44/1974

Asetus Asetus Norjan kanssa maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Sitten kun Suomen ja Norjan välillä Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1974 maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräät määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, on 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla lailla (678/74) hyväksytty ja sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta, sanottu sopimus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1974 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa ulkoasiainministeriö.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1974.

SOPIMUS maataloustuotteiden ja kalataloustuotteiden kaupasta

Suomen Tasavallan Hallitus ja Norjan Kuningaskunnan Hallitus,

ottaen huomioon 27 päivänä maaliskuuta 1961 tehdyn sopimuksen määräykset, jolla luodaan Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton välinen sopimussuhde;

ottaen huomioon Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 23 artiklan määräykset;

haluten toteuttaa konvention 22 ja 27 artikloiden päämäärät ja edistää maataloustuotteiden ja kalatuotteiden kauppaa Suomen ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat olevansa valmiit edistämään maatalous- ja kalataloustuotteiden kauppaa ottaen huomioon kummankin sopimuspuolen harjoittaman maatalous- ja kalatalouspolitiikan sekä kummankin maan sisäisen lainsäädännön ja kansainväliset velvoitteet.

2 artikla

1. Norja kattaa naudan-, vasikan- ja sianlihan tuontitarpeensa mahdollisimman suuressa määrin tuoreilla ja jäähdytetyillä tuotteilla.

2. Norja poistaa seuraavien maataloustuotteiden tullit, silloin kun niiden alkuperä. ja vientimaa on Suomi:

Norjan
tullitariffin
nimike     Tavara
ex 02.01  Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty
      vähintään puoliruhoina
  04.03  Voi
ex 04.05  Kuorelliset kananmunat
3 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät lisäämään viljan vientiä Suomesta Norjaan.

4 artikla

Suomi poistaa seuraavien kalatuotteiden tullit, silloin kun niiden alkuperä- ja vientimaa on Norja:

Suomen
tullitariffin
nimike        Tavara
03.01:stä  Seuraavat kalat tai niiden fileet tuoreena,
      jäähdytettynä tai jäädytettynä:
      turska (gadus morhua)
      kolja (gadus aeglefinus)
      seiti (pollachiuc virens)
      puna-ahven (sebastes spp.)
      Ruijan pallas (hippoglossus hippoglossus)
      Grönlannin pallas (hippoglossus reinhardtius)
      makrilli (scomber spp.)
03.02:sta  Turska (gadus morhua) ja seiti (pollachius
      virens) suolattuna tai kuivattuna
5 artikla

Suomi sitoutuu määräämään kokonaan kalasta tai merinisäkkäistä valmistettujen eläinrasvojen tai öljyjen (Suomen tullitariffin nimike 15.12.105) tuontimaksun, silloin kun niiden alkuperä- ja vientimaa on Norja, tasolle, joka on 30 penniä alempi kuin yleinen tuontimaksu, joka peritään Suomen tullitariffin nimikkeisiin 15.04, 15.07 ja 15.12 kuuluvilta raffinoiduilta eläin- ja kasviöljyiltä ja -rasvoilta.

6 artikla

Suomen ja Norjan välisen maataloustuotteiden ja kalataloustuotteiden kaupan kehitystä ja tämän sopimuksen päämäärien toteutumista käsitellään sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa kumman tahansa sopimuspuolen niitä pyytäessä. Näissä neuvotteluissa tullaan kiinnittämään perusteellista huomiota maataloustuotteiden ja kalataloustuotteiden kaupan kehittämiseen.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sen päivän jälkeisen toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä jona sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 23 artiklan 2 kappaleen mukaisesti se pysyy voimassa niin kauan kuin sopimus, jolla luodaan Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välinen sopimussuhde, on voimassa sekä Suomeen että Norjaan nähden.

Ylläolevan vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, alLekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1974 kahtena alkuperäisenä suomen- ja norjankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.