33/1977

Euroopan molekyylibiologian konferenssin perustamista koskeva YLEISSOPIMUS

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot,

tietoisina molekyylibiologian tärkeydestä tieteen ja ihmiskunnan hyvinvoinnin edistykselle;

katsoen, että jo olemassaolevaa kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla on valtioidenvälisellä toiminnalla täydennettävä ja vahvistettava;

haluten kehittää yhteistyötä Euroopassa molekyylibiologian alalla tarkoituksenaan erityisesti tieteellisesti arvokkaan toiminnan tukeminen;

huomioiden Euroopan molekyylibiologian järjestön ("Josta jäljempänä käytetään nimitystä "EMBO") hyväksyneen tämän yleissopimuksen sitä koskevat määräykset;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Konferenssin perustaminen

Täten perustetaan Euroopan molekyylibiologian konferenssi, josta jäljempänä käytetään nimitystä "konferenssi

2 artikla
Tarkoitusperät

1. Konferenssi huolehtii Euroopan valtioiden välisestä yhteistyöstä molekyylibiologian ja siihen läheisesti liittyvien muiden tieteenhaaroen perustavaa laatua olevan tutkimustyön alalla.

2. Konferenssin vastuun alaisuudessa toteutettavaan yleisohjelmaan kuuluu ensi sijassa:

a) koulutus-, opetus- ja tutkimusstipendien myöntäminen;

b) tuki yliopistoille ja muille kansallisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan vierailevia professoreita;

c) kurssiohjelmien laatiminen ja opintokokousten järjestäminen yliopistojen ja muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ohjelmien kanssa koordinoituna.

Yleisohjelman toteuttamisen konferenssi uskoo EMBO:lle.

Yleisohjelmaan tai sen toteuttamisehtoihin voidaan konferenssin läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksimielisestä päätöksestä tehdä muutoksia.

3. Konferenssin tutkimista hankkeista, jotka vain osa jäsenistä aikoo toteuttaa, käytetään nimitystä "erityishanke". Erityishankkeet edellyttävät konferenssin hyväksymistä läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä. Erityishankkeen täytäntöönpanosta tehdään erityissopimus hankkeeseen osallistuvien sopimusvaltioiden välillä. Jokainen jäsenvaltio voi milloin tahansa myöhempänä ajankohtana osallistua jo hyväksyttyyn erityishankkeeseen.

3 artikla
Konferenssi

1. Konferenssin jäseniä ovat tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot.

2. Konferenssi voi läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksimielisestä päätöksestä sallia muiden Euroopan valtioiden tai muiden valtioiden, jotka ovat EMBO:n perustamisesta lukien antaneet arvokkaan panoksen sen työlle, tulevan jäseniksi liittymällä tähän yleissopimukseen sen voimaantulon jälkeen.

3. Konferenssi voi läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksimielisen äänestyksen perusteella ryhtyä yhteistyöhön ei-jäsenvaltioiden, kansallisten elinten tai kansainvälisten valtiollisten tai ei-valtiollisten järjestöjen kanssa. Konferenssi määrää tällaisen yhteistyön ehdot läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksimielisen äänestyksen perusteella, kussakin tapauksessa olosuhteiden mukaisesti.

4 artikla
Konferenssin menettelytapa ja tehtävät

1. Konferenssi kokoontuu kerran vuodessa sääntömääräiseen kokoukseen. Se voi pitää ylimääräisiä kokouksia, mikäli kaksi kolmasosaa jäsenistä sitä pyytää.

2. Jokaista jäsentä edustaa enintään kaksi valtuutettua, joilla voi olla mukanaan neuvonantajia. Konferenssi valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavaan sääntömääräiseen kokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

3. Konferenssi

a) tekee 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat päätökset;

b) määrää kokoontumispaikkansa;

c) on valtuutettu hallitsemaan varoja sekä tekemään sopimuksia;

d) hyväksyy omat menettelytapasääntönsä;

e) perustaa läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä tarvittavia lisäelimiä;

f) hyväksyy 2 artiklan 2 kappaleessa mainitun yleisohjelman toteuttamiseksi tarvittavan toimintasuunnitelman ja määrää sen kestoajan. Tätä toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä konferenssi päättää läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksimielisellä äänestyksellä kyseisenä ajanjaksona otettavien lainojen enimmäismäärän. Tätä määrää ei myöhemmin voi muuttaa, ellei konferenssi läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksimielisellä äänestyksellä toisin päätä;

g) hyväksyy vuosittaisen tulo- ja menoarvion läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä ja vastaa tarvittavista taloudellisista järjestelyistä;

h) hyväksyy alustavan tulo- ja menoarvion kahdeksi seuraavaksi vuodeksi;

i) huomioi erityishankkeeseen osallistuvien maiden aikaisemmin hyväksymät sanottuun hankkeeseen liittyvät taloudelliset määräykset;

j) hyväksyy taloussäännöt läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä;

k) hyväksyy ja julkaisee tarkastetun vuosittaisen tilikertomuksensa;

l) hyväksyy pääsihteerin esittämän vuosikertomuksen.

4. a)

i) Jokaisella konferenssin jäsenellä on yksi ääni.

ii) Jäsen ei kuitenkaan saa äänestää erityishankkeen toteuttamista koskevassa äänestyksessä, ellei se ole ilmoittanut osallistuvansa sanottuun hankkeeseen.

iii) Valtiot, jotka ovat allekirjoittaneet mutta eivät ratifioineet, hyväksyneet tai liittyneet tähän yleissopimukseen, voivat olla konferenssissa edustettuina ja osallistua sen toimintaan ilman äänioikeutta kahden vuoden ajan tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien.

iv) Jäsenellä ei ole äänioikeutta konferenssissa, jos se ei kahtena peräkkäisenä varainhoitovuonna ole suorittanut jäsenmaksuaan.

b) Konferenssin päätökset tehdään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tästä yleissopimuksesta muuta johdu.

c) Kaikista jäsenistä on enemmistön oltava läsnä, jotta konferenssin kokous olisi päätösvaltainen.

5 artikla
Pääsihteeri

1. Konferenssi nimittää kaikkien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä pääsihteerin määrätyksi toimikaudeksi. Hän pysyy virassaan seuraajansa nimittämiseen saakka. Pääsihteeri auttaa konferenssin puheenjohtajaa tämän tehtävissä ja vastaa toiminnan jatkuvuudesta istuntojen välillä. Pääsihteerillä on valtuudet ryhtyä kaikkiin konferenssin juoksevien asioiden hoitamisen edellyttämiin toimiin.

2. Pääsihteeri esittää konferenssille:

a) 4 artiklan 3 kappaleen f kohdassa mainitun toimintasuunnitelman;

b) 4 artiklan 3 kappaleen g ja h kohdassa mainitun varsinaisen tulo- ja menoarvion sekä alustavat tulo- ja menoarviot;

c) jokaista erityishanketta koskevat taloudelliset määräykset 4 artiklan 3 kappaleen i kohdan mukaisesti;

d) 4 artiklan 3 kappaleen k ja l kohdassa mainitut tarkastetun vuosittaisen tilikertomuksen ja vuosikertomuksen.

3. Virkatehtäviensä täyttämiseksi pääsihteeri käyttää EMBO:n palveluja.

6 artikla
Tulo- ja menoarvio

1. Pääsihteeri jättää konferenssille viimeistään kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä seuraavan, tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään kestävän varainhoitovuoden varsinaisen tulo- ja menoarvion, josta ilmenevät sekä yleisohjelman toteuttamisesta että konferenssin toiminnasta aiheutuneet kulut ja arvioidut tulot.

2. Varsinaisen tulo- ja menoarvion menot suoritetaan

a) jäsenmaksuista;

b) mahdollisista lahjoituksista, jotka jäsenet ovat antaneet jäsenmaksujen lisäksi, edellyttäen että ne vastaavat konferenssin tavoitteita;

c) mahdollisista muista varoista, erityisesti yksityisten järjestöjen tai henkilöiden lahjoituksista, tämän kuitenkin edellyttäessä konferenssin hyväksymistä läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä.

7 artikla
Jäsenmaksut ja tilintarkastus

1. Jokainen jäsen osallistuu sekä yleisohjelman toteuttamisesta että konferenssin toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin asteikon mukaan, jonka konferenssi kaikkien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä joka kolmas vuosi määrää ja jonka perusteena on kunkin jäsenen nettokansantulo tuotantokustannushinnoin kolmelta edeltävältä vuodelta, joilta tilastot on saatavissa.

2. Konferenssi voi kaikkien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä päättää ottaa huomioon erityisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat jäsenen maksukykyyn ja muuttaa sen jäsenosuutta vastaavasti. Tätä määräystä sovellettaessa sanonnalla "erityiset olosuhteet" tarkoitetaan erityisesti tilannetta, jolloin jäsenvaltion kansantulo henkeä kohden on konferenssin kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä määräämän rajan alapuolella.

3. Mikäli jokin valtio liittyy tähän yleissopimukseen tai eroaa siitä, muutetaan 1 kappaleessa mainittua jäsenmaksuasteikkoa. Uusi asteikko tulee voimaan seuraavan varainhoitovuoden alussa.

4. Pääsihteeri ilmoittaa jäsenille niiden jäsenmaksun suuruuden laskentayksikköinä, jotka vastaavat 0,88867088 grammaa hienoa kultaa, samoin kuin päivät, jolloin maksut on suoritettava.

5. Pääsihteeri pitää tarkkaa tiliä kaikista tuloista ja menoista. Konferenssi nimittää tilintarkastajat tarkastamaan sen tilit ja tutkimaan EMBO:n tilit taloussääntöjen mukaisesti. Pääsihteeri ja EMBO antavat tilintarkastajille kaikki näiden tehtävien suorittamiseen tarvittavat tiedot ja avun.

8 artikla
Riitojen ratkaisu

Kaikki kahden tai useamman jäsenen välillä syntyvät tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat, joita ei saada ratkaistuiksi konferenssin hyvin palveluin, alistetaan jonkun riidan osapuolen pyynnöstä Kansainväliselle tuomioistuimelle, elleivät asianomaiset jäsenet kohtuullisen ajan kuluessa ole päätyneet muuhun ratkaisutapaan.

9 artikla
Muutokset

1. Tätä yleissopimusta voidaan muuttaa, milloin vähintään kaksi kolmasosaa kaikista jäsenistä sitä pyytää.

2. Muutosehdotus merkitään sen sääntömääräisen kokouksen esityslistalle, joka tulee seuraavaksi pääsihteerille jätetyn muutosehdotuksen jälkeen. Muutosehdotuksen johdosta saatetaan myös pitää ylimääräinen kokous.

3. Kaikki tähän yleissopimukseen tehtävät muutokset edellyttävät konferenssin kaikkien jäsenten yksimielistä hyväksymistä. Jäsenet ilmoittavat hyväksymisensä kirjallisesti Sveitsin hallitukselle.

4. Muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä kun viimeinen kirjallinen hyväksymisilmoitus on talletettu.

10 artikla
Lakkauttaminen

Ellei jäsenten kesken ole tehty sopimusta konferenssin lakkauttamisesta, hoitaa pääsihteeri kaikki konferenssin lakkauttamiseen liittyvät asiat. Milloin konferenssi ei muutoin päätä, jaetaan ylijäämä jäsenten kesken suhteessa niiden suorittamiin maksuihin siitä lähtien kun ne ovat tulleet tämän yleissopimuksen osapuoliksi. Mahdollisen vajauksen jäsenet maksavat suhteessa silloisena varainhoitovuotena suorittamiinsa maksuihin.

11 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille sen laadintaan osallistuneille valtioille.

2. Tämä yleissopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletetaan Sveitsin hallituksen huostaan.

3. Jokainen valtio, joka ei ole allekirjoittanut tätä sopimusta, voi liittyä siihen edellyttäen että se täyttää 3 artiklan 2 kappaleen määräykset. Liittymiskirjat talletetaan Sveitsin hallituksen huostaan.

4. a) Tämä yleissopimus tulee voimaan, kun enemmistö sen laatineista valtioista on ratifioinut tai hyväksynyt sen, edellyttäen että näiden valtioiden jäsenmaksut yhteensä vastaavat 70 % tähän yleissopimukseen kuuluvassa liitteessä esitetyn maksuasteikon yhteissummasta.

b) Jokaisen muun allekirjoittaja- tai liittyjävaltion osalta yleissopimus tulee voimaan päivänä, jolloin se tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

c) Tämä yleissopimus on aluksi voimassa viisi vuotta. Vähintään vuotta ennen sen voimassaolon päättymistä konferenssi kokoontuu päättääkseen kaikkien jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä joko jatkaa yleissopimuksen voimassaoloa muuttumattomana, muuttaa sitä tai lopettaa Euroopan maiden välinen yhteistyö molekyylibiologian alalla tämän yleissopimuksen puitteissa.

5. Tämän yleissopimuksen oltua voimassa viisi vuotta jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa sen jättämällä sitä tarkoittavan kirjallisen ilmoituksen Sveitsin hallitukselle. Irtisanominen tulee voimaan:

a) kuluvan varainhoitovuoden lopussa, mikäli ilmoitus on tehty kyseisen varainhoitovuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana;

b) seuraavan varainhoitovuoden lopussa, mikäli ilmoitus on tehty kuluvan varainhoitovuoden viimeisten kolmen kuukauden aikana.

6. Mikäli jäsen ei täytä tämän yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, konferenssi voi kaikkien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä erottaa kyseisen jäsenen. Pääsihteeri ilmoittaa tällaisesta päätöksestä allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

7. Sveitsin hallitus ilmoittaa allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille

a) kaikista allekirjoituksista;

b) kaikkien ratifioimis-, hyväksymis. ja liittymiskirjojen talletuksista;

c) tämän yleissopimuksen voimaantulosta;

d) kaikista 9 artiklan 3 kappaleen mukaisista kirjallisista hyväksymisistä;

e) kaikkien muutosten voimaantulosta; ja

f) kaikista 11 artiklan 5 kappaleen mukaisesti tehdyistä irtisanomisista.

8. Tämän yleissopimuksen voimaantultua Sveitsin hallitus ilmoittaa sen kirjattavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille Yhdistyneiden Kansakuntien perussäännön 102 artiklan mukaisesti.

12 artikla
Määräykset ylimenokautta varten

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulopäivän ja seuraavan joulukuun 31 päivän väliseksi jaksoksi konferenssi tekee budjettijärjestelyt, joiden edellyttämät menot maksetaan jäsenvaltioilta kerätyistä maksuista seuraavien kappaleiden mukaisesti.

2. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot sen voimaantulohetkenä ja siihen ennen seuraavan joulukuun 31 päivää liittyvät valtiot maksavat kaikki ylimenokaudeksi ennakoidut kulut, jotka konferenssi hyväksyy tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

3. 2 kappaleessa tarkoitetut valtioilta kerättävät maksut määrätään väliaikaisuuden pohjalta tarpeen mukaan ja 7 artiklan 1 kappaleen mukaisesti. 1 kappaleessa tarkoitetun kauden päätyttyä lopullinen kustannusten jako asianomaisten valtioiden kesken suoritetaan todellisten menojen mukaisesti. Valtiolle, joka on suorittanut enemmän kuin sille lopullisessa kustannustenjaossa määrätyn summan, hyvitetään kyseinen erotus.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Genevessä 13 päivänä helmikuuta 1969 yhtenä englannin-, ranskan- ja saksankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Alkuperäiskappale talletetaan Sveitsin hallituksen arkistoon ja Sveitsin hallitus toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

Euroopan molekyylibiologian konferenssin perustamista koskevan yleissopimuksen liite

CERN:in vuosien 1962-1964 keskimääräisten kansantulojen perusteella laatima maksuasteikko vuodeksi 1967

Tämä maksuasteikko esitetään yksinomaan 11 artiklan 4 kappaleen a kohdan soveltamista silmällä pitäen, eikä vaikuta millään tavoin konferenssin 7 artiklan 1 kappaleen mukaisesti tulevaisuudessa tekemään, jäsenmaksujen suuruutta koskevaan päätökseen.


               %
Alankomaat         3,82
Belgia           3,51
Espanja           4,26
Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin
Yhdistynyt Kuningaskunta  21,84
Italia           11,08
Itävalta          1,87
Kreikka           1,16
Norja            1,39
Ranska           19,06
Ruotsi           3,96
Saksan Liittotasavalta   22,96
Sveitsi           3,07
Tanska           2,02
             100,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.