36/1979

Asetus aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Oslossa 15 päivänä helmikuuta 1972 aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on 16 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (494/79) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 23 päivänä maaliskuuta 1979 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Norjan hallituksen huostaan 2 päivänä toukokuuta 1979, tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä yleissopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1979. (Suomennos)

YLEISSOPIMUS aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi

Sopimuspuolet,

tietäen, että merellinen ympäristö ja sen ylläpitämät elolliset luonnonvarat ovat elintärkeitä kaikille kansoille;

tietoisina siitä, että pilaantuminen uhkaa meren ekologista tasapainoa ja sen oikeutettua käyttöä yhä enenevässä määrin;

ollen selvillä siitä, että hallitusten yhteiset toimenpiteet kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla ovat välttämättömiä m~ Ben pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vastustamiseksi;

todeten, että tämä pilaantuminen on peräisin monista lähteistä, mukaan lukien aluksista ja ilma-aluksista tapahtuva jätteen mereen laskeminen sekä kansallisen lainkäyttövallan alueella olevien jokien, suistojen, laskuojien ja putkistojen kautta tapahtuva jätteen päästö, todeten, että on tärkeää, että valtiot käyttävät parhaita mahdollisia keinoja tällaisen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja että olisi kehitettävä sellaisia tuotteita ja menetelmiä, jotka vähentävät poistettavan vahingollisen jätteen määrää;

vakuuttuneita siitä, että aluksista ja ilmaaluksista tapahtuvan vahingollisten aineiden laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen valvomiseksi voidaan ja tulisi ryhtyä viipymättä kansainvälisiin toimenpiteisiin, mutta näiden toimenpiteiden ei tulisi estää keskustelua toimenpiteistä meren pilaantumisen muiden lähteiden valvomisesta niin pian kuin mahdollista;

ottaen huomioon, että Koillis-Atlantin rannikkovaltioilla on erityinen velvollisuus suojella tämän alueen vesiä;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin ehkäistäkseen sellaisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen, jotka ovat omiaan vaarantamaan ihmisen terveyden, vahingoittamaan elollisia luonnonvaroja, meren elämää, meren kauneus- ja virkistysarvoja tai haittaamaan muuta meren oikeutettua käyttöä.

2 artikla

Tätä yleissopimusta sovelletaan niillä aavan meren ja aluemeren alueilla, jotka sijaitsevat

a) Atlantin valtameren, Pohjoisen Jäämeren ja niiden reunamerien osissa, jotka sijaitsevat 36. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella, sekä 42. läntisen pituusasteen ja 51. itäisen pituusasteen välillä, lukuun ottamatta

(i) Itämerta ja Belttejä Hasenöre Hovedista Gniben Pointiin, Korshagesta Spodsbjergiin ja Gilbierg Hovedista Kulleniin vedettyjen viivojen etelä- ja itäpuolella sekä

(ii) koko Välimerta ja sen reunameriä 36 pohjoisen leveysasteen ja 5°36' läntistä pituutta olevan meridiaanin leikkauspisteeseen saakka;

b) Atlantin valtameren siinä osassa, joka sijaitsee 59. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella, sekä 44. ja 42. läntisen pituusasteen välillä.

3 artikla

Sopimuspuolet sopivat soveltavansa hyväksymiään toimenpiteitä myös estämällä määräysten kiertämistä siten, että vahingolliset aineet laskettaisiin tämän yleissopimuksen soveltamisalueen ulkopuolelle jääviin meriin.

4 artikla

Sopimuspuolet yhdenmukaistavat menettely tapansa ja ryhtyvät yksin ja yhdessä toimenpiteisiin aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi.

5 artikla

Tämän yleissopimuksen I liitteessä lueteltujen aineiden laskeminen mereen on kielletty.

6 artikla

Jätteet, jotka sisältävät sellaisia määriä tämän yleissopimuksen II liitteessä lueteltuja aineita ja aineksia, että 16 artiklan määräysten mukaan perustettu komissio, jota tämän jälkeen kutsutaan "komissioksi", määrittelee ne merkitseviksi, ei saa laskea mereen ilman asianomaisen kansallisen viranomaisen tai asianomaisten kansallisten viranomaisten kussakin tapauksessa myöntämää erityislupaa. Tällaisia erityislupia myönnettäessä sovelletaan tämän yleissopimuksen II ja III liitteessä olevia määräyksiä.

7 artikla

Mitään ainetta tai ainesta ei saa laskea mereen ilman asianomaisen kansallisen viranomaisen tai asianomaisten kansallisten viranomaisten suostumusta. Tällaista suostumusta myönnettäessä sovelletaan tämän yleissopimuksen III liitteessä olevia määräyksiä.

8 artikla

1) Tämän yleissopimuksen 5, 6 ja 7 artiklan määräyksiä ei sovelleta, kun kyseessä on huonon sään tai minkä tahansa muun syyn aiheuttama ylivoimainen este, jolloin ihmishenki tai aluksen tai ilma-aluksen turvallisuus on vaarassa. Sellaisesta jätteen mereen laskemisesta on heti tehtävä komissiolle ilmoitus yksityiskohtaisine selostuksineen olosuhteista sekä mereen laskettujen aineiden ja ainesten laadusta ja määristä.

2) Tämän yleissopimuksen 5 artiklan määräyksiä ei sovelleta, milloin nämä aineet esiintyvät ainoastaan hyvin pieninä pitoisuuksina jätteissä, joihin niitä ei ole lisätty mereen laskemisen tarkoituksessa. Tällaiseen mereen laskemiseen sovelletaan kuitenkin 6 ja 7 artiklaa.

9 artikla

Mikäli sopimuspuoli hätätilanteessa on sitä mieltä, että tämän yleissopimuksen I liitteessä mainittua ainetta ei voida sijoittaa maalle aiheuttamatta kohtuutonta vaaraa tai vahinkoa, on kyseisen soPimuspuolen viipymättä pyydettävä neuvoa komissiolta. Komission tulee suositella varastointimenetelmiä tai vallitseviin olosuhteisiin nähden mahdollisimman tyydyttäviä hävittämis- tai sijoittamistapoja. Sopimuspuolen tulee ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt suosituksen toteuttamiseksi. Sopimuspuolet sitoutuvat auttamaan toisiaan tällaisissa tapauksissa.

10 artikla

Asianomaisen kansallisen viranomaisen tai asianomaisten kansallisten viranomaisten tulee varmistautua jätteen koostumuksesta yleissopimuksen III liitteessä olevien määräysten mukaisesti ennen kuin lupa tai suostumus jätteen mereen laskemiseen myönnetään.

11 artikla

Kunkin sopimuspuolen tulee pitää luetteloa myöntämiensä lupien tai suostumusten nojalla mereen laskettujen aineiden ja ainesten laadusta ja määrästä sekä laskemisajoista, -paikoista ja -menettelytavoista sekä luovuttaa luettelo komissiolle vahvistettua menettelytapaa noudattaen.

12 artikla

Sopimuspuolet sopivat laativansa täydentäviä tai yhteisiä tieteellisiä ja teknisiä tutkimusohjelmia, mukaanluettuna vahingollisten aineiden vaihtoehtoisten sijoittamismenetelmien tutkiminen, sekä luovuttavansa toisilleen siten hankkimansa tiedot. Näin menetellessään niiden tulee ottaa huomioon asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen ja elinten tekemä työ.

13 artikla

Sopimuspuolet sopivat ottavansa käytäntöön yhteistyössä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja elinten kanssa täydentäviä tai, yhteisiä ohjelmia valvomaan pilaantumista aiheuttavien aineiden jakaumaa ja vaikutuksia tämän yleissopimuksen soveltamisalueella.

14 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään asianmukaisissa erityisjärjestöissä ja muissa kansainvälisissä elimissä toimenpiteitä, jotka koskevat merellisen ympäristön suojelemista öljyn, öljypitoisen jätteen tai muutoin vahingollisten tai vaarallisten lastien sekä radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa pilaantumista vastaan.

15 artikla

1) Kukin sopimuspuoli sitoutuu huolehtimaan siitä, että tämän yleissopimuksen määräyksiä noudattavat:

a) sen alue rekisteröidyt alukset ja ilmaalukset;

b) alukset ja ilma-alukset, jotka sen alueella lastaavat mereen laskettavaksi tarkoitettuja aineita tai aineksia;

c) alukset ja ilma-alukset, joiden otaksutaan laskevan jätettä sen aluemeren alueella.

2) Kukin sopimuspuoli sitoutuu antamaan ohjeet merivartioaluksilleen ja ilma-aluksilleen sekä muille asianmukaisille viranomaisille ilmoituksen tekemisestä omille viranomaisille kaikista tapauksista tai tilanteista aavalla merellä, jotka antavat aiheen olettaa, että tämän yleissopimuksen määräysten vastainen jätteen laskeminen on tapahtunut tai tapahtumassa. Tämän sopimuspuolen tulee, mikäli katsoo sen asianmukaiseksi, tehdä siitä ilmoitus jokaiselle muulle kysymykseen tulevalle sopimuspuolelle.

3) Kukin sopimuspuoli ryhtyy alueellaan asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen määräysten vastaisen menettelyn ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi.

4) Sopimuspuolet sitoutuvat auttamaan toisiaan sopivalla tavalla merellä tapahtuvan jätteen laskemiseen liittyvissä pilaantumistapauksissa sekä vaihtamaan tietoja menettelytavoista sellaisissa tapauksissa.

5) Sopimuspuolet sopivat lisäksi työskentelevänsä yhdessä kehittääkseen yhteistyömenetelmiä yleissopimuksen soveltui erityisesti aavalla merellä.

6) Tämän yleissopimuksen määräykset eivät rajoita valtiollista koskemattomuutta, johon eräillä aluksilla on oikeus kansainvälisen oikeuden mukaan.

16 artikla

Täten perustetaan komissio, jonka muodostavat kunkin sopimuspuolen edustajat. Komissio kokoontuu säännöllisin väliajoin ja muulloinkin milloin tahansa, kun erityisistä olosuhteista johtuen niin päätetään menettelytapasääntöjen mukaisesti.

17 artikla

Komission tehtävänä on:

a) valvoa tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa;

b) vastaanottaa ja tarkastaa tietoja annetuista luvuista ja suostumuksista sekä tämän yleissopimuksen 8, 9 ja 11 artiklan perusteella tapahtuneesta jätteen laskemisesta sekä määritellä tällaisessa tapauksessa, noudatettavat menettelytavat;

c) tarkkailla ja selvittää tämän yleissopimuksen tarkoittamalla alueella olevien merien tilaa, sovellettavien valvontatoimenpiteiden tehokkuutta sekä lisä- ja erityistoimenpiteiden tarpeellisuutta;

d) pitää tämän yleissopimuksen liitteiden sisältö jatkuvasti ajan tasalla sekä suositella niihin sellaisia muutoksia lisäyksiä tai poistoja, joista voidaan sopia;

e) suorittaa muita tämän yleissopimuksen määräysten mahdollisesti vaatimia toimenpiteitä.

18 artikla

1) Komission tulee laatia omat menettelytapasääntönsä, jotka on hyväksyttävä yksimielisesti. Norjan hallituksen tulee kutsua koolle komission ensimmäinen kokous mahdollisimman pian tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen.

2) Tämän yleissopimuksen liitteiden muuttamista koskevat 17 artiklan d kohdan mukaiset suositukset hyväksytään komissiossa yksimielisesti ja muutokset tulevat voimaan sopimuspuolten hallitusten yksimielisen hyväksymisen jälkeen.

19 artikla

Tässä yleissopimuksessa:

1) "Jätteen mereen laskeminen" tarkoittaa kaikkea aluksesta tai ilma-aluksesta tapahtuvaa tahallista aineiden tai ainesten sijoittamista mereen, lukuun ottamatta:

a) aluksen tai ilma-aluksen tai niiden varusteiden tavanmukaisesta toiminnasta aiheutuvaa tai satunnaista päästöä;

b) aineiden tai ainesten sijoittamista muussa kuin poistamistarkoituksessa, jollei se ole vastoin tämän sopimuksen tarkoitusta.

2) "Alus tai ilma-alus" tarkoittaa kaiken tyyppisiä merellä tai ilmassa liikkuvia aluksia, mukaan luettuina ilmatyynyalukset, omalla käyttövoimallaan tai sitä ilman toimivat uivat alukset sekä kiinteät tai uivat alustat.

20 artikla

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Oslossa 15 päivään elokuuta 1972 saakka samassa kaupungissa 19-22 päivänä lokakuuta 1971 pidettyyn meren pilaantumista koskeneeseen konferenssiin kutsutuille valtioille.

21 artikla

Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat talletetaan Norjan hallituksen huostaan.

22 artikla

Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten kaikille 20 artiklassa mainituille valtioille. Sopimuspuolet voivat yksimielisesti kutsua muitakin valtioita liittymään yleissopimukseen. Liittymiskirjat talletetaan Norjan hallituksen huostaan.

23 artikla

1) Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin seitsemäs ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu.

2) Jokaisen valtion osalta, joka ratifioi yleissopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun seitsemäs ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu, yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä tämän ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

24 artikla

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen milloin tahansa sen jälkeen, kun yleissopimuksen voimaantulosta tämän valtion osalta on kulunut kaksi vuotta, tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajavaltiolle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

25 artikla

Tallettajavaltio voi komission pyynnöstä, joka on hyväksytty kahden kolmasosan enemmistöllä, kutsua koolle sopimuksen tarkistamista tai muuttamista koskevan konferenssin.

26 artikla

Tallettajavaltion on tiedotettava sopimusvaltioille ja 20 artiklassa mainituille valtioille:

a) tämän yleissopimuksen allekirjoittamisista, ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta ja irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta 20, 21, 22 ja 24 artiklan mukaisesti;

b) tämän yleissopimuksen 23 artiklan mukaisesta voimaantulopäivästä;

c) tämän yleissopimuksen liitteiden muutoksia koskevan hyväksymisilmoituksen vastaanottamisesta ja sellaisten muutosten voimaantulosta 18 artiklan mukaisesti.

27 artikla

Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset talletetaan Norjan hallituksen huostaan, joka lähettää siitä oikeiksi todistetut jäljennökset sopimusvaltioille ja 20 artiklassa mainituille valtioille ja joka toimittaa sopimuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Oslossa 15 päivänä helmikuuta 1972.

I liite

Tämän sopimuksen 5 artiklassa mainitussa tarkoituksessa luetellaan seuraavat aineet:

1. Orgaaniset halogeeniyhdisteet sekä yhdisteet, jotka saattavat muodostaa sellaisia aineita merellisessä ympäristössä, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat myrkyttömiä tai jotka meressä muuttuvat nopeasti biologisesti vaarattomiksi aineiksi;

2. Orgaaniset piiyhdisteet, sekä yhdisteet, jotka saattavat muodostaa sellaisia yhdisteitä merellisessä ympäristössä, lukua ottamatta niitä, jotka ovat myrkyttömiä tai jotka meressä muuttuvat nopeasti biologisesti vaarattomiksi aineiksi;

3. Aineet, jotka sopimuspuolten arvion mukaan todennäköisesti ovat karsinogeenisiä sijoitusolosuhteissa;

4. Elohopea ja elohopeayhdisteet;

5. Kadmium ja kadmiumyhdisteet;

6. Pysyvät muovi- ja muut pysyvät synteettiset ainekset, jotka voivat kellua tai jäädä liettyneinä mereen ja jotka voivat vakavasti haitata kalastusta tai merenkulkua, vähentää meren kauneus- ja virkistysarvoja tai haitata muuta meren oikeutettua käyttöä.

II liite

1. Seuraavat aineet ja ainekset, jotka vaativat erityistä varovaisuutta, luetellaan 6 artiklassa mainitussa tarkoituksessa:

a) Arseeni, lyijy, kupari, sinkki ja näiden yhdisteet, syanidit ja fluoridit; sekä torjuntaaineet ja niiden sivutuotteet, joita I liitteen määräykset eivät kata;

b) Kuljetussäiliöt, metalliromu, tervamaiset aineet, jotka voivat vajota merenpohjaan, ja muut suurikokoiset jätteet, jotka voivat aiheuttaa vakavaa haittaa kalastukselle tai merenkululle;

c) Aineet, jotka saattavat muodostua vahingollisiksi mereen laskettujen määriensä vuoksi, vaikka eivät olekaan myrkyllisiä, tai jotka ovat omiaan vakavasti rajoittamaan meren kauneus- tai virkistysarvoja.

2. Edellä 1 kappaleen b kohdassa mainitut aineet ja ainekset tulee aina sijoittaa syvään veteen.

3. Myönnettäessä lupia tai suostumuksia suurten happo- ja emäsmäärien mereen laskemiseen, on harkittava, onko näissä jätteissä mahdollisesti tämän liitteen 1 kappaleessa mainittuja aineita.

4. Kun II ja III liitteen määräyksiä sovellettaessa katsotaan välttämättömäksi sijoittaa jäte syvään veteen, tämä olisi tehtävä vain silloin, kun molemmat seuraavista ehdoista on täytetty:

a) syvyys on vähintään 2000 metriä;

b) etäisyys lähimmästä rannasta on vähintään 150 meripeninkulmaa.

III liite

Jätteen mereen laskemista koskevien lupien ja suostumusten antamista koskevat määräykset.

1. Jätteen ominaisuudet:

a) Määrä ja koostumus;

b) Päivittäin (viikottain, kuukausittain) sijoitettavien aineiden tai ainesten määrä;

c) Muoto, jossa aine lasketaan mereen, ts. kiinteä, lietemäinen tai nestemäinen;

d) Fyysiset (erityisesti liukenevuus ja ominaispaino), kemialliset, biokemialliset (hapenkulutus, ravinnepitoisuus) ja biologiset ominaisuudet (virusten, bakteerien, hiivasienten, loisten ym. esiintyminen);

e) Myrkyllisyys;

f) Pysyvyys;

g) Keräytyminen eliöihin ja sedimentteihin;

h) Jätteen kemialliset ja fysikaaliset muutokset päästön jälkeen, mukaan luettuina mahdollinen uusien yhdisteiden muodostuminen;

i) Luonnonvarojen (kalojen, äyriäisten jne.) kaupallista arvoa vähentävän pilaantumisen todennäköisyys.

2. Laskemispaikan ominaisuudet ja sijoittamistavat:

a) Maantieteellinen sijainti, syvyys ja etäisyys rannikosta;

b) Sijoituspaikan suhde täysikasvuisiin ja kehitysvaiheessa oleviin elollisiin luonnonvaroihin;

c) Sijoituspaikan suhde virkistysalueisiin;

d) Pakkausmenetelmät, mikäli niitä on käytetty;

e) Päästömenettelyssä saavutettu alkulaimentuminen;

f) Hajaantuminen, vaakasuora kulkeutuminen ja pystysuorat sekoittumisominaisuudet;

g) Nyt suoritettavat ja aikaisemmin suoritetut jätteen päästöt ja mereen laskemiset sekä niiden vaikutukset kyseisellä alueella (mukaan luettuina kasautuvat vaikutukset).

3. Yleiset näkökohdat ja olosuhteet:

a) Haitta merenkululle, kalastukselle, merialueiden virkistyskäytölle, kivennäisten louhimiselle, meriveden tekemiselle suolattomaksi, kalan ja äyriäisten viljelylle, erityistä tieteellistä merkitystä oleville alueille ja muulle meren oikeutetulle käytölle;

b) Näitä periaatteita sovellettaessa on harkittava vaihtoehtoisten sijoittamis- tai hävittämistapojen käyttömahdollisuutta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.