43/1977

Asetus Egyptin kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Egyptin Arabitasavallan hallituksen välillä Kairossa 29 päivänä maaliskuuta 1977 tehty sopimus taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 3 päivänä kesäkuuta 1977 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä elokuuta 1977, tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1977.

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Egyptin Arabitasavallan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Egyptin Arabitasavallan hallitus

- tahtoen lujittaa maittensa välisiä ystävällisiä suhteita,

- vahvistaen halunsa laajentaa ja syventää taloudellista, teollista ja teknistä yhteistyötä kummankin osapuolen eduksi,

- tunnustaen tällaisen yhteistyön suuren merkityksen ja tahtoen luoda parhaat edellytykset sen kehittymiselle ja käyttää hyväksi kummankin maan talouden tarjoamia mahdollisuuksia,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja kehittämään maiden välistä yhteistyötä kaikilla talouselämän sektoreilla ja erityisesti kaupan ja teollisuuden alalla. Erityisen sopivia yhteistyön sekä keskinäisten taloudellisten suhteiden kehittämisen aloja ovat:

a) teollisuuden alalla

- paperimassaa, paperia ja paperituotteita valmistava teollisuus

- saha-, levy- ja puusepänteollisuus

- metalli- ja konepajateollisuus

- metallurginen teollisuus

- kemian teollisuus, mukaan luettuina lääketeollisuus ja lannoiteteollisuus

- rakennusaine- ja rakennustarviketeollisuus

- elintarviketeollisuus, ml. maidonjalostus-, säilyke- ja valmisruokateollisuus

- laivanrakennusteollisuus

- elektrotekniikkateollisuus

- öljynjalostus

- voimalat

Yhteistyö edellä mainituilla aloilla voi käsittää itsenäisen konsultti- ja suunnittelupalvelun sekä kone- ja laitetoimituksia sekä niihin liittyvän käyntiinajon, asentamisen ja henkilökunnan koulutuksen;

b) infrastruktuurin alalla

- maaperän tutkimus- ja kartoitustyöt

- satamien, kanavien ja kastelujärjestelmien rakentaminen

- tavarainkäsittely- ja liikenneyhteyskohteiden rakentaminen, ml. tiet ja sillat

- maaseutu- ja kaupunkialueiden sähköistäminen asuntojen rakentaminen, erityisesti pientaloalueet ja elementtirakentaminen

- koulutukseen, terveydenhoitoon ja matkailuun liittyvien kohteiden rakentaminen

- vesi- ja viemärihuoltoon liittyvien kohteiden rakentaminen

Yhteistyö voi käsittää asianomaisten kohteiden osalta suunnittelun, rakentamisen ja varustamisen sekä tarvittavan koulutuksen;

c) maa- ja metsätalouden alalla

- metsittäminen

- maanparannusteknologia

- kuljetusjärjestelmien organisoiminen, tavarainkäsittely, raaka-aineiden jalostus ja varastointi, ml. siilot ja kylmävarastot.

Yhteistyö muilla aloilla voidaan aloittaa yhteisestä päätöksestä molemminpuolisten tarpeiden ja etujen mukaisesti.

2 artikla

1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan muun muassa:

- osallistumista molempien edun mukaisiin hankkeisiin ja yhteistyötä näiden puitteissa, ml. yhteisprojektit,

- tutkimustyötä ja vierailuja näiden hankkeiden toteuttamiseksi,

- teknologian vaihtoa

- asiantuntijain vaihtoa.

3 artikla

Tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan yhteistoiminnan muodot, menettelytavat ja ehdot sovitaan neuvotteluilla suoraan asianomaisten laitosten, järjestöjen, yritysten ja muiden asianosaisten välillä kummankin maan lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan helpottamaan muodollisuuksia, jotka liittyvät tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan yhteistoiminnan valmistelemiseen, siitä sopimiseen ja sen toteuttamiseen.

4 artikla

Sopimuspuolet sopivat sekakomission asettamisesta tämän sopimuksen toteuttamisen valvomiseksi. Komissio tutkii myös aloja, joilla se katsoo yhteistyön laajentamisen hyödylliseksi ja harkitsee kummankin osapuolen esittämiä ehdotuksia. Se voi myös antaa ehdotuksia ja suosituksia tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi. Komissio kokoontuu jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen Suomessa ja Egyptissä.

Komissio voi asianmukaiseksi katsoessaan perustaa erityisiä työryhmiä määrättyjä yhteistyön kohteita ja kohtia varten.

5 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen mahdollisuuksien mukaan diplomaattista tietä tai muulla tavalla sopimuksista, joita kummankin maan järjestöt, yhdistykset tai yritykset ovat tämän sopimuksen perusteella tehneet.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä noottienvaihdosta, jolla vahvistetaan, että perustuslain edellyttämät vaatimukset sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

Sopimus jää voimaan kymmeneksi vuodeksi voimaantulopäivästä lukien. Sen jälkeen se jää voimaan vuodeksi kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli sitä irtisano. Kirjallinen irtisanomisilmoitus on annettava toiselle sopimuspuolelle vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta sen perusteella tehtyjen järjestelyjen tai sopimusten pätevyyteen tai loppuunsaattamiseen.

Tehty Kairossa 29 päivänä maaliskuuta 1977 kahtena yhtä todistusvoimaisena alkuperäiskappaleena englannin kielellä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.