64/1971

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Eduskunta 9 päivänä marraskuuta 1971 on hyväksynyt Moskovassa 20 päivänä huhtikuuta 1971 Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämisestä tehdyn sopimuksen ne määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifioimiskirjat 20 päivänä joulukuuta 1971 vaihdettu Helsingissä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1971.

SOPIMUS taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämisestä Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö

- haluten Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen pohjalta edelleen kehittää ja lujittaa molempien maiden välillä hyvään naapuruuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä talouden sekä teknisen ja teollisen toiminnan alalla;

- ottaen huomioon Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 1 päivänä joulukuuta 1947 tehdyn kauppasopimuksen, pitkäaikaiset tavaranvaihtoa ja maksuja koskevat sopimukset, 16 päivänä elokuuta 1955 tehdyn sopimuksen tieteellisteknillisestä yhteistoiminnasta, 24 päivänä marraskuuta 1960 tehdyn tullikysymyksiä koskevan sopimuksen, 10 päivänä helmikuuta 1967 tehdyn suomalais-neuvostoliittolaisen hallitusten välisen pysyvän taloudellisen yhteistyökomission muodostamista koskevan sopimuksen sekä 14 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn yhteistyötä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla koskevan sopimuksen;

- ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan Taloudellisen Komission suositukset kansainvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehittämisestä sekä siihen liittyvän molemminpuolisen pyrkimyksen osaltaan edistää yleiseurooppalaisen yhteistyön aikaansaamista erilaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä edustavien valtioiden rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteiden pohjalla;

- vakuuttuneina siitä, että kansainvälinen työnjako ja erikoistuminen nopeuttavat kauppavaihdon kasvua ja kaupan rakenteen monipuolistumista;

- vakuuttuneina siitä, että keskinäisen taloudellisen yhteistyön ja tavaranvaihdon jatkuva kehittyminen vastaa molempien maiden etuja,

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja tässä tarkoituksessa nimittäneet valtuutetuikseen:

- Suomen Tasavallan Presidentti, Suomen Tasavallan Pääministerin Ahti Karjalaisen;

- Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö, Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Ministerineuvoston Puheenjohtajan Aleksej Nikolajevitsh Kosyginin;

jotka oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa vaihdettuaan ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ilmaisevat vakaana tarkoituksenaan olevan edelleen myötävaikuttaa kaikin tavoin taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen molempien maiden välillä. Tätä yhteistyötä toteutetaan keskinäisen kaupan, teollisuuden, liikenteen, maa- ja metsätalouden ja kalastuksen alalla sekä kaikilla muillakin molempien maiden talouselämän aloilla, joilla kummallekin maalle ominaiset taloudelliset edellytykset, erityisesti raaka-ainevarojen ja tuotannon erikoistumisen suhteen, tarjoavat suotuisat kehitysmahdollisuudet.

2 artikla

Tämän sopimuksen 1 artiklassa mainitun yhteistyön, joka tähtää kansainvälisen työnjaon, tuotannollisen yhteistoiminnan ja erikoistumisen periaatteiden mahdollisimman laajaan soveltamiseen ajanmukaisen tekniikan ja teknologian saavutusten pohjalta, tavoitteena on:

1. Tavaranvaihdon jatkuva kehittäminen tavaravalikoimaa laajentamalla sekä molemminpuolisesti toimitettavien tavaroiden - nimenomaan koneiden ja laitteiden ja muiden valmiiden tuotteiden, puolivalmisteiden sekä raaka- ja polttoaineiden - määriä lisäämällä; rajakaupan kehittäminen; keskinäisten maksu- ja luottojärjestelyjen kehittäminen;

2. Teollisten, liikenne- ja muiden kohteiden yhteinen tutkiminen, suunnittelu ja rakentaminen; vastaavien toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen koneen- ja laivanrakennuksen sekä voimatalouden alalla, rauta- ja värimetallurgiassa, metsä-, puu-, selluloosa- ja paperiteollisuudessa, kaivos- ja kemiallisessa teollisuudessa, rakennustoiminnassa, maa- ja metsätalouden sekä kalastuksen ja muilla molempia sopimuspuolia kiinnostavilla aloilla;

3. Patenttien, lisenssien sekä tuotannollisteknisten kokemuksien vaihto;

4. Yhteistyö ympäristönsuojelun alalla.

3 artikla

Sopimuspuolet, todeten, että yhteisenä pyrkimyksenä on edelleen edistää kummankin maan vientiä toisen markkinoille, myöntävät edelleenkin toisilleen voimassa olevien keskinäisten sopimustensa mukaisesti kaikki edut, helpotukset, etuoikeudet ja etuisuudet kaupallis-taloudellisten suhteiden alalla, eivätkä ota käytäntöön syrjiviä toimenpiteitä molemPien maiden välisissä kaupallis-taloudellisissa suhteissa.

4 artikla

Sopimuspuolet myötävaikuttavat tämän sopimuksen pohjalla yhteistyön edistämiseen molempien maiden asianomaisten järjestöjen ja yritysten kesken sekä sopimusten ja kontrahtien, myös pitkäaikaisten, tekemiseen kummassakin maassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vastaavien suomalaisten fyysisten ja juridisten henkilöiden ja neuvostoliittolaisten järjestöjen kesken.

5 artikla

Antaen suuren merkityksen Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton väliselle tieteellis-tekniselle yhteistyölle, joka myötävaikuttaa molempien maiden tieteellis-tekniseen edistykseen sekä taloudellisten suhteiden kehitykseen, sopimuspuolet pitävät tarpeellisena kehittää ja lujittaa edelleen tätä yhteistyötä.

6 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön kehittämistä tutkii ja käsittelee pysyvä suomalais-neuvostoliittolainen hallitusten välinen taloudellinen yhteistyökomissio, tarvittaessa yhdessä molempien maiden hallitusten kesken tehdyillä sopimuksilla muodostettujen suomalais-neuvostoliittolaisten elinten kanssa.

7 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtopäivänä. Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä.

Sopimus on tehty kymmenen vuoden ajaksi ja sen voimassaolo jatkuu aina viiden vuoden ajan, jollei jompikumpi sopimuspuoli kirjallisesti ilmoita tarkoituksestaan irtisanoa sopimus tiedottamalla siitä toiselle sopimuspuolelle vähintään 180 päivää ennen kysymyksessä olevan kauden päättymistä.

Minkä vakuudeksi molempien sopimuspuolten valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja antaneet varustaa sen sineteillään.

Tehty Moskovassa 20 päivänä huhtikuuta 1971 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.