13/1975

Asetus Tshekkoslovakian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1975 allekirjoitettu sopimus viisumivapaudesta tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1975.

SOPIMUS viisumivapaudesta Suomen Tasavallan hallituksen ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallitus, pyrkimyksenään edistää molempien maiden välisten suhteiden edelleen kehittämistä, ovat päättäneet tehdä seuraavan viisumivapaussopimuksen:

1 artikla

Suomen Tasavallan kansalaiset ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan kansalaiset ovat vapautettuja viisumipakosta tässä sopimuksessa edellytetyssä laajuudessa ja siinä määrätyin ehdoin.

2 artikla

Kummankin valtion kansalaiset, joilla on voimassa oleva ulkomaanpassi, voivat viisumivapaasti matkustaa toisen valtion alueelle ja oleskella siellä enintään kolme kuukautta.

Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan kansalaisten kohdalta edellä mainittu kolmen kuukauden oleskeluaika Suomen Tasavallan alueella käsittää myös oleskelun muissa Pohjoismaissa, jotka ovat liittyneet 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn passintarkastuksen poistamista Pohjoismaiden välisillä rajoilla koskevaan sopimukseen. Oleskelu jossakin näistä valtioista Suomen Tasavallan alueelle saapumista edeltäneen kuuden kuukauden aikana lasketaan edellä mainittuun kolmen kuukauden oleskeluaikaan.

3 artikla

Valtion rajojen ylittäminen tämän sopimuksen mukaisin ehdoin on sallittua vain kansainväliseen liikenteeseen hyväksytyillä rajanylityspaikoilla.

Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan asianomaiset viranomaiset vaihtavat keskenään diplomaattista tietä näytekappaleet valtioidensa passeista kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta. Viranomaiset ilmoittavat samoin toisilleen kaikista näihin asiakirjoihin tehtävistä muutoksista viimeistään kolmekymmentä päivää ennen niiden voimaantuloa ja lähettävät niistä toisilleen näytekappaleet.

4 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta kummankaan valtion oikeuteen estää toisen valtion ei-toivotun kansalaisen maahantulo tai oikeuteen sisäisten säännöstensä mukaisesti lyhentää tällaisen kansalaisen oleskelua maassa tai passittaa hänet maasta.

5 artikla

Kummankin valtion kansalaisten on noudatettava toisen valtion lainsäädännön määräyksiä sen alueella oleskellessaan.

6 artikla

Yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä kumpikin sopimuspuoli voi tilapäisesti keskeyttää kokonaan tai osittain tämän sopimuksen soveltamisen. Tällaisista keskeytyksistä on diplomaattista tietä välittömästi ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

7 artikla

Tämä sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi ja tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1975.

Kumpikin sopimuspuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen. Siinä tapauksessa sopimuksen voimassaolo lakkaa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä.

Tehty Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1975 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1975

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että tänään allekirjoitetun viisumivapautta koskevan sopimuksen soveltamiseksi Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan ja Suomen Tasavallan asianomaiset viranomaiset ryhtyvät neuvottelemaan keskenään ratkaistakseen kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti molempien valtioiden kansalaisiksi katsottujen henkilöiden asemasta mahdollisesti johtuvat ongelmat.

Mikäli Suomen Tasavallan kansalaisen passi katoaa Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan alueella, edellyttävät viimeksi mainitun valtion lainsäädännön määräykset, että hän välittömästi ilmoittaa katoamisesta Tshekkoslovakian asianomaisille viranomaisille, jotka antavat hänelle siitä ilmoitustositteen.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1975

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 31 päivänä tammikuuta 1975 päivätty, seuraavansisältöinen kirjeenne:

"Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että tänään allekirjoitetun viisumivapautta koskevan sopimuksen soveltamiseksi Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan ja Suomen Tasavallan asianomaiset viranomaiset ryhtyvät neuvottelemaan keskenään ratkaistakseen kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti molempien valtioiden kansalaisiksi katsottujen henkilöiden asemasta mahdollisesti johtuvat ongelmat.

Mikäli Suomen Tasavallan kansalaisen passi katoaa Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan alueella, edellyttävät viimeksi mainitun valtion lainsäädännön määräykset, että hän välittömästi ilmoittaa katoamisesta Tshekkoslovakian asianomaisille viranomaisille, jotka antavat hänelle siitä ilmoitustositteen."

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.