32/1972

Asetus Asetus Suomen ja Romanian välisen lentoliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Romanian välillä on 30 päivänä kesäkuuta 1971 allekirjoitettu lentoliikennettä koskeva sopimus, sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä heinäkuuta 1972 ja tasavallan presidentti 28 päivänä heinäkuuta 1972 hyväksynyt sopimuksen, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1972.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä.

Suomen Tasavallan hallitus ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallitus.

Chicagossa joulukuun 7 päivänä 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen osapuolina

haluten tehdä sopimuksen alueittensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan lentoliikenteen aloittamisesta;

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tässä sopimuksessa, ellei lauseyhteys muuta edellytä:

a) tarkoittaa sanonta "yleissopimus" Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta mukaanluettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin kumpikin sopimuspuoli on nämä liitteet ja muutokset hyväksynyt;

b) tarkoittaa sanonta "ilmailuviranomaiset" Suomen tasavallan kohdalla liikenneministeriötä ja Romanian Sosialistisen tasavallan kohdalla liikenneministeriötä (Ministry of Transport and Telecommunications) tai kummankin kohdalla, jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tai samankaltaisia tehtäviä, joita sanottu viranomainen tällä hetkellä hoitaa;

c) tarkoittaa sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" lentoliikenneyritystä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennelupa tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti;

d) sanonta "alue" tarkoittaa valtion ollessa kysymyksessä asianomaisen valtion täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita sekä niihin liittyviä aluevesiä;

e) sanonnoilla "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "lasku ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 96 artiklassa niille annettu merkitys.

2 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen säännöllisen lentoliikenteen aloittamiseksi tämän sopimuksen liitteen asianomaisen osan mukaisesti. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan alempana "sovituksi liikenteeksi" ja vastaavasti "määrätyiksi reiteiksi". Kummankin sopimuspuolen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulla alueella tämän sopimuksen liitteessä asianomaista reittiä tai asianomaisia reittejä varten määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia.

2. Älköön minkään tämän artiklan 1 kohdassa katsottako merkitsevän toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen oikeuttamista ottamaan toisen sopimuspuolen alueella matkustajia, rahtia tai postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimusvaltion alueella.

3 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi tai useampia lentoliikenneyrityksiä harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, tämän artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset huomioon ottaen, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle tai nimetyille lentoliikenneyrityksille asianomaiset liikenneluvat.

3. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se täyttää ne vaatimukset, jotka laki ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 2 kohdassa mainittua liikennelupaa tai asettaa välttämättömiksi katsomiaan, tämän sopimuksen 2 artiklassa mainittujen, nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnettävien oikeuksien täyttöä koskevia ehtoja, aina milloin se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaiselle.

5. Kun lentoliikenneyritys on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennelupa, se voi milloin tahansa ryhtyä harjoittamaan sovittua liikennettä edellyttäen, että tätä liikennettä koskeva, tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisesti laadittu tariffi on voimassa.

4 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää yritystä käyttämästä hyväkseen itämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia, tai asettaa näiden oikeuksien käytölle välttämättömiksi katsomiaan ehtoja:

a) milloin se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille, tai

b) jos kyseessä oleva lentoliikenneyritys on noudattamatta nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, tai,

c) jos lentoliikenneyritys muutoin laiminlyö sovitun liikenteen tämän sopimuksen mukaisen hoidon.

2. Mikäli ei välitön peruuttaminen, hyväksikäytön lykkääminen tai tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, tätä oikeutta älköön käytettäkö ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tässä tapauksessa neuvottelut on aloitettava kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä päivästä kun jompikumpi sopimuspuoli on esittänyt neuvotteluja koskevan pyynnön.

5 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä toimivat ilma-alukset, niinkuin myös niiden vakiovarusteet, polttoaineet, voiteluöljyt ja ilma-aluksessa olevat varastot (mukaanluettuina ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle, edellyttäen, että varusteet ja varastot jäävät alukseen siksi kunnes ne jälleen viedään tai käytetään lennettäessä matkaosuutta mainitun alueen yläpuolella.

2. Samoista tulleista ja muista maksuista, lukuunottamatta tehdyistä palveluksista kannettuja maksuja, ovat myös vapaat:

a) sopimuspuolen alueella tämän sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa toisen sopimuspuolen kansainvälisessä liikenteessä toimivaan, mainitulta alueelta lähtevään ilmaalukseen otetut, aluksessa käytettävät varastot;

b) jommankumman sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä käytettävän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat ja ilma-aluksen vakiovarusteet;

c) toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä toimivan, lähtevän ilma-aluksen tarpeisiin tarkoitettu polttoaine ja voiteluöljy siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jossa ne on otettu alukseen.

Edellä a), b) ja c) kohdissa tarkoitettu materiaali voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnan alaisena.

6 artikla

Kummankin sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten ilma-alusten käyttämät vakiovarusteet niinkuin myös ilma-aluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueelle ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti kunnes ne jälleenviedään tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

7 artikla

1) Sopimuspuolten lentoliikenneyrityksillä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen mahdollisuus harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä alueittensa välillä.

2) Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyritysten tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten edut siten, ettei viimemainittujen liikennöimistä samoilla reiteillä tai niiden osilla tarpeettomasti rajoiteta.

3) Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten tarjoaman sovitun liikenteen tulee mahdollisimman tarkoin vastata niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle, ja sen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kalustoa kohtuullisesti kuormittaen kuin liikenneyrityksen sanottua liikennettä suorittamaan nimenneen sopimuspuolen alueelta lähtevän tai sinne saapuvan matkustajien, rahdin ja postin kuljetuksen nykyinen ja kohtuudella arvioitavissa oleva tarve edellyttää. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevilla paikoilla, jotka ovat muiden valtioiden kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen valtion alueella, otettujen tai jätettyjen matkustajien, rahdin tai postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan liikennekapasiteetin on oltava suhteessa:

a) lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimusvaltion alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän liikenteen tarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon alueen käsittävien valtioiden lentoliikenneyritysten liikenne;

c) taloudellisen kauttakulkuliikenteen tarpeeseen.

8 artikla

1. Seuraavissa kohdissa sanonta "tariffi" tarkoittaa hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavarain ja rahdin kuljetuksesta ja niitä ehtoja, joiden mukaan näitä hintoja sovelletaan mukaanluettuina asiamiesten ja muita apupalveluja koskevat toimipalkkiot ja ehdot, mutta poisluettuina postinkuljetuksen hinnat ja kuljetusehdot.

2. Toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

3. Molempien sopimuspuolten asianomaisten lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tariffeista neuvoteltuaan muiden samaa reittiä joko kokonaan tai osittain liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tariffien määräämiseksi käyttämää menettelyä.

4. Täten sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa. Erikoistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää edellyttäen, että mainitut viranomaiset siitä sopivat.

5. Tällainen hyväksyminen on annettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tariffien tämän artiklan 4 kohdan mukaisesta alistamisesta. Siinä tapauksessa, että alistusmääräaikaa lyhennetään siten kuin 4 kohdassa on säädetty, ilmailuviranomaiset voivat sopia siitä, että määräaika jonka kuluessa hylkäävä kanta on ilmoitettava, voi olla kolmeakymmentä päivää lyhyempi.

6. Ellei tariffeista päästä sopimukseen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai jos toinen ilmailuviranomainen ilmoittaa toiselle ilmailuviranomaiselle tämän artiklan 5 kohdan mukaisen määräajan kuluessa vastustavansa jotain 3 kohdan määräysten mukaisesti sovittua tariffia, molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on pyrittävä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

7. Elleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen heille tämän artiklan 4 kohdan nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä, tai tämän artiklan 6 kohdan mukaisesta tariffin määräämisestä erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen 13 artiklan määräysten mukaisesti.

8. Tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätty tariffi pysyy voimassa kunnes uusi tariffi määrätään. Tästä huolimatta tariffin voimassaoloa ei saa jatkaa tämän kohdan perusteella kahtatoista (12) kuukautta pitemmäksi ajaksi luettuna siitä päivästä, jolloin se muuten olisi lakannut olemasta voimassa.

9 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden vapaasti siirtää viralliseen vaihtokurssiin ne tuloylijäämät, jotka ne ovat ansainneet matkustajia, postia ja rahtia sen alueella kuljettaessaan.

Jos sopimuspuolten kesken on olemassa maksujärjestelyjä koskeva erikoinen sopimus, tätä sopimusta sovelletaan.

2. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tai nimeämien lentoliikenneyritysten tulee noudattaa toisen sopimuspuolen alueella harjoittamassaan kaupallisessa ja varainhoidollisessa toiminnassaan tämän sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä.

10 artikla

Kummankin sopimuspuolen nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus pitää toisen sopimuspuolen alueella omaa edustustoa sekä sovitun liikenteen suorittamiseksi tarvittavaa teknillistä ja hallintohenkilökuntaa ja liikenteen edistämiseksi tarvittavaa kaupallista henkilökuntaa. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset antavat mainituille edustustoille kaikkea mahdollista apua niiden suorittaessa tehtäviään.

11 artikla

Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

12 artikla

1. Mikäli jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista toivottavana, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut, jotka voidaan käydä ilmailuviranomaisten keskeisinä ja jotka voivat tapahtua joko keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa, tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Näin sovitut muutokset tulevat voimaan kun ne on vahvistettu diplomaattisella noottien vaihdolla.

2. Muutokset tämän sopimuksen liitteeseen voidaan tehdä sopimuspuolten asianomaisten ilmailuviranomaisten keskinäisellä sopimuksella ja ne tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu diplomaattista tietä.

13 artikla

Mikäli sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta, sopimuspuolet pyrkivät ensisijassa ratkaisemaan sen sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välisin neuvotteluin. Elleivät mainitut viranomaiset pääse sopimukseen, erimielisyys on ratkaistava diplomaattista tietä.

14 artikla

Tämä sopimus ja sen liite on sopimuspuolten keskeisellä yhteisymmärryksellä saatettava sopusointuun jokaisen monenkeskisen sopimuksen kanssa, joka saattaa tulla molempia sopimuspuolia sitovaksi.

15 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus; tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Tällaisessa tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen, paitsi jos irtisanominen peruutetaan yhteisellä sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Ellei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

16 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen perustuslakiensa edellyttämien, kansainvälisten sopimusten tekoa ja voimaantuloa koskevien muodollisuuksien täytäntöönpanosta.

Tämän vakuudeksi allamainitut, hallitustensa siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1971 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

LIITE Suomen Tasavallan hallituksen ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallituksen väliseen kummankin maan alueiden välistä ja niiden kautta edelleen tapahtuvaa lentoliikennettä koskevaan sopimukseen.

I osa

Suomen hallituksen nimeämä lentoliikenneyritys voi tai nimeämät lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä molempiin suuntiin.

- Paikkakuntia Suomessa - välillä olevia paikkakuntia - paikkakuntia Romaniassa ja paikkakuntia edelleen molempiin suuntiin.

Suorittaessaan tätä liikennettä niillä on oikeus jättää pois joku tai joitakin välilläolevista paikkakunnista tai paikkakunnista edelleen sovituilla reiteillä.

II osa

Romanian hallituksen nimeämä lentoliikenneyritys voi tai nimeämät lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä molempiin suuntiin.

- Paikkakuntia Romaniassa - välillä olevia paikkakuntia - paikkakuntia Suomessa ja paikkakuntia edelleen molempiin suuntiin.

Suorittaessaan tätä liikennettä niillä on oikeus jättää pois joku tai joitakin välilläolevista paikkakunnista tai paikkakunnista edelleen sovituilla reiteillä.

III osa

Sopimuspuolten ilmailuviranomaiset sopivat reittien määräämisestä mukaanluettuina välilläolevat paikkakunnat ja paikkakunnat edelleen sekä niiden nähden nautittavista kaupallisista oikeuksista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.