67/1974

Asetus Mongolian kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Mongolian Kansantasavallan välillä Helsingissä 30 lokakuuta 1974 tehty pitkäaikainen kauppasopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1974.

KAUPPASOPIMUS Suomen Tasavallan ja Mongolian Kansantasavallan välillä

Suomen Tasavallan Hallitus ja Mongolian Kansantasavallan Hallitus, haluten kehittää kaupallis-taloudellisia suhteita molempien maiden välillä tasa-arvoisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Molemmat Sopimuspuolet tulevat myöntämään toisilleen suosituimman maan kohtelun tulleihin samoin kuin kaikkiin muihin maksuihin ja veroihin nähden, joita sovelletaan tavaroiden tuontiin, vientiin tai kauttakulkuun.

2 artikla

1 artiklassa mainittuja määräyksiä ei sovelleta erityisetuihin, jotka jompikumpi Sopimuspuoli on myöntänyt tai myöntää mille tahansa toiselle maalle.

3 artikla

Molemmat Sopimuspuolet ryhtyvät kaikinpuolisiin toimenpiteisiin edistääkseen tavaraluetteloissa "A" ja "B", jotka ovat sopimuksen liitteinä, mainittujen tuotteiden molemminpuolisia toimituksia. Näissä luetteloissa mainittujen tuotteiden molemminpuoliset toimitukset toteutetaan solmimalla sopimuksia toisaalta suomalaisten juridisten ja fyysisten henkilöiden ja toisaalta mongolialaisten ulkomaankauppajärjestöjen välillä. Tämä ei estä solmimasta toimitussopimuksia tuotteista, joita ei ole mainittu tämän sopimuksen liitteinä olevissa tavaraluetteloissa.

4 artikla

Molemmat Sopimuspuolet tulevat ratkaisemaan tavaroiden vientiin ja tuontiin liittyvät kysymykset kummassakin maassa vientiä, tuontia ja valuuttakysymyksiä koskevan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5 artikla

Toisen Sopimuspuolen järjestöjen tai juridisten ja luonnollisten henkilöiden maahan tuomat tavarat voidaan jälleenviedä kolmanteen maahan, mikäli tuojan ja viejän kesken ei toisin sovita toimitussopimuksissa.

6 artikla

Molemmista maista toimitettavien tavaroiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinahintojen pohjalta.

Kaikki maksut molempien maiden ulkomaankauppajärjestöjen sekä muiden juridisten ja luonnollisten henkilöiden välillä suoritetaan vapaasti vaihdettavissa valuutoissa, Suomen Tasavallassa Suomen Pankin ja Mongolian Kansantasavallassa Valtion Pankin kautta.

7 artikla

Molemmat Sopimuspuolet myöntävät toisilleen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti suotuisat edellytykset kaupallisten messujen ja näyttelyiden järjestämiseksi omilla alueillaan.

8 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan myös niihin toimitussopimuksiin, joiden toteuttaminen jatkuu sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioimisasiakirjojen vaihdon tapahduttua.,

Sopimus on voimassa viisi vuotta voimaantulosta lukien ja sen voimassaolo jatkuu sen jälkeen automaattisesti vuoden kerrallaan, jollei jompikumpi Sopimuspuoli tee kirjallista ilmoitusta sen muuttamisesta tai päättymisestä kolme kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Tehty Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1974 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä sekä mongolian- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Siinä tapauksessa, että syntyy erimielisyyksiä tulkinnassa, venäjänkielen teksti on ratkaiseva.

Indikatiivinen luettelo "A" Suomen Tasavallan vientituotteet

1. Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tuotteet.

2. Erilaiset tekstiilituotteet ja valmisvaatteet.

3. Jalkineet ja urheilutarvikkeet.

4. Erilaiset metsäteollisuuden tuotteet, kuten paperituotteet.

5. Huonekalut.

6. Metalli- ja konepajateollisuuden tuotteet ja niiden varaosat, kuten teurastamot ja muut elintarviketeollisuuden laitteistot, metsä- ja puunpalistusteollisuuden koneet, kallioporakoneet ja muut kaivosteollisuuden koneet sekä maansiirtokoneet ja kuljetusvälineet.

7. Kemian teollisuuden tuotteet, ml. farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet.

Indikatiivinen luettelo "B": Mongolian Kansantasavallan vientituotteet

1. Matot.

2. Maataloustuotteet, kuten hevosenliha.

3. Elintarviketeollisuuden tuotteet.

4. Vuodat ja nahat.

5. Puutavara.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.