85/1976

Asetus suojelua bentseenimyrkytysvaaroilta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1971 hyväksymä, suojelua bentseenimyrkytysvaaroilta koskeva yleissopimus, jonka eduskunta 29 päivänä toukokuuta 1975 hyväksynyt ja tasavallan presidentti 12 päivänä joulukuuta 1975 ratifioinut ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on 13 päivänä tammikuuta 1976 rekisteröinyt, tulee Suomen osalta voimaan 13 päivänä tammikuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1976.

YLEISSOPIMUS (n:o 136), joka koskee suojelua bentseenimyrkytysvaaroilta

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 2 päivänä kesäkuuta 1971 56. istuntokautensa,

päätettyään hyväksyä eräitä bentseenivaaroilta suojelua koskevia ehdotuksia, mikä kysymys on kuudentena kohtana istuntokauden työjärjestyksessä,

päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 23 päivänä kesäkuuta 1971 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on "Bentseenisopimus, 1971":

1 artikla

Tämä yleissopimus koskee kaikkia toimintoja, joissa työntekijät joutuvat alttiiksi

a) aromaattiselle hiilivedylle bentseenille C6H6, jota seuraavassa kutsutaan bentseeniksi";

b) aineille, joiden bentseenipitoisuus ylittää 1 tilavuusprosentin ja joita seuraavassa kutsutaan "bentseenipitoisiksi aineiksi".

2 artikla

1. Milloin on saatavissa vaarattomia tai vaarattomampia bentseeniä korvaavia aineita, on niitä käytettävä bentseenin tai bentseenipitoisten aineiden sijasta.

2. Tämän artiklan 1 momentti ei koske

a) bentseenin valmistusta;

b) bentseenin käyttöä kemiallisissa synteeseissä;

c) bentseenin käyttöä moottorin polttoaineissa;

d) laboratorioissa suoritettavia analyysejä tai tutkimuksia.

3 artikla

1. Maan asianomainen viranomainen voi sallia tilapäisiä poikkeuksia tämän yleissopimuksen 1 artiklan b kohdassa määrätystä prosenttiluvusta ja 2 artiklan 1 momentin määräyksistä niillä ehdoilla ja niissä aikarajoissa, jotka on määrätty sen jälkeen kun on kuultu asianomaisia edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, mikäli sellaisia on.

2. Tällaisessa tapauksessa tulee asianomaisen jäsenvaltion ilmoittaa Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 22 artiklan mukaan annettavassa, tämän sopimuksen soveltamista koskevassa raportissaan, mikä on sen lainsäädännön ja käytännön tilanne näiden poikkeusten osalta ja mitä edistystä on tapahtunut sopimuksen määräysten täydelliseksi soveltamiseksi.

3. Kun on kulunut kolme vuotta siitä kun tämä yleissopimus ensimmäisen kerran tuli voimaan, tulee Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston antaa konferenssille erityinen selonteko, joka koskee tämän artiklan 1 ja 2 momenttien soveltamista ja sisältää hallintoneuvoston sopiviksi katsomat ehdotukset tässä asiassa suoritettavista jatkotoimenpiteistä.

4 artikla

1. Bentseenin ja bentseenipitoisten aineiden käyttö on kiellettävä tietyissä, kansallisessa lainsäädännössä tarkemmin määriteltävissä työprosesseissa.

2. Tämän kiellon tulee koskea ainakin bentseenin ja bentseenipitoisten aineiden käyttöä liuottimena tai ohentimena, paitsi milloin prosessi tapahtuu suljetussa tilassa tai kun käytetään muita yhtä turvallisia työmenetelmiä.

5 artikla

On ryhdyttävä työterveydellisiin ja teknisiin toimenpiteisiin niiden työntekijäin tehokkaaksi suojelemiseksi, jotka joutuvat alttiiksi bentseenille tai bentseenipitoisille aineille.

6 artikla

1. Tiloissa joissa valmistetaan, käsitellään tai käytetään bentseeniä tai bentseenipitoisia aineita, on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, että estettäisiin bentseenihöyryn leviäminen työpaikan ilmaan.

2. Milloin työntekijät ovat työssään alttiina bentseenille tai bentseenipitoisille aineille, tulee työnantajan huolehtia siitä, että työpaikan ilman bentseenipitoisuus ei ylitä enimmäispitoisuutta, jonka asianomainen viranomainen on määrännyt sellaiseksi, että pitoisuuden kattoarvo ei ylitä 25 ppm/ (80 mg/m3).

3. Asianomaisen viranomaisen on annettava ohjeita työpaikkojen ilman bentseenipitoisuuden mittaamistavasta.

7 artikla

1. Bentseenin tai bentseenipitoisten aineiden käyttöä edellyttävät työprosessit on mikäli mahdollista suoritettava suljetussa tilassa.

2. Milloin työprosesseja ei voida suorittaa suljetussa tilassa, on ne työpaikat joissa käytetään bentseeniä tai bentseenipitoisia aineita varustettava tehokkailla laitteilla, jotka poistavat bentseenihöyryn siinä määrin kuin on tarpeen työntekijäin terveyden suojelemiseksi.

8 artikla

1. Työntekijät, joiden iho saattaa joutua kosketukseen nestemäisen bentseenin tai bentseenipitoisten nesteiden kanssa, on varustettava sopivilla henkilökohtaisilla suojavälineillä bentseenin ihon läpi imeytymisvaaran ehkäisemiseksi.

2. Työntekijät, jotka erityissyistä saattavat joutua alttiiksi työpaikoilla bentseenipitoiselle ilmalle, jonka pitoisuus ylittää tämän yleissopimuksen 6 artiklan 2 momentissa mainitun enimmäispitoisuuden, on varustettava sopivilla henkilökohtaisilla suojavälineillä bentseenihöyryn sisäänhengittämisvaaran ehkäisemiseksi. Altistuksen kestoaikaa on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava.

9 artikla

1. Työntekijät, joiden on suoritettava työprosesseja, joihin sisältyy altistumista bentseenille tai bentseenipitoisille aineille, tulee saattaa

a) ennen työhönottoa perusteelliseen lääkärintarkastukseen, jolla selvitetään työhön soveltuvuus ja johon sisältyy verentutkimus;

b) määräaikaistarkastuksiin, joihin sisältyy biologisia kokeita, mm. verentutkimus, ja joita suoritetaan kansallisessa lainsäädännössä määrättävin väliajoin.

2. Kuultuaan asianomaisia edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, mikäli niitä on, voi kunkin maan asianomainen viranomainen myöntää poikkeuksia tämän artiklan 1 momentin velvoituksista määrättyjen työntekijäryhmien osalta.

10 artikla

1. Tämän yleissopimuksen 9 artiklan 1 momentissa tarkoitetut lääkärintarkastukset on

a) suoritettava asianomaisen viranomaisen hyväksymän ammattitaitoisen lääkärin vastuulla ja, jos on tarpeen, pätevää laboratoriota apuna käyttäen;

b) todistettava suoritetuiksi asianmukaisella todistuksella.

2. Lääkärintarkastukset eivät saa aiheuttaa kustannuksia työntekijälle.

11 artikla

1. Naisia, jotka ovat lääketieteellisesti todetussa raskaudentilassa, ja imettäviä äitejä älköön pidettäkö työssä prosesseissa, joihin sisältyy altistumista bentseenille tai bentseenipitoisille aineille.

2. 18 vuotta nuorempia henkilöitä älköön pidettäkö työssä prosesseissa, joihin sisältyy altistumista bentseenille tai bentseenipitoisille aineille. Tätä kieltoa ei kuitenkaan tarvitse soveltaa koulutusta saaviin nuoriin henkilöihin, jos he ovat asianmukaisessa teknisessä ja lääkärin valvonnassa.

12 artikla

Sanan "bentseeniä" ja tarvittavien vaaranmerkkien tulee olla selvästi näkyvissä jokaisen bentseeniä tai bentseenipitoisia aineita sisältävän säiliön päällä.

13 artikla

Kunkin jäsenvaltion tulee tarpeellisin toimenpitein varmistaa, että jokainen bentseenille tai bentseenipitoisille aineille altistettu työntekijä saa asianmukaiset ohjeet siitä, miten hänen on meneteltävä suojatakseen terveytensä ja välttyäkseen tapaturmilta sekä silloin kun myrkytysoireita ilmaantuu.

14 artikla

Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee

a) lainsäädännön avulla tai muuta maan käytännön ja olosuhteiden mukaista menettelyä käyttäen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi;

b) maassa vallitsevan käytännön mukaisesti määrätä se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat vastuussa tämän sopimuksen määräysten soveltamisesta;

c) sitoutua perustamaan sopiva tarkastuselin valvomaan tämän yleissopimuksen määräysten soveltamista tai varmistua siitä, että asianmukaista tarkastusta suoritetaan.

15 artikla

Tämän yleissopimuksen viralliset ratifioinnit on lähetettävä Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi.

16 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi on rekisteröity.

17 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan rekisteröitäväksi. Irtisanominen ei tule voimaan ennen kuin vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen tässä artiklassa määrätyin ehdoin sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä.

18 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan on kiinnitettävä jäsen. valtioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

19 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

20 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

21 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 17 artiklan määräyksistä riippumatta, kun uusi muutettu yleissopimus tulee voimaan;

b) sen jälkeen kun uusi muutettu yleissopimus on tullut voimaan, eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

22 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.