65/1974

Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Sitten kun toiselta puolen Suomen Tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen sekä ne sopimukseen liittyvien liitteen ja pöytäkirjojen eräät määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, on 21 päivänä marraskuuta 1973 annetulla lailla (881/73) hyväksytty ja tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen sekä sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen Voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta, sanottu sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu. Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa ulkoasiainministeriö.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1974.

SOPIMUS toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä

Suomen tasavalta toiselta puolen, Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltiot, ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisöt toiselta puolen,

ottaen huomioon, että Suomen tasavalta ja Euroopan talousyhteisö tekevät tämän Yhteisön taimialoja koskevan sopimuksen,

pyrkien samojen tavoitteiden saavuttamiseen ja haluten löytää Euroopan hiili- ja teräsyhteisön toimialalla vastaavat ratkaisut,

ovat päättäneet, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoen ettei minkään tämän sopimuksen määräyksen voida tulkita vapauttavan sopimuspuolia muista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvista velvoituksistaan, tehdä tämän sopimuksen:

1 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan liitteessä lueteltuihin Euroopan hiili. ja teräsyhteisön toimialaan kuuluviin, Suomen tasavallan ja tämän Yhteisön alkuperätuotteisiin.

2 artikla

1. Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- huhtikuun 1 päivänä 1973 jokaista tullia alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

- muut neljä 20 prosentin alennusta toimeenpannaan:

tammikuun 1 päivänä 1974
tammikuun 1 päivänä 1975
tammikuun 1 päivänä 1976
heinäkuun 1 päivänä 1977.
3 artikla

1. Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös veronluonteisiin tulleihin.

Sopimuspuolet voivat korvata veronluonteisen tullin tai tullin vero-osuuden sisäisellä verolla.

2. Tanska, Irlanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää tammikuun 1 päivään 1976 saakka veronluonteista tullia tai tullin Vero-osuutta soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn "Liittymisehtoja ja sopimusten sopeuttamista koskevan pöytäkirjan" 38 artiklaa.

4 artikla

1. Jokaisen tuotteen perustulli, josta 2 artiklassa edellytetyt perättäiset alennukset on suoritettava, on tammikuun 1 päivänä 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2. Artiklan 2 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin.

Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn "Liittymisehtoja ja sopimusten sopeuttamista koskevan pöytäkirjan" 39 artiklan 5 kohtaa koskevin soveltamisvaraumin, jotka Yhteisö tulee antamaan, sovelletaan 2 artikla Irlannin tullitariffin paljoustullien tai sekatullien paljoustulliosuuden kohdalla pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin.

5 artikla

1. Vaikutukseltaan tuonti.tulleja vastaavia uusia veroja ei oteta käyttöön Suonien ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Tammikuun 1 päivästä 1972 lukien Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot poistetaan sopimuksen tullessa voimaan.

Jokainen vaikutukseltaan tuontitullia vastaava vero, jonka verokanta joulukuun 31 päivänä 1972 olisi korkeampi kuin se, jota tosiasiallisesti sovellettiin tammikuun 1 päivänä 1972, alennetaan viimeksi tarkoitettuun verokantaan sopimuksen tullessa voimaan.

3. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- jokaista veroa alennetaan viimeistään tammikuun 1 päivänä 1974 60 prosenttiin tammikuun 1 päivänä 1972 sovelletusta verokannasta;

- muut kolme 20 prosentin alennusta toimeenpannaan:

tammikuun 1 päivänä 1975
tammikuun 1 päivänä 1976
heinäkuun 1 päivänä 1977.
6 artikla

Vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia veroja ei oteta käyttöön Suonien ja Yhteisön välisessä kaupassa.

Vientitullit ja vaikutukseltaan vastaavat verot poistetaan viimeistään tammikuun 1 päivänä 1974.

7 artikla

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tänä samana päivänä tehdyn sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevia määräyksiä sovelletaan myös tähän sopimukseen.

8 artikla

Sopimuspuoli, joka harkitsee suosituimmuuskohtelua nauttiviin kolmansiin maihin soveltamiensa tullien tai vaikutukseltaan vastaavien verojen tosiasiallisen tason alentamista tai niiden toistaiseksi soveltamatta jättämistä, ilmoittaa tästä alentamisesta tai toistaiseksi soveltamatta jättämisestä sekakomitealle mikäli mahdollista vähintään kolmekymmentä päivää ennen toimenpiteen voimaantuloa. Se ottaa tiedoksi kaikki toisen sopimuspuolen huomautukset vinosuuntauksista, joita toimenpiteistä voi aiheutua.

9 artikla

1. Uusia määrällisiä tuontirajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Määrälliset tuontirajoitukset poistetaan tammikuun 1 päivänä 1973 ja vaikutuksiltaan määrällisiä tuontirajoituksia vastaavat toimenpiteet viimeistään tammikuun 1 päivänä 1975.

10 artikla

Heinäkuun 1 päivästä 1977 lukien Suomen alkuperätuotteet eivät Yhteisöön tuotaessa voi saada osakseen parempaa kohtelua kuin Yhteisön jäsenvaltioiden toisilleen myöntämä kohtelu.

11 artikla

Sopimus ei muuta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen määräyksiä eikä tästä perustamissopimuksesta johtuvia valtuuksia ja toimivaltaa.

12 artikla

Sopimus ei estä tulliliittojen, vapaakauppaalueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämistä tai muodostamista, sikäli kuin ne eivät aiheuta muutoksia sopimuksen kauppajärjestelmään eivätkä etenkään alkuperäsääntöjä koskeviin määräyksiin.

13 artikla

Sopimuspuolet pidättyvät kaikista verotuksen luonteisista sisäisistä toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka aiheuttavat välittömästi tai välillisesti syrjintää toisen sopimuspuolen tuotteiden ja vastaavien toisen sopimuspuolen alkuperätuotteiden välillä.

Toisen sopimuspuolen alueelle vietävistä tuotteista ei voi saada sisäisten verojen palautusta, joka olisi korkeampi kuin näihin tuotteisiin kohdistuneet välittömät tai välilliset verot.

14 artikla

Tavaranvaihtoon liittyville maksuille ja näiden maksujen siirroille Suomeen tai siihen Yhteisön jäsenvaltioon jossa maksunsaaja asuu, ei aseteta rajoituksia.

Sopimuspuolet pidättyvät kaikista valuutta- tai hallinnollisista rajoituksista, jotka koskevat sellaisiin kaupallisiin liiketoimiin liittyvien lyhytaikaisten ja keskipitkien luottojen myöntämistä, takaisinmaksamista ja ottamista, joissa on osallisena sopimusvaltiossa asuva.

15 artikla

Sopimus ei estä tuonti-, vienti- ja kauttakulkukieltoja tai -rajoituksia, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin, yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden suojelemiseksi tahi ihmisten ja eläinten terveyden tai elämän turvaamiseksi tai kasvien suojelemiseksi tahi sellaisten kansallisaarteiden suojelemiseksi, joilla on taiteellista, historiallista tai arkeologista arvoa taikka kaupallisen ja teollisoikeuden suojelemiseksi. Nämä kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saa johtaa midivaltaiseen syrjintään eivätkä sopimuspuolten välisen kaupan naamioituun rajoittamiseen.

16 artikla

Mikään sopimuksen määräys ei estä sopimuspuolta ryhtymästä toimenpiteisiin,

a) jotka se katsoo välttämättömiksi oleellisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen ilmaisemisen ehkäisemiseksi

b) jotka liittyvät aseiden, ammuksien tai sotamateriaalin kauppaan, tai puolustustarkoituksia varten välttämättömään tutkimukseen, kehitykseen tai tuotantoon, edellyttäen, että nämä toimenpiteet eivät muuta kilpailuolosuhteita sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole tarkoitettu varsinaiseen sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oleellisina turvallisuudelleen sodan aikana tai vakavan kansainvälisen jännitystilan vallitessa.

17 artikla

1. Sopimuspuolet pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voivat saattaa vaaranalaiseksi sopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

2. Ne ryhtyvät kaikkiin yleisiin tai erityisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitusten täyttämisen varmistamiseksi.

Jos sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli on laiminlyönyt sopimuksesta johtuvan velvoituksen, se voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 23 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

18 artikla

1. Sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa ovat ristiriidassa, sikäli kuin ne ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti Suomen ja Yhteisön väliseen kauppaan:

i) kaikki yritysten väliset sopimukset, kaikki yritysten muodostamien yhtymien päätökset ja kaikki yritysten yhteisesti sopimat menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tavaroiden tuotannossa ja kaupassa;

ii) yhden tai useamman yrityksen hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttäminen sopimuspuolten koko alueella tai tämän oleellisella osalla;

iii) kaikki valtion tukitoimenpiteet, jotka suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotannonaloja aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

2. Jos sopimuspuoli katsoo, että tietty menettely on ristiriidassa tämän artiklan kanssa, se voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 23 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

19 artikla

1. Sopimuksen tarkoittamien, Brysselin nimikkeistön 73 ryhmässä mainittujen tuotteiden osalta Yhteisö soveltaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 60 artiklaa sekä siihen liittyviä soveltamispäätöksiään lainkäyttövaltansa alaisten yritysten suorittamaan myyntiin Suomen alueelle varmistaen tässä tarkoituksessa Suomen alueelle tapahtuvien toimitusten kuljetushintojen asianmukaisen julkisuuden.

2. Hintojen osalta Suomi varmistaa lainkäyttövaltansa alaisten yritysten sekä Suomessa että Yhteismarkkinoiden alueelle tapahtuviin, sopimuksen tarkoittamien, Brysselin nimikkeistön 73 ryhmässä mainittujen tuotteiden toimituksiin nähden:

- vilpillisen kilpailun kiellon noudattamisen,

- syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen,

- valittuun pariteettipisteeseen perustuvien hintojen sekä myyntiehtojen julkistamisen,

- hintojen sopeuttamissäännöstön noudattamisen, varmistaen myös tässä tarkoituksessa kuljetushintojen asianmukaisen julkisuuden.

Suomi ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta jatkuvasti päästäisiin vaikutukseltaan samoihin tuloksiin kuin Yhteisö saavuttaa tehdessään tämän alan soveltamispäätöksiä.

Yhteismarkkinoiden alueelle tapahtuvien toimitusten osalta Suomi varmistaa myös sen, että niitä Yhteisön päätöksiä noudatetaan, jotka kieltävät sopeuttamasta hintoja joistakin kolmansista maista tulevien tarjousten suhteen, ottaen huomioon Tanskan ja Norjan Yhteisöön liittymistä koskevat siirtymämääräykset.

Irlannin alueelle tapahtuvien toimitusten osalta Suomi varmistaa tämän lisäksi niiden siirtymämääräysten noudattamisen, jotka koskevat Irlannin liittymistä Yhteisöön ja jotka rajoittavat hintojen sopeuttamismahdollisuuksia tämän maan markkinoilla.

Yhteisö on antanut Suomelle luettelon 60 artiklan soveltamispäätöksistä, sopeuttamiskieltoa koskevista erillispäätöksistä sekä myös Tanskan, Irlannin ja Norjan markkinoita koskevat siirtymämääräykset. Se tulee myös ilmoittamaan kaikista edellä mainittujen päätösten mahdollisista muutoksista niiden tultua hyväksytyksi.

3. Jos suomalaisten yritysten tekemät tarjoukset vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa Yhteisön markkinoiden moitteettoman toiminnan tai jos Yhteisön yritysten tekemät tarjoukset vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa Suomen markkinoiden moitteettoman toiminnan ja jos tämä vaarantaminen johtuu 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistettujen määräysten erilaisesta soveltamisesta tai siitä, että kyseessä olevat yritykset ovat rikkoneet näitä määräyksiä, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 23 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

20 artikla

Kun tietyn tuotteen tuonnin kasvu aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa jommankumman sopimuspuolen alueella harjoitetulle tuotannolliselle toiminnalle ja jos tämä kasvu johtuu

- sopimuksessa tarkoitetusta, tuojasopimuspuolen tämän tuotteen tullien ja vaikutukseltaan vastaavien verojen täydellisestä tai osittaisesta poistamisesta,

- ja siitä, että kysymyksessä olevan tuotteen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden viejäsopimuspuolen maahantuonnissa kantamat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat verot ovat tuntuvasti alhaisemmat kuin tuojasopimuspuolen kantamat vastaavat tullit ja verot,

asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 23 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

21 artikla

Jos sopimuspuoli havaitsee suhteissaan toisen sopimuspuolen kanssa harjoitettavan polkumyyntiä, se voi ryhtyä asianmukaisiin, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 6 artiklan täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen mukaisiin Vastatoimenpiteisiin 23 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

22 artikla

Taloudellisen toiminnan jonkin alan vakavissa häiriötiloissa tai vaikeuksissa, jotka voivat ilmetä jonkin alueen taloudellisen tilan vakavana heikentymisenä, asianomainen sopimuspuoli Voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 23 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

23 artikla

1. Jos sopimuspuoli ryhtyy soveltamaan tuotteiden tuontiin, joka on omiaan aiheuttamaan 20 ja 22 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, sellaista hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on nopeasti hankkia tietoja kaupan kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle sopimus.puolelle.

2. Artikloissa 17-22 tarkoitetuissa tapauksissa, ennen näissä artikloissa edellytettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai 3 e ) -kohdan tapauksissa niin pian kuin mahdollista, kyseessä oleva sopimuspuoli toimittaa sekakomitealle kaikki tilanteen perusteelliselle tutkimiselle tarpeelliset tiedot sopimuspuolille hyväksyttävän ratkaisun etsimiseksi.

Ensisijaisesti on valittava toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan välittömästi sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan määräajoin niiden poistamiseksi niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

3. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 2 kohdan täytäntöön panemiseksi:

a) Artiklan 18 tapauksissa kumpikin sopimus.puoli voi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi, jos se katsoo tietyn menettelyn olevan ristiriidassa sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa 18 artiklan 1 kohdan mukaan.

Sopimuspuolet antavat sekakomitealle kaikki tarpeelliset tiedot ja tarvittavan avun asian tutkimiseksi ja tarvittaessa huomautuksen kohteena olevan menettelyn poistamiseksi.

Jollei kyseessä oleva sopimuspuoli ole lopettanut huomautuksen kohteena olevaa menettelyä sekakomiteassa määrätyn ajan kuluessa tai jollei tässä komiteassa saavuteta yksimielisyyttä kolmessa kuukaudessa asian vireillepanopäivästä lukien, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä mainitusta menettelystä aiheutuneiden vakavien vaikeuksien poistamiseksi välttämättömiksi katsomiinsa turvatoimenpiteisiin, erityisesti tullimyönnytysten peruuttamiseen.

b) Artiklan 19 tapauksissa sopimuspuolet antavat sekakomitealle kaikki tarpeelliset tiedot ja tarvittavan avun asian tutkimiseksi sekä ryhtyvät tarvittaessa kyseessä olevan menettelyn johdosta rankaisu- tai muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Jollei sekakomiteassa saavuteta yksimielisyyttä tai jollei tapauksesta riippuen asianmukaista rangaistus. tai muuta seuraamusta ole määrätty väärin toimineelle yritykselle, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä sääntöjen erilaisesta soveltamisesta tai rikkomisesta johtuneiden vaikeuksien taikka kilpailun vinosuuntausvaarojen uhan poistamiseksi välttämättömiksi katsomiinsa turvatoimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä voivat olla erityisesti tullimyönnytysten peruuttaminen ja kyseisen sopimuspuolen yritysten vapauttaminen hintasäännösten soveltamisesta niiden toisen sopimuspuolen markkinoille suuntautuvissa kauppatoimissa.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan välittömästi sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan määräajoin niiden poistamiseksi niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

Kiireellisessä tapauksessa asianomainen sopimuspuoli voi pyytää suoraan toista sopimuspuolta:

- lopettamaan välittömästi huomautuksen kohteena olevan menettelyn,

- ryhtymään rankaisu- tai muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin väärin toiminutta yritystä vastaan,

Jos kyseessä oleva sopimuspuoli katsoo, ettei asia ole saanut sitä tyydyttävää ratkaisua, se panee sekakomiteassa alulle asianomaisen menettelyn.

c) Artiklan 20 tapauksissa tämän artiklan tarkoittamasta tilanteesta johtuvat vaikeudet ilmoitetaan tutkimista varten sekakomitealle, joka voi tehdä näiden vaikeuksien lopettamiseksi tarvittavan päätöksen.

Jollei sekakomitea tai viejäsopimuspuoli 30 päivän kuluessa ilmoituksesta lukien ole tehnyt vaikeudet poistavaa päätöstä, tuojasopimuspuolella on oikeus kantaa maahan tuodusta tuotteesta tasoitusmaksua.

Tämä tasoitusmaksu lasketaan käyttämällä kyseessä oleviin tavaroihin sisältyvien raaka-aineiden tai puolivalmisteiden osalta todettujen tullierojen arvoinsidenssia.

d) Artiklan 21 tapauksissa neuvotellaan sekakomiteassa ennen kuin asianomainen sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.

e) Kun poikkeukselliset olosuhteet, jotka tekevät välittömän asiaan puuttumisen välttämättömäksi, estävät etukäteen tapahtuvan tutkimuksen, asianomainen sopimuspuoli voi 20,21 ja 22 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa samoin kuin sellaisen vientituen kysymyksessä ollessa, jolla on suora ja välitön vaikutus kauppavaihtoon, soveltaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä.

24 artikla

Suomen (tahi yhden tai usean Yhteisön jäsenvaltion joutuessa maksutasevaikeuksiin tai vakavan maksutaseuhan alaiseksi, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin. Se ilmoittaa tästä viipymättä toiselle sopimuspuolelle.

25 artikla

1. Sopimuksen hallintoa ja sen häiriöttömän täytäntöönpanon valvomista varten asetetaan sekakomitea. Tässä tehtävässään se tekee suosituksia. Se tekee päätöksiä sopimuksen edellyttämissä tapauksissa. Sopimuspuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien säädöstensä mukaisesti.

2. Sopimuksen häiriöttömäksi täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään sekakomiteassa jomman kumman pyynnöstä.

3. Sekakomitea laatii sisäisen työjärjestyksensa.

26 artikla

1. Sekakomitea koostuu sopimuspuolten edustajista.

2. Sekakomitea ilmaisee kantansa yksimielisesti.

27 artikla

1. Sekakomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen kumpikin sopimuspuoli sisäisen työjärjestyksen määräysten mukaan.

2. Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajansa aloitteesta sopimuksen yleisen toiminnan tutkimiseksi.

Se kokoontuu lisäksi sisäisen työjärjestyksensä määräysten mukaisesti jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä aina kun erityinen tarve vaatii.

3. Sekakomitea Voi päättää asettaa työryhmiä, jotka avustavat sitä sen tehtävien suorittamisessa.

28 artikla

Liite ja pöytäkirjat, jotka on liitetty sopimukseen, ovat sen erottamaton osa.

29 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi sanoa irti sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä ilmoitus on tehty.

Sopimuspuolet voivat kuitenkin jatkaa sopimuksen "soveltamista enintään yhdeksän kuukauden ajan siitä päivästä lukien, jona sopimus lakkaa tosiasiallisesti olemasta voimassa.

30 artikla

Sopimusta sovelletaan toiselta puolen Suomen tasavallan alueella ja toiselta puolen niillä alueilla, joilla sovelletaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta siinä sopimuksessa edellytetyin ehdoin.

31 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, hollannin, Italian, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelymuotojensa mukaisesti.

Se tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1973, edellyttäen että sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ennen tätä päivämäärää voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta

Sovellettaessa Euroopan yhteisöjen neuvoston tammikuun 22 päivänä 1972 tekemän, Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön koskevan päätöksen 2 artiklan 3 kappaletta, tämä sopimus ei voi tulla voimaan muiden kuin niiden valtioiden osalta, jotka ovat suorittaneet mainitussa kappaleessa tarkoitetut sopimusasiakirjojen talletukset.

Tammikuun 1 päivän 1973 jälkeen tämä sopimus tulee voimaan 3 kappaleessa tarkoitettua ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Viimeinen päivämäärä tämän ilmoituksen tekemiseksi on marraskuin 30 päivä 1974.

Huhtikuun 1 päivänä 1973 (sovellettavia määräyksiä sovelletaan tämän sopimuksen tullessa voimaan, jos voimaantulo tapahtuu tämän päivämäärän jälkeen.

LIITE

Luettelo sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista tuotteista

(Luettelo painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 määrällisistä rajoituksista, joita Suomi voi ylläpitää

1. Sopimuksen 9 artiklasta poiketen Suomi voi ylläpitää määrällisiä rajoituksia alla lueteltujen tuotteiden osalta:

Brysselin
tullitariffin       Tavara
nimike
27.01  Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivi-
     hiilestä tehdyt jähmeät polttoaineet
27.04  Koksi ja puolikoksi kivihiilestä, ruskohiilestä
     tai turpeesta

2. Määrällisiä rajoituksia, joita Suomi voi ylläpitää tämän pöytäkirjan 1 kohdan mukaisesti, sovelletaan siten, että Yhteisön viejille annetaan mahdollisuus kilpailla muiden hankkijoiden kanssa kohtuullisin ja tasaveroisin ehdoin kohtuullisesta osuudesta 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden markkinoista Suomessa kaupan luonnollinen kehitys huomioon ottaen.

PÖYTÄKIRJA N:o 2 kaupallisiin maksuihin ja luottoihin liittyvistä määräyksistä

1. Sopimuksen 14 artiklasta poiketen Suomi voi, sikäli kuin OECD : n neuvoston heinäkuun 23 päivänä 1968 tekemä Päätös tai samaan pää. määrään tähtäävä uusi päätös on voimassa, ylläpitää rajoituksia, jotka koskevat

- Suomessa asuvien ulkomailla asuvilta ottamia yli kuuden kuukauden pituisia tuontiluottoja, jotka välittömästi liittyvät kaupallisiin Riketoimiin;

- suomalaisten luottolaitosten ulkomailla asuville myöntämiä, välittömästi kaupallisiin liiketoimiin liittyviä luottoja.

2. Näistä poikkeusmääräyksistä neuvotellaan sekakomiteassa, jos ne aiheuttavat vaikeuksia kauppavaihdossa.

PÄÄTTÖPÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenmaiden, Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan, ja Euroopan Hiili- ja Teräsyhteisön edustajat, kokoonnuttuaan Brysselissä lokakuun 5 päivänä 1973, toiselta puolen Suomen Tasavallan ja toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisen sopimuksen allekirjoittamistilaisuuteen, ovat sopimuksen allekirjoittaessaan,

- hyväksyneet tähän pöytäkirjaan liitetyn seuraavan ilmoituksen:

Sopimuksessa olevan sanonnan "Sopimuspuolet" määrittelyä koskeva tulkintailmoitus,

- ovat ottaneet tiedoksi tähän pöytäkirjaan liittyvät seuraavat ilmoitukset:

1. Sopimuksen 18 artiklan 1 kohtaa koskeva Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ilmoitus.

2. Sopimuksen soveltamista Berliiniin koskeva Saksan liittotasavallan hallituksen ilmoitus.

ILMOITUKSET Sopimuksessa olevan sanonnan "sopimuspuolet" määrittelyä koskeva tulkintailmoitus

Sopimuspuolet sopivat tulkitsevansa sopimusta siten, että tässä (sopimuksessa oleva sanonta "sopimuspuolet" tarkoittaa toisaalta Yhteisöä ja jäsenvaltioita tahi yksinomaan jäsenvaltioita tai Yhteisöä ja toisaalta Suomea. Tälle sanonnalle kulloinkin annettava merkitys määräytyy sopimuksen kysymyksessä olevien määräysten mukaan sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen vastaavien määräysten mukaan.

ILMOITUKSET Sopimuksen 18 artiklan 1 kohtaa koskeva Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ilmoitus

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö ilmoittaa, että sovellettaessa itsenäisen päätösvallan nojalla sopimuksen 18 artiklan 1 kohtaa, mainitun artiklan vastaista menettelyä arvostellaan niihin perusteisiin nojautuen, joita Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 4 c ja 65 artiklan sekä 66 artiklan 7 kohdan määräysten soveltaminen edellyttää.

ILMOITUKSET Sopimuksen soveltamista Berliiniin koskeva Saksan Liittotasavallan hallituksen ilmoitus

Sopimusta sovelletaan myös Berliinin osavaltioon, mikäli Saksan Liittotasavallan hallitus ei ole kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta toisin ilmoittanut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.