70/1976

Asetus moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehty moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 3 päivänä kesäkuuta 1976 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu 19 päivänä heinäkuuta 1976 Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, tulee voimaan 17 päivänä syyskuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan ilmoituksen:

Sopimukseen liitetyt säännöt n:ot 4, 6, 7, 9-13,15,17, 18, 21-26, 28-30 ja 32-36 eivät sido Suomea, mutta Suomi soveltaa sen sijaan sääntöjä n:ot 1-3, 5, 8, 14, 16, 19, 20, 27 ja 31.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1976

Moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskeva SOPIMUS

Johdanto

Sopimuspuolet,

haluten määritellä yhdenmukaiset ehdot, joiden täyttäminen näissä valtioissa katsottaisiin riittäväksi tiettyjen moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymiseen, ja

haluten helpottaa valtioissaan toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten täten hyväksymien varusteiden ja osien käyttöä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolet ottavat seuraavien kohtien ja artikloiden perusteella käyttöön yhdenmukaiset moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehdot sekä hyväksymismerkinnät, ja tunnustavat toistensa näiden ehtojen mukaisesti antamat hyväksymiset.

Tässä sopimuksessa

- sanonta "moottoriajoneuvojen varusteet ja osat" käsittää kaikki kuljettajien tai matkustajien turvaamiseksi tarkoitetut varusteet ja kaikki sellaiset varusteet ja osat, jotka ajoneuvossa sen ollessa liikkeellä vaikuttavat ajoturvallisuuteen;

- sanonta "moottoriajoneuvon varusteiden tai osien hyväksyminen" käsittää kyseisin varustein tai osin varustetulle ajoneuvotyypille asetettujen erityisten vaatimusten osalta tällaisin varustein tai osin varustetun ajoneuvon hyväksymisen.

2. Jos vähintään kahden sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset sopivat moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien yhdenmukaisista hyväksymisehdoista, niiden tulee tehdä näitä varusteita ja osia koskeva sääntöluonnos, josta ilmenevät:

a) kyseiset varusteet ja osat;

b) ehdot, jotka tällaisten varusteiden ja osien tulee täyttää, sekä testit, joista niiden tulee suoriutua; säännöissä voidaan tarvittaessa mainita asianmukaisesti varustetut laboratoriot, joissa hyväksyttäviksi jätettyjen varusteiden ja osien tyyppitestit tulee suorittaa;

c) hyväksymismerkinnät.

3. Sääntöluonnoksesta sopineet sopimuspuolet toimittavat siitä tiedon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja ilmoittavat ehdottamansa päivämäärän, jolloin sen on määrä tulla voimaan tähän sopimukseen liitettävänä sääntönä. Tämän päivämäärän tulee olla vähintään viisi kuukautta myöhäisempi kuin päivämäärä, jolloin sitä koskeva tiedonanto tehtiin.

4. Pääsihteeri toimittaa toisille sopimuspuolille tiedoksi sanotun luonnoksen ja ilmoittaa niille ehdotetun voimaantulopäivämäärän.

5. Luonnos tulee voimaan mainittuna päivänä sopimukseen liitettävänä sääntönä kaikkien niiden sopimuspuolten osalta, jotka ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä sen kolmen kuukauden kuluessa hänen tiedonannostaan. Pääsihteeri ilmoittaa kaikille sopimuspuolille säännön voimaantulosta ja toimittaa niille luettelon sopimuspuolista, jotka ovat hyväksyneet sen.

6. Jokainen valtio voi ratifioimis- tai liittymiskirjaansa tallettaessaan ilmoittaa, etteivät tietyt tai mitkään tähän sopimukseen liitetyt säännöt sen osalta ole sitovia. Jos tämän artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdassa määrätty sääntöluonnosta koskeva menettely on käynnissä, pääsihteerin tulee toimittaa sääntöluonnos tiedoksi uudelle sopimuspuolelle ja luonnos tulee voimaan uutta sopimuspuolta koskevana sääntönä ainoastaan tämän artiklan 5 kohdassa määritellyin ehdoin siten, että sallittu aika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin luonnos on toimitettu kyseiselle sopimuspuolelle. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille tällaisen voimaantulon päivämäärä. Hänen tulee myös toimittaa niille tiedoksi kaikki tiettyjen sääntöjen soveltamatta jättämistä koskevat selitykset, joita sopimuspuolet voivat tehdä tässä kohdassa määrätyin ehdoin.

7. Jokainen sääntöä soveltava sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa pääsihteerille yhden vuoden irtisanomisajalla, että sen hallintoelimet aikovat lakata soveltamasta sitä. Pääsihteeri toimittaa ilmoitukset muille sopimuspuolille.

8. Jokainen sopimuspuoli, joka ei sovella tiettyä sääntöä, voi milloin tahansa ilmoittaa pääsihteerille aikovansa vastaisuudessa soveltaa sitä, ja kyseinen sääntö tulee voimaan tämän sopimuspuolen osalta kuudentenakymmenentenä päivänä tästä ilmoituksesta. Jos sopimuspuoli asettaa säännön soveltamista koskevan päätöksensä ehdoksi muutoksen, sen tulee toimittaa pääsihteerille ehdottamansa muutos, joka käsitellään tämän sopimuksen 12 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti ikään kuin se olisi sääntöä jo soveltavan sopimuspuolen tekemä muutosehdotus. Tämän sopimuksen 12 artiklasta riippumatta muutos, mikäli se hyväksytään, tulee voimaan samana päivänä kuin itse sääntö ehdotuksen tehneen sopimuspuolen osalta. Pääsihteeri ilmoittaa kaikille sopimuspuolille jokaisesta tämän kohdan ehtojen mukaisesti tapahtuvasta, uutta sopimuspuolta koskevasta säännön voimaantulosta.

9. Sopimuspuolista, joiden osalta jokin sääntö on voimassa, käytetään tästä lähtien nimitystä "sääntöä soveltavat osapuolet".

2 artikla

Jokaisen sääntöä soveltavan sopimuspuolen tulee myöntää tässä säännössä kuvatut hyväksymismerkinnät säännön tarkoittamille moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien tyypeille edellyttäen, että se voi varmistaa tuotteen ja hyväksytyn tyypin yhdenmukaisuuden, että jätetyt näytekappaleet läpäisevät säännössä määritellyt testit ja vaatimukset ja että valmistajalla, mikäli sen kotipaikka ei ole maassa, josta se hakee hyväksymistä, on siellä asianmukaisesti valtuutettu edustaja. Jokaisen sääntöä soveltavan sopimuspuolen tulee kieltäytyä myöntämästä säännön tarkoittamia hyväksymismerkintöjä, ellei yllämainittuja ehtoja täytetä.

3 artikla

Moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien, joissa on tämän sopimuksen 2 artiklan mukaisesti jonkin sopimuspuolen antamat hyväksymismerkinnät ja jotka on valmistettu joko jonkin kyseistä sääntöä soveltavan sopimuspuolen alueella tai jossakin muussa kyseisten varusteiden ja osien tyypit asianmukaisesti hyväksyneen sopimuspuolen ilmoittamassa maassa, katsotaan olevan kaikkien mainittua sääntöä soveltavien sopimuspuolen lainsäädännön mukaisia.

4 artikla

Jos jonkin sääntöä soveltavan sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset havaitsevat, että tietyt moottoriajoneuvon varusteet tai osat, joissa on jonkin sopimuspuolen mainitun säännön mukaisesti myöntämät hyväksymismerkinnät, eivät ole hyväksyttyjen tyyppien mukaisia, niiden tulee ilmoittaa siitä hyväksymisen myöntäneen sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille. Tämän sopimuspuolen tulee ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin näiden tuotteiden saattamiseksi hyväksyttyjen tyyppien mukaisiksi, ja sen tulee ilmoittaa muille sääntöä soveltaville sopimuspuolille ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt ja joihin voi tarvittaessa sisältyä hyväksymisen peruuttaminen. Milloin liikenteen turvallisuus on uhattuna, tämän todennut sopimuspuoli voi kieltää alueellaan tällaisten varusteiden ja osien myynnin ja käytön.

5 artikla

1. Sääntöä soveltavan sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset lähettävät toisille samaa sääntöä soveltavien sopimuspuolten asianomaisille viranomaisille kyseisen säännön määräysten mukaisesti tehdyn lomakkeen kaikista kyseisen säännön mukaisesti hyväksymistään moottoriajoneuvojen varusteiden tai osien tyypeistä. Samanlainen lomake tulee lähettää myös kaikista hylätyistä tyypeistä.

2. Kaikkien sääntöä soveltavien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten tulee toimittaa samaa sääntöä soveltavien muiden sopimuspuolten asianomaisille viranomaisille kaikki tiedot aikaisemmin myönnettyjen hyväksymisten peruutuksista.

6 artikla

1. Euroopan taloudellisen komission (ECE:n) jäsenmaat ja komissioon sen edustusääntöjen 8 kohdan mukaisesti neuvonantajiksi hyväksytyt maat voivat tulla tämän sopimuksen sopimuspuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen;

b) ratifioimalla sopimuksen allekirjoitettuaan sen ratifioimisvaraumin;

c) liittymällä siihen.

2. Sellaiset maat, jotka voivat osallistua eräisiin Euroopan taloudellisen komission (ECE:n) toimiin sen edustussääntöjen 11 kohdan mukaisesti, voivat tulla tämän sopimuksen sopimuspuoliksi liittymällä siihen sen voimaantulon jälkeen.

3. Sopimus on avoinna allekirjoitusta varten 30 päivään kesäkuuta 1958 saakka tämä päivä mukaanluettuna. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

4. Ratifiointi tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

7 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä, kun kaksi sen 6 artiklan 1 kohdassa mainituista maista on allekirjoittanut sen ilman ratifioimisvaraumaa tai on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

2. Niiden maiden osalta, jotka ratifioivat tämän sopimuksen tai liittyvät siihen sen jälkeen, kun kaksi maata on allekirjoittanut sen ilman ratifioimisvaraumaa tai on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, se tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä, kun mainittu maa on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

8 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti tekemällä siitä ilmoituksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri sai siitä ilmoituksen.

9 artikla

1. Jokainen maa voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilman ratifioimisvaraumaa tai ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan tai milloin tahansa sen jälkeen selittää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, että tätä sopimusta sovelletaan kaikilla tai joillakin alueilla, joiden kansainvälisistä suhteista maa on vastuussa. Sopimusta aletaan soveltaa ilmoituksessa mainitulla alueella tai alueilla kuudentenakymmenentenä päivänä siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen, tai ellei sopimus tänä päivänä vielä ole tullut voimaan, sen voimaantulosta lähtien.

2. Jokainen maa, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen tämän sopimuksen soveltamisesta alueella, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi irtisanoa sopimuksen tämän alueen osalta 8 artiklan määräysten mukaisesti.

10 artikla

1. Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat kahden tai useamman sopimuspuolen välillä tulee, mikäli mahdollista, ratkaista niiden välisillä neuvotteluilla.

2. Jokainen riita, jota ei voida ratkaista neuvotteluilla, tulee jättää ratkaistavaksi välimiesmenettelyllä minkä tahansa riidan osapuolena olevan sopimuspuolen pyynnöstä, ja se tulee alistaa tällöin yhdelle tai useammalle riidan osapuolten välisellä sopimuksella valitulle välimiehelle. Jos riidan osapuolet eivät kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jolloin välimiesmenettelyä koskeva pyyntö on esitetty, ole päässeet sopimukseen välimiehen tai välimiesten valinnasta, voi mikä tahansa näistä osapuolista pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä nimittämään yhden välimiehen, jolle riita jätetään ratkaistavaksi.

3. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti määrätyn välimiehen tai välimiesten päätös on sitova riidan osapuolten kohdalta.

11 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen tai liittyessään siihen selittää, että se ei katso sopimuksen 10 artiklan sitovan itseään. 10 artikla ei sido muita sopimuspuolia niiden suhteissa tällaisen varauman tehneeseen sopimuspuoleen.

2. Jokainen sopimuspuoli, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kohdan määräysten mukaisen varauman®, voi milloin tahansa peruuttaa sen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

3. Mitään muita varaumia tähän sopimukseen tai sen liitteenä oleviin sääntöihin ei sallita; jokainen sopimuspuoli voi kuitenkin 1 artiklan ehtojen mukaisesti selittää, ettei se aio soveltaa tiettyjä sääntöjä tai ettei se aio soveltaa mitään niistä.

12 artikla

Tähän sopimukseen liitettäviä sääntöjä voidaan korjata seuraavan menettelyn mukaisesti:

1. Jokainen sääntöä soveltava sopimuspuoli voi ehdottaa yhden tai useampia muutoksia siihen. Jokaisen johonkin sääntöön ehdotetun muutoksen teksti toimitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa siitä muille sopimuspuolille. Muutos katsotaan hyväksytyksi, ellei kolmen kuukauden kuluessa tästä ilmoituksesta jokin sääntöä soveltava sopimuspuoli ole esittänyt siihen vastalausetta, jossa tapauksessa muutos katsotaan hylätyksi. Jos muutos katsotaan hyväksytyksi, se tulee voimaan kahden kuukauden lisäajan kuluttua.

2. Jos maa tulee sopimuspuoleksi pääsihteerin tekemän, ehdotettua muutosta koskevan ilmoituksen ja sen voimaantulon välisenä aikana, kyseinen sääntö tulee voimaan tämän sopimuspuolen osalta vasta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun se on muodollisesti hyväksynyt muutoksen, tai kahden kuukauden kuluttua siitä, kun kolme kuukautta on kulunut pääsihteerin tälle sopimuspuolelle tekemästä, ehdotettua muutosta koskevasta ilmoituksesta.

13 artikla

Itse sopimuksen tekstiä voidaan muuttaa seuraavan menettelyn mukaisesti:

1. Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhtä tai useampia muutoksia tähän sopimukseen. Jokaisen sopimukseen ehdotetun muutoksen teksti toimitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa siitä kaikille sopimuspuolille ja kaikille muille 6 artiklan 1 kohdassa mainituille maille.

2. Jokainen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti jaettu muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei mikään sopimuspuoli esitä vastalausettaan kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on jakanut muutosehdotuksen.

3. Pääsihteerin tulee mahdollisimman pian ilmoittaa kaikille sopimuspuolille, onko muutosehdotukseen esitetty vastalauseita. Jos muutosehdotukseen on esitetty vastalause, katsotaan se hylätyksi eikä sillä ole minkäänlaista vaikutusta. Ellei vastalausetta ole esitetty, muutos tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tämän artiklan 3 kohdassa mainittu kuuden kuukauden määräaika on päättänyt.

14 artikla

Tämän sopimuksen 1, 12 ja 13 artiklassa määrättyjen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee ilmoittaa 6 artiklan 1 kohdassa mainituille maille ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuoliksi tulleille maille

a) 6 artiklan mukaiset allekirjoitukset, ratifioinnit ja liittymiset;

b) 7 artiklan mukaiset tämän sopimuksen voimaantulopäivät;

c) 8 artiklan mukaiset irtisanomiset;

d) 9 artiklan mukaisesti saadut ilmoitukset;

e) 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti saadut selitykset ja ilmoitukset;

f) kaikki 12 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset muutosten voimaantulot;

g) kaikki 13 artiklan 3 kohdan mukaiset muutosten voimaantulot.

15 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan kesäkuun 30 päivän 1958 jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset siitä kaikille sopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohdissa mainituille maille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataviisikymmentäkahdeksan yhtenä ranskan- ja englanninkielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.