39/1977

Asetus Ranskan kanssa tehdyn Helsingin ranskalais-suomalaista yhteislyseota koskevan sopimuspöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ranskan Tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1977 tehty Helsingin ranskalais-suomalaista yhteislyseota koskeva sopimuspöytäkirja on voimassa 1 päivästä elokuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1977.

Helsingin ranskalais-suomalaista yhteislyseota koskeva SOPIMUSPÖYTÄKIRJA

Suomen Tasavallan Hallitus ja Ranskan Tasavallan Hallitus,

ottaen huomioon Suomen Tasavallan hallituksen ja Ranskan Tasavallan hallituksen välillä 11 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sivistyksellistä ja tieteellistä yhteistyötä koskevan sopimuksen määräykset, sekä

lähtien siitä, että tänään on tehty Suomen valtion ja Ranskalaisen Koulun Kannatusosakeyhtiön välillä erillinen sopimus Ranskalaisen Koulun siirtymisestä Suomen valtiolle 1 päivästä elokuuta 1977 lukien,

ovat sopineet seuraavaa:

I Suomen valtio sitoutuu vastaamaan siitä, että Ranskalaisen Koulun Kannatusosakeyhtiön nyt omistaman ja ylläpitämän Helsingin ranskalais-suomalaisen yhteislyseon, Helsingin ranskalaisen alkeiskoulun ja esikoulun toiminta tulee jatkumaan tämän sopimuspöytäkirjan mukaisena.

II Ranskan kielen ja ranskankielisessä opetuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

a) Ranskan kielen ja ranskankielinen opetus säilyy sekä laadultaan että suhteelliselta osuudeltaan vähintään sellaisena kuin se on ollut lukuvuonna 1976-77 eli:

- neljäkymmentäkolme sadasosaa koko oppilaitoksen yhteenlasketusta tuntimäärästä,

- esiluokalla ja peruskoulun neljällä alimmalla luokalla kaksi kolmannesta näiden luokkien yhteenlasketusta tuntimäärästä,

- kaikilla muilla luokilla viidennes niiden yhteenlasketusta tuntimäärästä,

- näitä tuntimääriä laskettaessa otetaan huomioon kaikille oppilaille yhteiset (pakolliset) aineet sekä mahdollisista valinnaisaineista se määrä, joka tarvitaan oppilaan vähimmäistuntimäärään.

b) Koulun johtokunta pyrkii siihen, että ranska on lisäksi vähintään yhden muun aineen opetuskielenä V-VIII luokalla.

c) Ranskan kielen ja ranskankielistä opetusta antavien opettajien tulee, mikäli mahdollista, olla äidinkieleltään ranskalaisia. Tässä tarkoituksessa Ranskan viranomaiset edelleen hankkivat ja palkkaavat koulun käyttöön ranskalaisia opettajia lukumääräisesti vähintään yhtä paljon kuin nykyisin ja niin pitkälle kuin mahdollista samassa suhteessa, ottaen huomioon käytettävissä olevat varat.

Nämä opettajat noudattavat samoja opetusvelvollisuuksia kuin vastaavat suomalaiset opettajat. Muuten heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Ranskan viranomaisiin nähden kuin muilla ulkomaankomennuksella toimivilla ranskalaisilla opettajilla.

d) Johtokunta nimittää ranskalaisista opettajista ranskalaisen opetuksen ohjaajan.

Tämän ohjaajan tehtävänä on, rehtorin alaisena, toimia johtokunnan asiantuntijana kaikkien luokkien ranskankielisen opetuksen järjestelyä, oppisisältöä ja menetelmiä koskevissa asioissa. Hän osallistuu johtokunnan työhön pysyvänä asiantuntijana ja häntä tulee kuulla ennen jokaista ranskankielistä opetusta koskevaa päätöstä.

III Muutosesitykset, jotka koskevat ranskalaisten opintojen järjestelyä, samoin kuin ongelmat, jotka syntyvät tämän sopimuspöytäkirjan soveltamisesta mainittuun järjestelyyn, on alistettava suomalais-ranskalaisen kulttuurisopimuksen nojalla asetetulle sekakomissiolle, joka esittää niiden johdosta suosituksia sopimuspuolille.

IV Tehty Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1977 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.