53/1978

Asetus Turkin kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Ankarassa 3 päivänä elokuuta 1977 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Turkin Tasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 17 päivänä elokuuta 1978 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (754/78) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 17 päivänä elokuuta 1978 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä syyskuuta 1978, tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1978.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Turkin Tasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Turkin Tasavallan hallitus haluten kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa helpottaa ja säännellä matkustajien ja tavaroiden maantiekuljetuksia maittensa välillä ja alueittensa kautta, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämän sopimuksen määräykset koskevat molempien maiden välillä ja niiden alueiden kautta suoritettavia henkilö- ja tavarakuljetuksia sopimusmaassa rekisteröidyin ajoneuvoin.

2 artikla
Määritelmiä

a) Sanonta "liikenteenharjoittaja" tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla Turkissa tai Suomessa on kotimaansa lakien ja määräysten mukaan oikeus suorittaa henkilö- tai tavarakuljetuksia.

b) Sanonta "ajoneuvo" tarkoittaa:

i) mekaanisella vetovoimalla kulkevia maantieajoneuvoja, jotka on rakennettu henkilö- tai tavarakuljetuksia varten tahi henkilö- tai tavarakuljetuksia varten rakennettujen ajoneuvojen vetämiseksi;

ii) ajoneuvoyhdistelmää, jonka muodostavat i alakohdassa määritelty ajoneuvo ja henkilö- tai tavarakuljetuksia varten rakennettu perävaunu tai puoliperävaunu.

c) Sanonta "säännöllinen liikenne" tarkoittaa molempien sopimuspuolten alueiden välistä henkilökuljetusta määrätyllä reitillä edeltäkäsin vahvistettujen aikataulujen ja tariffien mukaisesti.

d) Sanonta "säännöllinen kauttakulkuliikenne" tarkoittaa sopimuspuolen alueelta alkavaa ja kolmannen maan alueelle päättyvää toisen sopimuspuolen alueen kautta kulkevaa säännöllistä liikennettä sieltä ottamatta tai sinne jättämättä matkustajia.

e) Sanonta "edestakaisliikenne" tarkoittaa edeltäkäsin ryhmiteltyjen matkustajien kuljettamiseksi samalta lähtöpaikalta samaan määräpaikkaan järjestettyä, useiden meno- ja tulomatkojen muodostamaa liikennettä. Jokainen menomatkan suorittanut matkustajaryhmä tulee kuljettaa takaisin lähtöpaikalle myöhemmällä matkalla.

Lähtö- tai määräpaikkakunnalla tarkoitetaan matkan alkamis- tai päättymispaikkaa sekä sen ympäristöä.

Matkustajien ottaminen tai jättäminen matkan aikana on kielletty.

Edestakaismatkaohjelman ensimmäisen paluumatkan ja viimeisen menomatkan tulee tapahtua ajoneuvo tyhjänä.

f) Sanonta "kiertomatka suljetuin ovin (matkailijakuljetus)" tarkoittaa saman matkustajaryhmän kuljetusta samalla ajoneuvolla matkustajia jättämättä tai ottamatta lähtöpaikkakunnan ja paluupaikkakunnan välillä, jotka molemmat paikkakunnat sijaitsevat ajoneuvon rekisteröintimaan alueella.

g) Sanonta "matka tyhjänä" tarkoittaa menomatkaa tyhjänä sopimusmaassa rekisteröidyllä ajoneuvolla matkustajien tai tavaroiden ottamiseksi toisen sopimuspuolen alueelta näiden kuljettamiseksi ajoneuvon rekisteröintimaan alueelle.

h) Sanonta "henkilökuljetus" tarkoittaa henkilöiden kuljettamista ajoneuvoilla, jotka on tarkoitettu kuljettajan lisäksi vähintään 9 henkilön kuljettamiseen.

i) Sanonta "kauttakuljetus" tarkoittaa toisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella sijaitsevan kahden paikan välillä suoritettavia henkilö- ja tavarakuljetuksia, joiden yhteydessä matkustajia tai tavaroita ei oteta eikä jätetä.

j) Sanonta "lupa" tarkoittaa toisen sopimuspuolen antamaa lupaa sopimusmaassa rekisteröidylle maantieajoneuvolle, jotta ajoneuvo voisi saapua toisen sopimuspuolen alueelle, sieltä poistua tai kulkea sen kautta, samoin kuin muita tässä sopimuksessa tarkoitettuja "lupia".

3 artikla

Henkilöiden ja/tai tavaroiden kuljettaminen sopimusmaassa rekisteröidyillä maantie ajoneuvoilla toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä on kielletty.

Henkilökuljetus

4 artikla

Sopimuspuolen alueella rekisteröidyillä maantieajoneuvoilla tapahtuvaan säännölliseen liikenteeseen ja tyhjänä suoritettavaan matkaan tarvitaan lupa.

Tämä lupa annetaan pyynnöstä, jonka liikenteenharjoittajan kotimaan asianomainen viranomainen on esittänyt kirjallisesti toisen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle.

Lupahakemusmenettelystä, asianomaisista viranomaisista sekä muista säännöllistä liikennettä ja tyhjänä suoritettavia matkoja koskevista asioista määrätään pöytäkirjassa.

5 artikla

Liikenteenharjoittajien, jotka ovat sopimuspuolen kansalaisia, suorittamiin kuljetuksiin ei vaadita lupaa tämän sopimuksen 4 artiklassa mainittuja kuljetuksia lukuun ottamatta.

Tavarakuljetus

6 artikla

a) Sopimusmaassa rekisteröidyt maantieajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut mukaan luettuina, joita käytetään molempien maiden välillä taikka toisen sopimuspuolen alueen kautta tapahtuvaan tavarakuljetukseen, ovat kiintiöjärjestelmän alaisia.

b) Vuotuiset kiintiöt määrätään tämän sopimuksen 18 artiklassa tarkoitetun sekakomission toimesta tai sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välisellä kirjeenvaihdolla.

c) Lupa oikeuttaa sopimuspuolen liikenteenharjoittajan suorittamaan sopimusmaiden välisen tai toisen sopimuspuolen alueen kautta tapahtuvan kuljetuksen, ja se on voimassa sekä meno- että paluumatkaa varten.

7 artikla

Luvasta ovat vapautettuja:

a) tavarakuljetukset moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaispaino perävaunu mukaan luettuna ei ylitä 6 tonnia tai joiden sallittu maksimikuorma perävaunun kuorma mukaan luettuna ei ylitä 3,5 tonnia;

b) postikuljetukset;

c) lentorahdin kuljetukset lentoliikenteessä tapahtuneiden poikkeamien vuoksi;

d) muuttokuljetukset;

e) messuille ja näyttelyihin tarkoitettujen tavaroiden kuljetukset;

f) taide-esineiden ja -teosten kuljetukset;

g) lavasteiden, varusteiden tai eläinten kuljetukset teatteri-, musiikki-, elokuva-, urheilu- tai sirkustilaisuuksiin tahi messuille tai näyttelyihin taikka radio-, elokuva- tai televisio-ohjelmien valmistusta varten ja takaisin;

h) elävien siitoseläinten kuljetukset (teuraskarjaa lukuun ottamatta);

i) hautauskuljetukset;

j) avustuskuljetukset katastrofitapauksissa;

k) maahantulo tyhjänä

- korvaavilla ajoneuvoilla,

- vahingoittuneiden ajoneuvojen kuljetukseen tarkoitetuilla ajoneuvoilla,

- hinaus- ja pelastusajoneuvoilla,

sekä vahingoittuneiden ajoneuvojen kuljetukset.

8 artikla

Luvat painetaan molempien sopimuspuolten kielillä asianomaisten viranomaisten yhteisesti määräämän muotoilun mukaisesti.

Lupien tulee olla mukana ajoneuvossa ja ne tulee esittää tarkastusviranomaisten vaatimuksesta.

Marraskuun aikana kunakin vuonna vaihtavat sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset seuraavan vuoden luvat tyhjinä ja maksutta kysymyksessä olevaa vuotta varten vahvistetun kiintiön puitteissa.

9 artikla

Sopimusmaassa rekisteröidyillä maantieajoneuvoilla suoritettaviin kuljetuksiin toisen sopimuspuolen alueen ja kolmannen maan sekä kolmannen maan ja toisen sopimuspuolen alueen välillä tarvitaan erityislupa.

10 artikla

a) Sopimusmaassa rekisteröidyt maantieajoneuvot, jotka ovat suorittaneet tavarakuljetuksen toiseen sopimusmaahan, voivat paluumatkaa varten kuormata tavaroita kotimaahansa kuljetettaviksi.

b) Sopimuspuolen alueella rekisteröidyn ajoneuvon saapumiseen tyhjänä toisen sopimuspuolen alueelle tavaroiden kuormaamiseksi rekisteröintimaahan kuljetettaviksi tarvitaan erityislupa.

11 artikla

Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti suoritettavat kansainväliset kuljetukset ovat TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (tehty Genevessä 15 päivänä tammikuuta 1959) ja kansallisen lainsäädännön alaisia.

Yleisiä määräyksiä

12 artikla

a) Molempien maiden väliseen tavarakuljetukseen käytettävät ja sopimuspuolen alueella rekisteröidyt tyhjät tai kuormatut maantieajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut mukaan luettuina, ovat vapautetut veroista, maksuista ja muista suorituksista.

b) Sopimuspuolten liikenteenharjoittajien on maksettava tyhjien tai kuormattujen maantieajoneuvojen, perävaunut ja puoliperävaunut mukaan luettuina, kauttakulusta toisen sopimuspuolen alueen kautta sen kansallisen lainsäädännön mukaiset verot ja muut maksut.

13 artikla

Tämän sopimuksen määräysten mukaiset maksut on suoritettava vaihdettavina valuuttoina.

14 artikla

Ajoneuvojen polttoainesäiliössä oleva polttoaine on vapaa tulleista ja muista veroista ja maksuista. Tavanomaisella polttoainesäiliöllä tarkoitetaan ajoneuvotehtaan valmistamaa polttoainesäiliötä.

15 artikla

Liikenteenharjoittajien ja ajoneuvojen henkilöstön tulee noudattaa tämän sopimuksen määräyksiä sekä sopimuspuolten alueilla voimassa olevia, kuljetuksia ja maantieliikennettä koskevia lakeja ja määräyksiä.

16 artikla

Jos ajoneuvon tai lastin paino tai mitat ylittävät toisen sopimuspuolen alueella sallitut maksimiarvot, ajoneuvolla tulee olla tämän sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antama erityislupa.

Jos tämä lupa rajoittaa ajoneuvon liikennöimisen määrätylle reitille, kuljetus voidaan suorittaa ainoastaan tällä reitillä.

17 artikla

Molempien sopimuspuolten kansallista lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin kysymyksiin, joita ei ole säännelty tässä sopimuksessa.

18 artikla

Sopimuksen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien ongelmien ratkaisemista varten sopimuspuolten edustajista voidaan muodostaa sekakomissio tai ratkaista ne kirjeenvaihtoteitse.

Tälle sekakomissiolle annetaan myös tämän sopimuksen eri artiklojen mukaisesti uskotut tehtävät.

Kysymykset, joita sopimuspuoli haluaisi käsitellä sekakomissiossa, tulee kyseisen sopimuspuolen toimesta ilmoittaa hyvissä ajoin toiselle sopimuspuolelle.

Sekakomissio kokoontuu vuorotellen Suomessa ja Turkissa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

19 artikla

Molempien sopimuspuolten tulee hyväksyä tämä sopimus kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja se tulee voimaan 30 päivän kuluttua jälkimmäisestä hyväksymisilmoituksesta.

Tämä sopimus on voimassa vuoden pituisen ajanjakson voimaantulopäivästään lukien ja sen voimassaolon katsotaan jatkuvan vuoden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli sano sitä irti kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tehty Ankarassa 3 päivänä elokuuta 1977 kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.