22/1972

Asetus teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun tasavallan presidentti on 21 päivänä tammikuuta 1972 ratifioinut Locarnossa 8 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetun teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen sekä maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) erityisliiton pääjohtaja on 16 päivänä helmikuuta 1972 ilmoittanut sen ratifioimisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tuli Suomen osalta voimaan 16 päivänä toukokuuta 1972 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1972.

LOCARNON SOPIMUS jolla perustetaan teollismallien kansainvälinen luokitus

1 artikla
Erityisliiton perustaminen Kansainvälisen luokituksen käyttöönottaminen

1. Maat, joihin tätä sopimusta sovelletaan, muodostavat erityisliiton.

2. Ne ottavat käytäntöön yhden ainoan luokituksen teollismalleja varten (jota jäljempänä kutsutaan "kansainväliseksi luokitukseksi").

3. Kansainvälinen luokitus käsittää:

i) luokkien ja alaluokkien luettelon;

ii) aakkosellisen luettelon teollismalleilla suojatuista tuotteista ilmoituksin luokasta tai alaluokasta, johon kukin tuote kuuluu

iii) selittävät huomautukset.

4. Luokkien ja alaluokkien luettelo on tämän sopimuksen liitteenä ja artikla 3 mukaisesti asetetun asiantuntijakomitean (jäljempänä "asiantuntijakomitea") muutettavissa tai lisättävissä.

5. Asiantuntijakomitea hyväksyy aakkosellisen tavaraluettelon ja selittävät huomautukset artiklassa 3 vahvistetun menettelytavan mukaisesti.

6. Asiantuntijakomitea voi muuttaa tai täydentää kansainvälistä luokitusta artiklassa 3 vahvistetun menettelytavan mukaisesti.

7. a) Kansainvälinen luokitus laaditaan englannin- ja ranskankielisenä.

b) Kansainvälisen luokituksen viralliset tekstit muilla 5 artiklassa mainitun yleiskokouksen määräämillä kielillä laatii sen jälkeen kun asiasta on kysytty asianomaisten hallitusten mielipidettä, maailman henkisen omaisuuden järjestön (jäljempänä "järjestö") perustavassa yleissopimuksessa mainittu henkisen omaisuuden kansainvälinen toimisto (jäljempänä "kansainväliseksi toimistoksi").

2 artikla
Kansainvälisen luokituksen käyttö ja oikeudellinen ulottuvuus

1. Huomioon ottaen tämän sopimuksen asettamat vaatimukset kansainvälisen luokituksen vaikutus on riippuvainen jokaisen sopimusmaan omasta päätösvallasta. Erityisesti ei kansainvälinen luokitus sido erityisliiton maita mallille myönnetyn suojan luonteen ja laajuuden arvioimisen osalta.

2. Erityisliiton kukin jäsenmaa varaa itselleen oikeuden soveltaa kansainvälistä luokitusta joko pää- tai apujärjestelmänä.

3. Erityisliiton jäsenmaiden viranomaisten tulee sisällyttää virallisiin mallien tallettamis- tai rekisteröimisasiakirjoihin ja, mikäli ne julkaistaan, kysymyksessä oleviin julkaisuihin, kansainvälisen luokituksen mukaisten luokkien ja alaluokkien numerot, joihin mallien suojaamat tuotteet kuuluvat.

4. Valitessaan nimikkeitä aakkoselliseen tavaraluetteloon otettavaksi asiantuntijakomitean tulee noudattaa kohtuullista huolellisuutta välttääkseen käyttämästä nimikettä, johon jollakin on yksinoikeus. Nimikkeen ottaminen aakkoselliseen luetteloon ei kuitenkaan osoita katsooko asiantuntijakomitea siihen kohdistuvan yksinoikeuden vai ei.

3 artikla
Asiantuntijakomitea

1. Asiantuntijakomitealle uskotaan 1 artiklan 4,5 ja 6 kohdissa tarkoitetut tehtävät. Kukin erityisliiton jäsenmaa on edustettuna asiantuntijakomiteassa, jonka toiminta järjestetään edustettuina olevien maiden yksinkertaisella enemmistöllä hyväksymien menettelytapasääntöjen mukaisesti.

2. Asiantuntijakomitea hyväksyy aakkosellisen luettelon ja selittävät huomautukset erityisliiton jäsenmaiden yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

3. Ehdotuksia muutoksiksi tai lisäyksiksi kansainväliseen luokitukseen voi tehdä erityisliiton jokaisen jäsenmaan viranomainen tai kansainvälinen toimisto. Viranomaisen tulee saattaa jokainen ehdotuksensa kansainvälisen toimiston tietoon. Viranomaisten ja kansainvälisen toimiston tekemät ehdotukset toimiston tulee välittää asiantuntijakomitean jäsenille viimeistään kaksi kuukautta ennen sitä komitean istuntoa, jossa sanottuja ehdotuksia tullaan käsittelemään.

4. Asiantuntijakomitean kansainväliseen luokitukseen tehtäviä muutoksia ja lisäyksiä koskevat päätökset on tehtävä erityisliiton jäsenmaiden yksinkertaisella enemmistöllä. Päätöksen tekeminen edellyttää kuitenkin yksimielisyyttä, jos se käsittää uuden luokan perustamisen tai tuotteen siirtämisen luokasta toiseen.

5. Jokainen asiantuntija voi äänestää postitse.

6. Jos jokin jäsenmaa ei nimitä edustajaa asiantuntijakomitean tiettyyn istuntoon, tai jos nimetty ei ole äänestänyt istunnon tai asiantuntijakomitean menettelytapasääntöjen määräämän ajan kuluessa, kysymyksessä olevan maan katsotaan hyväksyneen komitean päätöksen.

4 artikla
Luokitus ja siihen tehtävien muutosten ja lisäysten tiedoksiantaminen ja julkaiseminen

1. Kansainvälinen toimisto saattaa asiantuntijakomitean hyväksymän aakkosellisen tavaraluettelon selittävine huomautuksineen samoin kuin komitean kansainväliseen luokitukseen hyväksymät muutokset ja lisäykset erityisliiton jäsenmaiden viranomaisten tietoon. Komitean päätökset tulevat voimaan niin pian kuin tällainen ilmoitus on vastaanotettu. Jos päätökset käsittävät uuden luokan perustamisen tai tuotteen siirron luokasta toiseen, voimaantulo ,tapahtuu kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on lähetetty.

2. Kansainvälinen toimisto kansainvälisen luokituksen hallintoelimenä liittää siihen voimaantulleet muutokset ja lisäykset. Ilmoitukset muutoksista ja lisäyksistä tulee julkaista yleiskokouksen määräämissä julkaisuissa.

5 artikla
Erityisliiton yleiskokous

1. a) Erityisliitolla on yleiskokous, joka koostuu erityisliiton jäsenmaista.

b) Erityisliiton kunkin jäsenmaan hallitusta edustaa yksi valtuutettu, jolla voi olla apunaan varamiehiä, neuvonantajia ja asiantuntijoita.

c) Kunkin valtuuskunnan kulut suorittaa valtuuskunnan nimittänyt hallitus.

2. a) Huomioon ottaen 3 artiklan määräykset yleiskokous:

i) käsittelee kaikkia asioita, jotka koskevat erityisliiton ylläpitämistä ja kehittämistä sekä r tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

ii) antaa kansainväliselle toimistolle ohjeet tarkistuskonferenssien valmistelusta;

iii) tarkastaa ja hyväksyy järjestön pääjohtajan (jäljempänä "pääjohtaja") erityisliittoa koskevat kertomukset ja toimenpiteet sekä antaa hänelle kaikkia tarpeellisia ohjeita erityisliiton toimivallan puitteissa;

iv) päättää toimintaohjelmasta ja hyväksyy erityisliiton kolmivuotisen tulo- ja menoarvion t sekä hyväksyy lopulliset tilit;

v) hyväksyy erityisliiton varainhoitosäännöt;

vi) päättää kansainvälisen luokittelun virallisten tekstien laatimisesta muilla kuin englannin ja ranskan kielillä;

vii) asettaa 3 artiklassa mainitun asiantuntijakomitean lisäksi muut, erityisliiton työn kannalta tarpeelliseksi katsottavat asiantuntijakomiteat ja työryhmät;

viii) määrää, minkä maiden, jotka eivät ole erityisliiton jäseniä, ja minkä valtioiden välisten ja kansainvälisten järjestöjen, jotka eivät ole valtioiden muodostamia, sallitaan osallistua sen kokouksiin huomioitsijoina;

ix) hyväksyy 5-8 artiklan muutokset;

x) ryhtyy kaikkiin muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää erityisliiton tavoitteita;

xi) suorittaa muita sellaisia tehtäviä, jotka tulevat tämän sopimuksen nojalla kysymykseen.

b) Kysymysten osalta, jotka kiinnostavat myös muita järjestön hallinnan alaisia liittoja, yleiskokous tekee päätöksensä kuultuaan järjestön yhteistoimintakomiteaa.

3. a) Kullakin yleiskokoukseen osallistuvilta. jäsenmaalla on yksi ääni.

b) Yleiskokous on päätösvaltainen, kun puolet sen jäseninä olevista valtioista on kokouksessa läsnä.

c) Huolimatta b-alakohdan määräyksistä, yleiskokous voi, jos jossakin istunnossa edustettuina olevien maiden lukumäärä on puolta pienempi, mutta sama tai enemmän kuin kolmannes yleiskokouksen jäseninä olevista maista, tehdä päätöksiä, mutta lukuunottamatta sen omaa menettelytapaa koskevia päätöksiä, kaikki nämä päätökset tulevat voimaan ainoastaan seuraavien ehtojen ollessa täytetyt. Kansainvälisen toimiston tule tiedottaa mainitut päätökset niille yleiskokouksen jäseninä oleville maille, jotka eivät olleet edustettuina, ja kehottaa niitä ilmoittamaan kirjallisesti äänensä .tal pidättäytymisensä kolmen kuukauden kuluttua tiedotuksen päivämäärästä. Jos tämän ajanjakson päätyttyä täten äänensä tai pidättäytymisensä ilmaisseiden maiden lukumäärä yltää lukumäärään, joka puuttui päätösvaltaisuudesta itse istunnossa, nämä päätökset tulevat voimaan edellyttäen, että vaadittu enemmistö samanaikaisesti myös saavutetaan.

d) Ottaen huomioon 8 artiklan 2 kohdan määräykset yleiskokous tekee päätöksensä kahden kolmanneksen enemmistöllä annetuista äänistä.

e) Pidättäytymisiä ei katsota ääniksi.

f) Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä maata ja äänestää vain yhden maan nimissä.

4. a) Yleiskokous kokoontuu kerran joka kolmas kalenterivuosi varsinaiseen istuntoon pääjohtajan kutsusta ja, elleivät poikkeukselliset olosuhteet toisin vaadi, samana aikana ja samassa paikassa kuin järjestön yleiskokous.

b) Yleiskokous kokoontuu ylimääräiseen istuntoon pääjohtajan kutsusta yhden neljäsosan yleiskokouksen jäsenmaista sitä pyytäessä.

c) Kunkin istunnon esityslistan valmistaa pääjohtaja.

5. Yleiskokous hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

6 artikla
Kansainvälinen toimisto

1. a) Kansainvälinen toimisto hoitaa hallinnolliset tehtävät erityisliiton osalta.

b) Kansainvälinen toimisto suorittaa yleiskokouksen, asiantuntijakomitean sekä yleiskokouksen tai komitean mahdollisesti asettamien muiden asiantuntijakomiteoiden ja työryhmien kokousten valmistelutyöt ja hankkii sihteeristön niitä varten.

c) Pääjohtaja on erityisliiton korkein toimeenpaneva virkamies ja hän edustaa liittoa.

2. Pääjohtaja ja kuka tahansa hänen määräämänsä henkilökunnan jäsen osallistuu ilman äänioikeutta kaikkiin yleiskokouksen, asiantuntijakomitean sekä yleiskokouksen tai komitean mahdollisesti asettaman muun asiantuntijakomitean tai työryhmän kokouksiin. Pääjohtaja tai hänen määräämänsä henkilökunnan jäsen on virkansa puolesta näiden elinten sihteeri.

3. a) Kansainvälinen toimisto suorittaa yleiskokouksen antamien ohjeiden mukaisesti sopimuksen muitten kuin 5-8 artiklan määräysten tarkistamiseksi pidettävien konferenssien valmistelut.

b) Kansainvälinen toimisto voi neuvotella hallitusten välisten ja kansainvälisten yksityisten järjestöjen kanssa tarkistuskonferenssien valmisteluista.

c) Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henkilöt osallistuvat ilman äänioikeutta keskusteluihin näissä konferensseissa.

4. Kansainvälinen toimisto suorittaa kaikki muutkin sille määrätyt tehtävät.

7 artikla
Varainhoito

1. a) Erityisliitolla on tulo- ja menoarvio.

b) Erityisliiton (tulo- ja menoarvio käsittää erityisliiton omat tulot ja menot, sen maksuosuuden liittojen yhteisten menojen tulo- ja menoarviosta ja milloin tarpeellista, määrärahan käytettäväksi järjestön konferenssin tuloja menoarvioon.

c) Menot, jotka eivät kuulu yksinomaan erityisliitolle vaan myös yhdelle tai useammalle järjestön hallinnan alaiselle liitolle, katsotaan liittojen yhteisiksi menoiksi. Erityisliiton osuus näistä yhteisistä menoista on suhteessa siihen etuun, joka erityisliitolla on niistä.

2. Erityisliiton tulo- ja menoarvio vahvistetaan ottaen asianmukaisesti huomioon ne vaatimukset, joita koordinointi järjestön hallinnan alaisten muitten liittojen tulo- ja menoarvioiden kanssa edellyttää.

3. Erityisliiton tulo- ja menoarvio rahoitetaan seuraavista lähteistä:

i) erityisliiton jäsenmaiden maksuosuuksista;

ii) kansainvälisen toimiston erityisliiton osalta suorittamista palveluksista perityistä palkkioista ja maksuista.

iii) kansainvälisen toimiston liittoa koskevien julkaisujen myynnistä tai niiden rojalteista;

iv) lahjoituksista, testamenttilahjoituksista ja avustuksista;

v) vuokrista, koroista ja muista sekalaisista tuloista.

4. a) 3 i ) -kohdassa edellytetyn maksuosuutensa määräämistä varten jokainen erityisliiton jäsenmaa kuuluu siihen luokkaan, johon se kuuluu teollisomaisuuden suojaamiseksi toimivassa Pariisin liitossa, ja se suorittaa vuosittaiset maksuosuutensa sitä luokkaa varten sanotussa liitossa määrättyjen yksikkömäärien perusteella.

b) Erityisliiton jokaisen jäsenmaan vuosittainen maksuosuus on määrältään samassa suhteessa kaikkien jäsenmaiden erityisliiton tuloja menoarvioon suorittamien osuuksien kokonaismäärään kuin sen maksuyksikköjen määrä on kaikkien maksuosuuden suorittavien maiden kokonaisyksikkömäärään.

c) Maksuosuudet on suoritettava kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä.

d) Jäsenmaalla, jolla on maksuosuuttansa suorittamatta, ei ole oikeutta äänestää missään erityisliiton elimissä, jos sen suorittamatta olevien erien määrä on yhtä suuri tai ylittää sen maksuosuuksien määrän kahdelta edeltäneeltä täydeltä vuodelta.

Mikä tahansa näistä elimistä voi kuitenkin sallia tällaisen maan käyttävän edelleen äänioikeuttaan asianomaisessa elimessä, jos, ja niin kauan kuin se on vakuuttunut siitä, että maksujen viivästyminen on seuraamusta poikkeuksellisista ja väistämättömistä olosuhteista.

e) Jos tulo- ja menoarviota ei ole hyväksytty ennen uuden varainhoitokauden alkua, se on tasoltaan samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden tulo- ja menoarvio, varainhoitosääntöjen mukaisesti.

5. Pääjohtaja vahvistaa ja ilmoittaa yleiskokoukselle kansainvälisen toimiston erityisliiton osalta suorittamista palveluksista perittyjen palkkioiden ja maksujen määrän.

6. a) Erityisliitolla on käyttöpääomarahasto, joka koostuu erityisliiton kunkin jäsenvaltion tekemistä kertakaikkisista maksuista. Jos rahasto käy riittämättömäksi, sen lisäämisestä päättää yleiskokous.

b) Kunkin jäsenmaan sanottuun rahastoon suoritettavan kertakaikkisen perus- tai lisämaksun määrän tulee olla suhteessa asianomaisen maan maksuosuuteen sinä vuonna, jona rahasto perustetaan tai jona lisäyksestä päätetään.

c) Yleiskokous vahvistaa osuuden ja maksuehdot pääjohtajan ehdotuksesta ja kuultuaan järjestön yhteistoimintakomiteaa.

7. a) Päämajaa koskevassa sopimuksessa, joka on solmittu maan kanssa, jonka alueella järjestöllä on päämajansa, on määrättävä, että käyttöpääomarahaston osoittautuessa riittämättömäksi tämän maan on suoritettava ennakkoa. Tällaisten ennakkojen suuruudesta ja niiden myöntämisehdoista on tehtävä kussakin tapauksessa erillinen sopimus asianomaisen maan ja järjestön välillä.

b) a)-alakohdassa tarkoitetulla maalla ja järjestöllä on oikeus irtisanoa kirjallisella ilmoituksella velvollisuus myöntää ennakoita. Irtisanominen tulee voimaan kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona siitä on ilmoitettu.

8. Tilien tarkastuksen suorittaa yksi tai useampi jäsenmaa tai ulkopuoliset tilintarkastajat niin kuin varainhoitosäännöissä on määrätty. Yleiskokous suorittaa heidän nimittämisensä heidän suostumuksellaan.

8 artikla
5-8 artiklan muuttaminen

1. Ehdotuksia 5, 6, 7 ja tämän artiklan muuttamiseksi voi tehdä jokainen erityisliiton jäsenvaltio tai pääjohtaja. Pääjohtajan on ilmoitettava tällaiset ehdotukset erityisliiton jäsenmaille ainakin kuusi kuukautta ennen niiden käsittelyä yleiskokouksessa.

2. Yleiskokous hyväksyy kaikki 1-kohdassa mainittuihin artikloihin tehtävät muutokset. Muutokset hyväksytään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen kuitenkin, että 5 artiklan ja tämän kohdan muuttamiseen vaaditaan neljän viidesosan äänten enemmistö annetuista äänistä.

3. Jokainen 1-kohdassa mainittuihin artikloihin tehty muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on vastaanottanut asianomaisten perustuslaillisten menettelytapojen mukaisesti annetut kirjalliset hyväksymisilmoitukset kolmelta neljäsosalta niistä jäsenmaista, jotka olivat erityisliiton jäseniä silloin kuin muutos hyväksyttiin. Jokainen täten hyväksytty muutos sitoo kaikkia maita, jotka ovat erityisliiton jäseniä muutoksen tullessa voimaan tai jotka tulevat sen jäseniksi myöhemmin edellyttäen, että jokainen erityisliiton jäsenmaitten taloudellisia velvoitteita lisäävä muutos sitoo ainoastaan niitä maita, jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä tällaisen muutoksen.

9 artikla
Ratifiointi, liittyminen ja voimaantulo

1. Jokainen teollisomaisuuden suojaamista koskevan Pariisin yleissopimuksen jäsenmaa, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen, voi ratifioida sen, ja, ellei se ole sitä allekirjoittanut, voi liittyä siihen.

2. Ratifioimis- ja liittymiskirjat talletetaan pääjohtajan huostaan.

3. a) Niiden viiden maan osalta, jotka ensimmäisinä tallettavat ratifioimis- tai liittymiskirjansa tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua viidennen sellaisen asiakirjan tallettamisesta.

b) Jokaisen muun maan osalta tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivämäärästä, jona pääjohtaja on ilmoittanut sen ratifioimisesta tai siihen liittymisestä, ellei ratifioimis- tai liittymiskirjassa ole ilmoitettu myöhempää päivämäärää. Jälkimmäisessä tapauksessa sopimus tulee voimaan sen maan osalta täten ilmoitettuna päivänä.

4. Ratifioiminen tai liittyminen sisältää automaattisesti tämän sopimuksen kaikkien ehtojen hyväksymisen ja suo kaikki tämän sopimuksen edut.

10 artikla
Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa samalla tavoin kuin henkisen omaisuuden suojaamista koskeva Pariisin yleissopimus.

11 artikla
1-4 ja 9-15 artiklan tarkistaminen

1. Tämän sopimuksen 1-4 ja 9-15 artiklat voidaan tarkistaa tarpeellisten parannusten aikaansaamiseksi.

2. Tällainen tarkistaminen tulee käsitellä konferenssissa, joka pidetään erityisliiton jäsenmaitten valtuutettujen kesken.

12 artikla
Irtisanominen

1. Jokainen jäsenmaa voi irtisanoa tämän sopimuksen pääjohtajalle osoitetulla ilmoituksella. Irtisanominen koskee vain sen tehnyttä maata sopimuksen jäädessä täysin voimaan erityisliiton muiden jäsenmaiden osalta.

2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Tämän artiklan edellyttämää irtisanomisoikeutta ei mikään jäsenmaa saa käyttää, ennen kuin viisi vuotta on kulunut siitä päivästä, jona se on tullut erityisliiton jäseneksi

13 artikla
Alueet

Teollisomaisuuden suojaamisita koskevan Pariisin yleissopimuksen 24 artiklan määräyksiä sovelletaan tähän sopimukseen.

14 artikla
Allekirjoittaminen, kielet, ilmoitukset

1. a) Tämä sopimus allekirjoitetaan yhtenä englannin. ja ranskankielisenä kappaleena kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen ja se talletetaan Sveitsin hallituksen huostaan.

b) Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Bernissä 30 päivään kesäkuuta 1969 saakka.

2. Neuvoteltuaan asiasta kiinnostuneiden hallitusten kanssa pääjohtaja valmistuttaa viralliset tekstit muilla yleiskokouksen mahdollisesti määräämillä kielillä.

3. Pääjohtaja toimittaa kaksi Sveitsin hallituksen oikeaksi todistamaa jäljennöstä tästä yleissopimuksesta niiden maiden hallituksille, jotka ovat sen allekirjoittaneet ja pyynnöstä muiden maiden hallituksille.

4. Pääjohtaja kirjaa tämän yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä.

5. Pääjohtaja ilmoittaa erityisliiton kaikkien jäsenmaiden hallituksille yleissopimuksen voimaantulopäivästä, allekirjoittamisista, ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisista, tämän sopimuksen muutosten hyväksymisistä ja ajankohdista, joina muutokset tulevat voimaan, sekä irtisanomisista.

15 artikla
Siirtymäsäännökset

Siihen saakka, kunnes ensimmäinen pääjohtaja astuu virkaansa, pidetään tässä sopimuksessa esiintyviä viittauksia järjestön kansainväliseen toimistoon tai pääjohtajaan viittauksina henkisen omaisuuden kansainväliseen toimistoon (BIRPI) tai vastaavasti sen johtajaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Locarnossa 8 päivänä lokakuuta 1968.

Liite Kansainvälisen luokituksen luokkien ja alaluokkien luettelo (Vuoden 1966 asiantuntijakomitean laatima.)

1 luokka: Ravintoaineet, dieettiruoat mukaanluettuna

01) Leipomotuotteet, pikkuleivät, leivokset, makarooni, jne.
02) Suklaat, makeiset, jäätelöt
03) Juustot, voi ja muut meijerituotteet sekä korvikkeet
04) Teurasliha (sianlihatuotteet mukaanluettuna)
05) Eläinten ravinto-aineet
99) Sekalaiset

2. luokka: Vaatetavarat, jalkineet mukaanluettuna

01) Puvut
02) Alusvaatteet, naisten alusvaatteet, korsetit, rintaliivit
03) Päähineet
04) Jalkineet (saappaat, kengät ja tohvelit mukaanluettuina)
05) Miesten ja naisten sukat
06) Solmiot, kaulaliinat ja huivit
07) Käsineet
08) Lyhyttavarat
99) Sekalaiset

3. luokka: Matkatarvikkeet ja muihin luokkiin kuulumattomat henkilökohtaiset käyttöesineet

01) Matka-arkut, matkalaukut ja asiakirjasalkut
02) Käsilaukut, nahkalaukut, lompakot, kukkarot, kotelot
03) Sateenvarjot, kävelykepit
04) Viuhkat
99) Sekalaiset

4. luokka: Harjastuotteet

01) Puhdistusharjat sekä luudat
02) Toiletti- ja vaateharjat
03) Teollisuuden käyttämät harjat
04) Maalisiveltimet
99) Sekalaiset

5. luokka: Tekstiilikappaletavarat sekä muut peiteaineet

01) Kehruutuotteet
02) Neuletuotteet (kudotut, neulotut, jne.)
03) Tekstiilit, peiteaineet, päällysteet
04) Huovat
05) Peiteaineet (seinäpaperi, linoleum, jne.)
06) Pitsit
07) Koruompeleet
08) Nauhat, punokset ja muut koristeet
09) Nahka ja sen korvikkeet
99) Sekalaiset

6. luokka Sisustustarvikkeet

01) Huonekalut
02) Patjat ja tyynyt
03) Verhot (valmiit)
04) Matot
05) Punos- ja nukkamatot
06) Peilit ja kehykset
07) Vaatepuut
08) Vuodepeitteet
09) Liinavaatteet, pöytä- ja lautasliinat
99) Sekalaiset

7. luokka: Taloustarvikkeet, joita ei muualla eritelty

01) Posliinit, lasitavarat, astiat sekä muut samankaltaiset
   tuotteet
02) Keittovälineet ja säilytysastiat
03) Lusikat, haarukat ja veitset
04) Keittoliedet, paahtimet, jne.
05) Hienontamis-, jauhamis-, rouhimis- ja sekotuskoneet
06) Silitysraudat ja pesukoneet, puhdistus- ja
   kuivausvälineet
99) Sekalaiset

8. luokka: Työkalut ja rautatavarat

01) Maatalous-, metsätalous- sekä puutarhanhoitotyökalut ja
   -välineet
02) Muut työkalut ja välineet
03) Lukot ja muut metalliheloitukset
04) Naulat, ruuvit, mutterit, pultit, jne.
99) Sekalaiset

9. luokka: Pakkaukset ja säiliöt

01) Pullot, ,taskumatit, koripullot, kuoripullot ja ruukut
02) Sulkimet
03) Leilit ja tynnyrit
04) Laatikot ja rasiat
05) Kannelliset Pakkauskorit, sälekopat ja korit
06) Pussit, kääreet, putkilot ja kapselit
07) Tölkit
08) Köydet ja sidontatarvikkeet
99) Sekalaiset

10. luokka: Kellot ja taskukellot sekä mittauslaitteet

01) Seinäkellot
02) Taskukellot ja rannekellot
03) Herätyskellot
04) Muut kellot
05) Kaikki muut ajanmittauskojeet
06) Kellotaulut, osoittimet ja kellojen taskukellojen sekä
   kaikki ajanmittauskojeiden muut osat
07) Geodeettiset, merenkulku-, akustiset ja meteorologiset
   kojeet
08) Fysikaalisten suureiden kuten pituuden, paineen jne.
   mittauskojeet
09) Lämpötilan mittauslaitteet
10) Sähkösuureiden mittauslaitteet (volttimetrit jne.)
11) Koevälineet
99) Sekalaiset

11. luokka: Koristetavarat

01) Jalokivet
02) Korutavarat, pöytä-, uuninreunus- ja seinäkoristeet,
   kukkamaljakot mukaanluettuina
03) Mitalit ja tunnuskuvat
04) Tekokukat, -hedelmät ja -kasvit
05) Juhlakoristeet
99) Sekalaiset

12. luokka: Ajoneuvot

01) Eläinten vetämät kulkuneuvot
02) Käsirattaat, käsinvedettävät kieppivaunut ja työntökärryt
03) Veturit ja rautateiden liikkuva kalusto sekä kaikki muut
   kiskoajoneuvot
04) Sähköriippuradan vaunut ja tuolihissit
05) Hissit ja nosturit
06) Laivat ja veneet
07) Lentokoneet ja avaruusalukset
08) Henkilö- ja linja-autot
09) Kuorma-autot ja traktorit
10) Perävaunut, camping- tai asuntovaunut mukaanluettuina
11) Moottoripyörät, skootterit, polkupyörät ja kolmipyörät
12) Lastenvaunut ja rullatuolit
13) Erikoiskulkuneuvot
14) Ilmarenkaat, sisärenkaat sekä kaikki muut välineet tahi
   lisätarvikkeet muualla luettelemattomat
99) Sekalaiset

13. luokka: Sähkön tuotantoon, jakeluun ja muuntamiseen tarvittavat laitteet

01) Generaattorit ja moottorit
02) Voiman muuntajat, tasasuuntaajat, paristot ja akut
03) Sähkövoiman jakeluun ja säätöön käytetyt laitteet
   (johtimet, kytkinlaitteet, jne.)
99) Sekalaiset

14. luokka: Sähkö- ja elektronilaitteet

01) Äänen tai kuvien nauhoittamis- ja toistolaitteet
02) Tietojen nauhoittamis-, toisto- ja siirtolaitteet
03) Tietoliikennelaitteet (lennätin, puhelin, kaukokirjoitin,
   televisio ja radio)
04) Vahvistimet
99) Sekalaiset

15. luokka: Teollisuus- ja talouskoneet

01) Moottorit (ei sähkömoottorit)
02) Pumput ja kompressorit
03) Maatalouskoneet
04) Rakennuskoneet
05) Teollisuuskoneet, muualla luettelemattomat
06) Teollisuuden pesu- ja puhdistuskoneet
07) Kodin pesu- ja puhdistuskoneet
08) Teollisuuden tekstiilien ompelu-, kutoma- ja
   koruommelkoneet
09) Kodin tekstiilien ompelu-, kutoma- ja koruommelkoneet
10) Teollisuuden jäädytyslaitteet
11) Kodin jäädytyslaitteet
12) Ruoanvalmistuskoneet
99) Sekalaiset

16. luokka: Valokuva-, elokuva- ja optiset kojeet

01) Valokuvauskoneet
02) Filmikamerat
03) Kuvaheijastimet
04) Filmiprojektorit
05) Valokopioimislaitteet ja suurennuslaitteet
06) Kehittämiskojeet
07) Lisälaitteet
08) Optiset välineet kuten silmälasit, mikroskoopit, jne.
99) Sekalaiset

17. luokka: Soittimet

01) Näppäimistöllä varustetut soittimet (sähkö- ja muut
   urut mukaanluettuina)
02) Puhallinsoittimet (pianoharmonikat mukaanluettuina)
03) Jousisoittimet
04) Lyömäsoittimet
05) Mekaaniset soittimet
99) Sekalaiset

18. luokka: Kirjapaino- ja konttorikoneet

01) Kirjoitus- ja laskukoneet, sähkökoneita lukuunottamatta
02) Typografiset koneet
03) Muilla kuin kirjaltamismenetelmällä käytettävät
   kirjapainokoneet (valokopiokoneita lukuunottamatta)
04) Kirjasimet ja kirjaintyypit
05) Paperinleikkauskoneet
99) Sekalaiset

19. luokka: Paperitavarat, kirjoituspöytävälineet, taiteilijoiden välineet ja opetusvälineet

01) Kirjoituspaperi ja kirjekuoret
02) Kirjoituspöytävälineet
03) Kalenterit
04) Kirjojen kannet
05) Kuvakortit ja muut painotuotteet
06) Käsin kirjoittamiseen tarvittavat aineet ja välineet
07) Maalaamiseen (siveltimiä lukuunottamatta), kuvanveistoon,
   kaiverrukseen ja muihin taiteellisiin suorituksiin
   tarvittavat materiaalit
08) Opetusvälineet
99) Sekalaiset

20. luokka: Myynti- ja mainosvälineet

01) Automaatit
02) Näytteillepano ja myyntivälineet
03) Ilmoituskilvet ja mainosmateriaali
99) Sekalaiset

21. luokka: Pelit, lelut ja urheiluvälineet

01) Pelit
02) Lelut
03) Voimistelu. ja urheilulaitteet ja -välineet
04) Huvi- ja viihdytysvälineet
05) Teltat
99) Sekalaiset

22. luokka: Metsästykseen, kalastukseen ja tuhoeläinten pyydystykseen käytettävät aseet ja varustukset

01) Teräaseet
02) Heittoaseet
03) Ampumatarvikkeet, nallit ja luodit
04) Metsästysvälineet (ei aseet)
05) Kalastusvavat
06) Kalastusvapojen kelat
07) Vieheet
08) Muut kalastusvarusteiden osat
09) Ansat ja välineet tuhoeläinten hävittämiseksi
99) Sekalaiset

23. luokka: Terveydenhoidolliset, lämmitys-, tuuletus ja ilmastointilaitteet

01) Nesteiden- ja kaasunjakeluvälineet (mukaanlukien putket
   ja putkiarmatuurit
02) Terveydenhoidolliset tarveaineet ja laitteet
   (kylpyammeet, suihkut, pesualtaat, WC-istuimet,
   saniteettiyksiköt, jne.)
03) Lämmityslaitteet
04) Tuuletus ja ilmastointi
05) Kiinteä polttoaine
99) Sekalaiset

24. luokka: Lääkintä. ja laboratoriolaitteet

01) Potilaiden kuljetukseen ja majoitukseen tarvittavat
   laitteet
02) Sairaala- ja laboratoriolaitteet (diagnoosi-, koe-,
   leikkaus-, hoito-, näöntarkastus- jne.)
03) Lääkintä-, kirurgiset ja hampaanhoitovälineet
04) Proteesitarvikkeet
05) Sidonta ja sairaanhoitotarvikkeet
99) Sekalaiset

25. luokka: Rakennusyksiköt ja -elementit

01) Rakennusaineet ja -elementit, kuten tiilet, palkit,
   laatat, levyt, panelit, jne.
02) Ikkunat, ovet, kaihtimet, jne.
03) Metallitangot, kulmaraudat ja kourut
04) Talot, autotallit ja kaikki muut rakennukset
05) Rakennusteknilliset elementit
99) Sekalaiset

26. luokka: Valaisimet

01) Sähköiset tai muut valolähteet, kuten hehkulamput,
   valaisinputket sekä -levyt
02) Lamput, standardilamput, kattokruunut, seinä- ja
   kattovalaisimet
03) Yleisvalaisimet (ulkolamput, näyttämövalaisimet ja
   valonheittimet)
04) Soihdut, taskulamput ja lyhdyt
05) Kynttilät, kynttilätikut
06) Lampunvarjostimet
99) Sekalaiset

27. luokka: Tupakka ja tupakoitsijoiden tarvikkeet

01) Tupakka, sikarit ja savukkeet
02) Piiput, imukkeet
03) Tuhkakupit
04) Tulitikut
05) Sytyttimet
06) Savukekotelot, sikaarilaatikot, tupakkatölkit ja -massit
99) Sekalaiset

28. luokka: Apteekki- ja kosmeettiset tavarat sekä -tuotteet, ihonhoitovälineet ja -aineet

01) Apteekkitavarat ja -tuotteet
02) Kosmeettiset aineet ja -tuotteet
03) Ihonhoito (kauneudenhoito) välineet ja
   kauneussalonkitarvikkeet
99) Sekalaiset

29. luokka: Varmuus- ja suojalaitteet ja -varusteet ihmisiä varten

01) Tulipalon torjuntavälineet ja varusteet
02) Vesipelastusvälineet ja- varusteet
03) Välineet ja varusteet vuorilta pelastamista varten
99) Muita vaaroja vastaan käytettävät välineet ja varusteet
   (tiet, kaivokset, teollisuudet jne.)

30. luokka: Eläinten käsittely ja hoito

01) Suojat ja kopit
02) Ruokinta- ja juottoastiat
03) Valjaat
04) Eläinten turva- ja suojalaitteet ja -välineet
99) Muut artikkelit

31. luokka: Sekalaiset Kaikki tuotteet, joita ei ole edellä olevissa luokissa lueteltu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.