83/1968

Asetus säännöllisen lentoliikenteen tariffien määräämistä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun tasavallan presidentti on 29 päivänä maaliskuuta 1968 ratifioinut Pariisissa 10 päivällä heinäkuuta 1967 tehdyn säännöllisen lentoliikenteen tariffien määräämistä koskevan kansainvälisen sopimuksen, Suomen ratifioimiskirja on talletettu 30 päivänä huhtikuuta 1968 kansainvälisen siviiliilmailujärjestön huostaan, ja sopimus on kansainvälisesti tullut voimaan 30 päivänä toukoesittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1968.

Säännöllisen lentoliikenteen tariffien määräämistä koskeva KANSAINVÄLINEN SOPIMUS

Tämän sopimuksen allekirjoittajahallitukset

katsoen, että säännöllisen kansainvälisen lentoliikenteen tariffien vahvistamisesta on lukuisissa kahdenkeskeisissä lentoliikennesopimuksissa erilaisia määräyksiä, tai että tästä ei ole lainkaan sovittu valtioiden välillä,

haluten, että tällaisten tariffien vahvistamista koskevien periaatteiden ja menettelytapojen olisi oltava yhtenäisiä ja milloin mahdollista tässä tarkoituksessa käytettäisiin hyväksi kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) menettelytapoja, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tämä sopimus

a) muodostaa tariffimääräykset säännöllisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä kahden tämän sopimuksen sopimuspuolen välillä:

i) ellei näillä valtioilla ole tätä liikennettä koskevaa kahdenkeskistä sopimusta;

ii) jos tällainen kahdenkeskeinen sopimus on olemassa, mutta siitä puuttuvat tariffimääräykset:

b) korvaa tariffimääräykset tämän sopimuksen sopimuspuolten keskenään jo solmimissa kahdenkeskeisissä sopimuksissa niin pitkäksi ajaksi kuin tämä sopimus on voimassa näiden valtioiden kesken.

2 artikla

1. Seuraavissa kohdissa sanonta "tariffi" tarkoittaa hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavarain ja rahdin kuljetuksesta ja) niitä ehtoja, joiden mukaan näitä hintoja sovelletaan mukaanluettuina asiamiesten ja muita apupalveluja koskevat toimipalkkiot ja ehdot, mutta poisluettuina postinkuljetuksen hinnat ja kuljetusehdot.

2. Toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueella tai alueella soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

3. Molempien sopimuspuolten asianomaisten lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tariffeista neuvoteltuaan muiden samaa reittiä joko kokonaan tai osittain liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tariffien määräämiseksi käyttämää menettelyä.

4. Täten sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen niiden suunniteltua käytäntöönottoa. Erikoistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää edellyttäen, että mainitut viranomaiset siitä sopivat.

5. Tällainen hyväksyminen voidaan antaa nimenomaisesti; elleivät kummatkaan ilmailuviranomaiset ole kolmenkymmenen päivän kuluessa tariffien tämän artiklan 4 kohdan mukaisesta alistamisesta hikien ilmoittaneet vastustavansa niitä, tariffit katsotaan hyväksytyiksi. Siinä tapauksessa, että alistusmääräaikaa lyhennetään, siten kuin 4 kohdassa on säädetty ilmailuviranomaiset voivat sopia siitä, että määräaika jonka kuluessa hylkäävä kanta on ilmoitettava voi olla kolmeakymmentä päivää lyhyempi.

6. Ellei tariffeista päästä sopimukseen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai jos toinen ilmailuviranomainen ilmoittaa toiselle ilmailuviranomaiselle tämän artiklan 5 kohdan mukaisen määräajan kuluessa vastustavansa jotain 3 kohdan määräysten mukaisesti sovittua tariffia, molempien sopimuspuolien ilmailuviranomaisten on, neuvoteltuaan jonkun sellaisen valtion ilmailuviranomaisten kanssa, joiden mielipiteen he katsovat olevan hyödyllisen pyrittävä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

7. Elleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimuksen heille tämän artiklan 4 kohdan nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä, tai tämän artiklan 6 kohdan mukaisesta tariffin määräämisestä, riitakysymys on ratkaistava asianomaisen kahdenkeskeisen lentoliikennesopimuksen riitain ratkaisemista koskevien määräysten mukaisesti.

8. Tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätty tariffi pysyy voimassa kunnes uusi tariffi määrätään. Tästä huolimatta tariffin voimassaoloa ei saa jatkaa tämän kohdan perusteella kahtatoista kuukautta pitemmäksi ajaksi luettuna siitä päivästä, jolloin se muuten olisi lakannut olemasta voimassa.

3 artikla

1. Ellei kahden sopimuspuolen välillä ole kahdenkeskistä lentoliikennesopimusta tai jos niillä on kahdenkeskeinen sopimus, johon ei sisälly erimielisyyksien ratkaisemista koskevia säännöksiä ja syntyy 2 artiklan 7 kohdassa mainitunlaatuinen erimielisyys sopimuspuolet voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai elimen ratkaistavaksi tai jommankumman pyynnöstä ne voivat sopia asian siirtämisestä kolmimiehiselle välitystuomioistuimelle.

2. Tällaisen välitystuomioistuimen perustamista varten kumpikin ,sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun toinen sopimuspuoli suostui välitystuomiopyyntöön ja kolmannen välimiehen nimittävät näin nimetyt kaksi seuraavan kuudenkymmenen päivän jakson kuluessa toisen välimiehen nimeämisestä.

3. Ellei jompikumpi sopimuspuoli nimeä näiden määräaikojen kuluessa välimiestä tai ellei kolmatta välimiestä ole nimetty, jompikumpi sopimuspuoli voi pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtaja täydentämään välitystuomioistuimen. Tällaisessa tapauksessa kolmannen välimiehen on oltava kolmannen valtion kansalainen ja hänen on toimittava välitystuomio istuimen puheenjohtajana.

4. Elleivät sopimuspuolet ole toisin sopineet välitystuomioistuin määrää omat menettelytapansa. Kaikki sen päätökset tehdään enemmistöllä annetuista äänistä ja ne ovat lopullisia.

4 artikla

Artiklan 2 kohdan 7 ja 3 artiklan määräysten sitä estämättä on kahden tai useamman sopimuspuolen välinen tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riitakysymys, jota ei voida ratkaista neuvotteluin, yhden osapuolista sitä pyytäessä alistettava välitystuomiomenettelyyn. Jos osapuolet eivät kuuden kuukauden kuluessa välitystuomiota koskevasta pyynnöstä lukien pysty sopimaan välitystuomiomenettelyn järjestysmuodosta, kukin osapuolista voi siirtää erimielisyyden Kansainvälisen Tuomioistuimen ratkaistavaksi anomalla sitä tuomioistuimen perussäännön mukaisella tavalla.

5 artikla

Tämä sopimus on avoinna kaikkien Euroopan siviili-ilmailukonferenssin jäsenvaltioiden puolesta suoritettavaa allekirjoittamista varten.

6 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä sopimus.

2. Ratifioimiskirjat ja hyväksymisilmoitukset talletetaan Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön huostaan.

7 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siltä lukien kun viisi Euroopan siviili-ilmailujärjestön jäsenvaltiota on joko tallettanut ratifioimiskirjansa tai ilmoittanut hyväksymisensä.

2. Se tulee voimaan jokaisen sen tämän jälkeen ratifioineen tai hyväksyneen valtion osalta kolmantenakymmenentenä päivänä tämän valtion ratifioimiskirjan tai hyväksymisilmoituksen tallettamisesta.

8 artikla

1. Tultuaan voimaan tämä sopimus on avoinna kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenten liittymistä varten.

2. Valtion liittyminen suoritetaan tallettamalla liittymiskirja Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön huostaan, ja se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä tallettamispäivästä lukien.

9 artikla

Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle osoitetulla ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua sanotun ilmoituksen vastaanottopäivästä.

10 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän sopimuksen tai liittyessään siihen ilmoittaa, ettei se katso 4 artiklan sitovan itseään. Toiset sopimuspuolet eivät ole sidottuja sanotun artiklan määräyksiin suhteissaan sopimuspuoleen, joka on tehnyt sellaisen varauman.

2. Jokainen sopimuspuoli, joka on tehnyt edellisen kohdan mukaisen varauman voi milloin tahansa peruuttaa tämän varauman ilmoittamalla siitä Kansainväliselle siviiliilmailujärjestölle.

11 artikla

1. Niin pian kuin tämä sopimus tulee voimaan se on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön toimesta annettava rekisteröitäväksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön on toimitettava tästä sopimuksesta oikeaksi todistettu jäljennös kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenvaltioille.

3. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tulee ilmoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen jäsenille:

a) kaikki tämän sopimuksen allekirjoittamiset;

b) kaikki ratifioimiskirjojen, hyväksymisilmoitusten ja liittymiskirjojen tallettamiset sekä talletuspäivät;

e) kaikki irtisanomisilmoitukset;

d) kaikki 10 artiklan mukaisesti ilmoitetut varaumat ja sellaisten varaumien peruuttamiset.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa kymmenentenä päivänä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäseitsemän yhtenä englannin-, ranskan-, ja espanjankielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Ks. myös SopS:25/1988

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.