51/1970

Asetus Suomen ja Maltan välisen lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Maltan hallituksen välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä on allekirjoitettu La Vallettassa 17 päivänä syyskuuta 1970, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1970.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Maltan hallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden. välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä

Suomen Tasavallan hallitus ja Maltan hallitus, Chicagossa joulukuun 7 päivänä 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen osapuolina, ja haluten tehdä sanottua yleissopimusta täydentävän sopimuksen alueittensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan lentoliikenteen aloittamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa, ellei asiayhteys muuta edellytä:

a) sanonta "yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta mukaan luettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin tai yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessaan kuin nämä liitteet ja muutokset ovat tulleet voimaan kummankin sopimuspuolen osalta tai kumpikin sopimuspuoli on ne ratifioinut;

b) sanonta "ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen osalta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriötä ja jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tehtäviä tai samankaltaisia tehtäviä, joita sanottu ministeriö tällä hetkellä hoitaa; ja Maltan osalta siviili-ilmailusta vastuussa olevaa ministeriä ja jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tai samankaltaisia tehtäviä, joita sanottu ministeri tällä hetkellä hoitaa;

c) sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennelupa tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti;

d) sanonta "alue" tarkoittaa valtion ollessa kysymyksessä asianomaisen valtion täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita sekä niihin liittyviä aluevesiä;

e) sanonnoilla "lentohikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "lasku ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 96 artiklassa niille annettu merkitys.

2 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet säännöllisen kansainvälisen lentoliikenteen aloittamiseksi tähän sopimukseen liitetyn reittitaulukon asianomaisen osan mukaisesti määritettävillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan alempana "sovituksi liikenteeksi" ja vastaavasti määrätyiksi reiteiksi". Kummankin sopimuspuolen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulla alueella ilman kaupallista tarkoitusta;

c) laskeutua sanotulla alueella tämän sopimuksen reittitaulukossa asianomaista reittiä tai asianomaisia reittejä varten määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia reittitaulukon asianomaisen osan mukaisesti.

2. Älköön minkään tämän artiklan 1 kohdassa katsottako merkitsevän toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten oikeuttamista ottamaan toisen sopimuspuolen alueella matkustajia, rahtia tai postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimusvaltion alueella.

3 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi tai useampia lentoliikenneyrityksiä harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee, ottaen huomioon tämän artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle tai -yrityksille asianomaiset liikenneluvat.

3. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se täyttää ne vaatimukset, jotka laki ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisilla on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 2 kohdassa mainittua liikennelupaa tai asettaa välttämättömiksi katsomiaan, tämän sopimuksen 2 (artiklassa mainittujen, nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnettävien oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, aina milloin ilmailuviranomaiset katsovat, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaiselle.

5. Kun lentoliikenneyritys on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennelupa, se voi milloin tahansa ryhtyä harjoittamaan sovittua liikennettä edellyttäen, että tätä liikennettä koskeva, tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisesti laadittu tariffi on voimassa.

6. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa toiselle sopimuspuolelle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella lentoliikenneyrityksen nimeäminen ja nimetä sijalle toinen lentoliikenneyritys.

4 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisilla on oikeus peruuttaa liikennelupa tai keskeyttää tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen oikeuksien käyttäminen toisen sopimuspuolen nimeämältä lentoliikenneyritykseltä, tai asettaa välttämättömäksi katsomansa ehdot näiden oikeuksien käyttämiselle:

a) milloin ne katsovat, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta eivät kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaiselle tai

b) milloin tämä lentoliikenneyritys on jättänyt noudattamatta oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, tai

c) milloin lentoliikenneyritys muutoin ei liikennöi tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti.

2. Mikäli välitön tämän artiklan 1 kohdassa mainittu peruuttaminen, keskeyttäminen tai ehtojen asettaminen ei ole välttämätöntä lakien tai määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, sellaista oikeutta saa käyttää vain toisen sopimuspuolen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Tässä tapauksessa neuvottelut on aloitettava kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä päivästä kun jompikumpi sopimuspuoli on esittänyt neuvotteluja koskevan pyynnön.

5 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeäminen lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä toimivat ilma-alukset, niin kuin myös ilma-aluksessa olevat vakiovarusteet, polttoaineet, voiteluöljyt ja ilma-aluksessa olevat varastot (mukaanluettuina ruoka, juoma ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle, edellyttäen, että varusteet ja varastot jäävät alukseen siksi kunnes ne jälleen viedään maasta tai käytetään lennettäessä matkaosuutta mainitun alueen yläpuolella.

2. Samoista maksuista ja veroista, lukuunottamatta tehdyistä palveluksista kannettuja maksuja, ovat myös vapaat:

a) sopimuspuolen alueella tämän sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa ja toisen sopimuspuolen kansainvälisessä liikenteessä toimivaan, mainitulta alueelta lähtevään ilma-alukseen otetut, aluksessa käytettävät varastot;

b) toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä käyttämän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat;

c) toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä lentoliikenteessä toimivan, lähtevän ilma-aluksen tarpeisiin tarkoitettu polttoaine ja voiteluöljy siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sopimuspuolen sen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jossa ne on otettu alukseen.

Edellä a), b) ja c) kohdissa tarkoitettu materiaali voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnan tai -tarkastuksen alaisena.

6 artikla

Kummankin sopimuspuolen ilma-aluksen käyttämät vakiovarusteet niin kuin myös ilmaaluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueelle ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti kunnes ne jälleen viedään maasta tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

7 artikla

1. Sopimuspuolten lentoliikenneyrityksillä tulee olla kohtuulliset ja yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä niiden alueiden välillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyritysten on otettava huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten edut siten, etteivät ne tarpeettomasti haittaa toisen samoilla reiteillä tai osareiteillä harjoittamaa liikennettä.

3. Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten harjoittaman sovitun liikenteen on oltava läheisessä suhteessa yleisön mainituilla reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle asettamiin vaatimuksiin ja sen ensisijaisena tarkoituksena tulee olla kalustoa kohtuullisesti kuormittaen sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueelta tulevan tai sinne menevän matkustaja-, rahti- ja postiliikenteen nykyinen ja kohtuudella arvioitavissa oleva tarve edellyttää. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevilla paikoilla, jotka ovat muiden valtioiden kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueella, otettujen ja jätettyjen matkustajien, rahdin tai postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan kapasiteetin on oltava suhteessa:

a) lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän liikenteen tarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta liikenne kulkee kun ensin on otettu lukuun muut alueella sijaitsevien valtioiden lentoliikenneyritysten tarjoama liikenne; ja

c) kauttakulkuliikenteen tarpeeseen.

8 artikla

1. Toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

2. Molempien sopimuspuolten nimeämien asianomaisten lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tariffeista sekä sovellettavista edustajien toimipalkkiotaksoista neuvottelemalla muiden samaa reittiä, joko kokonaan tai osittain liikennöivien lentoyritysten kanssa, ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) hinnanvahvistusmekanismia.

3. Täten sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa; erikoistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää mainittujen viranomaisten välisellä sopimuksella.

4. Mikäli nimetyt lentoliikenneyritykset eivät pääse sopimukseen näistä tariffeista, tai jos erityistä tariffia ei voida jostakin muusta syystä määrätä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai jos jompikumpi sopimuspuoli tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhdeksänkymmenen (90) päivän ajanjakson alusta lukien kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle olevansa tyytymätön johonkin tämän artiklan 2 kohdan nojalla sovittuun tariffiin, sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee pyrkiä määräämään tämä tariffi sopimalla siitä keskenään.

5. Elleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen heille tämän artiklan 3 kohdan nojalla alistetun erityisen tariffin hyväksymisestä tai 4 kohdan nojalla tapahtuvasta tariffin määräämisestä, erimielisyydet on ratkaistava tämän sopimuksen 12 artiklan määräysten mukaisesti.

6. Huomioon ottaen tämän artiklan 3 ja 5 kohdan määräykset mikään tariffi ei tule voimaan, elleivät kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole sitä hyväksyneet.

7. Tämän artiklan määräysten mukaisesti vahvistetut tariffit ovat voimassa siksi kunnes uudet tariffit on vahvistettu tämän artiklan määräysten mukaisesti.

9 artikla

Toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten on annettava toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille niiden pyynnöstä sellaisia määräaikaisia tai muita tilastotietoja, joita voidaan kohtuullisesti vaatia tässä artiklassa ensin mainitun sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten sovitun liikenteen liikennekapasiteetin tarkistamiseksi.

10 artikla

Kumpikin sopimuspuoli turvaa toisen sopimuspuolen nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden vapaasti siirtää virallisen vaihtoarvon mukaan sen alueella olevien lentoliikenneyritysten matkustaja-, posti- ja rahtiliikenteestä ansaitsemat tuloylijäämät.

11 artikla

1. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja siihen liitetyn reittitaulukon määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen ja niiden tulee myös milloin tarpeellista neuvotella reittitaulukkoon tehtävistä muutoksista.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi pyytää neuvotteluja, jotka voidaan käydä joko suullisesti tai kirjeenvaihdon muodossa ja jotka on aloitettava kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä.

12 artikla

1. Mikäli sopimuspuolten välille syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten on ensisijassa pyrittävä ratkaisemaan se neuvotteluteitse.

2. Mikäli sopimuspuolet eivät saa sovintoa aikaan neuvotteluteitse, ne voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai elimen ratkaistavaksi; elleivät ne tästä sovi, erimielisyys on alistettava jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ratkaistavaksi kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja näin nimetyt nimittävät kolmannen. Sopimuspuolen on nimitettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattista tietä pyynnön erimielisyyden ratkaisemiseksi välimiesteitse sellaisessa tuomioistuimessa ja kolmas välimies on nimitettävä tätä seuraavan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. Ellei jompikumpi sopimuspuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa, tai ellei kolmatta välimiestä ole nimitetty määrätyn ajan kuluessa, voi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puheenjohtaja, jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä, nimittää tarpeen mukaan välimiehen tai välimiehet. Sellaisessa tapauksessa on kolmannen välimiehen oltava kolmannen valtion kansalainen, ja hänen tulee toimia välitystuomioistuimen puheenjohtajana.

3. Sopimuspuolten on noudatettava jokaista tämän artiklan 2 kohdan mukaan tehtyä ratkaisua.

13 artikla

1. Mikäli jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista toivottavana, voi tämä sopimuspuoli milloin tahansa diplomaattiteitse pyytää neuvotteluja asiasta ilmailuviranomaisten välille. Tällaiset neuvottelut tulee aloittaa viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän tai sopimuspuolten sopiman pitemmän ajan kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos sanotut viranomaiset sopivat tehtävistä muutoksista, nämä muutokset tulevat voimaan kummankin sopimuspuolen ilmoitettua ratifioineensa tai hyväksyneensä ne perustuslakiensa vaatimusten mukaisesti.

2. Mikäli jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset pitävät tarpeellisena tämän sopimuksen liitteenä olevan reittitaulukon määräysten muuttamista tai lisäyksen tekemistä niihin, ne voivat milloin tahansa pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kanssa. Sellaiset neuvottelut on aloitettava kuudenkymmenen (60) päivän tai ilmailuviranomaisten sopiman pitemmän ajan kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos sanotut viranomaiset sopivat ehdotetuista muutoksista tai lisäyksistä, nämä muutokset ja lisäykset saatetaan voimaan heidän välisellään kirjallisella sopimuksella, jossa määrätään myös muutosten tai lisäysten soveltamisajankohta. Tällainen sopimus ei voi olla tämän sopimuksen periaatteiden vastainen.

14 artikla

Tämä sopimus ja sen reittitaulukko katsotaan ilman eri sopimusta muutetuksi milloin on tarpeellista saattaa se sopusointuun monenkeskisen yleissopimuksen tai sopimuksen kanssa, joka saattaa tulla molempia sopimuspuolia sitovaksi.

15 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus; tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Tällaisessa tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen, paitsi jos irtisanominen peruutetaan yhteisellä sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Ellei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

16 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena 17 päivänä syyskuuta 1970.

REITTITAULUKKO Suomen ja Maltan väliseen lentoliikennesopimukseen

I osa

Maltan nimeämä lentoliikenneyritys voi tai sen nimeämät lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä molempiin suuntiin:

1. Malta - yksi tai useampia välillä olevia paikkakuntia - yksi tai useampia Suomessa olevia paikkakuntia ja Suomesta edelleen.

Harjoittaessaan tätä liikennettä niillä on oikeus:

a) jättää Suomen alueelle Maltan alueelta tuotuja matkustajia, rahtia ja postia;

b) ottaa Suomen alueelta matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi Maltan alueelle;

c) jättää pois yksi tai useampia välillä olevia paikkakuntia määrätyillä reiteillä.

II osa

Suomen nimeämä lentoliikenneyritys voi tai sen nimeämät lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä molempiin suuntiin:

1. Suomi - yksi tai useampia välillä olevia paikkakuntia - yksi tai useampia paikkakuntia Maltassa ja Maltalta edelleen;

Harjoittaessaan tätä liikennettä niillä on oikeus:

a) jättää Maltan alueelle Suomen alueelta tuotuja matkustajia, rahtia ja postia;

b) ottaa Maltan alueelta matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi Suomen alueelle;

c) jättää pois yksi tai useampia välillä olevia paikkakuntia määrätyillä reiteillä.

III osa

Sopimuspuolten ilmailuviranomaiset sopivat reittien määräämisestä mukaanluettuina välillä olevat paikkakunnat ja kummastakin maasta edelleen olevat paikkakunnat sekä muista kuin tämän reittitaulukon I ja II osissa määriteltyjen kaupallisten oikeuksien myöntämisestä.

Kuitenkaan mikään sopimuksessa tai reittitaulukossa ei estä sopimuspuolta harjoittamasta suunniteltua matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä alueensa ja välipaikkakunnan tai sopimuspuolen alueelta edelleen olevan paikkakunnan välillä edellyttäen, ettei se harjoita kaupallisia oikeuksia sellaisen välipaikkakunnan tai jatkopaikkakunnan ja toisen sopimuspuolen alueen välillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.