89/1976

Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja lääketieteen alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus,

haluten edistää molempien valtioiden ja kansojen välisten ystävällisten suhteiden kehittymistä,

päättäneinä kehittää yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja lääketieteen alalla kansainvälisen oikeuden periaatteiden pohjalla, sellaisina kuin ne mainitaan myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1975 allekirjoitetussa päätösasiakirjassa,

ottaen huomioon, että molemmat valtiot ovat Maailman terveysjärjestön (WHO) jäseniä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät ja laajentavat yhteistyötä terveydenhuollon, lääketieteen, työsuojelun ja sosiaaliturvan alalla ottaen huomioon molempien sopimuspuolten edut. Tätä yhteistyötä harjoittaessaan sopimuspuolet pitävät lähtökohtanaan aikaisemmista vierailuista ja vaihdoista saatuja kokemuksia.

2 artikla

Sopimuspuolten välistä yhteistyötä toteutetaan pääasiallisesti seuraavissa muodoissa:

1) tutkimusten suorittaminen sopimuspuolten välillä sovittujen ohjelmien perusteella;

2) tietojen vaihto terveydenhuollon ja sosiaaliturvan alan lainsäädännöstä;

3) sovittuihin ohjelmiin perustuvien esitelmätilaisuuksien, yhteisten symposioiden ja seminaarien järjestäminen;

4) valtuuskuntien ja asiantuntijoiden välinen kokemusten vaihto;

5) molempien valtioiden asiantuntijoiden osallistuminen sopimusvaltioissa järjestettäviin kansainvälisiin kongresseihin sopimuspuolten sopimuksen mukaisesti;

6) tietojen vaihto lääketieteen teknologian ja sairaaloiden rakentamisen ja varustamisen ongelmista.

3 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät solmimaan ja edistämään yhteyksiä ja yhteistyötä molempien valtioiden ei-valtiollisten laitosten ja järjestöjen välillä tässä sopimuksessa tarkoitetuilla aloilla.

4 artikla

Sopimuspuolet vaihtavat tarttuvien tautien ehkäisemiseksi ja vastustamiseksi tietoja valikoiduilta väestön terveydenhuollon aloilta, erityisesti tartuntatautitilanteesta.

5 artikla

Sopimuspuolet turvaavat voimassa olevien lakiensa ja määräystensä puitteissa välttämättömät toimenpiteet lääkärinavun antamiseksi toisen sopimusvaltion kansalaisen onnettomuus- tai äkillisissä sairastumistapauksissa toisessa sopimusvaltiossa oleskelun tai sen kautta matkustamisen aikana.

6 artikla

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö ja Saksan Demokraattisen Tasavallan terveysministeriö voivat olla suorassa yhteydessä keskenään tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä, jotka kuuluvat niiden toimialaan.

7 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista varten sopimuspuolet asettavat yhteisen komission, joka ottaen huomioon valtionsisäiset oikeusmääräykset tekee määräaikaisia yhteistyöohjelmia (säännönmukaisesti kahdeksi vuodeksi), joissa määritellään yhteistyön alat, muodot, menetelmät ja taloudelliset ehdot.

Yhteinen komissio kokoontuu säännönmukaisesti kahden vuoden välein sopimuksen mukaan vuoroin kummassakin valtiossa.

8 artikla

Sopimuspuolet tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaan tämän sopimuksen toteuttamiseksi vastaanotetuille toisen valtion kansalaisille välttämättömät edellytykset heidän tehtäviensä suorittamista varten.

Nämä edellytykset tarkoittavat oikeutusta luentojen ja toiminnan seuraamiseen, opintokäynteihin ja kirjastojen käyttöön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa siten kuin niistä on työohjelmissa sovittu.

9 artikla

Tätä yhteistyötä toteutetaan kummankin valtion lakien ja määräysten mukaisesti. Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoituksiin, jotka johtuvat muista niiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

10 artikla

Tämä sopimus on hyväksyttävä kummankin sopimusvaltion valtiosäännön asettamien edellytysten mukaisesti. Se tulee voimaan 30 päivän kuluttua hyväksymistä koskevien ilmoitusten vaihtamispäivästä.

11 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta etukäteen diplomaattista tietä tehtävällä kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

Tehty ja allekirjoitettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1976 kahtena suomen- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.