38/1977

Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta, jonka suorittaa toinen kuin sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä tehdyn, Varsovan yleissopimusta täydentävän yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasianministerin esittelystä säädetään:

Guadalajarassa 18 päivänä syyskuuta 1961 eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta, jonka suorittaa toinen kuin sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä tehty, Varsovan yleissopimusta (SopS 26/ 1937) täydentävä yleissopimus, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 13 päivänä toukokuuta 1977 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu 26 päivänä toukokuuta 1977 Meksikon Yhdysvaltojen hallituksen huostaan, tulee voimaan 23 päivänä elokuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1977.

Alkuperäinen sopimus: 26/1937

Varsovan yleissopimusta täydentävä YLEISSOPIMUS eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta, jonka suorittaa toinen kuin sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä

Tämän yleissopimuksen allekirjoittajavaltiot,

todeten, että Varsovan yleissopimus ei sisällä erityisiä määräyksiä kansainvälisestä ilmakuljetuksesta, jonka suorittaa henkilö, joka ei ole kuljetussopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, ja

pitäen tällaiseen tilanteeseen soveltuvien sääntöjen laatimista toivottavana,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan:

a) "Varsovan yleissopimuksella" joko Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 tehtyä yleissopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä tai Haagissa vuonna 1955 muutettua Varsovan yleissopimusta, sen mukaan kumman alainen b kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukainen ilmakuljetus on;

b) "sopimuksen tehneellä rahdinkuljettajalla" henkilöä, joka osapuolena tekee Varsovan yleissopimuksen alaisen kuljetussopimuksen matkustajan, tavaranlähettäjän tai henkilön kanssa, joka toimii matkustajan tai tavaranlähettäjän lukuun;

c) "tosiasiallisella rahdinkuljettajalla" henkilöä, joka olematta sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja suorittaa tämän antaman valtuutuksen nojalla kokonaan tai osaksi b kohdassa tarkoitetun kuljetuksen, mutta joka ei kuljetuksen tähän osaan nähden ole Varsovan yleissopimuksen tarkoittama perättäinen rahdinkuljettaja. Tällaisen valtuutuksen katsotaan olevan voimassa, jollei toisin näytetä.

2 artikla

Jos tosiasiallinen rahdinkuljettaja suorittaa kokonaan tai osittain kuljetuksen, joka 1 artiklan b kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaan on Varsovan yleissopimuksen alainen, ovat sekä sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja että tosiasiallinen rahdinkuljettaja, jollei tässä yleissopimuksessa toisin määrätä, Varsovan yleissopimuksen määräysten alaisia, edellinen kuljetussopimuksessa tarkoitetun koko kuljetuksen osalta ja jälkimmäinen vain suorittamansa kuljetuksen osalta.

3 artikla

1. Tosiasiallisen rahdinkuljettajan ja hänen palveluksessaan olevien henkilöiden ja asiamiesten tässä tehtävässään suorittamat teot ja laiminlyönnit katsotaan tosiasiallisen rahdinkuljettajan suorittaman ilmakuljetuksen osalta myös sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan suorittamiksi.

2. Sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan ja hänen palveluksessaan olevien henkilöiden ja asiamiesten tässä tehtävässään suorittamat teot ja laiminlyönnit katsotaan tosiasiallisen rahdinkuljettajan suorittaman ilmakuljetuksen osalta myös viimeksi mainitun suorittamiksi. Tällaisista teoista tai laiminlyönneistä ei tosiasiallista rahdinkuljettajaa kuitenkaan voida saattaa vastuuseen suuremmasta määrästä kuin Varsovan yleissopimuksen 22 artiklassa määrätään. Jos sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja on erityisellä sopimuksella sitoutunut velvoituksiin, joista Varsovan yleissopimuksessa ei määrätä, tai hän on luopunut mainitun yleissopimuksen suomista oikeuksista, tahi jos, sillä tavalla kuin sanotun yleissopimuksen 22 artiklassa määrätään, on annettu erityinen etuuden määrää koskeva ilmoitus, ei se koske tosiasiallista rahdinkuljettajaa, ellei hän ole sitä hyväksynyt.

4 artikla

Rahdinkuljettajalle Varsovan yleissopimuksen mukaisesti annettavalla määräyksellä tai muistutuksella on sama vaikutus riippumatta siitä, onko se annettu sopimuksen tehneelle tai tosiasialliselle rahdinkuljettajalle. Varsovan yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetut määräykset ovat kuitenkin voimassa vain, jos ne on annettu sopimuksen tehneelle rahdinkuljettajalle.

5 artikla

Kun on kysymys tosiasiallisen rahdinkuljettajan suorittamasta ilmakuljetuksesta, tämän tai sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan palveluksessa oleva henkilö tai asiamies voi, mikäli tämä voi osoittaa toimineensa saamassaan tehtävässä, vedota samoihin vastuun rajoituksiin, joita sovelletaan tämän yleissopimuksen mukaan rahdinkuljettajaan, jonka palveluksessa hän on. Mitä edellä on sanottu, ei kuitenkaan ole voimassa, jos näytetään, että mainittu rahdinkuljettajan palveluksessa oleva henkilö tai asiamies on toiminut tavalla, joka Varsovan yleissopimuksen mukaan estää vastuun rajoituksiin vetoamisen.

6 artikla

Kun on kysymys tosiasiallisen rahdinkuljettajan suorittamasta ilmakuljetuksesta, tältä rahdinkuljettajalta ja sopimuksen tehneeltä rahdinkuljettajalta ja heidän palveluksessaan olevalta henkilöltä ja asiamieheltä, joka on toiminut tehtävässään, vaadittava korvauksen kokonaismäärä ei saa ylittää sitä enimmäismäärää mikä tämän yleissopimuksen mukaan voidaan määrätä joko tosiasiallisen tai sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan maksettavaksi. Älköön ketään tässä artiklassa mainituista henkilöistä velvoitettako suorittamaan määrää, joka ylittää sen vastuun rajoituksen, jota häneen on sovellettava.

7 artikla

Kun on kysymys tosiasiallisen rahdinkuljettajan suorittamasta ilmakuljetuksesta, kantaja voi valintansa mukaan kohdistaa vahingonkorvauskanteen joko tätä rahdinkuljettajaa tai sopimuksen tehnyttä rahdinkuljettajaa tahi molempia vastaan yhdessä tai erikseen. Jos kanne kohdistetaan vain toista rahdinkuljettajaa vastaan, on tällä oikeus vaatia toinen rahdinkuljettaja asianosaiseksi oikeudenkäyntiin, jolloin oikeudenkäynti ja sen seuraukset määräytyvät asiaa käsittelevän tuomioistuimen sijaintimaan lainsäädännön mukaan.

8 artikla

Tämän yleissopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vahingonkorvauskanne voidaan kantajan valinnan mukaan panna vireille joko siinä tuomioistuimessa, jossa kanne voidaan Varsovan yleissopimuksen 28 artiklan mukaisesti nostaa sopimuksen tehnyttä rahdinkuljettajaa vastaan tai siinä oikeudessa, jonka alaisuuteen rahdinkuljettajan kotipaikka tai hänen liikkeensä pääpaikka kuuluu.

9 artikla

1. Ehto, jolla sopimuksen tehnyt tai tosiasiallinen rahdinkuljettaja vapautetaan tämän yleissopimuksen mukaisesta vastuusta tahi jolla määrätään vastuulle alempi raja kuin tässä yleissopimuksessa määrätään, on mitätön. Tällaisen ehdon mitättömyys ei tee koko kuljetussopimusta mitättömäksi, vaan se pysyy tämän yleissopimuksen määräysten alaisena.

2. Kun on kysymys tosiasiallisen rahdinkuljettajan suorittamasta ilmakuljetuksesta, tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta sopimusmääräyksiin katoamisesta tai vahingoittumisesta, joka johtuu kuljetettavan tavaran omasta laadusta tai viasta.

3. Kuljetussopimukseen sisältyvät ehdot tai ennen vahingon tapahtumista tehdyt erityissopimukset, joilla osapuolet pyrkivät rikkomaan tämän yleissopimuksen määräyksiä joko päättämällä sovellettavasta laista tai muuttamalla tuomiovaltaa koskevia määräyksiä, ovat mitättömiä. Tavaran kuljetuksen osalta voidaan kuitenkin sopia välimiesmenettelystä, jos menettely tapahtuu 8 artiklassa tarkoitetussa tuomioistuimessa ja asia ratkaistaan tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

10 artikla

Lukuun ottamatta 7 artiklan määräyksiä ei minkään tämän yleissopimuksen määräyksen voida tulkita koskevan molempien rahdinkuljettajien keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

11 artikla

Kunnes tämä yleissopimus tulee 13 artiklan määräysten mukaisesti voimaan, se on avoinna jokaisen valtion allekirjoittamista varten, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön jäsen.

12 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä yleissopimus.

2. Ratifioimiskirjat on talletettava Meksikon Yhdysvaltojen hallituksen huostaan.

13 artikla

1. Kun viisi allekirjoittajavaltiota on ratifioinut tämän yleissopimuksen, se tulee voimaan niiden kesken yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä viidennen ratifioimiskirjan tallettamisesta lukien. Jokaisen valtion osalta, joka tämän jälkeen ratifioi yleissopimuksen, se tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen ratifioimiskirjan tallettamisesta lukien.

2. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan, se on Meksikon Yhdysvaltojen hallituksen toimesta kirjattava Yhdistyneissä Kansakunnissa ja Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

14 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan se on avoinna kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenvaltioiden liittymiselle.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Meksikon Yhdysvaltojen hallituksen huostaan ja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä tallettamisesta.

15 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä Meksikon Yhdysvaltojen hallitukselle.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Meksikon Yhdysvaltojen hallitus on vastaanottanut sitä koskevan ilmoituksen.

16 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi ratifioidessaan tämän yleissopimuksen tai liittyessään siihen tai milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa Meksikon Yhdysvaltojen hallitukselle, että tätä yleissopimusta on sovellettava alueisiin, joiden ulkomaisista suhteista tämä valtio vastaa.

2. Tämä yleissopimus tulee tämän alueen osalta voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Meksikon Yhdysvaltojen hallitus on saanut siitä ilmoituksen.

3. Jokainen sopimusvaltio voi 15 artiklan määräysten mukaisesti irtisanoa tämän yleissopimuksen erikseen jonkin tai kaikkien niiden alueiden osalta, joiden ulkomaisista suhteista se vastaa.

17 artikla

Tähän yleissopimukseen ei voida tehdä mitään varaumia.

18 artikla

Meksikon Yhdysvaltojen hallitus ilmoittaa Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle sekä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenvaltioille:

a) jokaisesta tämän yleissopimuksen allekirjoittamisesta ja allekirjoittamispäivästä;

b) jokaisesta tämän yleissopimuksen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta ja tallettamispäivästä;

c) päivän, jona tämä yleissopimus tulee voimaan 13 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

d) irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta ja vastaanottamispäivästä;

e) jokaisesta 16 artiklan mukaisesta selityksestä tai ilmoituksesta ja sen vastaanottamispäivästä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet valtuutetut siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Guadalajarassa kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi kolmena ranskan-, englannin- ja espanjankielisenä alkuperäisenä kappaleena. Jos ne eroavat toisistaan, on ranskankielellä, jolla 12 päivänä lokakuuta 1929 tehty Varsovan yleissopimus on laadittu, tehty teksti todistusvoimainen. Meksikon Yhdysvaltojen hallitus laatii tästä yleissopimuksesta virallisen venäjänkielisen käännöksen.

Tämä yleissopimus talletetaan Meksikon Yhdysvaltojen hallituksen huostaan, jossa se 11 artiklan määräysten mukaisesti on avoinna allekirjoittamista varten. Tämä hallitus lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenvaltioille.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.