15/1974

Asetus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan kesken Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1973 allekirjoitettu sopimus molemminpuolisesta viisumipakon poistamisesta tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 1974 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1974.

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä viisumipakon molemminpuolisesta poistamisesta

Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan hallitukset

haluten lähentää molempien valtioiden kansoja toisiinsa ja pyrkien kehittämään matkailua

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

1. Molempien maiden kansalaiset, joilla on voimassaoleva ulkomaanpassi saavat saapua ja oleskella toisen sopimusmaan alueella korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia. Tätä viisumivapaata ajanjaksoa laskettaessa sovelletaan passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaitten välisillä rajoilla heinäkuun 12 päivänä 1957 tehdyn sopimuksen 5 artiklan määräyksiä.

2. Sopimuksen voimaantulopäivään mennessä sopimuspuolet toimittavat toisilleen voimassaolevien ulkomaanpassiensa mallikappaleet, tai ottaessaan käyttöön uusia ulkomaanpasseja, näitten passien mallikappaleet vähintään 30 päivää ennen niiden käyttöönottoa.

2 artikla

Molempien maiden kansalaiset voivat ylittää toisen sopimusvaltion rajan kansainväliseen liikenteeseen hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kohdalla.

3 artikla

Molempien maiden kansalaiset ovat velvollisia noudattamaan toisen sopimusvaltion lakeja ja muita määräyksiä oleskellessaan sen alueella.

4 artikla

Tämän sopimuksen määräysten estämättä molemmat valtiot voivat kieltää pääsyn maahansa tai oleskelun siellä toisen valtion kansalaisilta laeissaan ja muissa määräyksissään määritellyistä syistä.

5 artikla

Kummankaan valtion kansalaiset eivät saa väliaikaisen oleskelunsa aikana toisen valtion alueella ottaa työtä tai tointa tahi harjoittaa ammattia, palkattua tai palkatonta, hankkimatta työlupaa.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi väliaikaisesti keskeyttää kokonaan tai osittain tämän sopimuksen soveltamisen yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. Keskeytystä koskevasta päätöksestä tai sen peruuttamisesta ilmoitetaan diplomaattista tietä toiselle Sopimuspuolelle viimeistään 48 tuntia ennen sen voimaansaattamista.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sitä seuraavan kuukauden alusta, jolloin molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sisäisen lainsäädäntönsä edellyttämien kansainvälisten sopimusten tekoa ja voimaantuloa koskevien muodollisuuksien täyttämisestä.

8 artikla

Sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sen milloin tahansa ja irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta lukien.

Tämän vakuudeksi allamainitut, hallitustensa siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja vahvistaneet sen sinetillä.

Tehty Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1973 kahtena alkuperäisenä kappaleena, suomen ja puolan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.