36/1967

Asetus julkaisujen kansainvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Pariisissa 5 päivänä joulukuuta 1958 tehdyn, julkaisujen kansainvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen eräät määräykset on 5 päivänä toukokuuta 1967 annetulla lailla (303/67) hyväksytty, tasavallan presidentti ratifioinut yleissopimuksen ja Suomen ratifioimiskirja talletettu 26 päivänä toukokuuta 1967 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 26 päivänä toukokuuta 1968 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1967.

Julkaisujen kansainvälista vaihtoa koskeva YLEISSOPIMUS

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleiskokous on ollessaan koolla kymmenennessä istunnossaan Pariisissa marraskuun 4 päivästä lukien joulukuun 5 päivään 1958

vakuuttuneena siitä, että julkaisujen kansainvälisen vaihdon kehittäminen on välttämätöntä aatteiden ja tietojen vapaalle vaihdolle maailman kansojen kesken,

ottaen huomioon arvon, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön perussääntö antaa julkaisujen kansainväliselle vaihdolle,

todeten uuden, julkaisujen vaihtoa koskevan kansainvälisen yleissopimuksen tarpeellisuuden,

tuntien ne julkaisujen kansainvälistä vaihtoa koskevat ehdotukset, jotka sisältyvät istunnon päiväjärjestyksen kohtaan 15.4.1,

ja päätettyään yhdeksännessä istunnossaan, että nämä ehdotukset on kansainvälisellä yleissopimuksella kansainvälisesti säänneltävä,

tänä joulukuun kolmantena päivänä 1958 hyväksynyt seuraavan yleissopimuksen.

1 artikla
Julkaisujen vaihto

Sopimusvaltiot sitoutuvat tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti edistämään ja helpottamaan julkaisujen vaihtoa sekä valtioelinten että muiden, luonteeltaan kasvatuksellisten, tieteellisten ja teknisten tai sivistyksellisten laitosten välillä, jotka eivät tavoittele taloudellista hyötyä.

2 artikla
Julkaisujen vaihdon kohde

1. Tämän yleissopimuksen tarkoituksen mukaan voidaan seuraavien julkaisujen vaihtoa tämän yleissopimuksen 1 artiklassa mainittujen elinten ja laitosten välillä pitää sopivana käyttöä, mutta ei jälleenmyyntiä varten:

a) kasvatukselliset, oikeudelliset, tieteelliset, tekniset, sivistykselliset tai tiedotusluonteiset julkaisut kuten kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, kartat ja pohjapiirrokset, painokuvat, valokuvat, mikrojäljenteet, nuotit, sokeainkirjat ja muu graafinen aineisto;

b) niitä julkaisuja, joita tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleiskokouksessa joulukuun kolmantena päivänä 1958 hyväksytyssä virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevassa yleissopimuksessa.

2. Tällä yleissopimuksella ei ole mitään vaikutusta Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleiskokouksessa joulukuun 3 päivänä 1958 hyväksytyn virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen mukaisiin vaihtoihin.

3. Tätä yleissopimusta ei sovelleta luottamuksellisiin asiakirjoihin, kiertokirjeisiin ja muihin painatteisiin, joita ei ole julkaistu.

3 artikla
Vaihtopalvelu

1. Sopimusvaltiot voivat uskoa kansalliselle vaihtokeskukselle tai mikäli sellaista ei ole, sille keskusviranomaiselle tai niille keskusviranomaisille, joiden tehtävänä on huolehtia kyseisestä vaihdosta, seuraavat tehtävät, jotka liittyvät tämän yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen elinten ja laitosten välisen julkaisujen vaihdon kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

a) helpottaa julkaisujen vaihtoa erityisesti lähettämällä tarpeen tullen vaihtojulkaisuaineistoa;

b) antaa neuvoja ja tietoja koti- ja ulkomaisille elimille ja laitoksille tarjona olevista vaihtomahdollisuuksista;

c) helpottaa tarvittaessa kaksoiskappaleiden vaihtoa.

2. Mikäli ei kuitenkaan pidetä suotavana tämän yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen elinten ja laitosten välisten vaihtojen kehittämisen ja yhtenäistämisen keskittämistä kansalliselle vaihtoelimelle tai keskusviranomaisille, tämän artiklan 1 kohdassa luetellut tehtävät voidaan uskoa kokonaan tai osaksi muulle tai muille viranomaisille.

4 artikla
Lähettäminen

Lähettäminen voi tapahtua joko suoraan asianomaisten elinten tai laitosten välillä tai kansallisen vaihtokeskuksen tai vaihtoviranomaisten välityksellä.

5 artikla
Kuljetuskustannukset

Milloin lähetykset tapahtuvat suoraan vaihto-osapuolten välillä, sopimusvaltioiden ei tarvitse vastata niistä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli lähetys tapahtuu vaihtoviranomaisen tai -viranomaisten välityksellä. sopimusvaltiot vastaavat lähetyskustannuksista määräpaikkaan asti, mutta merikuljetuksesta pakkaus- ja kuljetuskustannukset maksetaan vain määräsataman tullivirastoon asti.

6 artikla
Kuljetusmaksut ja -ehdot

Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistuakseen siitä, että vaihtoviranomaiset hyötyvät kaikkein edullisimmista voimassaolevista kuljetusmaksuista ja -ehdoista riippumatta siitä, miten kuljetus tapahtuu postitse maanteitse, rautateitse, sisämaa- tai merikuljetuksena, lentopostitse tai lentorahtina.

7 artikla
Tulli- ja muut helpotukset

Jokainen sopimusvaltio myöntää vaihtoviranomaisilleen tullivapauden sekä tämän yleissopimuksen määräysten tai minkä hyvänsä sen soveltamista koskevan sopimuksen mukaisesti maahantuodulle että maastaviedylle aineistolle ja myöntää sille edullisimman tulli- ym. helpotuksia koskevan käsittelyn.

8 artikla
Vaihtojen kansainvälinen yhtenäistäminen

Auttaakseen Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöä suorittamaan sille sen peruskirjassa määrätyt vaihtojen kansainvälistä yhtenäistämistä koskevat tehtävät, sopimusvaltiot lähettävät järjestölle vuosittain selostuksia tämän yleissopimuksen soveltamisesta samoin kuin jäljennökset 12 artiklan mukaisesti solmituista kahdenkeskisistä sopimuksista.

9 artikla
Tiedonannot ja tutkimukset

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö julkaisee sopimusvaltioilta 8 artiklan määräysten mukaisesti saamansa tiedonannot sekä laatii ja julkaisee tutkimuksia tämän yleissopimuksen soveltamisesta.

10 artikla
Unescon antama apu

1. Sopimusvaltiot voivat kääntyä Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön puoleen saadakseen teknistä apua minkä tahansa tätä yleissopimusta sovellettaessa esille tulevan kysymyksen yhteydessä. Järjestö antaa tällaista apua ohjelmansa ja mahdollisuuksiensa rajoissa erityisesti kansallisia vaihtoelimiä perustettaessa ja järjesteltäessä.

2. Järjestöllä on oikeus omasta aloitteestaan tehdä tässä asiassa ehdotuksia sopimusvaltioille.

11 artikla
Aikaisemmat sopimukset

Tämä yleissopimus ei vaikuta niihin velvoituksiin, joihin sopimusvaltiot ovat aikaisemmin solmittujen kansainvälisten sopimusten nojalla sitoutuneet.

12 artikla
Kahdenkeskiset sopimukset

Milloin osoittautuu tarpeelliseksi tai toivottavaksi, sopimusvaltiot solmivat kahdenkeskisiä sopimuksia täydentääkseen tätä yleissopimusta ja järjestääkseen sen soveltamisesta aiheutuvia yhteisiä kysymyksiä.

13 artikla
Kielet

Tämä yleissopimus on laadittu englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielillä, jotka kaikki neljä ovat yhtä todistusvoimaiset.

14 artikla
Ratifiointi ja hyväksyminen

1. Tämä yleissopimus on Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön jäsenvaltioiden ratifioitava tai hyväksyttävä niiden perustuslain säätämässä järjestyksessä.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan.

15 artikla
Liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna kaikkien niiden maiden liittymistä varten, jotka eivät ole järjestön jäseniä, mutta jotka saavat liittymiskutsun Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön toimeenpanevalta neuvostolta.

2. Tähän yleissopimukseen liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan.

16 artikla
Voimaantulo

Tämä yleissopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin kolmas ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, mutta vain niiden valtioiden osalta, jotka ovat tallettaneet asianomaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa sinä päivänä tai aikaisemmin. Kunkin muun ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettaneen valtion osalta se tulee voimaan kaksitoista kuukautta sen jälkeen kun sen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

17 artikla
Yleissopimuksen alueellinen laajentaminen

Jokainen sopimusvaltio voi tämän yleissopimuksen ratifioidessaan tai hyväksyessään tai siihen liittyessään tai milloin hyvänsä myöhemmin ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalle, että tämä yleissopimus ulotetaan koskemaan kaikkia niitä alueita yhteisesti tai mitä tahansa niistä alueista erikseen, joiden kansainvälisistä suhteista mainittu valtio vastaa. Mainittu ilmoitus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä lukien.

18 artikla
Irtisanoutuminen

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoutua tästä yleissopimuksesta omalta osaltaan tai minkä hyvänsä alueen osalta, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa.

2. Irtisanoutumisesta on ilmoitettava kirjallisesti asiakirjalla, joka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön puheenjohtajan huostaan.

3. Irtisanoutuminen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomiskirjan vastaanottamisesta lukien.

19 artikla
Ilmoitukset

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja ilmoittaa järjestön jäsenvaltioille sekä niille 15 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole sen jäseniä, samoin kuin myös Yhdistyneille Kansakunnille kaikkien 14 ja 15 artiklassa mainittujen ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista sekä 17 ja 18 artiklassa mainituista ilmoituksista ja irtisanoutumisista.

20 artikla
Yleissopimuksen tarkistus

1. Tämän yleissopimuksen voi Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleiskokous tarkistaa. Tällainen tarkistus sitoo kuitenkin vain niitä valtioita, jotka tulevat tarkistetun yleissopimuksen sopimuspuoliksi.

2. Mikäli yleiskokous hyväksyy uuden yleissopimuksen, jossa tämä yleissopimus kokonaisuudessaan tai osaksi tarkistetaan, ja jollei uudessa yleissopimuksessa toisin määrätä tämä yleissopimus lakkaa olemasta avoinna ratifioimista, hyväksymistä tai liittymistä varten siitä päivästä lukien, jolloin uusi tarkistettu yleissopimus tulee voimaan.

21 artikla
Rekisteröinti

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan

102 artiklan mukaisesti tämä yleissopimus rekisteröidään Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan pyynnöstä.

Tehty Pariisissa tänä viidentenä päivänä joulukuuta 1958 kahtena alkuperäiskappaleena, jotka kymmenennen istunnon yleiskokouksen puheenjohtaja ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja ovat allekirjoittaneet ja jotka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön arkistoon ja joista virallisesti oikeiksi todistetut jäljennökset toimitetaan kaikille 14 ja 15 artiklassa mainituille valtioille sekä Yhdistyneille Kansakunnille.

Edelläoleva on Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Pariisissa pidetyn ja 5 päivänä joulukuuta 1958 päättyneen yleiskokouksen kymmenennen istunnon hyväksymän yleissopimuksen alkuperäisteksti.

Tämän vakuudeksi olemme allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen 5 päivänä joulukuuta 1958.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.