42/1980

Asetus maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Strasbourgissa 27 päivänä tammikuuta 1977 tehty maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus, johon liittymisestä tasavallan presidentti on 18 päivänä huhtikuuta 1980 päättänyt ja jota koskeva Suomen liittymiskirja on 26 päivänä kesäkuuta 1980 talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan, tulee Suomen osalta voimaan 27 päivänä heinäkuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Suomessa oikeusministeriö on sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettu lähtevä viranomainen ja sanotussa artiklassa tarkoitettu vastaanottava keskusviranomainen.

3 §.

Suomi ei sovella sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen b kohdassa olevia määräyksiä siltä osin kuin ne koskevat ranskan kielellä laadittuja tai tälle kielelle käännettyjä asiakirjoja.

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 1980.

Maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva EUROOPPALAINEN SOPIMUS

Tämän sopimuksen allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot,

ottaen huomioon, että Euroopan neuvoston tarkoituksena on aikaansaada entistä suurempi yhtenäisyys jäsentensä kesken;

ottaen huomioon, että on suotavaa poistaa siviiliprosessia koskevat nykyiset taloudelliset esteet ja helpottaa heikossa taloudellisessa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia toteuttaa oikeuksiaan jäsenvaltioissa;

uskoen että sopivan järjestelmän luominen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevien hakemusten toimittamista varten edistäisi tämän tavoitteen saavuttamista,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Henkilö, jolla on kotipaikkansa jonkin sopimuspuolen alueella ja joka haluaa hakea maksutonta oikeudenkäyntiä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa taikka hallintoasioissa toisen sopimuspuolen alueella, voi jättää hakemuksensa siinä valtiossa, jossa hänellä on kotipaikkansa. Tämän valtion on toimitettava hakemus edelleen toiselle valtiolle.

2 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli määrää yhden tai useamman lähettävän viranomaisen, joka toimittaa maksutonta oikeudenkäyntiä koskevat hakemukset suoraan jäljempänä mainitulle ulkomaan viranomaiselle.

2. Jokainen sopimuspuoli määrää myös vastaanottavan keskusviranomaisen, joka ottaa vastaan toisilta sopimuspuolilta tulevat maksutonta oikeudenkäyntiä koskevat hakemukset sekä ryhtyy niiden johdosta asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Liittovaltiot ja valtiot, joissa on voimassa useita oikeusjärjestelmiä, voivat määrätä useamman keskusviranomaisen.

3 artikla

1. Lähettävän viranomaisen on avustettava hakijaa varmistamaan, että hakemukseen on liitetty kaikki asiakirjat, jotka tämän viranomaisen tietämän mukaan ovat tarpeen hakemuksen tutkimista varten. Sen on myös avustettava hakijaa tarpeellisten käännösten hankkimisessa asiakirjoista.

Lähettävä viranomainen voi kieltäytyä toimittamasta hakemusta edelleen, jos se on ilmeisen perusteeton.

2. Vastaanottavan keskusviranomaisen on toimitettava hakemusasiakirjat toimivaltaiselle viranomaiselle. Sen on ilmoitettava lähettävälle viranomaiselle kaikista pyynnön tutkimiseen liittyvistä vaikeuksista sekä toimivaltaisen viranomaisen tekemästä päätöksestä.

4 artikla

Tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja asiakirjoja ei tarvitse laillistaa eikä niiltä vaadita muuta vastaavanlaista muodollisuutta.

5 artikla

Sopimuspuolet eivät saa periä maksuja tämän sopimuksen mukaan suoritetuista palveluksista.

6 artikla

1. Jos Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välillä ei ole erityisiä sopimuksia eikä 13 ja 14 artiklan määräyksistä muuta johdu:

a) maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen siihen liitettyine asiakirjoineen sekä kaikkien muiden ilmoitusten tulee olla laadittu vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, taikka asiakirjoihin on liitettävä tälle kielelle tehty käännös;

b) jokaisen sopimuspuolen tulee kuitenkin hyväksyä maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus siihen liitettyine asiakirjoineen sekä kaikki muut ilmoitukset milloin ne on laadittu englannin tai ranskan kielellä tai niihin on liitetty jommallekummalle näistä kielistä tehty käännös.

2. Ilmoitukset, jotka on lähetetty siitä valtiosta, jossa vastaanottava viranomainen sijaitsee, voidaan laatia tämän valtion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä taikka englannin tai ranskan kielellä.

7 artikla

Helpottaakseen tämän sopimuksen soveltamista sopimuspuolten keskusviranomaisten on annettava toisilleen tietoja maksutonta oikeudenkäyntiä koskevasta lainsäädännöstään.

8 artikla

Tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetut viranomaiset on määrättävä Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä, silloin kun asianomainen valtio 9 ja 11 artiklan määräysten mukaisesti tulee sopimuksen osapuoleksi. Kaikki näiden viranomaisten toimivaltaa koskevat muutokset on samoin ilmoitettava Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetussa selityksessä

9 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat tulla sen osapuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sopimuksen ilman ratifiointi- tai hyväksymisehtoa; tai

b) allekirjoittamalla sopimuksen ratifiointi- tai hyväksymisehdoin, ratifioinnin tai hyväksymisen tapahtuessa myöhemmin.

2. "Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat on talletettava Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

10 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Euroopan neuvoston kaksi jäsenvaltiota 9 artiklan määräysten mukaisesti on tullut sopimuksen osapuoliksi.

2. Jäsenvaltion osalta, joka tämän jälkeen allekirjoittaa sopimuksen ilman ratifiointi- tai hyväksymisehtoa tai ratifioi tai hyväksyy sen, sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimus on allekirjoitettu tai ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

11 artikla

1. Sopimuksen tultua voimaan Euroopan neuvoston ministerikomitea voi kutsua valtion, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen, liittymään siihen.

2. Tällaisen valtion liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan ja se tulee voimaan kuukauden kuluttua tallettamispäivästä.

12 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa ilmoittaa millä alueella tai alueilla sopimusta sovelletaan.

2. Valtio voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai myöhempänä ajankohtana Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä laajentaa tämän sopimuksen soveltamisalaa muuhun selityksessä määrättyyn alueeseen, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa tai jonka puolesta se on oikeutettu tekemään sopimuksia. Sopimuksen soveltamisalan laajentaminen tulee voimaan kuukauden kuluttua selityksen vastaanottamisesta

3. Edellisen kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan jokaisen selityksessä mainitun alueen osalta peruuttaa ilmoittamalla siitä Euroopan neuvoston pääsihteerille. Tällainen peruutus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut sitä tarkoittavan ilmoituksen.

13 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa selittää, että se joko kokonaan tai osaksi ei sovella 6 artiklan 1 kappaleen b kohdan määräyksiä. Mitään muita tätä sopimusta koskevia varaumia ei sallita.

2. Sopimuspuoli voi kokonaan tai osittain peruuttaa tekemänsä varauman Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä. Varauma lakkaa olemasta voimassa sinä päivänä, kun selitys on vastaanotettu.

3. Milloin sopimuspuoli on tehnyt varauman, muu sopimuspuoli voi soveltaa samaa varaumaa tähän sopimuspuoleen nähden.

14 artikla

1. Sopimuspuoli, jolla on useampi virallinen kieli, voi 6 artiklan 1 kappaleen a kohdan soveltamista varten antamallaan selityksellä ilmoittaa, millä kielellä hakemus siihen liitettyine asiakirjoineen on laadittava tai mille kielelle ne on käännettävä, jotta ne voitaisiin toimittaa sopimuspuolen alueen määrättyihin osiin.

2. Edellisen kappaleen mukainen selitys tehdään Euroopan neuvoston pääsihteerille asianomaisen valtion allekirjoittaessa sopimuksen tai tallettaessa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa. Selitys voidaan milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa samaa menetelmää noudattaen.

15 artikla

1. Sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä Euroopan neuvoston pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on vastaanottanut sitä koskevan ilmoituksen.

16 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteerin on ilmoitettava neuvoston jäsenvaltioille sekä tähän sopimukseen liittyneelle valtiolle:

a) allekirjoituksesta ilman ratifiointi- tai hyväksymisehtoa;

b) ratifiointi- tai hyväksymisehdoin tehdystä allekirjoituksesta;

c) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisesta;

d) 8 artiklan määräysten mukaan tehdystä selityksestä;

e) päivämäärästä, jolloin tämä sopimus 10 artiklan mukaan tulee voimaan;

f) 12 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten mukaan vastaanotetusta selityksestä;

g) 13 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaan tehdystä varaumasta;

h) 13 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaan tehdystä varauman peruuttamisesta;

i) 14 artiklan määräysten mukaan vastaanotetusta selityksestä;

j) 15 artiklan määräysten mukaan vastaanotetusta ilmoituksesta sekä päivämäärä, jolloin irtisanominen tulee voimaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä tammikuuta 1977 englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, yhtenä kappaleena, joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteerin tulee lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset jokaiselle valtiolle, joka on allekirjoittanut sopimuksen tai liittynyt siihen.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.