2/1979

Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Torshavnissa 26 päivänä toukokuuta 1977 Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 15 päivänä joulukuuta 1978 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (49/79) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 15 päivänä joulukuuta 1978 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Norjan ulkoasiainministeriön huostaan 27 päivänä joulukuuta 1978, tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1979.

SOPIMUS Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset,

pitäen toivottavana, että kunnat toimivaltansa puitteissa myötävaikuttavat pohjoismaiden välillä vallitsevan yhteisyyden kehittämiseen,

huomioon ottaen erityisesti raja-alueiden tarpeet haluavat helpottaa niiden etujen hyväksi käyttämistä, joita kunnat voivat yhteistyöllä toisen pohjoismaan kunnan kanssa toiminnassaan saavuttaa,

todeten, että kulttuurielämän, ympäristönhoidon, sairaanhoidon, liikenneyhteyksien ja matkailun aloilla on usein pohjoismaiden rajojen yli suuntautuvan yhteistyön tarvetta,

katsoen, että pohjoismaisten kuntien välinen yhteistyö voi olla erityisesti omiaan edistämään aluepoliittisia pyrkimyksiä vähemmän kehittyneillä raja-alueilla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Kunnalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Norjassa kuntaa ja maakuntaa (fylkeskommune) Ruotsissa kuntaa, maakäräjiä (landsting) ja kuntainliittoa, Suomessa kuntaa ja kuntainliittoa sekä Tanskassa kuntaa ja maakuntaa (amtskommune)

2 artikla

Sopimusvaltio myöntää kunnilleen oikeuden olla yhteistyössä toisen sopimusvaltion kunnan kanssa niille kuuluvien asioiden hoidossa, sikäli kuin oman maan lainsäädäntö ja muut määräykset kuntien toimivallasta, hallinnosta ja toiminnasta eivät ole tällaisen yhteistyön esteenä.

Tämän artiklan ensimmäinen kappale ei anna kunnalle toimivaltaa siirtää julkista valtaa toisen pohjoismaan kunnalle.

Kunnan tulee itse vastata toisen pohjoismaan kunnan kanssa tekemistään sitoumuksista.

3 artikla

Sopimusvaltion tulee tarpeen mukaan tehdä lainsäädäntöönsä ja muihin määräyksiinsä tarpeellisiksi katsomiaan selvennyksiä, muutoksia ja lisäyksiä toivottavana pidettävää yli valtakunnanrajojen suuntautuvaa kunnallista yhteistyötä haittaavien esteiden ja vaikeuksien poistamiseksi. Tällöin on erityisesti pyrittävä luomaan säännöksiä ja määräyksiä, jotka edistävät rajaseutujen kunnallista yhteistyötä.

4 artikla

Raja-alueiden alueellista ja paikallista yhdyskuntasuunnittelua koskevissa kysymyksissä sopimusvaltioiden valtion ja kunnan viranomaisten tulee, kun siihen on aihetta, ottaa huomioon rajan molemmin puolin olevien kuntien yhteistyön tarve.

5 artikla

Sopimusmaan valtionviranomaisten tulee tarvittaessa antaa neuvoja ja ohjausta maansa kunnalle oikeudellisissa ja muissa kysymyksissä, joita voi ilmaantua yli valtakunnanrajojen suuntautuvissa kunnallisissa yhteistyöhankkeissa.

6 artikla

Artiklat 1-5 eivät estä sopimusvaltiota ylläpitämästä tai järjestämästä kuntiensa valvontaa taikka pitämästä voimassa tai antamasta muutoin kuntiaan koskevia sellaisia säännöksiä ja määräyksiä, joita kansalliset edut saattavat edellyttää.

7 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on niin pian kuin mahdollista talletettava Norjan ulkoasiainministeriön huostaan. Norjan ulkoasiainministeriön on annettava vahvistetut jäljennökset muiden sopimusvaltioiden hallituksille.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikkien sopimusvaltioiden ratifioimiskirjat on talletettu.

8 artikla

Jos joku sopimusvaltio haluaa irtisanoa sopimuksen, on tästä annettava kirjallinen ilmoitus Norjan hallitukselle, jonka tulee välittömästi ilmoittaa siitä sekä päivämäärästä, jolloin ilmoitus vastaanotettiin, muille sopimusvaltioille.

Irtisanominen koskee ainoastaan sitä valtiota, joka on sen toimittanut, ja tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jolloin Norjan hallitus vastaanotti ilmoituksen irtisanomisesta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yhtenä norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena tehdyn sopimuksen, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, Torshavnissa 26 päivänä toukokuuta 1977.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.