62/1968

Asetus kauppa- ja toimistotyön terveysoloja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun eduskunta 24 päivänä toukokuuta 1968 on hyväksynyt Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1964 hyväksymän, kauppa- ja toimistotyön terveysoloja koskevan yleissopimuksen ja tasavallan presidentti 23 päivänä elokuuta 1968 on ratifioinut sopimuksen sekä Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja 23 päivänä syyskuuta 1968 rekisteröinyt ratifioinnin, säädetään sosiaali- ja terveysministerin esittelystä, että yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 23 päivänä syyskuuta 1969, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1968.

YLEISSOPIMUS, joka koskee kauppa- ja toimistotyön terveysoloja

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 17 päivänä kesäkuuta 1964 neljännenkymmenennenkahdeksannen istuntokautensa ja

päätettyään hyväksyä eräitä kauppa- ja toimistotyön terveysoloja koskevia ehdotuksia, mikä kysymys on istuntokauden päiväjärjestyksen neljäntenä kohtana, sekä

päätettyään, että eräät näistä ehdotuksista laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon, hyväksyy tänä 8 päivänä heinäkuuta 1964 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on "Kauppa- ja toimistotyön terveysoloja koskeva yleissopimus, 1964":

I osa.

Sopimuspuolten velvoitukset

1 artikla

Tämä sopimus koskee:

a) kauppaliikkeitä;

b) yrityksiä, laitoksia ja virastoja, joissa työntekijät tekevät pääasiallisesti toimistotyötä;

c) muiden yritysten, laitosten tai virastojen osastoja, joissa työntekijät suorittavat pääasiallisesti kauppa- tai toimistotyötä, mikäli ne eivät ole teollisuuden, kaivosten, kuljetusalan tai maatalouden terveysoloja koskevan kansallisen lainsäädännön tai muiden määräysten alaisia.

2 artikla

Asianomainen viranomainen voi, neuvoteltuaan niiden työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, joita asia välittömästi koskee, mikäli sellaisia järjestöjä on, jättää tämän yleissopimuksen kaikkien tai joidenkin määräysten soveltamisen ulkopuolelle määrätyt 1 artiklassa tarkoitettujen yritysten, laitosten ja virastojen tai niiden osastojen ryhmät, mikäli työolosuhteet ja -ehdot ovat sellaiset, että sopimuksen kaikkien tai joidenkin määräysten soveltaminen niihin ei olisi asianmukaista.

3 artikla

Milloin on epätietoista, kuuluuko jokin yritys, laitos tai virasto tämän sopimuksen soveltamisalaan, on joko asianomaisen viranomaisen ratkaistava kysymys neuvoteltuaan asianomaisten edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, mikäli sellaisia on, tai on kysymys ratkaistava muulla kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisella tavalla.

4 artikla

Kukin tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio sitoutuu

a) pitämään voimassa lainsäädännön, jolla turvataan II osassa esitettyjen yleisten periaatteiden soveltaminen; ja

b) takaamaan, että kaupan ja toimistotyön terveysoloja koskevan suosituksen vuodelta 1964 määräyksiä tai niitä täysin vastaavia määräyksiä toteutetaan siinä määrin kuin maan olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista ja toivottavaa.

5 artikla

Lainsäädäntö, jolla toteutetaan tämän yleissopimuksen määräykset, samoin kuin lainsäädäntö, jolla siinä määrin kuin maan olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista ja toivottavaa, toteutetaan kaupan ja toimistotyön terveysoloja koskevan, vuoden 1964 suosituksen määräykset tai niitä vastaavat määräykset, on laadittava sen jälkeen, kun on neuvoteltu asianomaisten edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, mikäli sellaisia on.

6 artikla

1. Sopivin toimenpitein, kuten riittävän tarkastuksen avulla tai muulla tavoin, on taattava 5 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön asianmukainen soveltaminen.

2. Mikäli tämän yleissopimuksen täytäntöönpanotapa sallii, on tällaisen lainsäädännön soveltaminen turvattava tarpeenmukaisin rangaistuksin.

II osa.

Yleiset periaatteet

7 artikla

Kaikki työntekijöiden käytössä olevat huonetilat samoinkuin niiden kalusteet on pidettävä hyvässä kunnossa ja puhtaina.

8 artikla

Kaikissa työntekijöiden käytössä olevissa huonetiloissa tulee olla riittävä ja asianmukainen, luonnollinen tai keinotekoinen tahi kummankinlainen tuuletus, jonka avulla saadaan raitista tai puhdistettua ilmaa.

9 artikla

Kaikissa työntekijöiden käytössä olevissa huonetiloissa tulee olla riittävä ja asianmukainen valaistus. Työpaikoilla tulee mikäli mahdollista olla päivänvalo.

10 artikla

Kaikissa työntekijöiden käytössä olevissa huonetiloissa on lämpötila pidettävä niin miellyttävänä ja tasaisena kuin olosuhteet sallivat.

11 artikla

Kaikki työskentelytilat on suunniteltava ja työpaikat sijoitettava niin, ettei siitä ole työntekijöiden terveydelle vahinkoa.

12 artikla

Työntekijöiden käytettäväksi on asetettava riittävästi hyvää juomavettä tai muuta terveellistä juomaa.

13 artikla

Sopivia peseytymispaikkoja ja mukavuuslaitoksia on järjestettävä riittävästi ja pidettävä ne hyvässä kunnossa.

14 artikla

Työntekijöiden käytettäväksi on asetettava riittävästi sopivia istuimia, ja heillä tulee olla tilaisuus käyttää niitä kohtuullisessa määrässä.

15 artikla

On järjestettävä sopivia tiloja ja pidettävä ne asianmukaisessa kunnossa sellaisten vaatteiden vaihtamista, säilyttämistä ja kuivattamista varten, joita työntekijät eivät pidä työssä,

16 artikla

Maanalaisten tai ikkunattomien huonetilojen, joissa työskennellään säännöllisesti, tulee täyttää asianmukaiset terveydelliset vaatimukset.

17 artikla

Tarkoituksenmukaisin ja käytännössä mahdollisin toimenpitein on työntekijöitä suojeltava vastenmielisiltä, epäterveellisiltä tai myrkyllisiltä tai muusta syystä vahingollisilta aineilta, menetelmiltä ja valmistustavoilta. Milloin työn laatu vaatii, on asianomaisen viranomaisen määrättävä käytettäväksi henkilökohtaisia suojavälineitä.

18 artikla

Melu ja tärinä, joka voi vaikuttaa vahingollisesti työntekijöihin, on vaimennettava mahdollisimman pieneksi tarkoituksenmukaisin ja käytännössä mahdollisin toimenpitein.

19 artikla

Jokaisen sellaisen yrityksen, laitoksen tai viraston tahi sen osaston, johon tätä sopimusta sovelletaan, tulee sen koosta ja vaaramahdollisuuksista riippuen,

a) ylläpitää omaa sairastupaa tai ensiapuasemaa; tai

b) ylläpitää sairastupaa tai ensiapuasemaa yhdessä muiden yritysten, laitosten tai virastojen tahi niiden osastojen kanssa; tai

c) järjestää yksi tai useampia ensiapukaappeja, -laatikoita tahi -pakkauksia.

III osa.

Loppumääräykset

20 artikla

Tämän yleissopimuksen viralliset ratifioinnit on lähetettävä Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäviksi.

21 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi on rekisteröity.

22 artikla

Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan rekisteröitäväksi. Irtisanominen ei tule voimaan ennen kuin vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen tässä artiklassa määrätyin ehdoin sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä.

23 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan on kiinnitettävä jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

24 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

25 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

26 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 22 artiklan määräyksistä riippumatta, kun uusi muutettu yleissopimus tulee voimaan;

b) sen jälkeen kun uusi muutettu yleissopimus on tullut voimaan, eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

27 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.