71/1968

Suomen ja Ruotsin välillä tehty, Tornionjoen yli Pellon kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus

NOOTTIEN VAIHTO 1. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.

Herra Suurlähettiläs,

Suomen ja Ruotsin tie- ja vesirakennusviranomaisten välisessä neuvotteluissa on sovittu seuraavista Pellon kunnassa (Suomi) ja Övertorneån kunnassa (Ruotsi) Tornionjoen yli Pellon kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevista määräyksistä:

1 artikla

Suomen tie- ja vesirakennuslaitos rakentaa sillan noudattaen pääpiirteittäin tähän sopimukseen liittyvää, Ruotsin tielaitoksen hyväksymää, Suomen tie- ja vesirakennushallituksen 18 päivänä syyskuuta 1964 päivättyä alustavaa yleispiirustusta N:o 5216 A--2

Sillan rakennustyössä käytetään sekatyömiehiä ja mahdollisuuksien mukaan myös ammattimiehiä kummastakin maasta asianomaisten viranomaisten keskenään sopimalla tavalla.

Sillan rakennustyön suorittamisesta urakalla huolehtii Suomen tie- ja vesirakennuslaitos, joka laatii myös tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä Ruotsin tielaitoksen kanssa ja pyytää urakkatarjouksia paitsi suomalaisilta yrityksiltä myös Ruotsin tielaitoksen esittämiltä ruotsalaisilta urakoitsijoilta. Rakennustyön yksityiskohdista ja urakoitsijan valinnasta päättää Suomen tie- ja vesirakennushallitus yhdessä Ruotsin tielaitoksen kanssa.

Sillan tulli- ja verovapaudesta noudatetaan Suomen ja Ruotsin välistä 29 päivänä tammikuuta 1968 tehtyä tulli- ja verovapautta rakennettaessa rajasiltoja ym. koskevan sopimuksen määräyksiä. Tuontia ja vientiä koskevat ilmoitukset ja selvitykset on urakoitsijaksi valitun annettava tulliviranomaisille.

2 artikla

Kumpikin valtio maksaa puolet sillan todellisista kokonaiskustannuksista niihin luettuna mahdolliset kustannukset uittolaitteista ja eroosiosuojauksesta. Ruotsin valtio suorittaa oman osuutensa Suomen valtiolle rakennustyön edistymisen mukaan Suomen tie- ja vesirakennushallituksen ja Ruotsin tielaitoksen keskenään sopimina erinä.

3 artikla

Kumpikin valtio suorittaa alueellaan omalla kustannuksellaan sillanrakennustyöhön liittyvät tietyöt niihin luettuna keilat ja mahdolliset muut työt.

4 artikla

Sillan valmistuttua ja ennen sen luovuttamista liikenteeseen suorittavat kummankin valtion tieviranomaisten valtuuttamat henkilöt yhteisen tarkastuksen. Tässä tarkoituksessa valitsevat kummankin valtion tieviranomaiset kaksi edustajaa lautakuntaan, joka keskuudestaan valitsee puheenjohtajan. Lopputarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kummankin valtion edustajat allekirjoittavat. Työn suorituksessa mahdollisesti esiintyvät puutteellisuudet tai viat on Suomen tie- ja vesirakennuslaitoksen toimesta korjattava.

5 artikla

Lopputarkastuksesta alkaen huolehtii Suomen tie- ja vesirakennuslaitos sillan jatkuvasta kunnossapidosta ja korjauksesta sekä valvoo siltaa jäiden lähdön aikana. Korvauksena tästä maksaa Ruotsin valtio, sen jälkeen kun silta on lopputarkastuksen jälkeen hyväksytty ja vastaanotettu, Suomen valtiolle kertakaikkisena korvauksena 10 % Ruotsin osuudesta sillan todellisiin rakennuskustannuksiin. Artiklassa 3 mainitut tiet ym. rakenteet pitää kunnossa kumpikin valtio alueellaan.

Sillan mahdollisesta leventämisestä tai uudestaan rakentamisesta sopivat valtiot erikseen.

Siltahankkeen toteuttamisen vaatimat vesioikeudelliset järjestelyt sekä tietä että siltaa varten tarvittavien alueiden nautintaoikeuksien järjestäminen tapahtuvat asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti.

6 artikla

Sillan ja siltatyön vesistölle tai maanomistajille mahdollisesti aiheuttamat vahingot ja haitat korvaa se valtio, jonka alueella vahinko tai haitta on aiheutunut, tämän valtion lainsäädännön mukaan.

7 artikla

Artiklassa 4 mainitun yhteisen lopputarkastuslautakunnan on päätettävä ajankohta, milloin silta voidaan luovuttaa yleiselle liikenteelle, ja merkittävä tämä myös lopputarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan.

Siitä ajankohdasta alkaen, jolloin Pellon silta luovutetaan liikenteelle, lakkaa olemasta voimassa se sopimus, jonka Suomen ja Ruotsin tie- ja vesirakennusviranomaiset ovat tehneet Tukholmassa 12 päivänä toukokuuta 1948 lauttayhteyksien aikaansaamisesta Muonionjoen yli Karesuvannon kohdalla ja Tornionjoen yli Pellon kohdalla kaikilta niiltä osin, jotka koskevat Pellon lauttaa, jolla liikenne lakkaa välittömästi ja josta kumpikin valtio vie pois itselleen kuuluvan kaluston ja Suomi korvaa Ruotsille sen osuuden aluksen liikenteen lopettamisajan arvosta.

Suomen hallitus hyväksyy nämä toimenpiteet. Edellyttäen, että myös Ruotsin hallitus hyväksyy ne, saanen ehdottaa, että tämä kirjelmä ja se vastaus, jonka Te, Herra Suurlähettiläs, suvaitsette lähettää minulle, muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen tässä asiassa.

Vastaanottakaa jne.

Jorma Vanamo

NOOTTIEN VAIHTO 2. Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille.

Herra Valtiosihteeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty kirjelmänne, joka on näin kuuluva: -------------------------------------------------.

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus puolestaan on hyväksynyt tämän ehdotuksen sekä että Teidän kirjelmäänne ja tätä vastausta on pidettävä molempien hallitusten välillä tästä asiasta tehtynä sopimuksena.

Vastaanottakaa jne.

Ingemar Hägglöf

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.