44/1977

Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamista koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä Moskovassa 18 päivänä toukokuuta 1977 tehty sopimus yhteistyöstä Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisessa, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä syyskuuta 1977, on voimassa 6 päivästä syyskuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1977.

Alkuperäinen sopimus: 72/1973

SOPIMUS yhteistyöstä Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisessa

Suomen Tasavalta ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto,

pitäen lähtökohtanaan molempien maiden välillä vallitsevia ystävällisiä suhteita,

haluten jatkuvasti kehittää Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisiä taloudellisia suhteita ja laajentaa kauppavaihtoa,

pitäen ohjeenaan Suomen ja SNTL:n välistä kaupallis-taloudellisen, teollisen ja tieteellis-teknillisen yhteistyön kehittämistä ja syventämistä koskevaa vuoteen 1990 ulottuvaa pitkän ajanjakson ohjelmaa,

todeten, että 31 lokakuuta vuonna 1973 allekirjoitetun Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamista koskevan suomalais-neuvostoliittolaisen pöytäkirjan mukaisesti on SNTL:n alueella jo rakennettu rauta- ja maantie valtakunnan rajalta kombinaatin rakennusalueelle, kombinaatin sisäiset autoliikenneyhteydet, suoritettu kaivosalueen kuivatustyöt samoin kuin rakennettu rauta- ja maantiet, jotka yhdistävät tämän alueen Suomen ja SNTL: n liikenneverkostoon ja

haluten edelleen jatkaa kummankin maan ja etenkin niiden raja-alueiden talouselämälle tärkeää yhteistyötä Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisessa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Osapuoli ja Neuvostoliiton Osapuoli jatkavat yhteistyötä suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten järjestöjen kesken Kostamuksen rikastamokombinaatin samoin kuin muiden mainitulle kombinaatille välttämättömien kohteiden rakentamisessa.

Neuvostoliiton Osapuolen aikomuksen mukaisesti Kostamuksessa louhitaan 24 miljoonaa tonnia rautamalmia, josta valmistetaan vuosittain noin 8,9 miljoonaa tonnia rautapellettejä. Rikastamokombinaatin rakentaminen tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa, jolloin ensimmäisen vaiheen tuotantoteho tulee olemaan noin 3 miljoonaa tonnia rautapellettejä vuodessa.

Osapuolet ovat sopineet siitä, että Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäinen vaihe rakennetaan vuosina 1977-1982.

2 artikla

Suomalaisten yritysten suorittamia Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäiseen vaiheeseen liittyviä rakennustöitä koskevat yksityiskohtaiset tekniset ja kaupalliset ehdot samoin kuin osapuolten välinen lopullinen työnjako määritellään vastaavien suomalaisten yritysten ja neuvostoliitolaisten ulkomaankauppajärjestöjen välisissä sopimuksissa.

3 artikla

Osapuolet ovat sopineet siitä, että Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäisen vaiheen käyttöönottamisen jälkeen suomalainen osapuoli ostaa ja neuvostoliittolainen osapuoli toimittaa vuosina 1983-1990 vuosittain 1,2 miljoonaan tonniin saakka rautapellettejä. SNTL:stä Suomeen toimitettavien rautapellettien lopullisista määristä sovitaan vastaavien suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppajärjestöjen välisissä sopimuksissa.

4 artikla

Neuvostoliittolainen osapuoli suorittaa suomalaisen osapuolen Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisen yhteydessä suorittamista palveluksista aiheutuvat maksut kombinaatin rakennusaikana tiekaistoilta ja kombinaatin rakennusalueilta hakattavan raakapuun, metallurgisen koksin ja rautamalmirikasteen myynneistä Suomeen sekä muista Osapuolten kesken sovituista lähteistä saatavilla tuloilla mukaanluettuna pitkäaikaisissa tavaranvaihto- ja maksusopimuksissa mainitut lähteet.

Osapuolet ovat sopineet siitä, että suomalaiset yritykset ostaisivat Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisessa tarvitsemiaan koneita ja laitteita ensisijaisesti neuvostoliittolaisilta ulkomaankauppajärjestöiltä.

Suomen Osapuoli myöntää Neuvostoliiton Osapuolelle oikeuden kuljettaa Kostamuksen rikastamokombinaatille tarkoitetut materiaalit, koneet ja laitteet Suomen alueen ja satamien kautta molempien maiden asianomaisten elinten sopimilla ehdoilla.

Neuvostoliiton Osapuoli myöntää Suomen Osapuolelle oikeuden käyttää Suomen ja Neuvostoliiton väliseltä rajalta Kostamuksen asemalle johtavaa rautatietä kombinaatin rakennusaikana sen rakentamiseen liittyviin kuljetuksiin molempien maiden asianomaisten elinten sopimilla ehdoilla.

5 artikla

Suomen Osapuoli rahoittaa Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäisen vaiheen rakentamista vuonna 1977 30 miljoonalla ruplalla. Neuvostoliiton Osapuoli kuolettaa tämän summan ja maksaa siihen liittyvät korot viimeistään vuonna 1983 käyttäen ensisijaisesti niitä tuloja, jotka saadaan tämän kombinaatin tuottamien pellettien viennistä Suomeen.

Tämän rahoituksen tarkemmat ehdot määritellään Osapuolten tähän valtuuttamien pankkien välisessä erillisessä sopimuksessa.

6 artikla

Suomen Osapuoli myöntää Neuvostoliiton Osapuolelle oikeuden kuljettaa Kostamuksen rikastamokombinaatin tuottamia pellettejä Suomen alueen ja satamien kautta kolmansiin maihin molempien maiden asianomaisten elinten kesken sopimat määrät ja sopimilla ehdoilla.

7 artikla

Tässä Sopimuksessa mainittujen palvelusten sekä Suomesta Neuvostoliittoon ja Neuvostoliitosta Suomeen asianomaisten suomalaisten toiminimien ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppajärjestöjen välisten sopimusten mukaisesti ja tämän Sopimuksen perusteella toimitettavien tavaroiden hinnat määritellään ruplissa maailmanmarkkinahintojen pohjalta.

8 artikla

Tämän sopimuksen perusteella solmittuihin sopimuksiin liittyvät maksut suoritetaan Suomen ja SNTL:n välillä voimassa olevien tavaranvaihtoa ja maksuja vastaavina vuosina säätelevien sopimusten mukaisesti.

9 artikla

Molemmat Osapuolet myötävaikuttavat kaikin käytettävissä olevin keinoin siihen, että suomalaiset yritykset ja vastaavat neuvostoliittolaiset järjestöt täyttävät edellä mainitun suomalaisneuvostoliittolaisen pöytäkirjan 31 lokakuuta 1973 ja tämän Sopimuksen perusteella solmittavat sopimukset.

10 artikla

Tämä Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Osapuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että molempien maiden valtiosääntöjen asettamat vaatimukset on täytetty.

Laadittu Moskovassa 18 toukokuuta 1977 kahtena alkuperäisenä suomen ja venäjän kielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.