79/1976

Asetus monenkeskistä yhteistyötä annettaessa teknistä ym. apua kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle autokalustolle koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Budapestissa 3 päivänä joulukuuta 1975 tehty monenkeskistä yhteistyötä annettaessa teknistä ym. apua kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle autokalustolle koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 28 päivänä toukokuuta 1976 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä kesäkuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskeva ilmoitus on tehty Keskinäisen Taloudellisen Avun Neuvoston sihteeristölle 30 päivänä kesäkuuta 1976, on voimassa 14 päivästä lokakuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1976

PÖYTÄKIRJA monenkeskisestä yhteistyöstä annettaessa teknistä ym. apua kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle autokalustolle

Bulgarian Kansantasavallan liikenneministeriö, Unkarin Kansantasavallan kulkulaitos- ja viestintäministeriö, Saksan Demokraattisen Tasavallan liikenneministeriö, Puolan Kansantasavallan kulkulaitosministeriö, Romanian Sosialistisen Tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö, Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan autoliikenneministeriö ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan federatiivinen liikenneministeriö, jotka ovat osallisina 21.6. 1973 tehdyssä "Kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle autokalustolle annettavaa teknistä ym. apua koskevassa sopimuksessa", ja Suomen Tasavallan hallitus, joita jäljempänä kutsutaan "sopimuspuoliksi",

ottaen huomioon 16.5.1973 tehdyn sopimuksen yhteistyöstä Keskinäisen taloudellisen avun neuvoston ja Suomen Tasavallan välillä,

pyrkien kehittämään suotuisia olosuhteita kansainvälisten kuorma-autokuljetusten kehittämiselle mainittujen maiden alueilla luomalla järjestelmän teknisen ym. avun antamiseksi kansainvälisillä liikennereiteillä,

ovat päättäneet laatia tämän pöytäkirjan.

1 artikla

Sopimuspuolet ja niiden tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti määrittelemät yritykset ja järjestöt (toiminimet) tulevat harjoittamaan yhteistyötä teknisen ym. avun antamisessa kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle kuorma-autokalustolle soveltaen keskinäisissä suhteissa 21.6. 1973 tehdyn "Kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle autokalustolle annettavaa teknistä ym. apua koskevan sopimuksen" (jota jäljempänä kutsutaan "sopimukseksi") 1 artiklan 1 ja 3 kohtia, 2 artiklan 1-6 ja 8-13 kohtia sekä 3 ja 5 artikloita.

Tämän pöytäkirjan tarkoittamaa kuorma-autokalustoa ovat kuorma-autot, vetoautot, täysperävaunut, puoliperävaunut ja korjaus. autot.

2 artikla

Sopimuspuolet määrittelevät maissansa yritykset ja järjestöt (toiminimet), jotka antavat maittensa rajojen sisäpuolella teknistä ym. apua sopimuspuolten maiden yrityksille tai järjestöille (toiminimille) kuuluvalle, kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle kuorma-autokalustolle, sekä myös järjestöt, joiden tehtäväksi on annettu sopimuksen 3 artiklassa mainittujen tilauslomakkeiden jakaminen, ja ilmoittavat tästä toisilleen 60 päivän kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta sekä ilmoittavat toisilleen myöhemmin välittömästi mistä tahansa näitä kysymyksiä koskevista muutoksista.

3 artikla

Sopimuksen 2 artiklan edellyttämästä avusta ja palveluista laskutetaan sopimuspuolten yritysten ja järjestöjen (toiminimien) kesken sen sopimuspuolen valtion alueella voimassaoleviin hintoihin, jossa tällaista apua annettiin, sekä Suomen Tasavallan ja muiden sopimuspuolten maiden välisissä kahdenkeskisissä tavaranvaihto- ja maksusopimuksissa säädetyn järjestelyn mukaisesti. Sopimuksen 2 artiklan kohdissa 8 ja 9 tarkoitettu apu annetaan ilmaiseksi.

4 artikla

Sopimuspuolet tulevat tarvittaessa neuvottelemaan tämän pöytäkirjan määräysten soveltamista koskevista kysymyksistä.

5 artikla

Siinä tapauksessa, että sopimusta muutetaan tai täydennetään sen 7 artiklan mukaisesti, eivät nämä muutokset ja lisäykset koske Suomen Tasavaltaa, ellei siitä ole erikseen sovittu sen kanssa. Tämä määräys koskee myös tapauksia, jolloin sopimukseen liittyy muita osapuolia.

6 artikla

Mikäli joku sopimuksen osapuolista irtisanoo sopimuksen, lakkaa myös tämän pöytäkirjan voimassaolo itsestään ko. osapuoleen nähden.

7 artikla

Tätä pöytäkirjaa voidaan muuttaa tai täydentää kaikkien sopimuspuolten suostumuksella.

8 artikla

Tämä pöytäkirja on hyväksyttävä sopimuspuolina olevissa maissa niiden lainsäädännön edellyttämässä järjestyksessä ja tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja saa viimeisen sopimuspuolen ilmoituksen tällaisesta hyväksymisestä.

9 artikla

Kukin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan ilmoittamalla siitä tallettajalle viimeistään kuutta kuukautta ennen kuluvan kalenterivuoden loppua. Tällainen irtisanoutuminen astuu silloin voimaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lukien.

10 artikla

Tämän pöytäkirjan määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten maiden ja niiden muiden toimivaltaisten elinten ja järjestöjen oikeuksiin ja velvoituksiin, jotka johtuvat muista niiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

11 artikla

Tämä pöytäkirja annetaan Keskinäisen taloudellisen avun neuvoston sihteeristön säilytettäväksi, joka toimii tämän pöytäkirjan tallettajana.

Tehty Budapestissa 3 joulukuuta 1975 yhtenä venäjän- ja suomenkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

(Allekirjoittajat)

(1 artiklassa tarkoitettu sopimus on saatavissa ulkoasiainministeriöstä)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.