44/1978

Asetus Tanskan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1978 Suomen Tasavallan hallituksen ja Tanskan Kuningaskunnan hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä kesäkuuta 1978 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä heinäkuuta 1978, tulee voimaan 20 päivänä elokuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1978.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Tanskan Kuningaskunnan hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Tanskan Kuningaskunnan hallitus,

jotka ovat Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettaviksi avattujen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen sekä kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä tehdyn sopimuksen osapuolia, ja

jotka haluavat sanotun yleissopimuksen mukaisesti tehdä sopimuksen alueidensa välisen ja niiden kautta tapahtuvan lentoliikenteen edistämiseksi;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) sanonta "yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetta. vaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan luettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin tai yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin molemmat sopimuspuolet ovat nämä liitteet ja muutokset hyväksyneet;

b) sanonta "ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen Tasavallan hallituksen osalta ilmailuhallitusta ja Tanskan Kuningaskunnan hallituksen osalta yleisten töiden ministeriötä (ministeriet for offentlige arbejder) tai molempien osalta jokaista henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tehtäviä, joita mainitut viranomaiset nykyisellään hoitavat;

c) sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä, joka on nimetty tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti;

d) sanonnoilla "alue", "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "lasku ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 2 ja 96 artiklassa niille annettu merkitys;

e) "liite" tarkoittaa tämän sopimuksen liitettä tai tämän sopimuksen 14 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti muutettua liitettä. Liite on tämän sopimuksen olennainen osa, ja kaikki viittaukset sopimukseen sisältävät viittauksen liitteeseen, ellei toisin ole määrätty;

f) sanonta "tariffi" tarkoittaa hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavarain ja rahdin kuljetuksesta ja niitä ehtoja, joiden mukaan näitä hintoja sovelletaan, mukaan luettuina asiamiesten ja muita liitännäispalveluja koskevat toimipalkkiot ja ehdot, lukuun ottamatta postinkuljetusta koskevia hintoja ja kuljetusehtoja.

2 artikla
Liikenneoikeudet

1. Sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen säännöllisen lentoliikenteen aloittamiseksi tämän sopimuksen liitteessä määrätyillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan jäljempänä sovituksi liikenteeksi" ja vastaavasti "määrätyiksi reiteiksi". Sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli,

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta,

c) laskeutua mainitulle alueelle tämän sopimuksen liitteessä määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, tavaraa ja postia erikseen tai yhdistelminä.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräykset eivät oikeuta sopimuspuolen lentoliikenneyritystä ottamaan toisen sopimuspuolen alueelta matkustajia, tavaraa tai postia kuljetettaviksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimuspuolen alueella.

3 artikla
Lentoliikenneyrityksen nimeäminen

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3. Sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se pystyy täyttämään ne ehdot, jotka laki ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 2 kappaleessa mainittua liikennelupaa tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan 2 artiklassa mainittujen nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnettävien oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, milloin se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

5. Kun lentoliikenneyritys on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennelupa, se voi ryhtyä harjoittamaan sovittua liikennettä edellyttäen, että tätä liikennettä koskeva, tämän sopimuksen 9 artiklan määräysten mukaisesti vahvistettu tariffi on voimassa.

4 artikla
Liikenneluvan peruuttaminen, liikenneoikeuksien käytön lykkääminen ja ehtojen asettaminen

1. Sopimuspuolella on oikeus peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä käyttämästä tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia tahi asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja:

a) jos se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille, tahi

b) jollei kyseessä oleva lentoliikenneyritys noudata nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, taikka

c) jollei lentoliikenneyritys muutoin liikennöi sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu luvan välitön peruuttaminen, oikeuksien käytön lykkääminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien tai määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, ei tätä oikeutta saa käyttää, ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tällaisessa tapauksessa neuvottelut tulee aloittaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on neuvotteluja pyytänyt.

5 artikla
Vapautus tulli- ja muista maksuista

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä toimivat ilma-alukset, samoin kuin myös niiden vakiovarusteet, polttoaineet ja voiteluöljyt sekä ilmaaluksessa olevat varastot (mukaan luettuina ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista maksuista tai veroista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle edellyttäen, että varusteet ja varastot jäävät alukseen siksi, kunnes ne jälleen viedään maasta.

2. Samoista tulleista, maksuista ja veroista, lukuun ottamatta suoritetuista palveluksista kannettavia maksuja, ovat myös vapaat:

a) varastot, jotka on otettu sopimuspuolen alueelta tämän sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa, käytettäviksi ilma-aluksessa, joka toimii toisen sopimuspuolen kansainvälisessä liikenteessä;

b) sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä käytettävän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat;

c) toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä toimivan ilma-aluksen tarpeisiin tarkoitettu polttoaine ja voiteluöljy, siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jossa ne on otettu alukseen.

Edellä a, b ja c kohdassa tarkoitettu materiaali voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnan alaisena.

6 artikla
Ilma-alusten varusteiden ja tarvikkeiden varastointi

Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-alusten käyttämät vakiovarusteet, samoin kuin myös ilma-aluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot, saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueella ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti, kunnes ne jälleen viedään maasta tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

7 artikla
Tuloselvitysmääräykset

Sopimuspuolen alueen kautta kauttakulkumatkalla olevat matkustajat tulee alistaa vain hyvin yksinkertaistettuun tulli- ja maahantulotarkastukseen. Välittömästi kauttakulkeva matkatavara ja tavara ovat vapaat tulleista ja muista samankaltaisista maksuista.

8 artikla
Kapasiteettimääräykset

1. Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten tarjoaman kapasiteetin tulee vastata mahdollisimman tarkoin niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle sopimuspuolten alueiden välillä.

2. Sopimuspuolten lentoliikenneyrityksillä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen tilaisuus harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä alueidensa välillä.

3. Harjoittaessaan sovittua liikennettä alueidensa välillä sopimuspuolten lentoliikenneyritysten tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen etuudet siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samoilla reiteillä tarpeettomasti vaikeuteta.

4. Naapuriliikenteeseen tarjottu kokonaiskapasiteetti tulee jakaa niin tasapuolisesti kuin suinkin mahdollista sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten kesken niiden alueiden välisessä liikenteessä. Nimettyjen lentoliikenneyritysten tulee sopia keskenään tarjottavasta kapasiteetista sekä suoritettavien lentojen tiheydestä, nimettyjen lentoliikenneyritysten paikallisilla reiteillä käyttämistä konetyypeistä ja aikatauluista.

Jollei sopimukseen päästä lentoliikenneyritysten välillä, näiden tulee vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen liikennekauden alkua alistaa asia ilmailuviranomaisille, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelman. Vallitseva tilanne pidetään voimassa, kunnes ratkaisu on saatu aikaan joko lentoliikenneyritysten tasolla tai ilmailuviranomaisten välillä.

5. Nimetyt lentoliikenneyritykset voivat odottamattoman, luonteeltaan väliaikaisen liikennekysynnän tyydyttämiseksi sopia keskenään tämän artiklan 4 kappaleen määräysten estämättä sellaisista väliaikaisista kapasiteetin lisäyksistä, jotka ovat tarpeellisia liikennekysynnän tyydyttämiseksi.

6. Jokaisella sovitulla reitillä, jolle on myönnetty viidennen vapauden liikenneoikeudet, viidennen vapauden liikennettä on pidettävä luonteeltaan toissijaisena verrattuna lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueen ja liikenteen lopullisena päätekohtana olevien valtioiden väliseen liikenteeseen.

9 artikla
Tariffit

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

2. Nimettyjen lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista tariffeista neuvoteltuaan muiden samaa reittiä joko kokonaan tai osittain liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tariffien määräämiseksi käyttämää menettelyä.

3. Näin sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa. Erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää edellyttäen, että mainitut viranomaiset siitä sopivat.

4. Tällainen hyväksyminen voidaan antaa nimenomaisesti. Jos kumpikaan ilmailuviranomainen ei ole ilmaissut vastustavaa kantaansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesta alistamisesta, nämä tariffit katsotaan hyväksytyiksi. Siinä tapauksessa, että alistamismääräaikaa lyhennetään 3 kappaleen mukaisesti, ilmailuviranomaiset voivat sopia siitä, että määräaika, jonka kuluessa vastustava kanta on ilmoitettava, voi olla kolmeakymmentä (30) päivää lyhyempi.

5. Jollei tariffista päästä sopimukseen tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti, tai jos ilmailuviranomainen ilmoittaa toiselle ilmailuviranomaiselle tämän artiklan 4 kappaleen mukaisen määräajan kuluessa vastustavansa jotain 2 kappaleen määräysten mukaisesti sovittua tariffia, tulee sopimuspuolten ilmailuviranomaisten neuvoteltuaan sellaisen kolmannen valtion ilmailuviranomaisten kanssa, joiden mielipiteen ne katsovat hyödylliseksi, pyrkiä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

6. Jolleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen niille tämän artiklan 3 kappaleen nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä, tai tämän artiklan 5 kappaleen nojalla tapahtuvasta tariffin määräämisestä, erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen 16 artiklan määräysten mukaisesti.

7. Tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätty tariffi on voimassa, kunnes uusi tariffi määrätään. Tästä huolimatta tariffin voimassaoloa ei saa jatkaa tämän kappaleen perusteella kahtatoista (12) kuukautta pitemmäksi ajaksi siitä päivästä, jolloin se muuten olisi lakannut olemasta voimassa.

10 artikla
Taloudelliset määräykset

Sopimuspuoli sitoutuu myöntämään toiselle sopimuspuolelle oikeuden siirtää vapaasti viralliseen vaihtokurssiin ne tuloylijäämät, jotka toisen osapuolen nimeämä lentoliikenneyritys on saanut matkustajia, matkatavaroita, postilähetyksiä ja rahtia ensiksi mainitun sopimuspuolen alueella kuljettamisesta. Jos sopimuspuolten kesken on olemassa erityinen maksujärjestelyjä koskeva sopimus, sovelletaan tätä sopimusta.

11 artikla
Tilastotietojen vaihto

1. Sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille viimeksi mainitun pyynnöstä sellaiset määräaikaiset tai muut tilastotiedotukset, joita voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan ensiksi mainitun sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä tarjoaman kapasiteetin tarkistamiseksi.

2. Tällaisten tiedotusten tulee sisältää kaikki tiedot, joita tarvitaan lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä kuljettaman liikenteen määrän sekä tämän liikenteen reittikohtaisten lähtö- ja päätekohtien määrittämiseksi.

12 artikla
Lentoaikataulujen hyväksyminen

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tulee alistaa liikenneohjelmansa jokaista kesä- ja talvikautta varten toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen liikennöinnin alkamista. Ohjelman tulee sisältää lentojen aikataulut, liikennetiheys ja käytettävien lentokoneiden tyypit. Toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee antaa tästä ohjelmasta hyväksyvä tai hylkäävä päätöksensä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen liikennöinnin alkamista.

2. Kaikki liikenneohjelmaan myöhemmin tehdyt tarpeelliset pienehköt muutokset tulee ilmoittaa molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisille vähintään neljätoista (14) päivää ennen tämän muuttuneen liikennöinnin alkamista.

13 artikla
Neuvottelut

1. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

2. Sopimuspuoli voi pyytää keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa tapahtuvia neuvotteluja, joiden tulee alkaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, elleivät molemmat sopimuspuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä.

14 artikla
Muutokset

1. Jos sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista toivottavana, se voi pyytää neuvotteluja toi. sen sopimuspuolen kanssa; tällaiset neuvottelut, jotka voidaan käydä ilmailuviranomaisten kesken ja jotka voivat tapahtua joko keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa, tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, elleivät molemmat sopimuspuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä. Näin sovitut muutokset tulevat voimaan, kun ne on vahvistettu diplomaattisten noottien vaihdolla.

2. Muutoksia tämän sopimuksen liitteeseen voidaan tehdä suoraan sopimuspuolten asianomaisten ilmailuviranomaisten keskinäisellä sopimuksella, ja ne tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu diplomaattiteitse.

15 artikla
Yhdenmukaisuus monenkeskisten yleissopimusten kanssa

Tämä sopimus sekä sen liite saatetaan yhdenmukaiseksi jokaisen monenkeskisen yleissopimuksen kanssa, joka saattaa tulla molempia sopimuspuolia sitovaksi.

16 artikla
Erimielisyyksien sovittelu

1. Jos sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyys tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten on ensisijaisesti yrittävä ratkaisemaan se neuvotteluin.

2. Jolleivät sopimuspuolet saa sovintoa asiaan neuvotteluteitse, ne voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi, tahi erimielisyys voidaan sopimuspuolen pyynnöstä alistaa ratkaistavaksi kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja näin nimetyt kaksi nimeävät kolmannen. Molempien sopimuspuolten on nimettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin sopimuspuoli on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattiteitse toimitetun ilmoituksen, jossa pyydetään erimielisyyden ratkaisemista välitysmenettelyllä, ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. Jollei sopimuspuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa, tai jollei kolmatta välimiestä ole nimetty määräajan kuluessa, voi jompikumpi sopimuspuoli pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa nimeämään tarpeen mukaan välimiehen tai välimiehet. Tällaisessa tapauksessa on kolmannen välimiehen oltava kolmannen valtion kansalainen, ja hänen tulee toimia välitystuomioistuimen puheenjohtajana.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan jokaista tämän artiklan 2 kappaleen mukaan tehtyä ratkaisua.

17 artikla
Irtisanominen

Sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päättäneensä irtisanoa tämän sopimuksen; tällainen ilmoitus on toimitettava samanaikaisesti Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Tällaisessa tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen, ellei irtisanomista peruuteta yhteisellä sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Jollei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

18 artikla
Rekisteröinti

Tämä sopimus ja sen liite niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

19 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, kun diplomaattisten noottien vaihdolla on vahvistettu, että sopimuspuolten valtiosääntöjen edellyttämät vaatimukset tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena englanninkielisenä kappaleena Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1978.

Liite Suomen Tasavallan hallituksen ja Tanskan Kuningaskunnan hallituksen väliseen lentoliikennesopimukseen

I Suomen hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen liikennöimät reitit:

a) Helsinki-Kööpenhamina v.v.,

b) Turku-Kööpenhamina v.v.,

c) Helsinki-Kööpenhamina-Amsterdam-New York v.v., voidaan liikennöidä kerran viikossa,

d) Helsinki-Kööpenhamina-Zurich v.v., voidaan liikennöidä seitsemän kertaa viikossa,

e) Helsinki-Kööpenhamina-Budapest v.v., voidaan liikennöidä kahdesti viikossa.

II Tanskan hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen liikennöimät reitit:

a) Kööpenhamina-Helsinki v.v.,

b) Kööpenhamina-Tukholma-Helsinki v.v.

III Jokainen edellä mainituista reiteistä voidaan yhdistää lentoliikenneyrityksen nimeävän sopimuspuolen alueella olevien muiden paikkakuntien kanssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.