13/1977

Asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Tukholmassa 12 päivänä kesäkuuta 1975 Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 30 päivänä tammikuuta 1976 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Tanskan ulkoasiainministeriön huostaan 26 päivänä helmikuuta 1976, on voimassa 1 päivästä joulukuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1977

SOPIMUS Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset, pitäen suotavana edelleen kehittää ja vahvistaa sivistyksellistä yhteistyötä pohjoismaiden välillä, ovat sopineet, että vuonna 1966 Pohjoismaisen kulttuurirahaston perustamisesta (tehdyn sopimuksen sisältö tästä lähtien on seuraava:

Tarkoitus ym.

1 artikla

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tarkoituksena on edistää sivistyksellistä yhteistyötä pohjoismaiden välillä.

2 artikla

Rahaston toimintapiiri käsittää pohjoismaisen sivistyksellisen yhteistyön sen koko laajuudessa. Rahastosta voidaan niin muodoin jakaa avustuksia tutkimustyötä ja opetusta varten sekä yleissivistykselliseen toimintaan sanan laajimmassa merkityksessä.

Avustuksia voidaan myös jakaa pohjoismaiden sivistyksellistä yhteistyötä ja kulttuurielämää koskevan tiedotustoiminnan tukemiseksi pohjoismaissa tai niiden ulkopuolella.

3 artikla

Rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia kertaluontoisia pohjoismaisia hankkeita varten. Avustuksia voidaan myös myöntää toisaalta luonteeltaan pysyväisempiä pohjoismaisia hankkeita varten, kuitenkin etupäässä hallituksen asettamaksi määräajaksi ja toisaalta erityistapauksissa säännönmukaisesti toistuvia tarkoitusperiä varten.

Rahaston varat

4 artikla

Vuosittain rahaston käyttöön annettavat varat sisällytetään pohjoismaiseen kulttuuribudjettiin.

5 artikla

Rahastoon kertyneet varat jäävät rahaston käytettäviksi myös sen vuoden päätyttyä, jolloin maksu rahastolle on suoritettu.

6 artikla

Rahasto voi lahjoituksin tai testamentein hankkia omaisuutta edellyttäen, ettei niihin liity rahaston tarkoitusperien vastaisia ehtoja.

Rahaston hallinto

7 artikla

Rahastoa hoitaa, sen varat jakaa ja sen muutakin toimintaa johtaa hallitus. Hallitus päättää myös lahjan tai testamentin vastaanottamisesta sekä rahaston käytettävissä olevien varojen sijoittamisesta.

Hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä. Jäsenistä Pohjoismaiden neuvosto valitsee viisi, yhden kustakin maasta. Muut jäsenet valitsee Pohjoismaiden ministerineuvosto, yhden kustakin maasta. Vastaavasti valitaan jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, on hänelle valittava seuraaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana toimii saman maan edustaja kaksi vuotta.

8 artikla

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä ovat läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Päätöstä varojen myöntämisestä rahastosta ei kuitenkaan saa tehdä, jos jonkin maan molemmat edustajat tätä vastustavat.

9 artikla

Hallituksen apuna toimivat ministerineuvoston asettamat, rahaston toimialaan kuuluvat toimikunnat ja työryhmät. Lisäksi hallitus voi pyytää tarvittaessa lausuntoja muilta asiantuntijoilta.

10 artikla

Sihteeristölle kuuluvista töistä ja taloushallinnosta vastaa Pohjoismaiden kulttuuriyhteistyön sihteeristö.

11 artikla

Rahaston varoista maksetaan matkakorvaukset, päivärahat ja muut rahaston toiminnasta johtuvat kulut. Lisäksi voidaan rahaston varoista maksaa erityisestä asiantuntija-avusta johtuvat kulut.

12 artikla

Rahaston toimipaikka on siinä maassa, jossa Pohjoismaiden kulttuuriyhteistyön sihteeristö sijaitsee.

13 artikla

Hallitus hyväksyy oman työjärjestyksensä, joka sisältää tarkemmat määräykset sen toiminnasta.

Tilitys ja tilintarkastus

14 artikla

Rahaston tilivuotena on kalenterivuosi.

15 artikla

Pohjoismaiden neuvosto antaa määräykset rahaston hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

16 artikla

Hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset on jätettävä ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden neuvostolle viimeistään toimintavuotta/tilivuotta seuraavan vuoden lokakuun 1 päivänä. Tilinpäätöksen hyväksyy ja vastuuvapauden hallitukselle myöntää Pohjoismaiden neuvosto.

Loppumääräykset

17 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on talletettava mahdollisimman pian Tanskan ulkoasiainministeriöön.

Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka lähinnä seuraa päivää, jona kaikkien sopimuspuolten ratifioimiskirjat on talletettu.

18 artikla

Jos joku sopimuspuolista haluaa irtisanoa sopimuksen, on siitä kirjallisesti ilmoitettava Tanskan hallitukselle, jonka tulee viipymättä antaa asiasta sekä ilmoituksen vastaanottamispäivästä tieto muille sopimuspuolille. Sopimuksen voimassaolo lakkaa irtisanomista seuraavan kalenterivuoden alusta, jos ilmoitus irtisanomisesta saapuu Tanskan hallitukselle viimeistään kesäkuun 30 päivänä, mutta muussa tapauksessa sitä lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Kun sopimus on lakannut olemasta voimassa, rahaston varat ja velat on jaettava sopimuspuolten kesken pohjoismaiden kulttuuribudjetin rahoitusta koskevien jakoperusteiden mukaisesti.

Sopimus talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa sopimuksesta oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille sopimuspuolille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa yhtenä tanskankielisenä alkuperäiskappaleena 12 päivänä kesäkuuta 1975.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.