37/1971

Asetus Neuvostoliiton kanssa pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Neuvostoliiton vesillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Helsingissä on 25 päivänä elokuuta 1971 allekirjoitettu Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä sopimus Pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Neuvostoliiton vesillä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 1971 niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1971.

SOPIMUS Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Neuvostoliiton vesillä.

Suomen Tasavallan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus,

haluten edelleen kehittää hyviä naapuruussuhteita ja lujittaa yhteistyötä molempien maiden välillä,

ottaen huomioon, että pikainen avun saanti voi ratkaisevasti vaikuttaa mahdollisuuksiin Pelastaa merihätään joutuneita aluksia ja niiden lastia, sekä

pyrkien varaamaan aluksille mahdollisuus käyttää kussakin hätätilanteessa tarkoituksenmukaisinta apua, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Milloin jommankumman Sopimuspuolen lippua käyttävä alus kulkiessaan tai ollessaan toisen Sopimuspuolen aluevesillä tai sisäisillä merivesillä tarvitsee apua haaksirikon johdosta tai jouduttuaan hätätilaan, on aluksen päälliköllä tai varustajalla oikeus oman harkintansa mukaan kutsua apua antamaan tai pelastustyöhön jommankumman Sopimuspuolen lippua käyttävä alus.

Jommankumman Sopimuspuolen aluksen kärsittyä haaksirikon tai jouduttua hätätilaan toisen Sopimuspuolen aluevesien ulkopuolella ja tarvitessa kiireellisesti apua, tämä alus voidaan muun samaa lippua käyttävän aluksen avulla tuoda vaurion korjaamista varten toisen Sopimuspuolen aluevesille tai sisäisille merivesille. Tässä tapauksessa apua antavaan alukseen nähden noudatetaan tämän sopimuksen 2 artiklassa määrättyä, saapumista aluevesille tai sisäisille merivesille koskevaa menettelytapaa.

Huomioon ottaen tämän sopimuksen määräykset, tulee alusten, jotka ovat toisen Sopimuspuolen aluevesillä tai sisäisillä merivesillä, noudattaa siellä voimassa olevia lakeja ja säännöksiä ulkomaisten alusten ja ulkomaan kansalaisten oleskelusta sekä pelastus- ja nostotöiden suorittamisesta.

Tämän sopimuksen alusta koskevia määräyksiä sovelletaan myös muihin uiviin laitteisiin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa edellytetty vapaa pääsy toisen Sopimuspuolen aluevesille tai sisäisille merivesille avun antamista varten sallitaan sillä ehdolla, että sen maan asianomaisille viranomaisille, jonka vesillä hädänalainen alus on, mahdollisimman pian ja viimeistään sillä hetkellä, jolloin toisen Sopimuspuolen pelastusalus tai muu apua antava alus saapuu toisen Sopimuspuolen aluevesille, tiedotetaan hätätilanteesta sekä sen järjestön (yrityksen, laitoksen) ja aluksen (alusten) nimet, jotka suorittavat pelastustyöt.

Erillisellä kirjeenvaihdolla määrätään, miten tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu ilmoitus on annettava.

3 artikla

Avulla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikenlaista pelastustoimenpidettä, nostamista, hinausta tai muuta mereltä käsin annettavaa apua merihätään joutuneen aluksen tai sen lastin pelastamiseksi.

4 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan sota-aluksiin niiltä osin kuin se vastaa asianomaisen Sopimuspuolen alueella voimassa olevia lakeja ja säännöksiä ulkomaisen sota-aluksen pääsystä sen vesille.

5 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan Neuvostoliiton aluevesillä ja sisäisillä merivesillä Itämerellä, mukaanluettuna Suomenlahti, lukuunottamatta niitä alueita, joilla merenkulku tai ankkurointi on kielletty ja joista ilmoitetaan julkaisussa "Izveshtshenija moreplavateljam" ("Tiedonantoja merenkulkijoille").

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen aluevesillä ja sisäisillä merivesillä Itämerellä, mukaanluettuna Suomenlahti ja Pohjanlahti, lukuunottamatta niitä alueita, joilla merenkulku tai ankkurointi on kielletty ja joista ilmoitetaan julkaisussa "Tiedonantoja merenkulkijoille".

Sopimuspuolet tulevat myötämielisesti ja kiireellisesti käsittelemään pyyntöjä lupien myöntämiseksi pelastustöiden suorittamiseksi tässä artiklassa tarkoitetuilla kielletyillä alueilla.

6 artikla

Tämä sopimus on tehty kolmen vuoden ajaksi ja se tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sen allekirjoittamisesta.

Jollei kumpikaan Sopimuspuoli ole sanonut sopimusta irti vähintään kuusi kuukautta ennen mainitun voimassaoloajan päättymistä, sopimus pysyy voimassa vielä yhden vuoden ja se katsotaan joka kerta pidennetyksi, jollei jompikumpi Sopimuspuoli sano sitä irti vähintään kuusi kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

Tehty 25 päivänä elokuuta 1971 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

KIRJEENVAIHTO SNTL: n merilaivaston ministeri Suomen kauppa- ja teollisuusministerille.

Helsingissä 25 päivänä, elokuuta 1971

Kunnioitettu Herra Ministeri,

Sen johdosta, että tänään on allekirjoitettu sopimus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Hallituksen ja Suomen Tasavallan Hallituksen välillä pelastustöiden suorittamisesta Neuvostoliiton ja Suomen vesillä, minulla on kunnia ehdottaa, että sopimuksen 2 artiklassa mainittu tietojen antotapa olisi seuraava:

Neuvostoliiton taholta tiedot annetaan Suomen rajavartioviranomaisille suoraan teletekstillä n:o 12-865 tai n:o 9-5327 tai radioteitse Suomen rannikkoradioasemien kautta.

Mikäli tiedot annetaan radiosanomana Suomen rannikkoradioaseman kautta, on käytettävä Helsingin radioasemaa.

Kaliningradin rannikkoaseman yhteydenotto Helsingin rannikkoradioasemaan, kutsumerkki OHC, tapahtuu taajuudella 500 KHz. Kun yhteys on saatu, Helsingin radioasema lähettää taajuudella 438 KHz ja ottaa vastaan taajuudella 441 KHz. Alusten yhteydenotto tähän radioasemaan tapahtuu taajuudella 500 KHz, jonka jälkeen siirrytään työtaajuuksiin, jotka ovat laivoille 425, 454, 468 tai 480 ja Helsingin radioasemalle 438 KHz.

Jos yhteyttä ei saada mainittuun rannikkoradioasemaan, radiosanoma lähetetään jonkin muun rannikkoradioaseman kautta.

Välitettävät tiedot on varustettava merkinnällä "kiireellisyyssignaali" (XXX).

Suomen taholta tiedot annetaan Neuvostoliiton merilaivastoministeriölle suoraan teleksillä n:o 197 (vastaus kutsuun: MOSKVA MORFLOT) tai radioteitse Neuvostoliiton rannikkoradioasemien kautta (sähkeosoite: MOSKVA MORFLOT).

Mikäli tiedot annetaan radiosanomana Neuvostoliiton rannikkoradioaseman kautta, käytetään Kaliningradin radioasemaa.

Suomen rannikkoradioaseman yhteydenotto Kaliningradin rannikkoasemaan, kutsumerkki (UMQ), tapahtuu taajuudella 500 KHz. Kun yhteys on saatu, Kaliningradin radioasema lähettää taajuudella 441 KHz ja ottaa vastaan taajuudella 438 KHz. Alusten yhteydenotto tähän radioasemaan tapahtuu myös taajuudella 500 KHz, jonka jälkeen siirrytään työtaajuuksille, jotka ovat laivoille 425, 454, 468 tai 480 KHz ja Kaliningradin radioasemalle 441 KHz.

Mikäli yhteyttä ei saada mainittuun rannikkoradioasemaan, radiosanoma lähetetään jollekin muulle rannikkoasemalle.

Lähetettävät tiedot on varustettava merkinnällä "kiireellisyyssignaali" (XXX).

Edelleen ehdotan kunnioittavasti, että tämä kirje ja Teidän, Herra Ministeri, vahvistuksenne suostumuksesta sen sisältöön katsottaisiin sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuksi erilliseksi kirjeenvaihdoksi.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, vakuutus korkeasta kunnioituksestani Teitä kohtaan.

KIRJEENVAIHTO Suomen kauppa- ja teollisuusministeri SNTL:n merilaivaston ministerille.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1971.

Kunnioitettu Herra Ministeri,

Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni seuraavansisältöisen tänään päivätyn kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahvistan Suomen hallituksen suostumuksen yllä olevan kirjeen sisältöön.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, vakuutus korkeasta kunnioituksestani Teitä kohtaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.