15/1975

Asetus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 10 päivänä huhtikuuta 1972 allekirjoitettavaksi avattu yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä tammikuuta 1974 annetulla lailla (257/75), jonka tasavallan presidentti ratifioinut samana päivänä ja jota koskevat ratifioimiskirjat on 4 päivänä helmikuuta 1974 talletettu Amerikan Yhdysvaltain, Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitusten huostaan, on voimassa 26 päivästä maaliskuuta 1975 niin kuin siitä on on sovittu.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1975.

YLEISSOPIMUS bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot,

päättäen toimia yleiseen ja täydelliseen aseidenriisuntaan, kaikenlaisten joukkotuhoaseiden kieltäminen ja hävittäminen mukaanluettuna, johtavan tehokkaan kehityksen aikaansaamiseksi ja vakuuttuneina siitä, että kemiallisten ja bakteriologisten (biologisten) aseiden kehittämisen, tuottamis)en ja varastoimisen kieltäminen ja niiden hävittäminen tehokkaiden toimenpiteiden avulla helpottaa yleisen ja täydellisen aseidenriisunnan saavuttamista tiukan ja tehokkaan kansainvälisen valvonnan alaisena,

todeten 17 päivänä kesäkuuta 1925 tehdyn, tukehduttavien, myrkyllisten ja muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen käytön kieltoa sodassa koskevan Geneven pöytäkirjan tärkeän merkityksen ja tietoisina myös siitä vaikutuksesta, joka sanotulla pöytäkirjalla on jo ollut ja edelleen on sodan kauhujen lievittämiseksi,

vakuuttaen uudelleen pitävänsä kiinni tämän pöytäkirjan periaatteista ja päämääristä ja kehottaen kaikkia valtioita niitä ehdottomasti noudattamaan,

palauttaen mieliin, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on toistuvasti tuominnut kaikki 17 päivänä kesäkuuta 1925 tehdyn Geneven pöytäkirjan periaatteiden ja päämäärien vastaiset teot,

haluten edistää kansojen välisen luottamuksen voimistumista ja kansainvälisen ilmapiirin yleistä paranemista,

haluten myös edistää Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tarkoitusten ja periaatteiden toteutumista,

vakuuttuneina sellaisten vaarallisten joukkotuhoaseiden, joissa käytetään kemiallista ja bakteriologisia agensseja, hävittämisen tärkeydestä ja kiireellisyydestä valtioiden asevarastoista tehokkaiden toimenpiteiden avulla,

todeten, että bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kieltämistä koskeva sopimus on ensimmäinen mahdollinen askel tehokkaisiin toimenpiteisiin johtavan sopimuksen aikaansaamiseksi myös kemiallisten aseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen ehkäisemiseksi ja päättäen jatkaa neuvotteluja tässä tarkoituksessa,

päättäneinä, koko ihmiskunnan edun nimessä, estää kokonaan mahdollisuus bakteriologisten (biologisten) agenssien ja toksiinien käyttämiseen aseina,

vakuuttuneina, että tällainen käyttö sotisi ihmiskunnan omaatuntoa vastaan, ja ettei mitään ponnistuksia ole säästettävä tämän vaaran saattamiseksi mahdollisimman vähäiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen sopimusvaltio sitoutuu siihen, ettei se milloinkaan missään olosuhteissa kehitä, tuota, varastoi tai muulla tavalla hanki tai säilytä hallussaan:

1) Sen tyyppisiä tai sellaisia määriä mikrobi tai muita biologisia agensseja tai mitä alkuperää tahansa olevia tai millä menetelmällä tahansa tuotettuja toksiineja, joita ennaltaehkäiseviin, suojaaviin ja muihin rauhanomaisiin tarkoituksiin nähden ei voida pitää oikeutettuina;

2) Aseita, laitteita tai välineitä agenssien tai toksiinien levittämiseksi, joiden tarkoituksena on käyttää näitä agensseja tai toksiineja vihamielisiin tarkoituksiin tai aseelliseen selkkaukseen.

2 artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen sopimusvaltio sitoutuu hävittämään tai muuntamaan rauhanomaisiin tarkoituksiin, niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta, kaikki tämän yleissopimuksen 1 artiklassa mainitut agenssit, toksiinit, aseet, laitteet ja välineet agenssien ja toksiinien levittämiseksi, jotka ovat sen hallussa tai sen lainkäyttövallan tai valvonnan alaisia. Pantaessa täytäntöön tämän artiklan määräyksiä on noudatettava kaikkia tarpeellisia varotoimenpiteitä väestön ja ympäristön suojelemiseksi.

3 artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen sopimusvaltio sitoutuu siihen, ettei se luovuta kenellekään, välittömästi tai välillisesti, tai millään tavalla avusta, rohkaise tai taivuta mitään valtiota, valtioryhmää tai kansainvälistä järjestöä valmistamaan tai muuten hankkimaan mitään tämän yleissopimuksen 1 artiklassa mainittuja agensseja, toksiineja, aseita, laitteita tai välineitä agenssien ja toksiinien levittämiseksi.

4 artikla

Jokaisen tämän yleissopimuksen sopimusvaltion on valtiosääntönsä mukaisesti ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin Kieltääkseen ja estääkseen tämän yleissopimuksen 1 artiklassa mainittujen agenssien, toksiinien, aseiden, laitteiden ja välineiden levittämisen, kehittämisen, tuotannon, varastoinnin, hankkimisen tai säilyttämisen tämän valtion alueella tai missä tahansa sen lainsäädäntövallan tai valvonnan alaisena.

5 artikla

Yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat neuvottelemaan keskenään ja olemaan yhteistyössä niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita saattaa syntyä tämän yleissopimuksen päämäärien tai sen määräysten soveltamisen yhteydessä. Tämän artiklan mukaiset neuvottelut ja yhteistyö voidaan myös suorittaa asianomaisia kansainvälisiä menettelytapoja käyttäen Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa sen peruskirjan mukaisesti.

6 artikla

1) Jokainen yleissopimuksen sopimusvaltio, joka toteaa, että jokin toinen sopimusvaltio rikkoo tämän yleissopimuksen määräyksistä johtuvat velvoitteensa, voi jättää valituksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle. Tällaisen valituksen tulee sisältää kaikki mahdollinen näyttö sen pätevyyden vahvistamiseksi sekä pyyntö sen käsittelemiseksi turvallisuusneuvostossa.

2) Jokainen yleissopimuksen sopimusvaltio sitoutuu toimimaan yhteistyössä jokaisen tutkimuksen suorittamisessa, jonka turvallisuusneuvosto saattaa panna alulle Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan määräysten mukaisesti neuvoston vastaanottaman valituksen perusteella. Turvallisuusneuvosto tiedottaa yleissopimuksen sopimusvaltioille tutkimuksen tuloksista.

7 artikla

Jokainen yleissopimuksen sopimusvaltio sitoutuu antamaan apuaan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti jokaiselle sitä pyytävälle yleissopimuksen sopimuspuolelle, milloin turvallisuusneuvosto päättää, että tämä sopimuspuoli on joutunut vaaralle alttiiksi tämän yleissopimuksen loukkaamisen johdosta, tai tukemaan tälle sopimuspuolelle annettavaa apua.

8 artikla

Tämän yleissopimuksen määräysten ei ole katsottava millään tavalla rajoittavan tai vähentävän niitä velvoitteita, joihin jokin valtio on 17 päivänä kesäkuuta 1925 tehdyn tukehduttavien, myrkyllisten ja muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen käytön kieltoa koskevan Geneven pöytäkirjan nojalla sitoutunut.

9 artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen sopimusvaltio vakuuttaa pitävänsä päämääränään kemiallisten aseiden tehokasta kieltoa ja tässä tarkoituksessa sitoutuu jatkamaan neuvotteluja vilpittömässä mielessä niiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevia tehokkaita toimenpiteitä sekä kemiallisten agenssien asetarkoituksiin tuottamista tai käyttämistä varten erityisesti suunniteltuja laitteita tai agenssien levittämisvälineitä koskevia asianmukaisia toimenpiteitä tarkoittavan sopimuksen aikaansaamiseksi mahdollisimman pian.

10 artikla

1) Yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat helpottamaan bakteriologisten (biologisten) agenssien ja toksiinien rauhanomaiseen käyttöön liittyvien laitteiden, aineiden sekä tieteellisten ja teknologisten tietojen mahdollisimman laajaa vaihtoa, ja niillä on oikeus osallistua siihen. Yleissopimuksen sopimuspuolten, joilla on siihen mahdollisuus, on myös oltava yhteistyössä edistääkseen yksinään tai yhdessä muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tieteellisten keksintöjen edelleen kehittämistä ja soveltamista bakteriologian (biologian) alalla tautien ehkäisemiseksi tai multa rauhanomaisia tarkoituksia varten.

2) Tätä yleissopimusta on sovellettava siten, että vältetään haittaamasta yleissopimuksen sopimusvaltioiden taloudellista tai teknologista kehitystä tai kansainvälistä yhteistyötä rauhanomaisen bakteriologisen (biologisen) toiminnan alalla, mukaan luettuna bakteriologisten (biologisten) agenssien ja toksiinien sekä bakteriologisten (biologisten) agenssien ja toksiinien valmistamiseen, käyttämiseen tai tuottamiseen rauhanomaisia tarkoituksia varten tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti tarkoitettujen laitteiden kansainvälinen vaihto.

11 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen. Muutokset tulevat voimaan jokaiseen muutokset hyväksyneeseen sopimusvaltioon nähden yleissopimuksen sopimusvaltioiden enemmistön hyväksyttyä ne ja sen jälkeen jokaiseen muuhun sopimusvaltioon nähden sinä päivänä, jona se on ne hyväksynyt.

12 artikla

Viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta, tai aikaisemmin, mikäli yleissopimuksen sopimuspuolien enemmistö sitä ehdottaa tallettajahallituksille, pidetään yleissopimuksen sopimusvaltioiden välinen konferenssi Genevessä, Sveitsissä, tämän yleissopimuksen toiminnan tarkistamiseksi, sen varmistamiseksi, että johdannon päämäärät ja yleissopimuksen määräykset, mukaanluettuina kemiallisia aseita koskevia neuvotteluja tarkoittavat määräykset, toteutetaan. Tässä tarkistuksessa on otettava huomioon kaikki uudet, tähän yleissopimukseen vaikuttavat tieteelliset ja teknologiset kehitysvaiheet.

13 artikla

1) Tämä yleissopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

2) Jokaisella tämän yleissopimuksen sopimusvaltiolla on oikeus kansallisen itsemääräämisoikeutensa perusteella irtisanoa tämä yleissopimus, jos se katsoo, että poikkeukselliset tapahtumat, jotka vaikuttavat tämän yleissopimuksen soveltamisalaan, ovat saattaneet tämän valtion tärkeimmät edut vaaranalaisiksi. Sen on ilmoitettava irtisanomisestaan muille yleissopimuksen sopimusvaltioille ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle kolme kuukautta etukäteen. Ilmoituksen tulee sisältää selvitys poikkeuksellisista tapahtumista, joiden sopimusvaltio katsoo vaarantaneen tärkeimmät etunsa.

14 artikla

1) Tämä yleissopimus on avoimia kaikkien valtioiden allekirjoitettavaksi. Jokainen valtio, joka ei allekirjoita yleissopimusta ennen sen voimaantuloa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, voi liittyä siihen milloin tahansa.

2) Tämä yleissopimus on allekirjoittajavaltioiden ratifioitava. Ratifioimis- ja liittymiskirjat on talletettava Amerikan Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitusten, jotka täten määrätään tallettajahallituksiksi, huostaan.

3) Tämä yleissopimus tulee voimaan kahdenkymmenenkahden hallituksen talletettua ratifioimis- tai liittymiskirjansa, mukaanluettuna yleissopimuksen tallettajiksi määrätyt hallitukset.

4) Niiden valtioiden osalta, joiden ratifioimis- tai liittymiskirjat talletetaan tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen, yleissopimus tulee voimaan niiden ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamispäivänä.

5) Tallettajahallitusten on viipymättä tiedotettava kaikille allekirjoittajavaltioille jokaisen ratifioimis- ja liittymiskirjan talletuspäivästä, tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä ja muiden ilmoitusten vastaanottamisesta.

6) Tallettajahallitukset rekisteröivät tämän yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Tämä yleissopimus, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan tallettajahallitusten arkistoihin. Tallettajahallitukset toimittavat allekirjoittaja- ja liittyjävaltioiden hallituksille oikeaksi todistetut jäljennökset tästä yleissopimuksesta.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet Itämän yleissopimuksen.

Tehty kolmena kappaleena Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 10 päivänä huhtikuuta 1972.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.