54/1971

Lisäys sääntöön, joka koskee uittoa Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä

1 §.

Suunniteltaessa siirtymistä Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä tapahtuvasta uitosta muunlaiseen kuljetustapaan, uittajien on siitä ilmoitettava lääninhallituksille ja rajajokikomissiolle.

2 §.

Uittoväylän kuuluvan omaisuuden myynnistä kertyviä ylijäämävaroja älköön käytettäkö vuoden juoksevien menojen peittämiseen, vaan ne on käytettävä pääomanlisäykseksi joko avustusrahastoon, joka on tarkoitettu uittopäällikölle, muulle toimenhaltijalle tahi työntekijälle suoritettavien eläkkeiden, tapaturma- ja sairausavustuksien sekä muiden niiden kaltaisten maksujen eri vuosina aiheuttamien menojen tasoittamiseen, tai rahastoon 5 §:ssä mainittuja ennalleenpalauttamistoimenpiteitä varten.

Avustusrahaston hallinnosta rajajokikomissio voi antaa ohjesäännönluontoisia määräyksiä. Rahaston varat on pidettävä erillään yhdistyksen muista varoista älköönkä niitä käytettäkö tai ulosmitattako muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten rahasto on muodostettu.

Mikäli rahastoon syntyy ylijäämää, rajajokikomissio päättää sen käytöstä.

3 §.

Siinä tapauksessa, että yhteisuitto Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä on lopetettu tai on ilmeistä, että se pian lopetetaan, noudatetaan 4-14 § :n määräyksiä.

4 §.

Rajajokikomissio voi sallia kunnan, 6 §:n mukaisesti valitun toimitsijan tai sen, jolle uittoväylässä olevan laitoksen pysyttämisestä saattaa olla haittaa, poistavan laitoksen oikeuksin vapaasti siitä määrätä. Rajajokikomissio antaa tarvittavat poistamista koskevat määräykset. Komissio voi tällöin määrätä, että se, jota poistaminen koskee, saa itse suorittaa työn hakijan kustannuksella, jollei tämä täytä hänelle asetettuja velvoituksia.

Jos on todennäköistä, että laitos on poistettavissa yleistä tai yksityistä oikeutta loukkaamatta, poistaminen saadaan toimittaa hankkimatta siihen komission lupaa. Jos toimitsija on valittu 6 §:n mukaisesti ja toimenpiteen suorittaa toinen henkilö, on kuitenkin toimitsijan annettava siihen suostumuksensa. Mikäli laitos on poistettu ilman edellä käypää tutkimusta toimenpiteeseen ryhtynyt on todistamisvelvollinen kysymyksen ollessa ennen toimenpidettä vesistössä vallinneista olosuhteista.

Jos kiinteä omaisuus saattaa vahingoittua sen takia, että uittoväylässä oleva laitos poistetaan tai jos joku haluaa käyttää sellaista laitosta veden hyväksikäyttöä varten, rajajokikomissio voi määrätä, että laitos siirtyy kiinteistön omistajalle tai sille, joka haluaa käyttää vettä hyväkseen, Jos jompikumpi valtioista tai kunta turvatakseen yleisiä etuja haluaa ottaa uittoväylään kuuluvan laitoksen haltuunsa, komissio voi siitä päättää. Uusi omistaja on velvollinen ylläpitämään laitosta siten, ettei siitä ole vaaraa yleiselle eikä yksityiselle oikeudelle.

5 §.

Jos uittoyhdistyksen varat ovat velkoja suuremmat, ylijäämä on käytettävä vahinkoa tai haittaa ehkä aiheuttavien uittoväylälaitteiden poistamiseen sekä vesistön ja sen äärellä olevan alueen saattamiseen ennen kaikkea kalastuksen ja luonnonsuojelun kannalta soveliaaseen kuntoon (ennalleenpalauttamistoimenpiteet).

Jos yhteisuitto on lopetettu vain osassa uittoväylää, on arvioitava se ylijäämä, jonka kohtuudella voidaan katsoa tulevan sen osalle.

Jos ylijäämää on vielä senkin jälkeen, kun tarpeellisiin ennalleenpalauttamistoimenpiteisiin on ryhdytty, ylijäämä on käytettävä rajajokikomission määräämällä tavalla.

6 §.

Rajajokikomissio valitsee erityisen toimitsijan ottamaan haltuunsa uittoväylää kuuluvan omaisuuden ja ryhtymään sen osalta tarpeellisiin toimenpiteisiin, sekä ylijäämän ja niiden varojen puitteissa, jotka muutoin voidaan asettaa toimitsijan käytettäväksi, päättämään tarvittavista ennalleenpalauttamistöistä ja suorituttamaan niitä. Toimitsijan on tällaisten toimenpiteiden ollessa kyseessä neuvoteltava asianomaisten viranomaisten, kuntien ja muiden edunhaltijain kanssa.

7 §.

Toimitsijan ennalleenpalauttamistoimenpiteitä koskeva päätös on ilmoitettava kirjallisesti, jos sitä pyydetään tai jos asian laatu niin vaatii.

Päätös ilmoitetaan sille, jota se koskee, milloin tähän on aihetta.

Kanne päätöstä vastaan on pantava vireille rajajokikomissiossa kolmen viikon kuluessa tiedoksisaannista.

8 §.

Toimitsijan käytettävissä olevat varat, jollei niitä heti tarvita, on talletettava pankkiin korkoa vastaan.

9 §.

Toimitsijalle ennalleenpalauttamistoimenpiteitä koskevasta työstä tulevasta korvauksesta päättää rajajokikomissio. Mikäli toimitsijan käytettävissä olevat varat eivät riitä korvaukseen, voidaan päättää, että valtiot yhteisesti suorittavat korvauksen.

10 §.

Toimitsijan on tehtävä rajajokikomissiolle tili suorittamistaan tehtävistä. Sitä varten toimitsijan on kalenterivuosittain annetava komissiolle kirjallinen selvitys, joka kulloinkin sisältää, osaksi tiedot toimenpiteistä, joihin kalenterivuoden aikana on ryhdytty yhteisuiton lakkauttamiseksi, sekä toimitsijalle lakkauttamisesta aiheutuneista menoista, osaksi tiedot niistä ennalleenpalauttamistoimenpiteistä, joihin toimitsija vuoden kuluessa on ryhtynyt, osaksi tilityksen vuoden taloudenhoidosta, sekä osaksi tiedot toimitsijan korvausvaatimuksista hänen ennalleenpalauttamistoimenpiteiden yhteydessä suorittamastaan työstä.

Selvitys annetaan komissiolle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Ensimmäisen momentin mukainen selvitys annetaan myös, kun tehtävä on loppuun suoritettu.

11 §.

Tarkastettuaan 10 §:n mukaisen selvityksen rajajokikomissio päättää toimitsijalle ennalleenpalauttamistoimenpiteitä koskevasta työstä suoritettavasta korvauksesta.

Sikäli kuin varoja on toimitsijan käytettävänä, komissio saa päättää korvauksen suorittamisesta myös muuna kuin 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana.

12 §.

Rajajokikomissio voi vapauttaa toimitsijan toimestaan ennen kuin tehtävä on saatettu päätökseen.

13 §.

Rajajokikomissio voi velvoittaa toimitsijan esittämään sille suunnitelman ennalleenpalauttamistoimenpiteistä. Rajajokikomissio voi muutoinkin antaa tarkempia ohjeita toimitsijan toiminnasta.

14 §.

Rannanomistaja tai muu, jolle uponneen puutavaran jättäminen paikoilleen voi tuottaa haittaa, saa nostaa sen ja on oikeutettu vapaasti siitä määräämään. Puutavaran omistajalle, mikäli hän on tiedossa, tai 6 § :n mukaisesti valitulle toimitsijalle on asiasta kuitenkin ensin ilmoitettava sekä annettava kohtuullinen aika puutavaran poistamiseen. Kolmen vuoden kuluttua liiton lopettamisen jälkeinen vuosi mukaan luettuna saa puutavaran nostaa vedestä siitä ilmoittamatta.

Mitä 1 momentissa on sanottu koskee vastaavasti puutavara, joka uppoavassa tilassa on pystyssä uittoväylässä tai on jäänyt rannoille.

Tämän pykälän johdosta aiheutunut riita on rajajokikomission käsiteltävä.

15 §.

Jollei yhteisuittoa harjoiteta, uittaja saa, ilmoitettuaan asiasta rajajokikomissiolle, toimittaa erillisuittoa komission antamien ohjeiden mukaisesti. Jos komissio on saanut ilmoituksen useammalta kuin yhdeltä, joka aikoo harjoittaa erillisuittoa, sen tulee, mikäli on olemassa varteen otettava vaara, että uitettava puutavara sekaantuu toiselle kuuluvaan uittotavaraan, huolehtia siitä, että uittoyhdistys perustetaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.