82/1976

Asetus Italian kanssa sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Italian Tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1976 sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä lokakuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat ilmoitukset on vaihdettu 12 päivänä marraskuuta 1976, tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1976

SOPIMUS sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Italian Tasavallan hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Italian Tasavallan hallitus,

haluten helpottaa ja kehittää Suomen ja Italian välillä opetuksen, kulttuurin, taiteen ja tieteen aloilla tapahtuvaa vaihtoa ja yhteistyötä sekä siten lujittaa molempien valtioiden välisiä ystävyyssiteitä,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Sopimuspuolet ylläpitävät läheistä yhteistyötä molempien valtioiden kielten ja kulttuurien tuntemuksen kehittämiseksi kummassakin sopimusvaltiossa.

Sopimuspuolet ovat samaten halukkaita ryhtymään tarpeellisiin toimiin varmistaakseen tieteellisen yhteistyön kehittämisen.

2 artikla

Sopimuspuolet helpottavat, mahdollisuuksiensa rajoissa, vastaavien kielten ja kirjallisuuksien professorin- ja lehtorinvirkojen perustamista ja hoitoa yliopistoissa.

Osapuolet helpottavat niinikään opettajien, assistenttien ja luennoitsijoiden lähettämistä molempien maiden oppilaitoksiin.

3 artikla

Kumpikin sopimusvaltio helpottaa, mahdollisuuksiensa rajoissa, sivistyksellisten ja tieteellisten laitosten perustamista ja toimintaa alueellaan edistääkseen toisen sopimusvaltion kielen, kulttuurin ja tieteellisen toiminnan tuntemusta. Sopimuspuolet myöntävät edellämainituille laitoksille voimassaolevien määräystensä edellyttämät helpotukset.

4 artikla

Sopimuspuolet järjestävät opettajien, kulttuuri- ja taidemaailman edustajien, tiedemiesten ja tutkijoiden samoin kuin korkeatasoisten asiantuntijoiden vaihtoa.

Tämän kulttuurivaihtotoiminnan tarkoituksena on suorien yhteyksien solmiminen, vastavuoroisen tietojenvaihdon parantaminen ja, yhteisestä sopimuksesta määriteltävillä aloilla, yhteistyön perustaminen.

5 artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää vastavuoroisuuden pohjalla apurahoja jatko-opintoja varten toisen valtion korkeakoulujen opiskelijoille ja opettajille sekä taiteilijoille, tieteenharjoittajille ja tutkijoille.

Sopimuspuolet pyrkivät helpottamaan apurahojen saajien päästyä harjoittamaan haluamiaan opintoja ja tutkimuksia, samoin kuin pääsyä niille kursseille, joihin he tahtovat osallistua.

6 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat nuorisovaihdon kehittämistä kummankin valtion välillä. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet vaihtavat tietoja niistä kummassakin valtiossa olevista järjestöistä ja laitoksista, joiden tarkoituksena on vaihtotoiminnan kehittäminen nuorison keskuudessa.

Sopimuspuolet ilmaisevat samoin myönteisen suhtautumisensa urheilun, kansansivistyksen ja vapaa-ajan toiminnan aloilla tapahtuvan vaihdon kehittämiseen.

7 artikla

Kumpikin sopimusvaltio rohkaisee alueellaan konserttien, näyttelyjen, teatteri- ja elokuvaesitysten sekä kaikenlaisten muiden taidetilaisuuksien järjestämistä, joiden tarkoituksena on edistää toisen sopimusvaltion kulttuurin tuntemusta.

Kumpikin sopimusvaltio pyrkii helpottamaan alueellaan, voimassaolevan lainsäädäntönsä rajoissa, toisesta sopimusvaltiosta peräisin olevan kulttuuriaineiston levittämistä.

8 artikla

Sopimuspuolet edistävät, lainsäädäntönsä mukaisesti, yleisten hallinnollisten kysymysten, oppi- ja kulttuurilaitosten henkilökunnan verovapauskysymysten samoin kuin sellaisten varainhoitoa, verotusta ja tulleja koskevien kysymysten ratkaisua, jotka saattavat syntyä sovellettaessa tätä sopimusta sopimusvaltion kansalaisten toimintaan toisen sopimusvaltion alueella.

Tässä tarkoituksessa osapuolet tarvittaessa vaihtavat mielipiteitä ja tietoja.

9 artikla

Perustetaan pysyvä sekakomissio, jonka tehtävänä on määrätä tämän sopimuksen soveltamisen suuntaviivat, seurata sen täytäntöönpanoa, valmistaa toimintaohjelma ja esittää suosituksia kummallekin sopimuspuolelle.

Pysyvä sekakomissio koostuu kummankin hallituksen nimittämistä jäsenistä, joilla voi olla apunaan asiantuntijoita.

Jäsen- ja asiantuntijaluettelo ilmoitetaan aikanaan toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse.

Sekakomissio kokoontuu, kun sopimuspuolet katsovat siihen olevan aihetta ja vähintään joka toinen vuosi, vuorotellen kummassakin maassa. Kokousten puheenjohtajana toimii sen valtion edustaja, jonka alueella kokous pidetään.

Pysyvän sekakomission aloitteesta ja tämän antamien toimintaohjeiden mukaisesti voidaan perustaa erityiskysymysten tutkimista varten työryhmiä, jotka laativat komissiolle selvityksiä.

10 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen niiden valtiosääntöjensä edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta, joita tämän sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun jälkimmäinen näistä ilmoituksista on päivätty.

11 artikla

Tämä sopimus on voimassa viiden vuoden ajan voimaantulopäivästä lukien. Tämän ajanjakson jälkeen se katsotaan hiljaisesti pidennetyksi, mikäli jompikumpi sopimuspuolista ei ole ilmoittanut toiselle tätä vastustavaa kantaansa vähintään kuusi kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä, ja jää voimaan kuuden kuukauden ajaksi siitä päivästä lukien, jolloin jompikumpi osapuoli on ilmoittanut irtisanomisesta.

Tämän vakuudeksi kummankin hallituksen edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Helsingissä kesäkuun 30 päivänä 1976 kahtena alkuperäisenä kappaleena kumpikin suomen ja italian kielellä, kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.