88/1976

Alkuperäinen sopimus: 49/1967

Yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan KANSAINVÄLISEN INSTITUUTIN PERUSSÄÄNTÖÖN vuonna 1969 tehdyt muutokset

5 artikla

Yleiskokous koostuu yhdestä kunkin osallistuvan hallituksen asettamasta edustajasta. Muita kuin Italian hallitusta edustavat niiden Italian hallituksen luokse akkreditoidut diplomaattiset edustajat tai heidän sijaisensa.

Puheenjohtaja kutsuu yleiskokouksen koolle Roomassa pidettävään varsinaiseen istuntoon vähintään kerran vuodessa hyväksymään tilivuoden tulot ja menot sekä tulo- ja menoarvion.

Joka kolmas vuosi se hyväksyy instituutin toimintaohjelman hallintoneuvoston sille esittämien ehdotusten pohjalla ja 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarvittaessa tarkistaa läsnä olevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä sanotun 16 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyt päätökset.

11 artikla

Hallintoneuvosto päättää 1 artiklassa mainittujen päämäärien toteuttamistavoista.

Se päättää instituutin työohjelmasta.

Se hyväksyy instituutin vuosittaisen toimintakertomuksen.

Se päättää tulo- ja menoarvioehdotuksesta ja toimittaa sen yleiskokouksen hyväksyttäväksi.

16 artikla

1. Instituutin vuosittaiset toiminta- ja ylläpitokustannukset peitetään instituutin tulo- ja menoarvioon merkityillä tuloilla, jotka käsittävät ennen kaikkea Italian hallituksen, instituutin perustajan, perusmäärärahan jonka tuo hallitus selittää määrätyksi 60 miljoonaksi Italian liiraksi vuosittain sekä muiden osallistuvien valtioiden varsinaiset vuosittaiset maksuosuudet.

2. Vuosimenojen sen osan jakamiseksi, jota ei peitetä Italian hallituksen varsinaisella määrärahalla tai muilla tuloilla, muitten osallistuvien hallitusten kesken ne sijoitetaan luokkiin. Jokainen luokka käsittää tietyn määrän yksikköjä.

3. Luokkien määrästä, kutakin luokkaa vastaavien yksikköjen lukumäärästä, kunkin yksikön suuruudesta sekä jokaisen osallistuvan hallituksen sijoittamisesta määrättyyn luokkaan päättää yleiskokous läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä yleiskokouksen nimeämän toimikunnan sille esittämien ehdotusten pohjalla. Tässä luokittelussa yleiskokous ottaa muun muassa huomioon kysymyksessä olevan maan kansantulon.

4. Yleiskokouksen tämän artiklan 3 kohdan nojalla tekemät päätökset voidaan joka kolmas vuosi tarkistaa yleiskokouksen uudella päätöksellä samalla kahden kolmasosan äänten enemmistöllä läsnäolevien jäsenten annetuista äänistä samanaikaisesti kun se tekee 5 artiklan 3 kohdan tarkoittaman päätöksen.

5. Yleiskokouksen tämän artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti tekemistä päätöksistä ilmoittaa Italian hallitus jokaiselle osallistuvalle hallitukselle.

6. Tämän artiklan 5 kohdassa mainittua ilmoitusta seuraavan yhden vuoden kuluessa jokainen osallistuva hallitus voi esittää huomautuksensa sitä koskevaa luokittelua vastaan yleiskokouksen seuraavan istunnon käsiteltäväksi. Yleiskokous ratkaisee kysymyksen läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tehtävällä päätöksellä ja Italian hallitus ilmoittaa siitä kysymyksessä olevalle osallistuvalle hallitukselle. Tällä hallituksella on kuitenkin oikeus erota instituutin jäsenyydestä 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7. Osallistuvat hallitukset, joilla on yli kahden vuoden maksuosuudet maksamatta, menettävät oikeutensa äänestää yleiskokouksessa siihen saakka kunnes ne ovat selvittäneet tilanteensa. Sitäpaitsi, tällaisia hallituksia ei oteta huomioon tämän perussäännön 19 artiklassa tarvittavaa enemmistöä laskettaessa.

8. Instituutin toimintaa varten tarvittavat tilat asettaa Italian hallitus sen käyttöön.

9. Perustetaan instituutin käyttöpääomarahasto, jonka tarkoituksena on vastata juoksevista menoista siihen saakka kunnes osallistuvien hallitusten vuosittaiset maksut on vastaanotettu, sekä muista ennakolta arvaamattomista menoista.

10. Käyttöpääomarahaston säännöt liitetään instituutin ohjesääntöön. Ne hyväksytään ja niitä muutetaan päätöksellä, johon vaaditaan yleiskokouksessa läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan äänten enemmistö.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.