33/1967

Asetus virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Pariisissa 5 päivänä joulukuuta 1958 tehdyn, virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen eräät määräykset on 5 päivänä toukokuuta 1967 annetulla lailla (301/67) hyväksytty, tasavallan presidentti ratifioinut yleissopimuksen ja Suomen ratifioimiskirja talletettu 26 päivänä toukokuuta 1967 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 26 päivänä toukokuuta 1968 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1967.

Virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskeva YLEISSOPIMUS

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleiskokous on ollessaan koolla kymmenennessä istunnossaan Pariisissa 4 päivästä marraskuuta 5 päivään joulukuuta 1958,

vakuuttuneena siitä, että julkaisujen kansainvälisen vaihdon kehittäminen on välttämätöntä aatteiden ja tietojen vapaalle vaihdolle maailman kansojen kesken,

ottaen huomioon arvon, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön perussääntö antaa julkaisujen kansainväliselle vaihdolle,

tietoisena virallisjulkaisujen vaihtoa koskevista määräyksistä, jotka sisältyvät virallisten asiakirjojen sekä tieteellisten ja kaunokirjallisten julkaisujen vaihtoa koskevaan yleissopimukseen sekä myös virallisia lehtiä ja valtiopäivien julkaisusarjoja sekä asiakirjojen välittömästi tapahtuvaa vaihtoa koskevaan yleissopimukseen, jotka yleissopimukset on solmittu Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 1886, samoin kuin erinäisiin julkaisujen vaihtoa koskeviin alueellisiin sopimuksiin,

todeten uusien virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan kansainvälisen yleissopimuksen tarpeellisuuden, tuntien ne ehdotukset, jotka koskevat virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa ja, jotka sisältyvät istunnon päiväjärjestyksen kohtaan 15.4.1,

ja päätettyään yhdeksännessä istunnossaan, että nämä ehdotukset on kansainvälisellä yleissopimuksella säänneltävä,

tänä joulukuun kolmantena päivänä 1958 hyväksynyt seuraavan yleissopimuksen.

1 artikla
Virallisjulkaisujen vaihto

Sopimusvaltiot ilmoittavat haluavansa vaihtaa virallisjulkaisujaan vastavuoroisuuden nojalla tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2 artikla
Virallisjulkaisujen määritelmä

1. Tämän yleissopimuksen tarkoituksen mukaisesti seuraavia pidetään virallisjulkaisuina, milloin ne on julkaistu jonkin kansallisen valtionviranomaisen määräyksestä ja kustannuksella: valtiopäiväasiakirjoja, -kertomuksia ja -pöytäkirjoja ja muita lainsäädännöllisiä asiakirjoja; keskus-, liitto- tai paikalliselinten hallinnollisia julkaisuja ja kertomuksia, kansallisbibliografioita, hallinnollisia hakuteoksia, lakikokoelmia, tuomioistuinten päätöksiä sekä muita julkaisuja, joista. on sovittu.

2. Tätä yleissopimusta sovellettaessa sopimusvaltiot saavat vapaasti määrätä, mitkä virallisjulkaisut kuuluvat vaihdettavaan aineistoon.

3. Tätä yleissopimusta ei sovelleta luottamuksellisiin asiakirjoihin, kiertokirjeisiin ja muihin painatteisiin, jotka eivät ole julkisia.

3 artikla
Kahdenkeskiset sopimukset

Sopimusvaltioiden tulee, pitäessään sitä tarkoituksenmukaisena, tehdä kahdenkeskisiä sopimuksia täydentääkseen tätä yleissopimusta ja järjestääkseen sen soveltamisesta aiheutuvia yhteisiä kysymyksiä.

4 artikla
Kansalliset vaihtoviranomaiset

1. Jokaisessa sopimusvaltiossa huolehtii vaihtotehtävistä kansallinen vaihtokeskus tai mikäli sellaista ei ole, tarkoitusta varten määrätty keskusviranomainen tai keskusviranomaiset.

2. Jokaisessa sopimusvaltiossa vaihtoviranomaiset vastaavat tämän yleissopimuksen ja, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, 3 artiklassa mainittujen kahdenkeskisten sopimusten soveltamisesta. Jokainen valtio valtuuttaa kansallisen vaihtokeskuksen tai keskusviranomaisen hankkimaan vaihdettavan aineiston ja myöntää sille vaihdosta aiheutuvien tehtävien suorittamiseen tarvittavat varat.

5 artikla
Vaihdettavien julkaisujen luettelo ja lukumäärä

Vaihdettavien virallisjulkaisujen luettelosta ja lukumäärästä sovitaan sopimusvaltioiden vaihtoviranomaisten kesken. Tätä virallisjulkaisujen luetteloa ja niiden lukumäärää voidaan muuttaa tällaisten viranomaisten välisillä järjestelyillä.

6 artikla
Lähettäminen

Lähetys voidaan toimittaa joko suoraan vaihdosta huolehtiville viranomaisille tai niiden määräämille vastaanottajille. Lähetysten luettelointitavasta vaihtoviranomaiset voivat sopia.

7 artikla
Kuljetuskustannukset

Ellei toisin sovita, suorittaa lähettävä vaihtoviranomainen lähetyskulut määräpaikkaan saakka, mutta lähetysten tapahtuessa meritse pakkaus- ja kuljetuskustannukset maksetaan vain määräsataman tullivirastoon asti.

8 artikla
Kuljetusmaksut ja -ehdot

Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistautuakseen siitä että vaihdosta huolehtivat viranomaiset hyötyvät kaikkein edullisimmista voimassa olevista kuljetusmaksuista ja -ehdoista riippumatta siitä, miten kuljetus tapahtuu: postitse, maanteitse, rautateitse, sisämaa- tai merikuljetuksena, lentopostitse tai lentorahtina.

9 artikla
Tulli- ja muut helpotukset

Jokainen sopimusvaltio myöntää vaihtoviranomaisilleen tullivapauden sekä tämän yleissopimuksen määräysten tai minkä hyvänsä sen soveltamista koskevan sopimuksen mukaisesti maahantuodulle että maastaviedylle aineistolle ja myöntää sille edullisimman tulli- ym. helpotuksia koskevan käsittelyn.

10 artikla
Vaihtojen kansainvälinen yhtenäistäminen

Auttaakseen Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöä suorittamaan sille sen peruskirjassa määrätyt, vaihtojen kansainvälistä yhtenäistämistä koskevat tehtävät, sopimusvaltiot lähettävät järjestölle vuosittain selostuksia tämän yleissopimuksen soveltamisesta samoin kuin jäljennökset kaikista 3 artiklan mukaisesti solmituista kahdenkeskisistä sopimuksista.

11 artikla
Tiedonannot ja tutkimukset

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö julkaisee sopimusvaltioilta 10 artiklan mukaisesti saamansa tiedonannot sekä laatii ja julkaisee tutkimuksia tämän yleissopimuksen soveltamisesta.

12 artikla
Unescon antama apu

1. Sopimusvaltiot voivat kääntyä Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön puoleen saadakseen teknistä apua tätä yleissopimusta sovellettaessa esiintyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Järjestö antaa tällaista apua ohjelmansa ja mahdollisuuksiensa rajoissa erityisesti vaihdosta huolehtivia karisainvälisiä elimiä perustettaessa ja järjestettäessä.

2. Järjestöllä on oikeus omasta aloitteestaan tehdä tässä asiassa ehdotuksia sopimusvaltioille

13 artikla
Aikaisemmat sopimukset

Tämä yleissopimus ei vaikuta niihin velvoituksiin, joihin sopimusvaltiot ovat aikaisemmin solmittujen kansainvälisten sopimusten nojalla sitoutuneet. Sitä ei ole käsitettävä niin, että se vaatisi jo voimassa olevien sopimusten perusteella suoritettujen vaihtojen uudelleen suorittamista.

14 artikla
Kielet

Tämä yleissopimus on laadittu englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielillä, jotka neljä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia.

15 artikla
Ratifiointi ja hyväksyminen

1. Tämä yleissopimus on Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön jäsenvaltioiden ratifioitava tai hyväksyttävä niiden perustuslain säätämässä järjestyksessä.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan.

16 artikla
Liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna kaikkien niiden valtioiden liittymiselle, jotka eivät ole järjestön jäseniä, mutta jotka saavat liittymiskutsun Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön toimeenpanevalta neuvostolta.

2. Tähän yleissopimukseen liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan.

17 artikla
Voimaantulo

Tämä yleissopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin kolmas ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, mutta vain niiden valtioiden osalta, jotka ovat tallettaneet asianomaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa sinä päivänä tai aikaisemmin. Kunkin muun ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettaneen valtion osalta se tulee voimaan kaksitoista kuukautta sen jälkeen kun kyseinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

18 artikla
Yleissopimuksen alueellinen laajentaminen

Jokainen sopimusvaltio voi tämän yleissopimuksen ratifioidessaan tai hyväksyessään tai siihen liittyessään tai milloin hyvänsä myöhemmin ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalle, että täinä yleissopimus ulotetaan koskemaan kaikkia niitä alueita yhteisesti tai jotakin niistä alueista erikseen, joiden kansainvälisistä suhteista mainittu valtio vastaa. Mainittu ilmoitus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä lukien.

19 artikla
Irtisanoutuminen

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoutua tästä yleissopimuksesta omalta osaltaan tai minkä hyvänsä alueen osalta, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa.

2. Irtisanoutumisesta on ilmoitettava kirjallisesti asiakirjalla, joka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan.

3. Irtisanoutuminen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomiskirjan vastaanottamisesta lukien.

20 artikla
Ilmoitukset

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja ilmoittaa järjestön jäsenvaltioille sekä niille 16 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole sen jäseniä, samoin kuin myös Yhdistyneille Kansakunnille kaikkien 15 ja 16 artiklassa mainittujen ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista ja 18 ja 19 artiklassa mainituista ilmoituksista ja irtisanoutumisista.

21 artikla
Yleissopimuksen tarkistus

1. Tämän yleissopimuksen voi Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleiskokous tarkistaa. Tällainen tarkistus sitoo kuitenkin vain niitä valtioita, jotka tulevat tarkistetun yleissopimuksen osapuoliksi.

2. Mikäli yleiskokous hyväksyisi uuden yleissopimuksen, jossa tämä yleissopimus kokonaisuudessaan tai osaksi tarkistetaan, ja jollei uudessa sopimuksessa toisin määrätä, tämä yleissopimus lakkaa olemasta avoinna ratifioimista, hyväksymistä tai liittymistä varten siitä päivästä lukien, jolloin uusi tarkistettu yleissopimus tulee voimaan.

22 artikla
Rekisteröinti

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102. artiklan mukaisesti on tämä sopimus rekisteröitävä Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan pyynnöstä.

Tehty Pariisissa tänä viidentenä päivänä joulukuuta 1958 lahtena alkuperäiskappaleena, jotka kymmenennen istunnon yleiskokouksen puheenjohtaja ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja ovat allekirjoittaneet ja jotka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön arkistoon ja joista virallisesti oikeiksi todistetut jäljennökset toimitetaan kaikille 15 ja 16 artiklassa mainituille valtioille sekä Yhdistyneille Kansakunnille.

Edelläoleva on Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Pariisissa pidetyn ja 5 päivänä joulukuuta 1958 päättyneen yleiskokouksen kymmenennen istunnon hyväksymän yleissopimuksen alkuperäisteksti.

Tämän vakuudeksi olemme allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen 5 päivänä joulukuuta 1958.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.