51/1977

Suomen Tasavallan hallituksen ja Italian Tasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Italian Tasavallan hallitus,

haluten taloudellisten suhteittensa kehittämiseksi edistää henkilö- ja tavaraliikennettä maittensa välillä ja niiden alueiden kautta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimusvaltiot myöntävät toisen sopimusvaltion liikenteenharjoittajille oikeuden tämän sopimuksen määräysten mukaisesti kuljettaa matkustajia ja tavaraa valtioittensa välillä ja niiden alueiden kautta toisen sopimusvaltion alueella rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu oikeus myönnetään vain liikenteenharjoittajille, joilla kotivaltionsa alueella on oikeus harjoittaa tässä sopimuksessa mainittuja eri luokkiin kuuluvia kuljetuksia.

I. Henkilöliikenne

2 artikla

1. Kaikkiin henkilökuljetuksiin moottoriajoneuvolla (linja-autolla) kummankin valtion alueiden välillä tai niiden alueiden kautta, lukuunottamatta 4 ja 5 artiklassa mainittuja tapauksia, tarvitaan lupa.

2. Tässä sopimuksessa "henkilöliikenne" tarkoittaa kaikkia kuljetuksia, jotka suoritetaan matkustajien kuljetukseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla (linja-autolla), joka on tarkoitettu kuljettajan lisäksi useamman kuin kahdeksan henkilön kuljettamiseen.

3 artikla

1. Säännölliseen henkilöliikenteeseen sopimusvaltioiden välillä tai niiden alueiden kautta tarvitaan edeltäkäsin annettava lupa.

2. Sopimusvaltioiden asianomaiset viranomaiset antavat luvan alueellaan suoritettavaa kuljetuksen osaa varten.

4 artikla

Satunnaisiin henkilökuljetuksiin ei tarvita lupaa, mikäli samoja henkilöitä kuljettaa sama ajoneuvo:

a) kiertomatkoilla suljetuin ovin, jotka alkavat ja loppuvat ajoneuvon rekisteröintimaassa sijaitsevalla paikkakunnalla;

b) matkalla, joka alkaa ajoneuvon rekisteröintimaassa sijaitsevalta paikkakunnalta ja loppuu toisen sopimusvaltion alueella, edellyttäen, että ajoneuvo palaa rekisteröintimaahan tyhjänä.

5 artikla

Lupaa ei tarvita jonkin edellä mainitun kuljetuksen aikana käyttökelvottomaksi tulleen linja-auton korvaamiseen toisella eikä myöskään rikkoutuneen linja-auton kuljetukseen. Korvaavassa linja-autossa ei saa olla matkustajia sen saapuessa toisen sopimusvaltion alueelle.

6 artikla

Muihin kuin linja-autoin suoritettaviin satunnaisiin henkilökuljetuksiin (4 artikla) tarvitaan lupa. Toisen sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset myöntävät luvat sen sopimusvaltion asianomaisille viranomaisille esitettyjen anomusten perusteella, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

7 artikla

Lupienantomenettelystä ja -ehdoista päättää 21 artiklassa mainittu sekakomitea.

II.Tavaraliikenne

8 artikla

Muihin kuin tämän sopimuksen 10 artiklassa mainittuihin tavarakuljetuksiin molempien valtioiden välillä tai niiden alueiden kautta tarvitaan lupa.

9 artikla

1. Luvat ovat:

a) määräaikaisia lupia, jotka oikeuttavat rajoittamattomaan määrään kuljetuksia samana kalenterivuonna kuin lupa on annettu, ja

b) matkalupia, jotka oikeuttavat yhteen edestakaiseen matkaan kolmen kuukauden kuluessa luvan antamisesta.

2. Luvat annetaan yhdelle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle. Ne oikeuttavat toisen sopimusvaltion alueelle saapumiseen tai sen kauttakulkuun kuormattuna tai tyhjänä.

3. Liikenteenharjoittajat voivat ottaa paluukuorman toisen sopimusvaltion alueelta ajoneuvon rekisteröintimaahan vietäväksi.

10 artikla

1. Lupaa ei vaadita:

a) muuttokuljetuksiin;

b) hautauskuljetuksiin;

c) rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin; rikkoutuneita ajoneuvoja korvaavilta ajoneuvoilta tai hinausajoneuvoilta;

d) varusteiden ja esineiden kuljetukseen messuja, näyttelyjä tai esittelyjä varten;

e) kilpahevosten, moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, polkupyörien tai muiden urheiluvarusteiden kuljetukseen urheilutilaisuuksia varten;

f) soittimien, lavasteiden ja varusteiden kuljetukseen musiikki- tai teatteritilaisuuksiin;

g) varusteiden kuljetukseen radio- tai televisio-ohjelmien tai elokuvien valmistusta varten.

2. Tavaroiden kuljetukset, jotka ovat mainitut kohdissa c-g, ovat kuitenkin vapautetut luvista vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavarat tai eläimet myöhemmin palautetaan ajoneuvon rekisteröintimaahan.

11 artikla

1. Suomessa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta Italian alueella vaadittavat kuljetusluvat antavat Suomen asianomaiset viranomaiset Italian asianomaisten viranomaisten toimittamilla lomakkeilla edellä mainittujen viranomaisten yhteisesti sopiman kiintiön rajoissa.

2. Italiassa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta Suomen alueella vaadittavat kuljetusluvat antavat Italian asianomaiset viranomaiset Suomen asianomaisten viranomaisten toimittamilla lomakkeilla edellä mainittujen viranomaisten yhteisesti sopiman kiintiön rajoissa.

III. Yleisiä määräyksiä

12 artikla

Liikenteenharjoittajat, heidän henkilökuntansa, ajoneuvot, matkustajat ja tavarat ovat sen sopimusvaltion oikeussäännösten ja määräysten alaisia, jonka alueella ne ovat.

13 artikla

1. Liikenteenharjoittaja ei saa suorittaa matkustajien tai tavaroiden kuljetuksia kahden toisen sopimusvaltion alueella sijaitsevan paikkakunnan välillä.

2. Liikenteenharjoittaja saa suorittaa matkustajien tai tavaroiden kuljetuksia toisen sopimusvaltion alueen ja kolmannen maan välillä, jos hän on saanut siihen erikoisluvan tämän sopimusvaltion asianomaisilta viranomaisilta.

14 artikla

Jommankumman sopimusvaltion alueella toimivien liikenteenharjoittajien ajoneuvot ovat suorittaessaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti kansainvälisiä kuljetuksia vapautettuja ajoneuvojen liikennöimisestä ja hallussapidosta kannettavista veroista ja maksuista samoinkuin toisen sopimusvaltion alueella suoritettavista kuljetuksista kannettavista erityisistä veroista ja maksuista, lukuunottamatta tähän sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa mainittuja veroja ja maksuja.

15 artikla

Artiklassa 1 mainittujen ajoneuvojen tavanomaisissa polttoainesäiliöissä oleva polttoaine sekä kyseisiä ajoneuvoja varten tarkoitetut varaosat ovat toisen sopimusvaltion alueella vapaat tuontimaksuista ja -veroista kielloitta ja rajoituksitta. "Tavanomainen polttoainesäiliö" tarkoittaa valmistajan kyseistä ajoneuvotyyppiä varten tekemää polttoainesäiliötä.

16 artikla

Vaadittavien asiakirjojen ja tilastotietojen vaihtoa koskevasta menettelytavasta päättävät sopimusvaltioiden asianomaiset viranomaiset yhdessä.

17 artikla

Mikäli ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän mitat (pituus, leveys, paino) ylittävät toisen sopimusvaltion alueella sallitut enimmäisarvot, tarvitaan kuljetukseen 9 artiklassa mainitun luvan lisäksi tämän valtion asianomaisten viranomaisten antama erikoislupa.

18 artikla

Lupien on oltava mukana ajoneuvossa kaikilla matkoilla toisen sopimusvaltion alueella ja ne on pyydettäessä esitettävä tarkastusviranomaisille. Luvat tulee leimauttaa tulliviranomaisilla saavuttaessa maahan, jossa ne ovat voimassa, sekä poistuttaessa sieltä.

19 artikla

Sekä matkustajien että tavaran kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen on oltava suoritettaviin kuljetuksiin sopivia, ja ne on pidettävä hyvässä kunnossa rekisteröintimaan säännösten mukaisesti.

20 artikla

Jommankumman sopimusvaltion alueella toimivan liikenteenharjoittajan syyllistyessä johonkin tämän sopimuksen määräysten rikkomukseen, voi se sopimusvaltio, jonka alueella rikkomus on tapahtunut, ilmoittaa siitä toiselle sopimusvaltiolle, joka ryhtyy kansallisten lakiensa mukaisiin ja 21 artiklassa mainitun sekakomitean määräämiin toimenpiteisiin.

21 artikla

1. Sopimusvaltioiden asianomaiset viranomaiset sopivat kaikista tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevista kysymyksistä.

2. Tätä tarkoitusta varten asianomaiset viranomaiset perustavat sekakomitean, johon edellä mainitut viranomaiset nimeävät jäsenet.

3. Sekakomitea kokoontuu jommankumman sopimusvaltion pyynnöstä.

4. Sekakomitean päätöksiin vaaditaan asianomaisten viranomaisten hyväksyminen.

22 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen, että tarvittavat perustuslailliset vaatimukset on täytetty.

2. Tämä sopimus on voimassa yhden vuoden; sen voimassaolon katsotaan jatkuvan sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimusvaltioista sano sitä irti kolme kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tehty Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1976 kahtena suomen-, italian- ja englanninkielisenä kappaleena, joiden kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.