus sisämaahan (tulotoimipaikasta sisämaan toimipaikkaan);

c) tullikauttakuljetus sisämaasta (sisämaan toimipaikasta vientitoimipaikkaan);

d) tullikauttakuljetus sisämaassa (sisämaan toimipaikasta toiseen sisämaan toimipaikkaan);

4. Normi

Kauttakulkutavaroista ei kanneta tuonti- ja vientitulleja ja -veroja, mikäli tulliviranomaisten asettamia ehtoja noudatetaan.

5. Suositeltu käytäntö

Jokaisella tavaroiden hallintaan oikeutetulla, esim. tavaroiden omistajalla, kuljettajalla, huolitsijalla, vastaanottajalla tai tullin valtuuttamalla asiamiehellä olisi oltava oikeus ilmoittaa tavarat tullikauttakuljetukseen.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat vaatia tavaranhaltijaa osoittamaan oikeutensa tavaroiden hallintaan.

6. Normi

Tavaranhaltija on vastuussa tulliviranomaisille tullikauttakuljetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä; erityisesti hänen on varmistettava, että tavarat esitetään koskemattomina määrätoimipaikassa tulliviranomaisten asettamien ehtojen mukaisesti.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Yleiset määräykset

7. Normi

Tulliviranomaisten on määrättävä ne tullitoimipaikat, joilla toimivaltuudet suorittaa tullikauttakuljetusta varten määrättyjä tehtäviä.

8. Suositeltu käytäntö

Mikäli tullitoimipaikat sijaitsevat yhteisellä rajalla, kummankin maan tulliviranomaisten olisi yhdenmukaistettava tällaisten toimipaikkojen virka-ajat ja toimivaltuudet tullikauttakuljetusta varten.

9. Suositeltu käytäntö

Asianomaisen henkilön pyynnöstä ja pätevinä pitämistään syistä tulliviranomaisten olisi, mikäli hallinnollisesti mahdollista, suoritettava tullikauttakuljetusta varten asetetut tehtävät myös muina kuin virka-aikoina ja muuallakin kuin tullitoimipaikassa, jolloin asianomaiselta henkilöltä voidaan veloittaa tästä aiheutuvat kulut.

10. Normi

Kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisinä on suoritettava ne tullitoimenpiteet, jotka koskevat eläviä eläimiä, helposti pilaantuvia tavaroita ja muita kiireellisiä tavaralähetyksiä, jotka ovat tullikauttakuljetuksessa ja joiden nopea kuljetus on välttämätön.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Muodollisuudet lähtötoimipaikassa

a) Tavarailmoitus tullikauttakuljetusta varten

11. Normi

Kirjallinen tavarailmoitus tullikauttakuljetusta varten on esitettävä lähtötoimipaikassa, elleivät tulliviranomaiset myönnä vapautusta tästä muodollisuudesta.

Huomautus

Monissa maissa on käytössä yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka mahdollistavat eräistä tullimuodollisuuksista vapauttamisen, muun muassa tavarailmoituksen esittämisestä. Näitä menettelyjä sovelletaan esim. kansainvälisellä rahtikirjalla rautateitse kuljetettaviin tavaroihin samoin kuin yksinomaan rajavyöhykkeellä kuljetettaviin tavaroihin.

12. Normi

Tullikauttakuljetuksessa käytettävien tavarailmoituslomakkeiden on oltava toimivaltaisten viranomaisten vahvistaman virallisen mallin mukaisia.

1 huomautus

Tavaranhaltijaa vaaditaan tavallisesti ilmoittamaan seuraavat tiedot:

- tavaroiden lähettäjän nimi ja osoite;

- tavaranhaltijan nimi ja osoite;

- vastaanottajan nimi ja postiosoite;

- kuljetustapa;

- kuljetusvälineen tunnistamistiedot;

- kiinnitetyt sinetit jne.;

- lastauspaikka;

- määrätoimipaikka;

- kuljetusyksikkö (tyyppi, tunnistenumero);

- kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji;

- tavara;

- lähetyksen bruttokilopaino;

- luettelo liiteasiakirjoista;

- paikka, päiväys ja tavaranhaltijan allekirjoitus.

2 huomautus

Harkitessaan tullikauttakuljetuksessa käytettävien nykyisten tavarailmoituslomakkeiden tarkistamista tai uusien laatimista toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää lomakkeiden perustana tämän liitteen lisäliitteessä I olevaa mallia ottamalla huomioon lisäliitteen II huomautukset. Malli on tarkoitettu perustaksi suunniteltaessa tullikauttakuljetusmenettelyissä käytettäviä tavarailmoituslomakkeita, ellei kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa ole määrätty muita lomakkeita. Mallilomake on suunniteltu käytettäväksi kansallisissa tullikauttakuljetusoperaatioissa, mutta sitä voidaan käyttää myös kansainvälisissä tullikauttakuljetusoperaatioissa.

13. Suositeltu käytäntö

Mikä tahansa kaupallinen tai kuljetusasiakirja, josta käy selvästi ilmi vaadittavat tiedot, olisi hyväksyttävä tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen tavaroita kuvaavaksi osaksi.

b) Vakuus

14. Normi

Tullikauttakuljetuksessa vaadittavan vakuuden muoto on määrättävä kansallisessa lainsäädännössä tai tulliviranomaisten toimesta kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

15. Suositeltu käytäntö

Hyväksyttävistä vakuusmuodoista tavaranhaltijan olisi saatava valita sopivin muoto.

16. Normi

Tulliviranomaisten on määrättävä tullikauttakuljetusoperaatiota varten annettavan vakuuden määrä.

17. Normi

Vaadittaessa vakuus varmistamaan useista tullikauttakuljetusoperaatioista aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen, tulliviranomaisten on hyväksyttävä yleisvakuus.

18. Suositeltu käytäntö

Vakuussumma olisi määrättävä mahdollisimman pieneksi ottamalla huomioon mahdollisesti kannettavat tuonti- tai vientitullit ja -verot.

c) Tavaralähetysten tarkastaminen ja tunnistaminen

19. Suositeltu käytäntö

Käyttäessään oikeuttaan tarkastaa tullikauttakuljetukseen ilmoitetut tavarat tulliviranomaisten olisi suoritettava tarkastus vain siinä laajuudessa, joka katsotaan välttämättömäksi takaamaan tullin vastattavina olevien lakien ja määräysten noudattaminen.

20. Normi

Lähtötoimipaikan tulliviranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tavaralähetys voidaan tunnistaa ja jokainen asiaton käsittely paljastaa määrätoimipaikassa.

21. Normi

Kuljetettaessa tavaralähetystä kuljetusyksikössä, tullisinetit on kiinnitettävä tähän yksikköön, mikäli se on rakenteeltaan ja varustukseltaan sellainen että:

a) tullisinetit voidaan kiinnittää siihen helposti ja tehokkaasti;

b) mitään tavaroita ei voida poistaa kuljetusyksikön sinetöidystä osasta tai lisätä siihen ilman näkyviä käsittelyjälkiä tai rikkomatta tullisinettiä;

c) siinä ei ole mitään salattua tilaa, johon tavarat voidaan kätkeä;

d) kaikki tavaran säilytykseen käytettävissä oleva tila voidaan helposti tullitarkastaa.

Tällaisten kuljetusyksikköjen on oltava myös tullisinetöityyn tavarakuljetukseen hyväksyttyjä.

1 huomautus

Kuljetusyksiköt hyväksytään tullisinetöityyn tavarakuljetukseen kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joita ovat esim. Genevessä 18 päivänä toukokuuta 1956 tehty konteinereita koskeva tulliyleissopimus; Genevessä 15 päivänä tammikuuta 1959 tehty TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskeva tulliyleissopimus; vuoden 1960 laitos Bernissä vuoden 1886 toukokuussa tehdystä sopimuksesta "Unité technique des chemins de fer"; sekä Reinillä laivaliikenteessä olevien alusten sinetöintiä koskevat "Central Rhein Commissionin säännökset (21 päivänä marraskuuta 1963 julkaistu versio). Kuljetusyksiköt voidaan hyväksyä vastaisuudessa niiden sopimusten mukaisesti, joilla mahdollisesti korvataan edellä mainitut sopimukset. Maat voivat Tehdä kahden- tai monenvälisillä sopimuksilla muita järjestelyjä sellaisten kuljetusyksiköiden hyväksymiseksi, joita käytetään tullikauttakuljetukseen yksinomaan niiden alueilla, esim. konteinerien, joiden sisätilavuus on vähemmän kuin yksi kuutiometri, mutta jotka kaikilta muilta osin hyväksytään konteinereiksi tullikäsittelyä varten.

2 huomautus

Tietyissä olosuhteissa tulliviranomaiset voivat päättää sinetöidä sellaiset kuljetusyksiköt, joita ei ole hyväksytty tullisinetöityyn tavarakuljetukseen, mikäli he ovat vakuuttuneita siitä, että kyseiset yksiköt ovat sinetöityinä riittävän luotettavia.

22. Normi

Kuljetettaessa tavaralähetystä kuljetusyksikössä, jota ei voida sinetöidä tehokkaasti, lähetyksen tunnistaminen on varmistettava ja asiaton käsittely tehtävä helposti havaittavaksi kiinnittämällä tullisinetit erikseen jokaiseen kolliin, kiinnittämällä tunnistemerkit, laatimalla tavarakuvaus, viittaamalla tavarailmoituksen liitteinä oleviin tavaranäytteisiin, kaavioihin, piirroksiin tai valokuviin, tarkastamalla tavarat kokonaan ja merkitsemällä tarkastuksen tulokset tavarailmoitukseen tai käyttämällä tullisaattoa.

Huomautus

Toimenpiteet, joihin tulliviranomaiset mahdollisesti päättävät ryhtyä jouduttaessa kuljettamaan tavaroita kuljetusyksikössä, jota ei voida sinetöidä tehokkaasti, riippuvat kuhunkin tapaukseen liittyvistä olosuhteista, ottaen huomioon muun muassa tavaroiden luonteen ja päällyksen sekä niistä mahdollisesti kannettavat tuonti- tai vientitullit ja -verot.

d) Muut valvontatoimenpiteet

23. Normi

Vain välttämättömissä tapauksissa tulliviranomaisten on vaadittava, että tavarat kuljetetaan:

a) määrättyä kuljetusreittiä pitkin tai

b) tullisaatossa.

24. Suositeltu käytäntö

Asettaessaan määräajan, jonka kuluessa tavarat on esitettävä tietyssä tullitoimipaikassa, tulliviranomaisten olisi otettava huomioon ko. tullikauttakuljetusoperaation olosuhteet.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Tullisinetit ja tunnistemerkit

25. Normi

Tullikauttakuljetuksessa käytettävien tullisinettien ja -siteiden on täytettävä tämän liitteen lisäliitteessä III mainitut vähimmäisvaatimukset.

26. Suositeltu käytäntö

Ulkomaiden tulliviranomaisten kiinnittämät tullisinetit ja tunnistemerkit olisi hyväksyttävä tullikauttakuljetusoperaatiota varten, paitsi jos niiden katsotaan olevan riittämättömiä tai epäluotettavia tai jos tulliviranomaiset ryhtyvät tavaroiden tarkastukseen. Mikäli ulkomaisia tullisinettejä ja -siteitä on hyväksytty jollakin tullialueella, niillä olisi oltava kyseisellä alueella sama oikeussuoja kuin kansallisilla tullisineteillä ja -siteillä.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Tullikauttakuljetuksen päättyminen

27. Normi

Tullikauttakuljetuksen päättymiseen nähden kansallisessa lainsäädännössä on ainoastaan vaadittava, että tavarat ja niitä koskeva tavarailmoitus esitetään määrätoimipaikassa mahdollisen määräajan kuluessa siten, että tavarat eivät ole millään tavalla muuttuneet, niitä ei ole käytetty ja tullisinetit ja tunnistemerkit ovat koskemattomat.

1 huomautus

Määrätoimipaikan edellä mainittuja tarkoituksia varten suorittamat tarkastukset riippuvat kunkin tullikauttakuljetusoperaation olosuhteista. Tulliviranomaiset varmistuvat kuitenkin tavallisesti siitä, että kaikki tullisinetit ja -siteet tai tunnistemerkit ovat koskemattomat. Tarvittaessa he voivat tarkastaa, että kuljetusyksikkö on joka suhteessa luotettava sekä tarkastaa tavarat joko pääpiirteittäin tai yksityiskohtaisesti. Tavarat voidaan tarkastaa esim. siinä yhteydessä kun tavaroihin ryhdytään soveltamaan muuta tulliselvitysmuotoa.

2 huomautus

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan määrätä, että matkan aikana sattuneet tullikauttakuljetusoperaatioon vaikuttavat onnettomuudet ja muut odottamattomat tapahtumat ilmoitetaan tulliviranomaisille tai onnettomuus- tai tapahtumapaikkaa lähinnä oleville muille toimivaltaisille viranomaisille, joiden toimesta ne vahvistetaan.

28. Normi

Mikäli toimivaltaisia tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla on osoitettu, että asianomainen henkilö on täyttänyt velvoitteensa, mahdollisesti annettu vakuus on viipymättä palautettava.

29. Suositeltu käytäntö

Jos määrättyä kuljetusreittiä tai määräaikaa ei ole noudatettu, tavaroista mahdollisesti meneviä tuonti- tai vientitulleja ei pitäisi kantaa, mikäli tulliviranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että kaikki muut ehdot on täytetty.

30. Normi

Tavallisesti kannettavista tuonti- tai vientitulleista ja -veroista on myönnettävä vapautus, mikäli tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että kauttakulkutavarat ovat tuhoutuneet tai hävinneet lopullisesti onnettomuudessa tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai ominaisuuksiensa vuoksi määrältään vähentyneet.

Huomautus

Tällaisten tavaroiden jätteet voidaan tulliviranomaisten päätöksen mukaisesti:

a) tullata vapaaseen liikkeeseen senhetkisessä tilassaan, ikään kuin ne olisi tuotu maahan siinä tilassa;

b) jälleenviedä;

c) luovuttaa valtiolle kuluitta tai

d) hävittää tai tehdä kaupallisesti arvottomiksi tullivalvonnassa ja aiheuttamatta kuluja valtiolle.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Tullikauttakuljetusta koskevat kansainväliset sopimukset

31. Suositeltu käytäntö

Sopimuspuolten olisi tarkkaan harkittava mahdollisuutta liittyä seuraaviin yleissopimuksiin sekä kansainvälisiin asiakirjoihin, joilla ko. yleissopimukset mahdollisesti korvataan:

- tavaroiden kansainvälistä kauttakuljetusta koskeva tulliyleissopimus (ITI-yleissopimus); Wien, 7 päivänä kesäkuuta 1971;

- TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskeva tulliyleissopimus (TIR-yleissopimus); Geneve, 15 päivänä tammikuuta 1959;

- tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin ATA-carnet'ta koskeva tulliyleissopimus (ATA-yleissopimus); Bryssel, 6 päivänä joulukuuta 1961.

Huomautus

ATA-carnet voidaan hyväksyä sellaisten väliaikaisesti tullittomien tavaroiden kauttakuljetuksessa, jotka on kuljetettava tullivalvonnassa määrätoimipaikkaan tai sieltä pois, joko silloin kun niiden kauttakuljetus tapahtuu tuontimaassa tai yhden tai useamman vienti- ja tuontimaan välillä sijaitsevan maan kautta.

32. Suositeltu käytäntö

Sopimuspuolten, jotka eivät voi liittyä 31 suositellussa käytännössä lueteltuihin kansainvälisiin asiakirjoihin, olisi otettava huomioon tämän liitteen normit ja suositellut käytännöt 1-30 laatiessaan kansainvälistä tullikauttakuljetusmenettelyä tarkoittavia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia sekä sisällyttää niihin lisäksi seuraavat erikoismääräykset:

1) kuljetettaessa tavaroita 21 normin vaatimukset täyttävässä kuljetusyksikössä, jos asianomainen henkilö sitä pyytää ja vakuuttaa, että kuljetuksen myöhemmässä vaiheessa kuljetusyksikköön ryhdytään soveltamaan tullisinetöintiä edellyttävää tullikauttakuljetusmenettelyä, lastaustoimipaikan tulliviranomaisten pitäisi

- varmistua mukana olevien kahden- tai monenvälisellä sopimuksella hyväksyttyjen, kuljetusyksikön sisällön osoittavien asiakirjojen paikkansapitävyydestä;

- sinetöidä kuljetusyksikkö;

- merkitä mukana oleviin asiakirjoihin lastaustoimipaikan nimi, tiedot kiinnitetyistä tullisineteistä ja niiden kiinnitysajankohdasta;

2) mikäli tavarat ilmoitetaan jälkeenpäin tullikauttakuljetukseen, lähtötoimipaikan tulliviranomaisten olisi hyväksyttävä lastaustoimipaikan kiinnittämät sinetit sekä yllä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, paitsi jos he pitävät tarpeellisena tarkastaa tavarat poikkeuksellisissa olosuhteissa;

3) tullikauttakuljetuksessa käytettävät yhteiset tavarailmoituslomakkeet olisi hyväksyttävä jokaisella kauttakuljetukseen kuuluvalla tullialueella; tällaiset lomakkeet olisi laadittava tämän liitteen lisäliitteessä I esitetyn mallin mukaan ottamalla huomioon lisäliitteen II huomautukset;

4) mikäli vakuus vaaditaan, se olisi annettava ja hyväksyttävä takuuna, joka on pätevä ja perintäkelpoinen jokaisella kauttakuljetukseen kuuluvalla tullialueella; tällaisen takuun olemassaolo todistetaan joko tullikauttakuljetuksessa käytettävällä tavarailmoituslomakkeella tai muulla asiakirjalla;

5) tulliviranomaisten tavaroiden tarkastusoikeutta estämättä, tulliviranomaisten olisi yleensä rajoitettava välitoimipaikoissa suoritettavat muodollisuudet seuraaviin toimenpiteisiin:

- toimipaikoissa, joiden kautta tavarat tuodaan tullialueelle, tulliviranomaisten olisi varmistuttava siitä, että tavarailmoitus on moitteeton, aikaisemmin kiinnitetyt tullisinetit ja -siteet tai tunnistemerkit ovat koskemattomat ja, soveltuvissa tapauksissa, kuljetusyksikkö on luotettava ja vakuus, mikäli sellainen vaaditaan, on voimassa; tämän jälkeen heidän olisi vahvistettava tavarailmoitus vastaavasti;

- toimipaikoissa, joiden kautta tavarat lähtevät tullialueelta, tulliviranomaisten olisi varmistuttava siitä, että tullisinetit ja -siteet tai tunnistemerkit ovat koskemattomat ja, soveltuvissa tapauksissa, kuljetusyksikkö on luotettava; tämän jälkeen heidän olisi vahvistettava tavarailmoitus;

6) mikäli välitoimipaikan viranomaiset poistavat tullisinetin tai tunnistemerkin, esim. tavaroiden tarkastamiseksi, heidän olisi merkittävä tavaroiden mukana olevaan tavarailmoitukseen tiedot uusista tullisineteistä tai tunnistemerkeistä;

7) välitoimipaikoissa vaadittavia muodollisuuksia olisi edelleen vähennettävä tai ne olisi kokonaan poistettava ja toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava vapautus tullikauttakuljetukseen liittyvistä velvoitteista koko tullikauttakuljetusoperaation osalta;

8) asianomaisten maiden tullihallintojen olisi ryhdyttävä keskinäistä avunantoa tarkoittaviin järjestelyihin kauttakulkutavaroita koskevien asiakirjojen paikkansapitävyyden ja tullisinettien oikeellisuuden tarkistamiseksi.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE Tullikauttakuljetusta koskevat tiedot

33. Normi

Tulliviranomaisten on varmistettava, että kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvät tullikauttakuljetukseen, ovat kaikkien asianomaisten henkilöiden helposti saatavissa.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE E.1. liitteen lisäliite I

Tavarailmoitus (tullikauttakuljetus)

(lomake painettuna)

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE E.1. liitteen lisäliite II

Huomautukset

1. Tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen mallin koko on kansainvälinen ISO A4 (210 X 297 mm; 8.27 X 11.69 tuumaa). Lomakkeessa on oltava 10 mm marginaali yläreunassa ja 20 mm marginaali vasemmassa reunassa mapittamista varten. Rivinvälien on oltava 4,24 mm kerrannaisia (1/6 tuumaa) ja merkkivälien 2,54 mm kerrannaisia (1/10 tuumaa). Lomakkeen on oltava Euroopan talouskomission (ECE) hahmottelumallin mukainen (ks. lisäliite I ). Pienehköt poikkeamat kenttien määräkoosta jne. sallitaan, jos erityiset syyt, esim. muun kuin metrijärjestelmän käyttö tai vakioitujen kansallisten asiakirjajärjestelmien piirteet jne., sitä vaativat lomaketta julkaisevassa maassa.

2. Maat voivat laatia paperin neliömetripainoa koskevia normeja ja väärennysten estämiseksi määrätä käytettäväksi koneella tehtävää taustakuviota.

3. Tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen mallin viiteotsikoiden tarkoituksena on osoittaa, minkälaatuisia tietoja tietyssä paikassa tulisi olla. Kansallisen lainsäädännön sitä edellyttäessä jokainen maa voi korvata kansallisessa lomakkeessaan nämä sanat tarkoituksenmukaisemmilla sanoilla, mikäli kyseinen sanamuoto ei muuta tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen mallissa annetun tiedon luonnetta.

4. Lisäksi hallinnot voivat jättää lomakkeistaan pois sellaisia lomakemallin kohtia, joita ne eivät vaadi. Täten tyhjäksi jäävät tilat voidaan käyttää virallisiin tarkoituksiin.

5. Malli on siten suunniteltu, että yksinomaan kansainvälistä tullikauttakuljetusta koskevat tiedot merkitään lomakkeen kääntöpuolelle ja voidaan siten jättää pois käytettäessä lomaketta muihin tarkoituksiin.

6. Seuraavat selitykset koskevat mallilomakkeen kenttiä:

Lähettäjä (nimi ja osoite)

Tämä kohta on tarkoitettu tavaroiden lähettäjän nimen ja osoitteen merkitsemistä varten. Jos useiden lähettäjien tavarat on merkitty yhteen tavarailmoitukseen, viitataan liiteasiakirjoihin.

Vastaanottaja (nimi ja postiosoite)

Tämän kohdan yläosa on tarkoitettu tavaroiden vastaanottajan postiosoitteen merkitsemistä varten, ja alaosa, "toimitusosoite", tavaroiden toimitusosoitteen ilmoittamista varten, ellei se ole sama kuin postiosoite.

Tavaranhaltija (nimi ja osoite)

Tavaranhaltija tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka allekirjoittaa tullikauttakuljetusilmoituksen tai jonka nimissä se allekirjoitetaan.

Lähettäjämaa

Tähän kohtaan merkitään tavaroiden lähettäjä- eli viejämaa.

Määrämaa

Tämä tarkoittaa tavaroiden lopullista määrämaata tullikauttakuljetusoperaation päätyttyä.

Lastauspaikka (*)

(*) Näitä kohtia voidaan muuttaa lomakkeen tietyn sovellutuksen vaatimisten mukaan tai lomakkeiden liittämiseksi kerralla täytettävien vakioitujen lomakkeiden sarjaan.

Tämä tarkoittaa lähtöpaikkaa, jossa tavarat tosiasiallisesti lastataan kuljetusvälineeseen.

Laituri, varasto jne. (*)

Tämä kohta on tarkoitettu - milloin suotavaa - tavaroiden lastausta edeltävän varastointipaikan merkitsemistä varten; tämä tieto on erityisen tärkeä, jos tavaroiden maastavienti tapahtuu tullivarastosta jne.

Via(*)

Kohtaan "Via" merkitään paikat, joissa tullirajat ylitetään; paikat, joissa kuljetusmuoto tai -välinettä muutetaan, jne.

Kuljetusmuoto ja -väline (*)

Kuljetusmuotoa ja -välinettä koskevat tiedot olisi annettava myös jokaisesta osakuljetuksesta merkitsemällä, tapauksesta riippuen, laivan nimi, rautatievaunun tai maantiekulkuneuvon rekisterinumero jne. Erilaisin kuljetusmuodoin tapahtuvassa kuljetuksessa nämä tiedot on soveltuvissa tapauksissa merkittävä kuljetuksen aikana.

Määrätoimipaikka (*)

Tämä tarkoittaa sen tullitoimipaikan nimeä, johon tullikauttakuljetusoperaatio päättyy.

Liiteasiakirjat (*)

Tavaranhaltijan olisi mainittava tässä kohdassa tavarailmoituksen liiteasiakirjat, esim. alkuperätodistukset, terveystarkastustodistukset ja lastiluettelot.

Viralliseen käyttöön

Tämä kohta on tarkoitettu mm. kollien tarkastusta koskevien tietojen merkitsemistä varten.

Tullin/tavaranhaltijan kiinnittämät sinetit jne.

Tämä kohta on tarkoitettu kiinnitettyjen sinettien lukumäärän ja numeroiden tai muiden tunnistamistietojen merkitsemistä varten. Asianomaiseen ruutuun on merkittävä, ovatko sinetit jne. kiinnitetty tullin vai tavaranhaltijan toimesta.

Kuljetusyksikkö (tyyppi, tunnistenumero), kollien ja tavaroiden merkit ja numerot

Tähän kohtaan on tarkoitus merkitä kuljetusyksikköjä (esim. konteinerityyppi ja tunnistenumero) tai tavaroita koskevat tunnistamistiedot, esim. lähettämistä koskevat merkinnät, eränumerot ja järjestysnumerot tai osoiteteksti.

Kollien lukumäärä ja laji/tavara

Tähän kohtaan on tarkoitus merkitä tiedot kollien lukumäärästä ja lajista sekä tavarasta joko tavanomaisin kauppatermein tai mikäli mahdollista käyttämällä sopivia tulli- tai rahtitariffitermejä.

Tavaranumero

Mikäli mahdollista olisi tähän kohtaan merkittävä asianomainen tilastointi- tai tullitariffinumero, koska useimmissa tapauksissa näitä numeroita tai niiden osia käytetään koko maailmassa ja koska tämä helpottaisi tavaran tunnistamista.

Bruttokilopaino

Tavaroiden bruttopaino olisi ilmoitettava kilogrammoina.

Kansallisen hallinnon vaatimukset

Tämä kohta on varattu kansallisessa hallinnossa vaadittavien lisätietojen merkitsemistä varten (esim. kuljettajan nimi, määrätty kuljetusreitti tai määräaika). Sitä voidaan myös käyttää määrätoimipaikkaa koskeviin virallisiin merkintöihin.

Vakuutta koskevat tiedot

Tähän kohtaan olisi merkittävä annettua vakuutta koskevat tiedot, esim. käteistalletus, takuu jne.

Paikka, päiväys ja tavaranhaltijan allekirjoitus

Tämän kohdan tekstiä voidaan tarvittaessa muuttaa vastaamaan kansallista lainsäädäntöä ja kahden- tai monenvälisiä sopimuksia.

Tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen kääntöpuolella olevat kohdat on tarkoitettu ainoastaan esimerkiksi ja ne olisi sovitettava kahden- tai monenvälisen tullikauttakuljetussopimuksen edellyttämän menettelyn mukaisiksi.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE E. 1. liitteen lisäliite III

TULLISINETTIEN JA -SITEIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tullisinettien ja -siteiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1. Sinettejä ja siteitä koskevat yleisvaatimukset:

Sinetit ja siteet yhdessä

a) ovat vahvat ja kestävät;

b) voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti;

c) voidaan tarkastaa ja tunnistaa helposti;

d) on mahdoton poistaa ja avata murtamatta ja mahdoton käsitellä jälkiä jättämättä;

e) voidaan käyttää vain kerran;

f) ovat mahdollisimman vaikeasti jäljennettäviä ja väärennettäviä.

2. Sinettien materiaalia, muotoa, kokoa yms. koskevat vaatimukset:

a) sinetin on muodoltaan ja kooltaan oltava sellainen, että kaikki tunnistemerkit voidaan helposti erottaa;

b) sinetin jokaisen aukon tulee olla vastaavaa kokoa kuin käytettävän siteen ja siten sovitettu, että side pysyy tiukasti kiinni kun sinetti on suljettu;

c) käytettävän materiaalin on oltava riittävän vahvaa estämään satunnainen murtuminen, ennenaikainen huononeminen (sääolosuhteiden, kemiallisen vaikutuksen jne. vuoksi) ja käsittelyt, joista ei jää jälkiä;

d) käytettävä materiaali on valittava käyttöönotetun sinetöintijärjestelmän mukaan.

3. Siteiden materiaalia, muotoa, kokoa yms. koskevat vaatimukset:

a) Siteen on oltava vahva ja kestävä sekä syöpymistä ja erilaisia sääolosuhteita kestävä;

b) käytettävän siteen on oltava pituudeltaan sellainen, että on mahdoton avata sinetöityä aukkoa osittain tai kokonaan, sinettiä tai sidettä murtamatta tai muuta näkyvää vauriota aiheuttamatta;

c) käytettävä materiaali on valittava käyttöönotetun sinetöintijärjestelmän mukaan.

4. Tunnistemerkit:

Sinetti tai side, tapauksesta riippuen, on merkittävä siten, että:

a) siitä ilmenee, että se on tullisinetti; tällöin käytetään sanaa "tulli" ilmaistuna mieluiten toisella neuvoston virallisella kielellä (englanti tai ranska);

b) siitä ilmenee sinetin kiinnittänyt maa; tällöin käytetään mieluiten samaa tunnusta, jolla osoitetaan kansainvälisessä liikenteessä olevien moottoriajoneuvojen rekisteröintimaa;

c) sen avulla voidaan tunnistaa tullitoimipaikka, jonka toimesta tai jonka antamin valtuuksin sinetti kiinnitettiin, esim. koodien tai numeroiden avulla.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Johdanto

Monista taloudellisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurisyistä jokin maa voi suosia tavaroiden väliaikaista maahantuontia.

Tavaroiden ollessa jonkin valtion tullialueella vain väliaikaisesti olisi yleensä perusteetonta vaatia niistä kannettavien tuontitullien ja -verojen lopullista maksamista, koska tästä seuraisi, että tavaroista olisi maksettava tuontitullit ja -verot joka kerta kun ne tuotaisiin väliaikaisesti eri maihin.

Useimpien maiden kansallinen lainsäädäntö sisältää tämän vuoksi määräyksiä, joiden nojalla tietyt väliaikaisesti maahantuodut tavararyhmät voidaan ehdollisesti vapauttaa tuontitulleista ja -veroista.

Tullimenettely, jonka nojalla ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista voidaan myöntää tiettyä tarkoitusta varten maahantuoduille, samassa tilassa jälleenvietäviksi tarkoitetuille tavaroille, on väliaikainen tullittomuus

Yleensä väliaikainen tullittomuus tarkoittaa täydellistä ehdollista vapautusta tuontitulleista ja -veroista. Tietyissä erikoistapauksissa käytettäessä tavaroita esim. tuotantotarkoituksiin, työprojekteihin tai kotimaan liikenteessä, ehdollinen vapautus voi kuitenkin olla vain osittainen

Tämä liite ei koske matkustajien henkilökohtaista käyttöään varten väliaikaisesti maahantuomia tavaroita eikä yksityisiä kulkuvälineitä.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE E.1. liitteen lisäliite II

Huomautukset

1. Tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen mallin koko on kansainvälinen ISO A4 (210 X 297 mm; 8.27 X 11.69 tuumaa). Lomakkeessa on oltava 10 mm marginaali yläreunassa ja 20 mm marginaali vasemmassa reunassa mapittamista varten. Rivinvälien on oltava 4,24 mm kerrannaisia (1/6 tuumaa) ja merkkivälien 2,54 mm kerrannaisia (1/10 tuumaa). Lomakkeen on oltava Euroopan talouskomission (ECE) hahmottelumallin mukainen (ks. lisäliite I ). Pienehköt poikkeamat kenttien määräkoosta jne. sallitaan, jos erityiset syyt, esim. muun kuin metrijärjestelmän käyttö tai vakioitujen kansallisten asiakirjajärjestelmien piirteet jne., sitä vaativat lomaketta julkaisevassa maassa.

2. Maat voivat laatia paperin neliömetripainoa koskevia normeja ja väärennysten estämiseksi määrätä käytettäväksi koneella tehtävää taustakuviota.

3. Tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen mallin viiteotsikoiden tarkoituksena on osoittaa, minkälaatuisia tietoja tietyssä paikassa tulisi olla. Kansallisen lainsäädännön sitä edellyttäessä jokainen maa voi korvata kansallisessa lomakkeessaan nämä sanat tarkoituksenmukaisemmilla sanoilla, mikäli kyseinen sanamuoto ei muuta tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen mallissa annetun tiedon luonnetta.

4. Lisäksi hallinnot voivat jättää lomakkeistaan pois sellaisia lomakemallin kohtia, joita ne eivät vaadi. Täten tyhjäksi jäävät tilat voidaan käyttää virallisiin tarkoituksiin.

5. Malli on siten suunniteltu, että yksinomaan kansainvälistä tullikauttakuljetusta koskevat tiedot merkitään lomakkeen kääntöpuolelle ja voidaan siten jättää pois käytettäessä lomaketta muihin tarkoituksiin.

6. Seuraavat selitykset koskevat mallilomakkeen kenttiä:

Lähettäjä (nimi ja osoite)

Tämä kohta on tarkoitettu tavaroiden lähettäjän nimen ja osoitteen merkitsemistä varten. Jos useiden lähettäjien tavarat on merkitty yhteen tavarailmoitukseen, viitataan liiteasiakirjoihin.

Vastaanottaja (nimi ja postiosoite)

Tämän kohdan yläosa on tarkoitettu tavaroiden vastaanottajan postiosoitteen merkitsemistä varten, ja alaosa, "toimitusosoite", tavaroiden toimitusosoitteen ilmoittamista varten, ellei se ole sama kuin postiosoite.

Tavaranhaltija (nimi ja osoite)

Tavaranhaltija tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka allekirjoittaa tullikauttakuljetusilmoituksen tai jonka nimissä se allekirjoitetaan.

Lähettäjämaa

Tähän kohtaan merkitään tavaroiden lähettäjä- eli viejämaa.

Määrämaa

Tämä tarkoittaa tavaroiden lopullista määrämaata tullikauttakuljetusoperaation päätyttyä.

Lastauspaikka (*)

(*) Näitä kohtia voidaan muuttaa lomakkeen tietyn sovellutuksen vaatimisten mukaan tai lomakkeiden liittämiseksi kerralla täytettävien vakioitujen lomakkeiden sarjaan.

Tämä tarkoittaa lähtöpaikkaa, jossa tavarat tosiasiallisesti lastataan kuljetusvälineeseen.

Laituri, varasto jne. (*)

Tämä kohta on tarkoitettu - milloin suotavaa - tavaroiden lastausta edeltävän varastointipaikan merkitsemistä varten; tämä tieto on erityisen tärkeä, jos tavaroiden maastavienti tapahtuu tullivarastosta jne.

Via(*)

Kohtaan "Via" merkitään paikat, joissa tullirajat ylitetään; paikat, joissa kuljetusmuoto tai -välinettä muutetaan, jne.

Kuljetusmuoto ja -väline (*)

Kuljetusmuotoa ja -välinettä koskevat tiedot olisi annettava myös jokaisesta osakuljetuksesta merkitsemällä, tapauksesta riippuen, laivan nimi, rautatievaunun tai maantiekulkuneuvon rekisterinumero jne. Erilaisin kuljetusmuodoin tapahtuvassa kuljetuksessa nämä tiedot on soveltuvissa tapauksissa merkittävä kuljetuksen aikana.

Määrätoimipaikka (*)

Tämä tarkoittaa sen tullitoimipaikan nimeä, johon tullikauttakuljetusoperaatio päättyy.

Liiteasiakirjat (*)

Tavaranhaltijan olisi mainittava tässä kohdassa tavarailmoituksen liiteasiakirjat, esim. alkuperätodistukset, terveystarkastustodistukset ja lastiluettelot.

Viralliseen käyttöön

Tämä kohta on tarkoitettu mm. kollien tarkastusta koskevien tietojen merkitsemistä varten.

Tullin/tavaranhaltijan kiinnittämät sinetit jne.

Tämä kohta on tarkoitettu kiinnitettyjen sinettien lukumäärän ja numeroiden tai muiden tunnistamistietojen merkitsemistä varten. Asianomaiseen ruutuun on merkittävä, ovatko sinetit jne. kiinnitetty tullin vai tavaranhaltijan toimesta.

Kuljetusyksikkö (tyyppi, tunnistenumero), kollien ja tavaroiden merkit ja numerot

Tähän kohtaan on tarkoitus merkitä kuljetusyksikköjä (esim. konteinerityyppi ja tunnistenumero) tai tavaroita koskevat tunnistamistiedot, esim. lähettämistä koskevat merkinnät, eränumerot ja järjestysnumerot tai osoiteteksti.

Kollien lukumäärä ja laji/tavara

Tähän kohtaan on tarkoitus merkitä tiedot kollien lukumäärästä ja lajista sekä tavarasta joko tavanomaisin kauppatermein tai mikäli mahdollista käyttämällä sopivia tulli- tai rahtitariffitermejä.

Tavaranumero

Mikäli mahdollista olisi tähän kohtaan merkittävä asianomainen tilastointi- tai tullitariffinumero, koska useimmissa tapauksissa näitä numeroita tai niiden osia käytetään koko maailmassa ja koska tämä helpottaisi tavaran tunnistamista.

Bruttokilopaino

Tavaroiden bruttopaino olisi ilmoitettava kilogrammoina.

Kansallisen hallinnon vaatimukset

Tämä kohta on varattu kansallisessa hallinnossa vaadittavien lisätietojen merkitsemistä varten (esim. kuljettajan nimi, määrätty kuljetusreitti tai määräaika). Sitä voidaan myös käyttää määrätoimipaikkaa koskeviin virallisiin merkintöihin.

Vakuutta koskevat tiedot

Tähän kohtaan olisi merkittävä annettua vakuutta koskevat tiedot, esim. käteistalletus, takuu jne.

Paikka, päiväys ja tavaranhaltijan allekirjoitus

Tämän kohdan tekstiä voidaan tarvittaessa muuttaa vastaamaan kansallista lainsäädäntöä ja kahden- tai monenvälisiä sopimuksia.

Tullikauttakuljetuksessa käytettävän tavarailmoituksen kääntöpuolella olevat kohdat on tarkoitettu ainoastaan esimerkiksi ja ne olisi sovitettava kahden- tai monenvälisen tullikauttakuljetussopimuksen edellyttämän menettelyn mukaisiksi.

LIITE E.1. TULLIKAUTTAKULJETUSTA KOSKEVA LIITE E. 1. liitteen lisäliite III

TULLISINETTIEN JA -SITEIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tullisinettien ja -siteiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1. Sinettejä ja siteitä koskevat yleisvaatimukset:

Sinetit ja siteet yhdessä

a) ovat vahvat ja kestävät;

b) voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti;

c) voidaan tarkastaa ja tunnistaa helposti;

d) on mahdoton poistaa ja avata murtamatta ja mahdoton käsitellä jälkiä jättämättä;

e) voidaan käyttää vain kerran;

f) ovat mahdollisimman vaikeasti jäljennettäviä ja väärennettäviä.

2. Sinettien materiaalia, muotoa, kokoa yms. koskevat vaatimukset:

a) sinetin on muodoltaan ja kooltaan oltava sellainen, että kaikki tunnistemerkit voidaan helposti erottaa;

b) sinetin jokaisen aukon tulee olla vastaavaa kokoa kuin käytettävän siteen ja siten sovitettu, että side pysyy tiukasti kiinni kun sinetti on suljettu;

c) käytettävän materiaalin on oltava riittävän vahvaa estämään satunnainen murtuminen, ennenaikainen huononeminen (sääolosuhteiden, kemiallisen vaikutuksen jne. vuoksi) ja käsittelyt, joista ei jää jälkiä;

d) käytettävä materiaali on valittava käyttöönotetun sinetöintijärjestelmän mukaan.

3. Siteiden materiaalia, muotoa, kokoa yms. koskevat vaatimukset:

a) Siteen on oltava vahva ja kestävä sekä syöpymistä ja erilaisia sääolosuhteita kestävä;

b) käytettävän siteen on oltava pituudeltaan sellainen, että on mahdoton avata sinetöityä aukkoa osittain tai kokonaan, sinettiä tai sidettä murtamatta tai muuta näkyvää vauriota aiheuttamatta;

c) käytettävä materiaali on valittava käyttöönotetun sinetöintijärjestelmän mukaan.

4. Tunnistemerkit:

Sinetti tai side, tapauksesta riippuen, on merkittävä siten, että:

a) siitä ilmenee, että se on tullisinetti; tällöin käytetään sanaa "tulli" ilmaistuna mieluiten toisella neuvoston virallisella kielellä (englanti tai ranska);

b) siitä ilmenee sinetin kiinnittänyt maa; tällöin käytetään mieluiten samaa tunnusta, jolla osoitetaan kansainvälisessä liikenteessä olevien moottoriajoneuvojen rekisteröintimaa;

c) sen avulla voidaan tunnistaa tullitoimipaikka, jonka toimesta tai jonka antamin valtuuksin sinetti kiinnitettiin, esim. koodien tai numeroiden avulla.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Johdanto

Monista taloudellisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurisyistä jokin maa voi suosia tavaroiden väliaikaista maahantuontia.

Tavaroiden ollessa jonkin valtion tullialueella vain väliaikaisesti olisi yleensä perusteetonta vaatia niistä kannettavien tuontitullien ja -verojen lopullista maksamista, koska tästä seuraisi, että tavaroista olisi maksettava tuontitullit ja -verot joka kerta kun ne tuotaisiin väliaikaisesti eri maihin.

Useimpien maiden kansallinen lainsäädäntö sisältää tämän vuoksi määräyksiä, joiden nojalla tietyt väliaikaisesti maahantuodut tavararyhmät voidaan ehdollisesti vapauttaa tuontitulleista ja -veroista.

Tullimenettely, jonka nojalla ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista voidaan myöntää tiettyä tarkoitusta varten maahantuoduille, samassa tilassa jälleenvietäviksi tarkoitetuille tavaroille, on väliaikainen tullittomuus

Yleensä väliaikainen tullittomuus tarkoittaa täydellistä ehdollista vapautusta tuontitulleista ja -veroista. Tietyissä erikoistapauksissa käytettäessä tavaroita esim. tuotantotarkoituksiin, työprojekteihin tai kotimaan liikenteessä, ehdollinen vapautus voi kuitenkin olla vain osittainen

Tämä liite ei koske matkustajien henkilökohtaista käyttöään varten väliaikaisesti maahantuomia tavaroita eikä yksityisiä kulkuvälineitä.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Määritelmät

Tässä liitteessä:

a) "väliaikainen tullittomuus" tarkoittaa tullimenettelyä, jonka nojalla tiettyjä tavaroita voidaan tuoda tullialueelle ehdollisesti vapautettuina tuontitulleista ja veroista; tällaiset tavarat on tuotava maahan tiettyä tarkoitusta varten sekä jälleenvietävä määräajan kuluessa ilman että niissä on tapahtunut muu muutos kuin käytöstä johtuva tavanomainen arvonaleneminen;

b) "tuontitullit ja -verot" tarkoittaa tulleja ja kaikkia muita tavaroiden maahantuonnissa tai sen yhteydessä kannettavia maksuja, veroja tai muita kuluja, ei kuitenkaan maksuja tai kuluja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia;

c) "tullivalvonta" tarkoittaa toimenpiteitä, joita sovelletaan niiden lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi, joiden täytäntöönpanosta tulli on vastuussa;

d) "vakuus" tarkoittaa tulliviranomaisia tyydyttävää taetta siitä, että tullia kohtaan oleva velvoite tullaan täyttämään. Vakuutta sanotaan "yleiseksi" kun sillä taataan useista eri toimenpiteistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen;

e) "henkilö" tarkoittaa sekä luonnollisia että juridisia henkilöitä, ellei asiayhteys muuta edellytä.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Periaate

1. Normi

Väliaikaisessa tullittomuusmenettelyssä on noudatettava tämän liitteen määräyksiä.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Soveltamisala

2. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on lueteltava, missä tapauksissa väliaikainen tullittomuus voidaan myöntää ja vahvistettava vaatimukset, jotka on tällöin täytettävä.

3. Normi

Väliaikaisesti tullittomille tavaroille on myönnettävä täydellinen ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista. Ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista voi kuitenkin olla vain osittainen 38 suositellussa käytännössä tarkoitetuissa tapauksissa.

4. Normi

Väliaikaista tullittomuutta ei saa rajoittaa koskemaan vain ulkomailta suoraan tuotuja tavaroita, vaan se on myönnettävä myös sellaisille tavaroille, jotka tulevat tullikauttakulusta, tullivarastosta tahi vapaasatamasta tai -alueelta.

5. Suositeltu käytäntö

Väliaikainen tullittomuus olisi myönnettävä riippumatta tavaroiden alkuperä-, lähettäjä- tai määrämaasta.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Väliaikaisen tullittomuuden myöntäminen

a) Väliaikaista tullittomuutta edeltävät muodollisuudet

6. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on mainittava, missä tapauksissa vaaditaan aikaisempi lupa väliaikaiseen tullittomuuteen ja luvan antamiseen valtuutetut viranomaiset.

7. Suositeltu käytäntö

Tapauksia, joissa vaaditaan aikaisempi lupa väliaikaiseen tullittomuuteen, olisi oltava mahdollisimman vähän.

b) Ilmoitus väliaikaista tullittomuutta varten

8. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä ne ehdot, jotka on täytettävä esitettäessä väliaikaisesti tullittomiksi tarkoitetut tavarat toimivaltaisissa tullitoimipaikoissa ja annettaessa tavarailmoitus.

9. Suositeltu käytäntö

Väliaikaisessa tullittomuudessa käytettävät kansalliset lomakkeet olisi yhdenmukaistettava tullauksessa käytettävien lomakkeiden kanssa.

c) Vakuus

10. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä, missä muodossa vakuus on annettava väliaikaisessa tullittomuudessa tai tulliviranomaisten on se määrättävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

11. Suositeltu käytäntö

Hyväksyttävistä vakuusmuodoista tavaranhaltijan olisi Saatava valita sopivin muoto.

12. Normi

Tulliviranomaisten on määrättävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti väliaikaisessa tullittomuudessa vaadittavan vakuuden määrä.

13. Suositeltu käytäntö

Väliaikaisessa tullittomuudessa annettavan vakuuden määrä ei saisi ylittää niiden tuontitullien ja -verojen määrää, joista tavarat on ehdollisesti vapautettu.

Huomautus

Tämä suositeltu käytäntö ei estä määräämästä vakuuden määrää yhden ainoan yksikkömäärän perusteella silloin kun tavarat kuuluvat moniin eri nimikkeisiin.

14. Normi

Henkilöille, jotka käyttävät säännöllisesti hyväkseen väliaikaista tullittomuusmenettelyä tietyn tullialueen yhdessä tai useammassa tullitoimipaikassa, on annettava lupa asettaa yleisvakuus.

15. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi luovuttava vaatimasta vakuutta ollessaan vakuuttuneita siitä, että mahdollisten saatavien maksaminen voidaan taata muilla keinoilla.

d) ATA -carnet

16. Suositeltu käytäntö

Sopimuspuolten olisi harkittava tarkkaan mahdollisuutta liittyä Brysselissä joulukuun 6 päivänä 1961 tehtyyn tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin ATA-Carnet'ta koskevaan tulliyleissopimukseen ja sen mukaisesti hyväksyä ATA-carnet kansallisten tulliasiakirjojen asemesta ja tuontitullien ja verojen vakuudeksi sellaisten tavaroiden kohdalla, joille myönnetään väliaikainen tullittomuus, johon sisältyy täydellinen ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista.

e) Tavaroiden tarkastus

17. Suositeltu käytäntö

Maahantuojan pyynnöstä ja hyväksyttävinä pidettävistä syistä tulliviranomaisten olisi mikäli mahdollista sallittava väliaikaisesti tullittomien tavaroiden tarkastus yksityisissä tiloissa, jolloin tällaisesta tarkastuksesta aiheutuvat kulut on maahantuojan maksettava.

f) Tunnistamistoimenpiteet

18. Suositeltu käytäntö

Väliaikaisesti tullittomien tavaroiden tunnistamiseksi tulliviranomaisten olisi kiinnitettävä tullimerkkejä (sinettejä, leimoja, reikärivejä jne.) vain silloin, kun tavaroita ei voida helposti tunnistaa ulkomaisten sinettien taikka merkkien, numeroiden tahi muiden niihin pysyvästi kiinnitettyjen tunnusmerkkien tahi tavaraselostuksen tai näytteiden perusteella.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Tavaroiden jääminen tullialueelle

19. Normi

Väliaikaisen tullittomuuden määräaika on vahvistettava kussakin tapausryhmässä erikseen ottamalla huomioon väliaikaiseen tullittomuuteen tarvittava aika, joka ei saa ylittää kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti määrättyä enimmäisaikaa.

20. Suositeltu käytäntö

Asianomaisen henkilön pyynnöstä ja hyväksyttävinä pidettävistä syistä tulliviranomaisten olisi pidennettävä alunperin määrättyä aikaa.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Väliaikaisen tullittomuuden päättyminen

21. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä ne ehdot, jotka on täytettävä esitettäessä väliaikaisesti tullittomiksi tarkoitetut tavarat toimivaltaisessa tullitoimipaikassa ja annettaessa tavarailmoitus.

a) Jälleenvienti

22. Normi

Väliaikaisesti tullittomat tavarat on voitava jälleenviedä yhtenä tai useampana lähetyksenä.

23. Normi

Väliaikainen tullittomuus on voitava päättää siirtämällä tavarat vapaasatamaan tai -vyöhykkeelle.

24. Normi

Väliaikaisesti tullittomat tavarat on voitava jälleenviedä myös muun kuin tuontitullitoimipaikan kautta.

25. Suositeltu käytäntö

Viejän pyynnöstä ja hyväksyttävinä pidettävistä syistä tulliviranomaisten olisi mikäli mahdollista sallittava jälleenvietävien tavaroiden tarkastus yksityisissä tiloissa, jolloin tällaisesta tarkastuksesta aiheutuvat kulut on viejän maksettava.

b) Muita väliaikaisen tullittomuuden päättämistapoja

26. Normi

Väliaikainen tullittomuus on voitava päättää ilmoittamalla tavarat tullattavaksi vapaaseen liikkeeseen, mikäli tällaisessa tapauksessa sovellettavia ehtoja ja muodollisuuksia noudatetaan.

27. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä se ajankohta, joka on otettava huomioon määrättäessä vapaaseen liikkeeseen tullattavaksi ilmoitettujen tavaroiden arvo ja paljous sekä niihin sovellettavien tuontitullien ja -verojen yksikkömäärät.

28. Suositeltu käytäntö

Väliaikainen tullittomuus olisi voitava päättää siirtämällä tavarat tullivarastoon myöhempää vientiä tai muuta hyväksyttyä käyttöä varten.

29. Suositeltu käytäntö

Väliaikainen maahantuonti olisi voitava päättää ilmoittamalla tavarat tullikauttakuljetukseen myöhempää vientiä varten.

30. Normi

Väliaikainen tullittomuus on voitava päättää silloin kun asianomaisen henkilön pyynnöstä tavarat luovutetaan valtiolle tai hävitetään tai tehdään kaupallisesti arvottomiksi tullivalvonnassa, sen mukaan kuin tulliviranomaiset päättävät. Tällainen luovuttaminen tai hävittäminen ei saa aiheuttaa mitään kuluja valtiolle.

Kaikesta hävittämisestä jäljelle jäävästä jätteestä ja romusta, mikäli se tullataan vapaaseen liikkeeseen, kannetaan samat tuontitullit ja -verot kuin tässä tilassa maahan tuotavasta jätteestä ja romusta.

31. Normi

Väliaikaisesti tullittomista tavaroista, jotka ovat tuhoutuneet tai lopullisesti hävinneet onnettomuudessa tai ylivoimaisen esteen vuoksi, ei saa kantaa tuontitulleja ja -veroja, mikäli tällainen tuhoutuminen tai häviäminen osoitetaan asianmukaisesti toteen tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla.

Kaikesta tuhoutumisesta jäljelle jäävästä jätteestä ja romusta, mikäli se tullataan vapaaseen liikkeeseen, kannetaan samat tuontitullit ja -verot kuin tässä tilassa maahan tuotavasta jät-teestä ja romusta.

Huomautus

Tavaroiden osittaisessa ehdollisessa vapauttamisessa tuontitulleista ja -veroista voidaan soveltaa normeja 30 ja 31, mikäli tavaroiden luovuttamis-, hävittämis- tai häviämisajankohtana kannettava tuontitullien ja -verojen osa maksetaan.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Vakuuden palauttaminen

32. Normi

Mahdollisesti annettu vakuus on palautettava mahdollisimman pian väliaikaisen tullittomuuden päätyttyä.

33. Suositeltu käytäntö

Mikäli vakuus on annettu käteistalletuksena, se olisi voitava maksaa takaisin siinä tullitoimipaikassa, josta tavarat jälleenviedään, vaikka tavaroita ei olisikaan tuotu maahan tämän toimipaikan kautta.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Väliaikaista tullittomuutta koskeva informaatio

34. Normi

Tulliviranomaisten on varmistettava, että kaikki väliaikaista tullittomuutta koskevat tarvittavat tiedot ovat kaikkien asianomaisten henkilöiden helposti saatavissa.

LIITE E.5. VÄLIAIKAINEN TULLITTOMUUS, JONKA EHTONA ON JÄLLEENVIENTI SAMASSA TILASSA Soveltamisala

a) Väliaikainen tullittomuus, johon sisältyy täydellinen ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista

35. Suositeltu käytäntö

Väliaikainen tullittomuus olisi myönnettävä seuraaville tavaroille:

1. "Päällysteet", jotka on mainittu (Brysselissä lokakuun 6 päivänä 1960 tehdyn) päällysten väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen 2 artiklassa.

2. "Tavaranäyttelyissä, messuilla, kokouksissa tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa käytettävät tai näytteille asetettavat tavarat", jotka on mainittu (Brysselissä kesäkuun 8 päivänä 1961 tehdyn) tavaranäyttelyissä, messuilla, kokouksissa tai vastaavissa tilaisuuksissa käytettävien tai näytteille asetettavien tavaroiden maahantuonnin helpottamista koskevan tulliyleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa.

3. "Ammatinharjoittamisvälineet", jotka on mainittu (Brysselissä kesäkuun 8 päivänä tehdyn) ammatinharjoittamisvälineiden väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen A, B ja C liitteissä.

4. "Merimiesten viihdytysaineisto", joka on mainittu (Brysselissä joulukuun 1 päivänä 1964 tehdyn) merimiesten viihdytysaineistoa koskevan tulliyleissopimuksen 1 artiklan a kohdassa.

5. "Tieteellisessä työssä tarvittava välineistö", joka on mainittu (Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 1968 tehdyn) tieteellisessä työssä tarvittavan välineistön väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen 1 artiklan a kohdassa.

6. "Opetustyössä käytettävä materiaali", joka on mainittu (Brysselissä 8 päivänä kesä-kuuta 1970 tehdyn) opetustyössä käytettävän materiaalin väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen 1 artiklan a kohdassa.

7. "Tavaranäytteet" ja "mainosfilmit", jotka on mainittu (Genevessä marraskuun 7 päivänä 1952 tehdyn) tavaranätteiden ja mainosaineiston maahantuonnin helpottamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen III ja V artiklassa.

8. "Matkailumainosaineisto", joka on mainittu (New Yorkissa 4 Päivänä kesäkuuta 1954 tehdyn) matkailun hyväksi myönnettäviä tullihelpotuksia koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan 3 artiklassa, jossa käsitellään matkailumainosasiakirjoja ja -aineistoa.

9. "Konteinerit", jotka on mainittu (Genevessä 2 päivänä joulukuuta 1972 tehdyn) konteinereita koskevan tulliyleissopimuksen 1 artiklan c kohdassa.

10. "Kuormausalustat", jotka on mainittu (Genevessä 9 päivänä joulukuuta 1960 tehdyn) kansainvälisessä liikenteessä käytettävien kuormausalustojen tullikäsittelyä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklassa.

11. "Kaupalliset maantiekuljetusneuvot", jotka on mainittu (Genevessä 18 päivänä toukokuuta 1956 tehdyn) kaupallisten maantiekuljetusneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen 1 artiklassa.

Sopimuspuolia kehotetaan harkitsemaan liittymistä yllä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin.

36. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi luovuttava vaatimasta kirjallista ilmoitusta ja vakuutta niissä väliaikaisen tullittomuuden tapauksissa, joihin viitataan 35 suositellun käytännön kohdissa 1, 9, 10 ja 11.

37. Suositeltu käytäntö

Väliaikainen tullittomuus olisi myönnettävä seuraaville tavaroille, ellei niille voida myöntää lopullista tullittomuutta kansallisen lainsäädännön nojalla:

1. Tuojamaassa väliaikaisesti asuvalle henkilölle kuuluvat käytetyt muutto tavarat.

2. Tavarat (myös ajoneuvot), jotka ominaisuutensa takia ovat yksinomaan tiettyjen tavaroiden mainontaan kelpaavia tai jonkin erityisen asian tunnetuksi tekemiseen tarkoitettuja.

3. Tiedonsiirtovälineet automaattista tietojenkäsittelyä varten.

4. Piirustukset, kaaviot ja mallit käytettäväksi tavaroiden valmistuksessa.

5. Matriisit, kuvalaatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, lainatut tai vuokratut, käytettäväksi aikakauslehtien tai kirjojen kuvapainantaan.

6. Matriisit, kuvalaatat, levyt, kehilöt ja niiden kaltaiset tavarat, lainatut tai vuokratut, käytettäväksi ulkomaille lähetettävien tavaroiden valmistuksessa.

7. Testattavat tai tarkastettavat välineet, laitteistot ja koneet.

8. Välineet, laitteistot ja koneet, jotka toimitetaan asiakkaalle kuluitta tavaroiden hankkijan tai korjaajan toimesta tai välityksellä samanlaisten tavaroiden toimitus- tai korjausaikana.

9. Puvustot ja lavasteet, jotka lainataan tai vuokrataan teattereille tai näytelmäseuroille.

10. Tavarat, joiden pakkaamista on muutettava ennen niiden ulkomaille lähettämistä.

11. Vaatteet, korut ja matot, jotka lähetetään palautusehdoilla henkilöille, jotka eivät harjoita kyseisten tavaroiden kauppaa.

12. Eläimet, urheiluvälineet ja muut ulkomailla asuvalle henkilölle kuuluvat tavarat, joita tämä käyttää urheilukilpailuissa tai -näytöksissä.

13. Näyttelyissä, myös taiteilijoiden itse järjestämissä, esiteltävät taide-, keräily- ja antiikkiesineet.

14. Tuontimaassa asuvalle henkilölle lainaksi lähetetyt kirjat.

15. Valo- ja kuultokuvat sekä elokuvat, joita esitetään näyttelyissä tai valo- tai elokuvaajille järjestettävissä kilpailuissa.

16. Vetoeläimet, joita ulkomaalla asuvat henkilöt käyttävät rajanläheisen maan käsittelyyn.

17. Eläimet, jotka tuodaan laitumelle rajanläheisille alueille ulkomailla asuvien henkilöiden käyttöön.

18. Hevoset ja muut eläimet, jotka tuodaan maahan kengitettäviksi, punnittaviksi, hoidettaviksi tai muihin eläinlääkintätarkoituksiin.

19. Laivalla saapuvat erikoisvälineet, joita käytetään maissa käyntisatamissa tavaroiden lastauksessa, purkamisessa tai käsittelyssä.

b) Väliaikainen tullittomuus, johon sisältyy osittainen ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista

38. Suositeltu käytäntö

Muille kuin suositelluissa käytännöissä 35 ja 37 tarkoitetuille tavaroille, joita käytetään väliaikaisesti esim. tuotantotarkoituksiin, työprojekteihin tai kotimaan liikenteessä, olisi myönnettävä väliaikainen tullittomuus, johon sisältyy osittainen ehdollinen vapautus tuontitulleista ja -veroista.

Huomautus

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan määrätä, että tällaisista tavaroista mahdollisesti kannettavien tuontitullien ja -verojen määrää laskettaessa on otettava huomioon aika, jonka tavarat viipyvät tullialueella, niiden käytöstä aiheutuva arvonaleneminen tai niistä maksettavat vuokramaksut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.