65/1968

YLEISSOPIMUS joka koskee lääkärintarkastusta, jolla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 2 päivänä kesäkuuta 1965 neljännenkymmenennenyhdeksännen istuntokautensa ja

päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia jotka koskevat lääkärintarkastusta, jolla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa, mikä kysymys sisältyy istuntokauden päiväjärjestyksen neljänteen kohtaan,

pannen merkille, että vuoden 1946 nuorten henkilöiden lääkärintarkastusta (teollisuus) koskevassa sopimuksessa, jota sovelletaan kaivoksiin, määrätään, että teollisuusyritys ei saa ottaa työhön 18 vuotta nuorempia lapsia ja nuoria henkilöitä, ellei heitä ole perusteellisessa lääkärintarkastuksessa todettiin sopiviksi siihen työhön, jota he myöhemmin joutuvat tekemään, ja että 18 vuotta nuoremman lapsen tai nuoren henkilön jatkuva työssäpito edellyttää vuotta lyhyemmin väliajoin suoritettavia uusintatarkastuksia ja että maan lainsäädännön tulee sisältää määräyksiä lisälääkärintarkastuksista,

pannen merkille, että sopimuksessa lisäksi määrätään, että suuria terveydellisiä vaaroja sisältävissä ammateissa on vaadittava työhön soveltuvuutta tarkoittavia lääkärintarkastuksia ja uusintatarkastuksia ainakin 21 vuoden ikään asti ja että maan lainsäädännössä on määriteltävä tai valtuutettava sopiva viranomainen määrittelemään ne ammatit tai ammattiryhmät, joita tämä vaatimus koskee, ja

ollen sitä mieltä, että maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa liittyvien terveydellisten vaarojen tähden on paikallaan hyväksyä kansainväliset vaatimukset, jotka edellyttävät lääkärintarkastusta ja määräaikaisia uusintatarkastuksia, joilla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa 21 vuoden ikään asti ja joissa määritellään näiden tarkastusten laatu, sekä

päätettyään, että nämä vaatimukset laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon, hyväksyy tänä 23 päivänä kesäkuuta 1965 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on "Nuorten henkilöiden lääkärintarkastusta (maanpinnanalaiset työt) koskeva yleissopimus, 1965":

1 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovellettaessa tarkoitetaan "kaivoksella" julkista tai yksityistä yritystä, joka suorittaa maanpinnan alla sijaitsevien aineiden louhintaa henkilöiden työssäpitoa maanpinnan alla edellyttävillä menetelmillä.

2. Tämän yleissopimuksen työssäpitoa tai työntekoa maanpinnan alla kaivoksissa koskevat määräykset käsittävät myös työssäpidon tai työnteon maanpinnanalaisissa kivilouhimoissa.

2 artikla

1. 21 vuotta nuorempien henkilöiden osalta on vaadittava työssäpitoa tai työntekoa varten maanpinnan alla kaivoksissa perusteellinen, työhön soveltuvuutta koskeva lääkärintarkastus ja 12 kuukautta lyhyemmin väliajoin suoritettava määräaikainen uusintatarkastus.

2. Muitakin 18-21-vuotiaiden nuorten henkilöiden terveyden valvontaa koskevia toimenpiteitä voidaan sallia, milloin asianomainen viranomainen katsoo, hankittuaan lääkärin lausunnon, että sellaiset toimenpiteet ovat yhtä hyvät tai tehokkaammat kuin tämän artiklan 1 momentissa mainitut toimenpiteet, ja on kuullut asiassa edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä ja saanut näiden suostumuksen.

3 artikla

1. 2 artiklassa määrätyt lääkärintarkastukset

a) on suoritettava asianomaisen viranomaisen hyväksymän ammattitaitoisen lääkärin vastuulla ja valvonnassa;

b) niistä on annettava sopivalla tavalla laadittu todistus.

2. Ensimmäisen lääkärintarkastuksen ja myöhempienkin uusintatarkastusten yhteydessä, mikäli sitä pidetään lääketieteellisesti tarpeellisena, on määrättävä otettavaksi röntgenkuva keuhkoista.

3. Tässä yleissopimuksessa määrätyt lääkärintarkastukset eivät saa aiheuttaa nuorelle henkilölle, hänen vanhemmilleen tai holhoojilleen mitään kustannuksia.

4 artikla

1. Asianomaisen viranomaisen tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, niihin luettuna asianmukaisten rangaistusten määrääminen, varmistaakseen tämän yleissopimuksen määräysten tehokkaan noudattamisen.

2. Kukin tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio sitoutuu joko ylläpitämään asianmukaista tarkastusjärjestelmää yleissopimuksen määräysten valvomista varten tai varmistautumaan siitä, että asianmukaista tarkastusta suoritetaan.

3. Maan lainsäädännössä on määrättävä yleissopimuksen määräysten noudattamisesta vastuussa olevat henkilöt.

4. Työnantajan tulee pitää ammattientarkastajan käytettäväksi asetettavaa kortistoa johon sisältyy kunkin 21 vuotta nuoremman henkilön osalta, jota pidetään työssä tai joka tekee työtä maanpinnan alla:

a) syntymäaika, mikäli mahdollista, asianmukaisesti todistettuna;

b) maininta hänen työnsä laadusta;

c) todistus hänen soveltuvuudestaan työhön, mutta joka ei sisällä lääketieteellisiä tietoja.

5. Työntekijäin edustajien pyynnöstä on työnantajan annettava tämän artiklan 4 momentissa mainitut tiedot heidän käytettäväkseen.

5 artikla

Kunkin maan asianomaisen viranomaisen tulee kuulla asianomaisia edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, ennenkuin tehdään päätös tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa tarkoittavasta yleisestä politiikasta ja hyväksytään yleissopimuksen soveltamissäännökset.

6 artikla

Tämän yleissopimuksen viralliset ratifioinnit on lähetettävä Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäviksi.

7 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi on rekisteröity.

8 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan rekisteröitäväksi. Irtisanominen ei tule voimaan ennen kuin vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen tässä artiklassa määrätyin ehdoin sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä.

9 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan on kiinnitettävä jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

10 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

11 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

12 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 8 artiklan määräyksistä riippumatta, kun uusi muutettu yleissopimus tulee voimaan;

b) sen jälkeen kun uusi muutettu yleissopimus on tullut voimaan, eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

13 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.