4/1980

Asetus Saksan Liittotasavallan kanssa tieliikenneajoneuvojen verotuksellisesta käsittelystä kansainvälisessä liikenteessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1978 Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Liittotasavallan hallituksen välillä tieliikenneajoneuvojen verotuksellisesta käsittelystä kansainvälisessä liikenteessä tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 16 päivänä marraskuuta 1979 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (160/80) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 16 päivänä marraskuuta 1979 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä helmikuuta 1980, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1980.

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Liittotasavallan hallituksen välillä tieliikenneajoneuvojen verotuksellisesta käsittelystä kansainvälisessä liikenteessä

Suomen Tasavallan hallitus ja Saksan Liittotasavallan hallitus,

haluten helpottaa tieliikennettä molempien valtioiden välillä ja kauttakulkuliikennettä niiden alueiden kautta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa sanonta "ajoneuvo" tarkoittaa jokaista mekaanisella vetovoimalla kulkevaa tieliikenneajoneuvoa kuten jokaista perävaunua (puoliperävaunut mukaan luettuina), joka voidaan liittää sellaiseen ajoneuvoon riippumatta siitä, tuodaanko perävaunu maahan yhdessä ajoneuvon kanssa tai erikseen.

2 artikla

1. Ajoneuvot, jotka on rekisteröity toisessa valtiossa ja jotka väliaikaisesti tuodaan toisen valtion alueelle, ovat, jollei 3 artiklaa sovelleta, vuoden ajan vapautetut

Saksan Liittotasavallan alueella moottoriajoneuvoverosta (Kraftfahrzeugsteuer), ja

Suomen Tasavallan alueella moottoriajoneuvoveron kiinteästä verosta ja kulutusverosta.

2. Vapautus käsittää myös rekisteröinnistä vapautetut ajoneuvot.

3 artikla

1. Tavarankuljetukseen käytettävien ajoneuvojen osalta myönnetään 2 artiklan mukainen vapautus vain, kun kulloinenkin oleskelu toisen valtion alueella ei ylitä neljäätoista perättäistä päivää. Oleskeluaikaa laskettaessa otetaan tulo- ja lähtöpäivät kokonaisina päivinä huomioon.

2. Asianomaiset viranomaiset voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa määrätystä oleskeluajasta erityisesti, jos ajoneuvo on tullut käyttökelvottomaksi, sitä korjataan tai sitä käytetään messuja, näyttelyjä tai muita vastaavanlaisia järjestelyjä varten.

4 artikla

Tämä sopimus ulotetaan 3 päivänä syyskuuta 1971 tehdyn neljän vallan sopimuksen mukaisesti, vahvistettuja menettelytapoja noudattaen koskemaan Länsi-Berliiniä, mikäli Saksan Liittotasavallan hallitus ei anna vastakkaista ilmoitusta Suomen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

5 artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun tarpeelliset tämän sopimuksen voimaantuloa koskevat valtionsisäiset vaatimukset on täytetty. Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sitä kuukautta, jolloin viimeinen näistä ilmoituksista on saapunut.

2. Tämä sopimus tehdään vuodeksi ja sen voimassaolo jatkuu automaattisesti, jollei jompikumpi sopimuspuoli kolmen kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti irtisano sitä; tässä tapauksessa sen voimassaolo lakkaa irtisanomisajan kuluttua umpeen.

Tehty Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1978 kahtena suomen- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, jotka ovat yhtä todistusvoimaiset.

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Saksan Liittotasavallan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.

Helsinki, 31 päivänä maaliskuuta 1978

Kunnioitettu Herra Suurlähettiläs,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tänään allekirjoitettuun tieliikenneajoneuvojen verotuksellista käsittelyä kansainvälisessä liikenteessä koskevaan sopimukseen liittyen minulla on kunnia ilmoittaa Teille viitaten tämän sopimuksen 4 artiklaan (Länsi-Berliinin lauseke), että Suomen Tasavallan hallitus on hyväksynyt tämän artiklan ottaen huomioon 10.2.1947 Pariisissa allekirjoitetun Suomen rauhansopimuksen 10 artiklan.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Saksan Liittotasavallan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille.

Helsinki, 31 päivänä maaliskuuta 1978

Kunnioitettu Herra Valtiosihteeri,

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni Teidän tänään päivätty seuraavan sisältöisen kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saksan Liittotasavallan hallitus on ottanut tämän kirjeen sisällön tiedoksi.

Vastaanottakaa, Herra Valtiosihteeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.