22/1971

Asetus rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun tasavallan presidentti on ratifioinut Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 tehdyn rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevan yleissopimuksen ja Suomen ratifioimiskirja talletettu 2 päivänä huhtikuuta 1971 Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan ja yleissopimus tullut kansainvälisesti voimaan 4 päivänä joulukuuta 1969, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1971.

YLEISSOPIMUS rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa.

Tämän yleissopimuksen jäsenvaltiot ovat sopineet seuraavaa:

I luku

Yleissopimuksen sovellutusala

1 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan:

a) rangaistaviin tekoihin,

b) tekoihin, jotka katsomatta siihen, ovatko ne rikoksia tai ei, vaarantavat ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tahi omaisuuden turvallisuuden tai saattavat sitä vaarantaa taikka vaarantavat hyvän järjestyksen tahi kurin ilmaaluksessa.

2. Jollei III luvun määräyksistä muuta johdu, tätä yleissopimusta sovelletaan rikoksiin tai muihin tekoihin, jotka on tehty sopimusvaltiossa rekisteröidyssä ilma-aluksessa, kun alus on lennolla tai aavan meren pinnalla tai maassa muulla alueella, Joka ei kuulu minkään valtion alueeseen.

3. Tätä yleissopimusta sovellettaessa on ilma-aluksen katsottava olevan lennolla siitä hetkestä, jolloin ilma-aluksen moottorien tehoa lisätään ilmaan nousua varten, siihen hetkeen asti, jolloin laskukiito päättyy.

4. Tätä yleissopimusta ei sovelleta ilmaaluksiin, joita käytetään sotilas-, tulli- tai poliisipalveluksessa.

2 artikla

Lukuunottamatta 4 artiklassa tarkoitettuja tapauksia minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei saa tulkita oikeuttavan tai velvoittavan ryhtymään mihinkään toimenpiteeseen rikosten johdosta, jotka ovat luonteeltaan poliittisia tai jotka perustuvat rodulliseen tai uskonnolliseen syrjintään, jollei ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuus edellytä tällaisia toimenpiteitä.

II luku

Tuomiovalta

3 artikla

1. Ilma-aluksen rekisteröintivaltiolla on oikeus käyttää tuomiovaltaa rikoksiin sekä muihin tekoihin, jotka on tehty ilma-aluksessa.

2. Jokaisen sopimusvaltion on ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat olla tarpeellisia, jotta se ilma-aluksen rekisteröintivaltiona voi käyttää tuomiovaltaa rikoksiin, jotka on tehty tässä valtiossa rekisteröidyssä ilma-aluksessa.

3. Tämä yleissopimus ei estä rikosoikeudellisen tuomiovallan käyttöä kansallisen lain mukaan.

4 artikla

Sopimusvaltio, joka ei ole ilma-aluksen rekisteröintivaltio, ei saa puuttua ilma-alukseen sen ollessa lennolla käyttääkseen rikosoikeudellista tuomiovaltaansa aluksessa tehdyn rikoksen johdosta, paitsi seuraavissa tapauksissa:

a) rikos vaikuttaa sellaisen valtion alueeseen

b) rikoksen on tehnyt sellaisen valtion kansalainen tai siellä pysyvästi asuva henkilö taikka rikos on tehty tällaista henkilöä vastaan;

c) rikos kohdistuu sellaisen valtion turvallisuutta vastaan;

d) rikos käsittää rikkomuksen sellaisessa valtiossa voimassa olevia ilma-aluksen lentoa tai liikettä koskevia säännöksiä vastaan;

e) tuomiovallan käyttö on välttämätöntä Jostakin monenkeskisestä kansainvälisestä sopimuksesta sellaiselle valtiolle johtuvien velvoitteiden noudattamisen turvaamiseksi.

III luku

Ilma-aluksen päällikön oikeudet

5 artikla

1. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta rikoksiin tai muihin tekoihin, jotka joku henkilö on tehnyt tai ollut tekemäisillään ilma-aluksessa sen ollessa lennolla rekisteröintivaltion ilmatilassa tai aavan meren yläpuolella tahi millä muulla alueella tahansa, joka ei kuulu minkään valtion alueeseen, jollei viimeinen ilmaannousupaikka tai seuraavaksi aiottu laskupaikka sijaitse muussa kuin rekisteröintivaltiossa tahi jos ilma-alus ei heti sen jälkeen lennä sellaisen valtion ilmatilaan, joka on muu kuin rekisteröintivaltio, ja sellainen henkilö on edelleen ilma-aluksessa.

2. Huolimatta 1 artiklan 3 kohdan määräyksistä ilma-aluksen on tätä lukua sovellettaessa katsottava olevan lennolla siitä hetkestä lähtien, kun ilma-alukseen nousun jälkeen kaikki aluksen ulko-ovet on suljettu, siihen saakka, kun jokin näistä ovista on avattu ilma-aluksesta poistumista varten. Pakkolaskutapauksessa tämän luvun määräyksiä sovelletaan ilma-aluksessa tehtyihin rikoksiin ja siinä tapahtuneisiin muihin tekoihin aina siihen saakka, kun jonkin valtion toimivaltainen viranomainen ottaa vastatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista henkilöistä ja omaisuudesta.

6 artikla

1. Ilma-aluksen päälliköllä on oikeus, kun hänellä on riittävä syy uskoa, että joku henkilö on tehnyt tai on tekemäisillään ilma-aluksessa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen tai muun teon, ryhtyä tätä henkilöä vastaan kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin, pidättäminen mukaanluettuna, jotka ovat välttämättömiä:

a) ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tahi omaisuuden turvallisuuden suojelemiseksi; tai

b) hyvän järjestyksen ja kurin ylläpitämiseksi ilma-aluksessa; tahi

c) voidakseen luovuttaa sellaisen henkilön toimivaltaiselle viranomaiselle tai poistaa hänet ilma-aluksesta tämän luvun määräysten mukaisesti.

2. Ilma-aluksen päälliköllä on oikeus vaatia apua muulta miehistön jäseneltä tai hän voi oikeuttaa tämän antamaan apua ja hän voi pyytää tai oikeuttaa, mutta ei vaatia, matkustaJan antamaan apua sellaisen henkilön pidättämiseksi, jonka pidättämiseen päälliköllä on oikeus. Jokaisella miehistön jäsenellä tai matkustajalla on myös oikeus ryhtyä kohtuullisiksi katsottaviin ehkäisytoimenpiteisiin ilman tällaista valtuutusta, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että r sellainen toimenpide on välittömästi välttämätön ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tahi omaisuuden turvallisuuden suojelemiseksi.

7 artikla

1. Pidättämistoimenpiteitä, joihin on ryhdytty henkilöä vastaan 6 artiklan mukaisesti, saa jatkaa vain siihen saakka, kun ilma-alus laskeutuu, jollei:

a) sellainen laskupaikka ole tähän yleissopimukseen kuulumattoman valtion alueella ja sen viranomaiset kieltäytyvät sallimasta tämän henkilön poistamisen ilma-aluksesta taikka näihin toimenpiteisiin ole ryhdytty 6 artiklan 1 c) kohdan nojalla, jotta hänen luovuttamisensa toimivaltaisille viranomaisille mahdollistettaisiin;

b) ilma-alus tee pakkolaskua ja ilma-aluksen päällikkö ei pysty luovuttamaan tätä henkilöä toimivaltaisille viranomaisille; tahi

c) tämä henkilö suostu kuljetuksen jatkamiseen edelleen pidätettynä.

2. Ilma-aluksen päällikön tulee niin pian kuin käy päinsä ja, mikäli mahdollista, ennen ilma-aluksen laskua valtion alueelle mukanaan henkilö, joka on pidätetty 6 artiklan määräysten mukaisesti, ilmoittaa tämän valtion viranomaisille siitä, että henkilö on ilma-aluksessa pidätettynä, ja pidättämisen syystä.

8 artikla

1. Jos 6 artiklan 1 a) tai b) kohtaa sovellettaessa on välttämätöntä, ilma-aluksen päälliköllä on oikeus poistaa henkilö ilma-aluksesta sen maassa ollessa jokaisen valtion alueella, johon ilma-alus laskee, kun päälliköllä on riittävä syy uskoa, että tämä henkilö on tehnyt ilmaaluksessa sellaisen teon, jota tarkoitetaan 1 artiklan 1 h) kohdassa, tai on tekemäisillään sellaisen teon.

2. Ilma-aluksen päällikön tulee ilmoittaa sellaisen valtion viranomaisille, jonka alueella hän poistaa henkilön tämän artiklan mukaisesti, ilma-aluksesta poistamisesta ja sen syistä.

9 artikla

1. Ilma-aluksen päälliköllä on oikeus luovuttaa jokaisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueelle ilma-alus laskee, henkilö, jonka hän riittävillä perusteilla uskoo tehneen ilma-aluksessa teon, joka hänen mielestään on ilma-aluksen rekisteröintivaltion lain mukaan törkeä rikos.

2. Ilma-aluksen päällikön tulee niin pian kuin käy päinsä ja, mikäli mahdollista, ennen ilma-aluksen laskeutumista sopimusvaltion alueelle mukanaan henkilö, jonka ilma-aluksen päällikkö aikoo luovuttaa edellisen kohdan mukaisesti, ilmoittaa aikomuksestaan ja sen syistä tämän valtion viranomaisille.

3. Ilma-aluksen päällikön tulee antaa viranomaiselle, jolle rikoksesta epäilty henkilö on luovutettu, tämän artiklan määräysten mukaisesti, ne todisteet ja tiedot, jotka ilma-aluksen rekisteröintivaltion lain mukaan ovat laillisesti hänen hallinnassaan.

10 artikla

Niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän yleissopimuksen mukaisesti, ei ilmaaluksen päällikköä, muuta miehistön Jäsentä, matkustajaa, ilma-aluksen omistajaa tai haltijaa eikä henkilöä, jonka lukuun lento on suoritettu, ole saatettava vastuuseen oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään sen henkilön kohtelua, jota toimenpiteet koskivat.

IV luku

Ilma-aluksen laiton haltuunotto

11 artikla

1. Jos joku ilma-aluksessa oleva henkilö on laittomasti pakolla tai pakon uhkauksella puuttunut ilma-alukseen tai ottanut sen hallintaansa tahi muutoin lainvastaisesti valvontaansa, kun ilma-alus on lennolla, taikka jos sellainen teko on tapahtumaisillaan, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin palauttaakseen ilma-aluksen valvonnan sen lailliselle päällikölle tai säilyttääkseen aluksen hänen valvonnassaan.

2. Edellisessä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on jäsenvaltion, Johon ilma-alus laskee, sallittava sen matkustajien ja miehistön jatkaa matkaansa niin pian kuin on mahdollista sekä palautettava ilma-alus ja sen lasti siihen laillisesti oikeutetun henkilön hallintaan.

V luku

Valtioiden oikeudet ja velvollisuudet

12 artikla

Jokaisen sopimusvaltion on sallittava toisessa sopimusvaltiossa rekisteröidyn ilma-aluksen päällikön poistaa kuka tahansa henkilö ilmaaluksesta 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

13 artikla

1. Jokaisen sopimusvaltion tulee ottaa vastaan jokainen henkilö, jonka ilma-aluksen päällikkö luovuttaa 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Jokaisen sopimusvaltion on, vakuututtuaan olosuhteiden siihen oikeuttavan, suoritettava pidättäminen tai ryhdyttävä muuhun toimenpiteeseen varmistaakseen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta teosta epäillyn henkilön tai vastaanottamansa henkilön läsnäolon. Pidättämisessä ja muussa toimenpiteessä tulee noudattaa tämän valtion lakia, mutta sitä voidaan jatkaa vain sen ajan, mikä kohtuudella on välttämätön, jotta voidaan ryhtyä rikosoikeudellisiin tai rikoksentekijän luovuttamista tarkoittaviin toimenpiteisiin.

3. Jokaisen henkilön, joka on pidätetty edellisen kohdan mukaan, tulee saada apua päästäkseen yhteyteen sen valtion lähimmän asianomaisen edustajan kanssa, jonka kansalainen hän on.

4. Jokaisen sopimusvaltion, jolle henkilö on luovutettu 9 artiklan 1 kohdan mukaan, tai jonka alueelle ilma-alus laskee sen jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu teko on tehty, tulee viipymättä toimittaa esitutkinta asiassa.

5. Kun valtio on tämän artiklan mukaisesti pidättänyt henkilön, sen tulee viipymättä ilmoittaa ilma-aluksen rekisteröintivaltiolle ja sille valtiolle, jonka kansalainen pidätetty on, ja, jos katsotaan asianmukaiseksi, muulle asiaan osalliselle valtiolle siitä, että sellainen henkilö on pidätettynä, Ja niistä seikoista, jotka oikeuttavat hänen pidättämiseensä. Valtion, joka suorittaa esitutkinnan, jota 4 kohdassa tarkoitetaan, on ilmoitettava viipymättä mainituille valtioille tutkinnan tuloksista ja siitä, aikooko se käyttää tuomiovaltaansa.

14 artikla

1. Kun henkilö on 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti poistettu ilma-aluksesta tai 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti luovutettu tai tehtyään 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teon poistettu ilma-aluksesta, ja kun sellainen henkilö ei voi tai ei halua jatkaa matkaansa ja laskupaikan valtio kieltäytyy ottamasta häntä vastaan, tämä valtio voi, jos kysymyksessä oleva henkilö ei ole sanotun valtion kansalainen tai oleskele pysyvästi tässä valtiossa, palauttaa hänet sen valtion alueelle, jonka kansalainen tai pysyvä asukas hän on tai josta hän aloitti lentomatkansa.

2. Ilma-aluksesta poistamista tai luovuttamista tahi pidättämistä tai muita toimenpiteitä, joita tarkoitetaan 13 artiklan 2 kohdassa, eikä myöskään kysymyksessä olevan henkilön palauttamista ole katsottava myöntymiseksi pääsyyn asianomaisen sopimusvaltion alueelle sen maahanpääsyä koskevan lain tarkoittamassa mielessä, eikä mikään tässä yleissopimuksessa vaikuta henkilön maasta karkottamista koskevan sopimusvaltion lain soveltamiseen.

15 artikla

1. Lukuunottamatta, mitä 14 artiklassa on määrätty, jokaisella henkilöllä, joka on poistettu ilma-aluksesta 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai luovutettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tahi joka on poistettu aluksesta tehtyään 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teon, ja joka haluaa jatkaa matkaansa, on oikeus, niin pian kuin on mahdollista, jatkaa valintansa mukaan matkaansa mihin tahansa määräpaikkaan, jollei sen maan, johon lasku on tapahtunut, lain mukaan hänen läsnäolonsa ole välttämätön luovuttamista tai rikosoikeudellisia toimenpiteitä varten.

2. Sopimusvaltion, jonka alueelle joku on poistettu ilma-aluksesta 8 artiklan 1 kohdan tai luovutettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai jonka alueelle joku on poistunut ja häntä epäillään syylliseksi 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tekoon, tulee sen estämättä, mitä kyseisen sopimusvaltion laissa on säädetty oikeudesta päästä maahan, luovuttamisesta ja karkottamisesta sen alueelta, käsitellä asianomaista, kysymyksen ollessa hänen suojelustaan ja turvallisuudestaan, tavalla, joka ei ole epäedullisempi kuin tapa, millä tässä valtiossa kohdellaan vastaavien asianhaarojen vallitessa omia kansalaisia.

VI luku

Muut määräykset

16 artikla

1. Sopimusvaltiossa rekisteröidyssä ilmaaluksessa tehtyjä rikoksia on käsiteltävä, kun on kysymys rikoksentekijän luovuttamisesta niin kuin ne olisi tehty, ei vain paikassa, jossa ne ovat tapahtuneet, vaan myös ilma-aluksen rekisteröintivaltion alueella.

2. Lukuunottamatta edellisen kohdan määräyksiä ei minkään tässä sopimuksessa ole katsottava luovan velvollisuutta rikoksen johdosta tapahtuvaan luovuttamiseen.

17 artikla

Suorittaessaan tutkinta- tai pidättämistoimenpiteitä tai muutoin harjoittaessaan tuomiovaltaa asiassa, joka koskee ilma-aluksessa tehtyä rikosta, sopimusvaltion on otettava huomioon lentoliikenteen turvallisuus ja muut intressit ja toimittava niin, että vältetään tarpeetonta ilmaaluksen matkustajien, miehistön tai lastin viivytystä.

18 artikla

Jos sopimusvaltiot perustavat yhteisiä ilmakuljetusta harjoittavia järjestöjä tai kansainvälisiä lentoliikenneyrityksiä jotka käyttävät sellaisia ilma-aluksia, joita ei ole rekisteröity missään valtiossa, näiden valtioiden tulee asianhaarojen mukaan määrätä keskuudestaan se valtio, jota tätä yleissopimusta sovellettaessa on pidettävä ilma-aluksen rekisteröintivaltiona, ja ilmoittaa siitä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle, jonka on saatettava ilmoitus kaikkien tämän yleissopimuksen jäsenvaltioiden tietoon.

VII luku

Loppumääräykset

19 artikla

Siihen päivään asti, kun tämä yleissopimus tulee voimaan 21 artiklan määräysten mukaisesti, se on jokaisen valtion allekirjoitettavissa, joka silloin on Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsen.

20 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä yleissopimus valtiosääntönsä mukaisessa järjestyksessä.

2. Ratifioimisasiakirjat on talletettava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan.

21 artikla

1. Kun kaksitoista allekirjoittajavaltiota on tallettanut tämän yleissopimuksen ratifioimisasiakirjansa, yleissopimus tulee voimaan näiden valtioiden välillä yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä lukien, kun kahdestoista ratifioimisasiakirja on talletettu. Yleissopimus tulee voimaan jokaisen ratifioivan valtion osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä lukien, kun tämä valtio on tallettanut ratifioimisasiakirjansa.

2. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön rekisteröitävä se Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin luona.

22 artikla

1. Tähän yleissopimukseen voi sen voimaantulon jälkeen liittyä jokainen valtio, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsen.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymisasiakirja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan ja se tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun tallettaminen on tapahtunut.

23 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

24 artikla

1. Jokainen kahden tai useamman sopimusvaltion välinen riitakysymys, joka koskee tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja jota ei voida selvittää neuvotteluilla, on jonkin riitapuolen sitä pyytäessä saatettava välitysmenettelyyn. Jos osapuolet eivät ole kuuden kuukauden kuluessa siitä lukien, kun välitysmenettelyä on pyydetty, voineet sopia välitysmenettelystä, jokainen näistä valtioista voi jättää riitakysymyksen Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi pyytämällä sitä tuomioistuimen perussäännön mukaisesti.

2. Jokaisella valtiolla on oikeus allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän yleissopimuksen tahi liittyessään siihen selittää, etteivät edellisen kohdan määräykset sitä sido. Toiset sopimusvaltiot eivät ole sidottuja 1 kohdan määräyksiin sen valtion osalta, joka on tehnyt tällaisen varauman.

3. Jokainen sopimusvaltio, joka on tehnyt varauman edellisen kohdan mukaisesti, voi milloin tahansa peruuttaa tämän varauman ilmoittamalla siitä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle.

25 artikla

Muita kuin 24 artiklassa tarkoitettuja varaumia ei saa tehdä tähän yleissopimukseen.

26 artikla

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön on ilmoitettava jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenvaltiolle:

a) jokaisesta tämän yleissopimuksen allekirjoittamisesta ja sen päivämäärästä;

b) jokaisen ratifioimis- tai liittymisasiakirjan tallettamisesta ja sen päivämäärästä;

c) päivästä, jolloin tämä yleissopimus tulee voimaan 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

d) jokaisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta ja sen päivämäärästä; ja

e) jokaisen 24 artiklan mukaan tehdyn selityksen tai ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen päivämäärästä.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat tämän yleissopimuksen allekirjoittaneet.

Tehty Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 kolmena alkuperäisenä kappaleena, englannin-, ranskan- ja espanjankielellä.

Tämä yleissopimus on talletettava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan, jossa se on 19 artiklan mukaisesti oleva allekirjoitettavissa ja sanotun järjestön on lähetettävä oikeaksi todistetut jäljennökset siitä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenvaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.