41/1967

Laki lapsen elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Lapsen elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Haagissa 15 päivänä huhtikuuta 1958 tehtyyn yleissopimukseen sisältyvät määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

2 §.

Hakemus 1 §:ssä mainitussa yleissopimuksessa tarkoitetun elatusapupäätöksen täytäntöönpanosta on tehtävä Helsingin hovioikeudelle.

Hakemukseen on liitettävä:

päätös alkuperäisenä tai viranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä,

todistus siitä, että päätös voidaan panna täytäntöön siinä valtiossa, missä se on annettu, ja,

kun elatusvelvollisuus on määrätty asianosaiselle, joka ei ole tullut kuultavaksi tai joka muuten ei ole vastannut elatusapuvaatimukseen, oikeaksi todistettu jäljennös vireillepanokirjelmästä ja todistus siitä, että tämä asiakirja on ennen asian ratkaisemista annettu tiedoksi asianmukaisessa järjestyksessä, sekä

oikeaksi todistettu käännös suomen- tai ruotsinkielelle hakemukseen kuuluvista asiakirjoista.

Hovioikeuden asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

3 §.

Ennen kuin täytäntöönpanohakemukseen suostutaan, on elatusvelvolliselle virkateitse varattava tilaisuus selityksen antamiseen, jos hänen olinpaikkansa maassa on tiedossa.

4 §.

Hovioikeuden suostuttua 2 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on elatusapua koskevan päätöksen täytäntöönpanossa noudatettava, mitä on säädetty Suomen tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta.

Jos täytäntöönpantava päätös on esitetty jäljennöksenä, hovioikeuden on määrättävä, että ulosottomiehellä on valta panna päätös täytäntöön ilman ulosotonhaltijan lupaa.

5 §.

Asianosaisen, joka haluaa saada yleissopimuksen 9 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua maksutonta oikeusapua, on esitettävä hovioikeudelle selvitys siitä, että hänelle kysymyksessä olevassa elatusapua koskevassa asiassa on myönnetty maksuton oikeusapu tai että hänellä sen valtion lainsäädännön mukaan, johon päätöksen antanut viranomainen kuuluu, olisi ollut oikeus saada sellaista apua.

Tällaisen maksuttoman oikeusavun osalta on muutoin soveltuvin osin noudatettava, mitä on säädetty maksuttomasta oikeudenkäynnistä.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1967.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.