38/1978

Asetus Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Lontoossa 10 päivänä marraskuuta 1977 kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 27/67) liitteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1978 niin kuin niistä on sovittu.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1978.

Alkuperäinen sopimus: 27/1967

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

LIITE

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset A. MÄÄRITELMÄT

Kauttakulkumatkustaja. Matkustaja, joka saapuu aluksella toisesta valtiosta tarkoituksenaan jatkaa matkaansa aluksella tai jotain muuta kulkuvälinettä käyttäen toiseen valtioon. *)

Maihintulolupa. Laivaväen jäsenen lupa oleskella maissa aluksen ollessa satamassa julkisten viranomaisten mahdollisesti asettamin aluetta tai aikaa koskevin rajoituksin. *)

*) Uusi määritelmä

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö B. ASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ JA TARKOITUS

2.3.2 Normi. Alukseen jäävän lastin osalta julkisten viranomaisten tulee vaatia annettavaksi vain lyhytmuotoisia yksityiskohtia olennaisimmista tiedoista.

2.7.6 Normi. Julkisten viranomaisten tulee varmistautua siitä, että laivanisännät ilmoittavat heille aluksen saapuessa aluksesta tavattujen salamatkustajien olemassaolosta.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö D. LÄHDETTÄESSÄ VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

2.11.1 Normi. Aluksen lähtiessä satamasta ei tule vaatia uutta lastiluetteloa sen lastin osalta, joka on mainittu luettelossa aluksen saapuessa tähän satamaan ja joka jää edelleen alukseen.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö E. TOIMENPITEET LASTIN, MATKUSTAJIEN, LAIVAVÄEN JA MATKATAVAROIDEN SELVITYKSEN HELPOTTAMISEKSI

2.12.2 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi kannustaa ulkovarastojen ja varastorakennusten omistajia ja/tai -pitäjiä järjestämään erillisiä varastotiloja varkauksille erityisen alttiina olevaa lastia varten, sekä estämään asiattomien pääsy sellaisille alueille, joilla lastia säilytetään väliaikaisesti tai pitempiä aikoja jatkokuljetusta tai paikallista toimitusta varten.

2.12.3 Normi. Julkisten viranomaisten tulee omien määräystensä puitteissa sallia konttien ja kuormalavojen väliaikainen tulliton ja veroton maahantuonti sekä helpottaa niiden käyttöä meriliikenteessä.

2.12.4 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi sisällyttää edellä normissa 2.12.3 mainittuihin määräyksiinsä yksinkertaisen luettelon hyväksyminen, jolla kysymyksessä olevan valtion asettaman aikarajan puitteissa väliaikaisesti maahan tuodut kontit ja kuormalavat tullaan viemään maasta.

2.12.5 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi sallia normin 2.12.3 nojalla valtion alueelle tuotujen konttien ja kuormalavojen satamasta poissiirto yksinkertaistetulla tarkastusmenettelyllä ja mahdollisimman vähäisillä asiakirjoilla selvitettäessä tuotua lastia ja/tai lastattaessa vientitavaraa.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö G. ASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMINEN

2.15 Normi. Tässä osassa edellytettyjä asiakirjoja ei ole vaadittava täytettäviksi kirjoituskoneella. Musteella tai anillinikynällä käsinkirjoitetut tuloselvitykset on hyväksyttävä silloin, kun ne ovat luettavissa. Luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa olevat elektronisin tai muilla automaattisilla tietojenkäsittelymenetelmillä laaditut asiakirjat on hyväksyttävä.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö H. ERIKOISTOIMENPITEET SELLAISTEN ALUSTEN MERILIIKENTEEN HELPOTTAMISEKSI, JOTKA KÄYVÄT SATAMISSA TUODAKSEEN MAIHIN SAIRAITA TAI LOUKKAANTUNEITA LAIVAVÄEN JÄSENIÄ, MATKUSTAJIA TAI MUITA HENKILÖITÄ KIIREELLISEEN SAIRAANHOITOON

2.17 Normi. Julkisten viranomaisten tulee pyrkiä yhteistyöhön laivanvarustajien kanssa varmistautuakseen, milloin aluksen tarkoituksena on yksinomaan sairaiden tai loukkaantuneiden laivaväen jäsenten, matkustajien tai muiden henkilöiden maihin tuominen kiireelliseen sairaanhoitoon, että aluksen päällikkö tiedottaa julkisille viranomaisille niin laajasti kuin käytännössä on mahdollista satamaan tulon tarkoituksesta ja antaa yksityiskohtaiset tiedot sairaudesta tai loukkaantumisesta sekä henkilöistä ilmoittamalla heidän henkilötietonsa ja asemansa.

2.18 Normi. Julkisten viranomaisten tulee mahdollisuuksien mukaan radioitse, mutta joka tapauksessa käytettävissä olevia nopeimpia kanavia käyttäen, ilmoittaa päällikölle, ennen aluksen saapumista, niistä asiakirjoista ja toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden saamiseksi maihin kiireisesti ja aluksen selvittämiseksi viivytyksettä.

2.19 Normi. Sellaisten alusten, jotka käyvät satamassa tässä tarkoituksessa ja jotka aikovat lähteä jälleen välittömästi, laituriin kiinnittymiselle julkisten viranomaisten on annettava etusija, mikäli sairaan tila tai meriolosuhteet eivät salli sairaan turvallista siirtämistä maihin rediltä tai sataman sisääntuloväylältä.

2.20 Normi. Mitä tulee aluksiin, jotka käyvät satamissa tässä tarkoituksessa ja jotka aikovat lähteä jälleen välittömästi, julkisten viranomaisten ei tule yleensä vaatia muita normissa 2.1 mainittuja asiakirjoja paitsi terveysilmoitusta ja, mikäli välttämätöntä, yleisselvitystä.

2.21 Normi. Milloin julkiset viranomaiset vaativat yleisselvityksen, tämän asiakirjan ei tarvitse sisältää muita tietoja kuin mitä on mainittu suositellussa menettelyssä 2.2.2, ja, milloin mahdollista, yleisselvityksessä voi olla vähemmän tietoja.

2.22 Normi. Milloin julkiset viranomaiset määräävät aluksen saapumiseen liittyviä tarkastustoimenpiteitä ennen sairaan tai loukkaantuneen maihin siirtämistä, kiireellisellä sairaanhoidolla ja yleisellä terveyden suojelulla tulee olla etusija ennen näitä tarkastustoimenpiteitä.

2.23 Normi. Milloin vaaditaan takuita tai sitoumuksia kysymyksessä olevien henkilöiden hoidosta tai mahdollisesta siirrosta tai kotiinlähettämisestä aiheutuvista kustannuksista, kiireellistä sairaanhoitoa ei saa kieltäytyä antamasta tai sitä viivyttää sillä aikaa kun takuita ja sitoumuksia hankitaan.

2.24 Normi. Kiireelliselle sairaanhoidolle ja yleisen terveyden suojelemiseksi tarvittaville toimenpiteille on annettava etusija ennen niitä tarkastustoimenpiteitä, joita julkiset viranomaiset saattavat määrätä sairasta tai loukkaantunutta henkilöä maihin siirrettäessä.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö B. TOIMENPITEET LASTIN, MATKUSTAJIEN, LAIVAVÄEN JA MATKATAVAROIDEN SELVITYKSEN HELPOTTAMISEKSI

3.12 Normi. Julkisten viranomaisten tulee vaatia laivanisäntiä takaamaan, että aluksen henkilökunta ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla autetaan matkustajien ja laivaväen saapumiskäsittelyn nopeuttamista. Nämä toimenpiteet voivat sisältää:

3.15.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee kehottaa laivanomistajia ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin, jotta matkustajilla olisi kaikki sopimushallitusten vaatimat tarkastusasiakirjat.

3.15.2 Suositeltu menettely. Kansainvälisen meriliikenteen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi tulisi julkisten viranomaisten matkustajaterminaaleissa ja aluksilla ottaa käyttöön tai, milloin asia ei kuulu julkisten viranomaisten toimivaltaan, suositella maansa asianomaisille viranomaisille käyttöön otettavaksi sellaisia kansainvälisiä standardimerkkejä ja -tunnuksia, jotka järjestö on kehittänyt ja hyväksynyt yhteistoiminnassa muitten asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa ja jotka mahdollisimman suuressa määrin ovat yhteisiä kaikille

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö D. ERITYISTOIMENPITEET KAUTTAKULKUMATKUSTAJIEN MATKAN HELPOTTAMISEKSI

3.17.1 Normi. Julkisten viranomaisten ei yleensä tule kohdistaa tavanomaista tarkastusta kauttakulkumatkustajaan, joka poistumatta alukselta jatkaa matkaansa samalla aluksella.

3.17.2 Suositeltu menettely. Kauttakulkumatkustajan tulisi saada pitää hallussaan passinsa tai muu henkilöllisyystodistuksensa.

3.17.3 Suositeltu menettely. Kauttakulkumatkustajaa ei tulisi vaatia täyttämään maihintulokorttia/laivaanpääsykorttia.

3.17.4 Suositeltu menettely. Kauttakulkumatkustajalle, joka jatkaa matkaansa samasta satamasta samalla aluksella, tulisi yleensä myöntää väliaikainen maihintulolupa, jos hän haluaa mennä maihin aluksen ollessa satamassa.

3.17.5 Suositeltu menettely. Kauttakulkumatkustajalta, joka jatkaa matkaansa samasta satamasta samalla aluksella, ei tulisi vaatia viisumia, paitsi erityistapauksissa, joista asianomaiset julkiset viranomaiset päättävät.

3.17.6 Suositeltu menettely. Kauttakulkumatkustajaa, joka jatkaa matkaansa samasta satamasta samalla aluksella, ei yleensä tulisi vaatia antamaan kirjallista tulliselvitystä.

3.17.7 Suositeltu menettely. Kauttakulkumatkustajan, joka lähtee alukselta jossakin satamassa ja nousee samaan alukseen toisessa satamassa samassa maassa, tulisi saada samat helpotukset kuin matkustajan, joka saapuu ja lähtee samalla aluksella samasta satamasta.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö E. TOIMENPITEET TIETEELLISEEN TUTKIMUSTYÖHÖN KÄYTETTÄVIEN ALUSTEN LIIKENTEEN HELPOTTAMISEKSI

3.18 Suositeltu menettely. Tieteellistä tutkimustyötä suorittavalla aluksella on henkilökuntaa, jonka mukanaolo aluksella on välttämätöntä matkan tieteellisen tarkoituksen johdosta. Näin määritellylle henkilökunnalle tulisi myöntää vähintään samat helpotukset kuin aluksen laivaväelle.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö F. LISÄTOIMENPITEET KANSAINVÄLISIÄ MATKOJA TEKEVIEN

ALUSTEN LAIVAVÄKEEN KUULUVILLE ULKOMAALAISILLE MYÖNNETTÄVIEN HELPOTUSTEN OSALTA - MAIHINTULOLUVAT

3.19 Normi. Julkisten viranomaisten tulee antaa ulkomaisille laivaväen jäsenille maihintulolupa siksi ajaksi kun alus, jolla he saapuivat, on satamassa edellyttäen, että aluksen saapumiseen liittyvät muodollisuudet on hoidettu ja ettei julkisilla viranomaisilla ole syytä pidättää maihintulolupaa yleiseen terveyteen, turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä syistä.

3.19.1 Normi. Laivaväen jäseniltä ei tule vaatia viisumia maihintulolupaa varten.

3.19.2 Suositeltu menettely. Laivaväen jäsenien ei tulisi yleensä joutua henkilökohtaisen tarkastuksen kohteeksi lähtiessään maihin tai sieltä palatessaan.

3.19.3 Normi. Laivaväen jäseniltä ei tule vaatia erityisasiakirjaa, esim. maihintulokorttia maihintulolupaa varten.

3.19.4 Suositeltu menettely. Mikäli laivaväen jäseniltä vaaditaan maissa käynnin aikana henkilöllisyysasiakirjoja, nämä tulisi rajoittaa normissa 3.10 mainittuihin asiakirjoihin.

4. OSA

Yleinen terveys ja karanteeni niihin luettuina eläimiä ja kasveja koskevat terveydenhoidolliset toimenpiteet

4.1 Normi. Sen valtion julkisten viranomaisten, joka ei ole kansainvälisen terveydenhoitosäännöstön sopimuspuoli, tulee pyrkiä soveltamaan määräyksiä kansainväliseen merenkulkuun.

4.2 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten, joilla on erinäisiä yhteisiä etuja terveydellisten, maantieteellisten, sosiaalisten tai taloudellisten olojensa vuoksi, tulisi sopia erityisjärjestelyistä kansainvälisen terveydenhoito. säännöstön 98 artiklan mukaisesti, milloin tällaiset järjestelyt helpottaisivat tuon säännöstön soveltamista.

4.4.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee pyrkiä yhteistoimintaan laivanisäntien kanssa varmistaakseen jokaisen sellaisen vaatimuksen täyttämisen, että aluksella olevasta sairaudesta ensi tilassa tehdään radioitse ilmoitus aluksen määräsataman terveydenhoitoviranomaisille, jotta helpotettaisiin erityisen sairaanhoitohenkilökunnan ja terveydenhoitomenettelyyn välttämättömien laitteiden hankkimista paikalle aluksen saapuessa.

4.9 Normi. Jokaisessa valtiossa tulee mahdollisimman monessa satamassa pitää valmiina käytettäväksi sellaisia sairaanhoitolaitoksia kuin on kohtuullista ja käytännössä mahdollista laivaväen ja matkustajien hoitoa varten hätätapauksissa.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä C. TOIMITUKSET SATAMISSA

5.4.1 Normi. Sopimushallitusten tulee ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot organisoidakseen julkisten viranomaisten tavanomaiset toimitukset satamissa aluksille koituvien tarpeettomien viivytysten välttämiseksi niiden saapumisen jälkeen tai niiden ollessa valmiina lähtemään, sekä vähentääkseen muodollisuuksien noudattamiseen menevän ajan mahdollisimman lyhyeksi edellyttäen, että julkisille viranomaisille annetaan riittävän ajoissa ilmoitus arvioidusta saapumis- ja lähtöajasta.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä F. PELASTUSTYÖ LUONNONONNETTOMUUKSIEN YHTEYDESSÄ

5.11 Normi. Julkisten viranomaisten tulee helpottaa luonnononnettomuuksien yhteydessä pelastustyöhön osallistuvien alusten saapumista ja lähtöä.

5.12 Normi. Julkisten viranomaisten tulee mahdollisimman suuressa määrin helpottaa normissa 5.11 tarkoitetuilla aluksilla saapuvien henkilöiden ja lastin maahantuloa ja selvitystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.