27/1967

Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen ja sen liitteen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Lontoossa 9 päivänä huhtikuuta 1965 tehty kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva yleissopimus on 24 päivänä helmikuuta 1967 ratifioitu ja Suomen hyväksymiskirja on 20 päivänä maaliskuuta 1967 talletettu valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) pääsihteerin huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu yleissopimus ja sen liite ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1967.

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

Sopimushallitukset,

haluten helpottaa meriliikennettä yksinkertaistamalla ja supistamalla mahdollisimman vähäisiksi kansainvälisillä matkoilla olevien alusten saapuessa, satamassa viipyessä ja lähtiessä suoritettavat muodollisuudet, asiakirjatietoihin kohdistuvat vaatimukset ja menettelytavat,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimushallitukset sitoutuvat ryhtymään tämän yleissopimuksen ja sen liitteen määräysten mukaisesti kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin kansainvälisen meriliikenteen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä aluksille ja niissä oleville henkilöille sekä tavaralle koituvien tarpeettomin viivytysten ehkäisemiseksi.

2 artikla

1. Sopimushallitukset sitoutuvat yhteistyöhön tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti muotoillakseen ja soveltaakseen toimenpiteitä alusten saapumisen, satamassa viipymisen ja lähdön helpottamiseksi. Tällaisten toimenpiteiden tulee olla toteutettavissa koko laajuudessaan; ainakaan ne eivät saa olla vähemmän edullisia kuin muihin kansainvälisiin kuljetustapoihin nähden sovellettavat toimenpiteet. Näistä toimenpiteistä voidaan kuitenkin poiketa erityisen tarpeen niin vaatiessa.

2. Tässä yleissopimuksessa ja sen liitteessä edellytetyt toimenpiteet kansainvälisen meriliikenteen helpottamiseksi soveltuvat samalla tavoin niiden rannikkovaltioiden ja rannikkoa vailla olevien valtioiden aluksiin, jotka ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia.

3. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät koske sota-aluksia tai huvialuksia.

3 artikla

Sopimushallitukset sitoutuvat yhteistyöhön muodollisuuksien, asiakirjatietoihin kohdistuvien vaatimusten ja menettelytapojen suurimman toteutettavissa olevan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kaikissa niissä asioissa, joissa tällainen yhdenmukaisuus helpottaa ja parantaa kansainvälistä meriliikennettä sekä pitää niiden muodollisuuksien, asiakirjatietoihin kohdistuvien vaatimusten ja menettelytapojen muutokset mahdollisimman vähäisinä, jotka ovat välttämättömiä kotimaisten erikoisvaatimusten täyttämiseksi.

4 artikla

Tämän yleissopimuksen edellisissä artikloissa esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi sopimusvaltiot sitoutuvat yhteistyöhön keskenään tai valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön kanssa (jota jäljempänä sanotaan "järjestöksi") kysymyksissä, jotka koskevat muodollisuuksia, asiakirjatietoihin kohdistuvia vaatimuksia ja menettelytapoja sekä niiden soveltamista kansainväliseen meriliikenteeseen.

5 artikla

1. Minkään määräyksen tässä yleissopimuksessa tai sen liitteessä ei ole tulkittava estävän sellaisten suurempien helpotusten soveltamista, joita sopimushallitus kansallisten lakiensa tai jonkin toisen kansainvälisen sopimuksen määräysten nojalla myöntää tai voi tulevaisuudessa myöntää kansainvälistä meriliikennettä koskevissa asioissa.

2. Minkään määräyksen tässä yleissopimuksessa tai sen liitteessä ei ole tulkittava estävän sopimushallitusta soveltamasta väliaikaisia toimenpiteitä, joita tämä hallitus pitää välttämättöminä yleisen moraalin, järjestyksen ja turvallisuuden suojelemiseksi tai yleiseen terveyteen, eläimiin tai kasveihin vaikuttavien sairauksien tai kulkutautien maahantulon tai leviämisen ehkäisemiseksi.

3. Kaikki ne kysymykset, joista ei ole nimenomaisia määräyksiä tässä yleissopimuksessa, jäävät sopimushallitusten lainsäädännön varaan.

6 artikla

Tässä yleissopimuksessa ja sen liitteessä:

a) "Normit" ovat niitä toimenpiteitä, joiden yhdenmukainen soveltaminen sopimushallitusten taholta yleissopimuksen mukaisesti on välttämätöntä ja kohtuullista kansainvälisen meriliikenteen helpottamiseksi;

b) "Suositellut menettelyt" ovat niitä toimenpiteitä, joiden soveltaminen sopimushallitusten taholta on toivottavaa kansainvälisen meriliikenteen helpottamiseksi.

7 artikla

1. Sopimushallitukset voivat muuttaa tämän yleissopimuksen liitettä joko jonkin sopimushallituksen ehdotuksesta tai tätä tarkoitusta varten koollekutsutun konferenssin toimesta.

2. Jokainen sopimushallitus voi ehdottaa liitteen muuttamista toimittamalla järjestön pääsihteerille (jota jäljempänä kutsutaan "pääsihteeriksi") muutosta koskevan ehdotuksen:

a) Jonkin sopimushallituksen nimenomaisesta pyynnöstä pääsihteerin tulee tiedottaa jokainen tällainen ehdotus suoraan kaikille sopimushallituksille niiden harkittavaksi ja hyväksyttäväksi. Jollei pääsihteeri saa tällaista nimenomaista pyyntöä, hän voi ryhtyä sopiviksi katsomiinsa neuvotteluihin ennen kuin hän tiedottaa ehdotuksen sopimushallituksille;

b) Jokaisen sopimushallituksen tulee ilmoittaa pääsihteerille vuoden kuluessa tällaisen vastaanottamisesta lukien, hyväksyykö se ehdotuksen vai ei;

e) Jokainen tällainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti pääsihteerille jonka tulee ilmoittaa sen vastaanottamisesta kaikille sopimushallituksille;

d) Jokainen tämän kohdan nojalla liitteeseen tehty muutos tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sopimushallitusten enemmistö on hyväksynyt muutoksen;

e) Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimushallituksille jokainen tämän kohdan nojalla voimaantuleva muutos sekä tällaisen muutoksen voimaantulopäivä.

3. Pääsihteerin tulee kutsua koolle sopimushallitusten konferenssi harkitsemaan muutoksia liitteeseen, jos vähintään kolmas-osa sopimushallituksista sitä pyytää. Jokainen tällainen konferenssissa läsnäolevien ja äänestävien sopimushallitusten kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksymä muutos tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri ilmoittaa sopimushallituksille hyväksytystä muutoksesta.

4. Pääsihteerin tulee ensi tilassa ilmoittaa kaikille allekirjoittajahallituksille jokaisen tämän artiklan nojalla tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaantulosta.

8 artikla

1. Jokaisen sopimushallituksen, joka havaitsee omien muodollisuuksiensa, asiakirjatietoihin kohdistuvien vaatimustensa ja menettelytapojensa täydellisen yhdenmukaistamisen jonkin normin kanssa mahdottomaksi toteuttaa tai joka pitää erityisistä syistä välttämättömänä hyväksyä tuosta normista poikkeavia muodollisuuksia, asiakirjatietoihin kohdistuvia vaatimuksia tai menettelytapoja, tulee tiedottaa tästä pääsihteerille ja ilmoittaa hänelle noudattamansa menettelytavan ja normin erot. Tällainen ilmoitus on tehtävä niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan asianomaisen hallituksen osalta tai kun tällaiset poikkeavat muodollisuudet, asiakirjatietoihin kohdistuvat vaatimukset tai menettelytavat on hyväksytty.

2. Sopimushallituksen tulee tehdä pääsihteerille ilmoitus jokaisesta tällaisesta erosta, milloin kysymyksessä on normin muutos tai äskettäin hyväksytty normi niin pian kuin mahdollista tällaisen muutoksen tai äskettäin hyväksytyn normin voimaantulon jälkeen tai näiden poikkeavien muodollisuuksien, asiakirjatietoihin kohdistuvien vaatimusten tai menettelytapojen hyväksymisen jälkeen. Se voi oheistaa ohjeen aiotusta toiminnasta muodollisuuksien, asiakirjatietoihin kohdistuvien vaatimusten tai menettelytapojen täydelliseksi yhdenmukaistamiseksi muutetun tai äskettäin hyväksytyn normin kanssa.

3. Sopimushallituksia kehotetaan yhdenmukaistamaan muodollisuutensa, asiakirjatietoihin kohdistuvat vaatimuksensa ja menettelytapansa suositeltujen tapojen kanssa sikäli kuin se on mahdollista. Jonkin sopimushallituksen yhdenmukaistettua muodollisuutensa, asiakirjatietoihin kohdistuvat vaatimuksensa tai menettelytapansa jonkin suositellun tavan kanssa sen on heti ilmoitettava siitä pääsihteerille.

4. Pääsihteerin tulee saattaa sopimushallitusten tietoon jokainen tämän artiklan edellisten kohtien mukaan hänelle tehty ilmoitus.

9 artikla

Pääsihteerin tulee kutsua koolle sopimushallitusten konferenssi tämän yleissopimuksen tarkistamiseksi tai muuttamiseksi, jos vähintään kolmasosa sopimushallituksista sitä pyytää. Jokainen tarkistus tai muutos on hyväksyttävä konferenssin kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä, minkä jälkeen pääsihteerin on ne vahvistettava ja tiedotettava kaikille sopimushallituksille niiden hyväksymistä varten. Vuoden kuluttua sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa sopimushallituksista on hyväksynyt tarkistuksen tai muutokset, jokainen tarkistus tai muutos tulee voimaan kaikkiin sopimushallituksiin nähden lukuunottamatta niitä, jotka ennen sen voimaantuloa ilmoittavat, etteivät ne hyväksy tarkistusta tai muutosta. Konferenssi voi päättää kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä hyväksyessään tarkistuksen tai muutoksen, että se on sen kaltainen, että sopimushallitus, joka on tehnyt edellä tarkoitetun ilmoituksen ja joka ei hyväksy tarkistusta tai muutosta vuoden kuluessa tarkistuksen tai muutoksen voimaantulosta lukien, lakkaa tämän ajanjakson umpeenkuluttua olemasta tämän yleissopimuksen sopimuspuolena.

10 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kuuden kuukauden ajan tästä päivästä lukien ja on sen jälkeen avoinna liittymistä varten.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien, jonkin erikoisjärjestön tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön jäseninä olevien tai Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön sopimuspuolina olevien maiden hallitukset voivat tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymistä koskevaa varaumaa;

b) allekirjoittamalla sen hyväksymistä koskevien varaumin, jota seuraa hyväksyminen: tai

c) liittymällä siihen.

Hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja pääsihteerin huostaan.

3. Jokaisen maan hallitus, joka ei ole oikeutettu tulemaan sopimuspuoleksi tämän artiklan 2 kohdan nojalla, voi pääsihteerin kautta anoa sopimuspuoleksi pääsyä. Se on hyväksyttävä sopimuspuoleksi 2 kohdan mukaisesti edellyttäen, että kaksi kolmasosaa järjestön muista jäsenistä kuin liitynnäisistä jäsenistä on hyväksynyt anomuksen.

11 artikla

Tämä yleissopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona ainakin kymmenen valtiota on joko allekirjoittanut sen ilman hyväksymistä koskevaa varaumaa tai on tallettanut hyväksymis- tai liittymiskirjat. Se tulee voimaan jälkeenpäin sen hyväksyneeseen tai siihen liittyneeseen valtioon nähden kuudenkymmenen päivän kuluttua hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta lukien.

12 artikla

Kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on tullut jonkin sopimushallituksen osalta voimaan, tämä hallitus saattaa irtisanoa sen pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Pääsihteerin tulee tiedottaa kaikille sopimushallituksille jokaisen tällaisen ilmoituksen sisältö ja vastaanottamispäivä. Tällainen irtisanominen tulee voimaan vuoden tai ilmoituksessa mahdollisesti mainitun pitemmän ajan kuluttua siitä, kun pääsihteeri on sen vastaanottanut.

13 artikla

1. a) Yhdistyneiden Kansakuntien, milloin se on jonkin alueen hallintoviranomainen, tai jokaisen sopimushallituksen, joka on vastuussa jonkin alueen kansainvälisistä suhteista, on mahdollisimman pian neuvoteltava sellaisen alueen kanssa tämän yleissopimuksen ulottamisesta koskemaan tätä aluetta. Ne voivat milloin tahansa kirjallisella tiedotuksella ilmoittaa pääsihteerille, että tämä yleissopimus ulotetaan koskemaan tällaista aluetta;

b) Tämä yleissopimus ulotetaan tiedotuksen vastaanottopäivästä tai tiedotuksessa ehkä määrätystä muusta päivästä alkaen koskemaan siinä mainittua aluetta;

c) Tämän yleissopimuksen 8 artiklan määräyksiä on sovellettava jokaiseen alueeseen nähden, jota koskevaksi yleissopimus on ulotettu tämän artiklan mukaisesti. Tässä yhteydessä sanonnan "omien muodollisuuksiensa, asiakirjatietoihin kohdistuvien vaatimustensa ja menettelytapojensa" tulee käsittää tuolla alueella voimassa olevat muodollisuudet, asiakirjatietoihin kohdistuvat vaatimukset ja menettelytavat;

d) Tämän yleissopimuksen ulottaminen koskemaan jotakin aluetta päättyy vuoden kuluttua sen jälkeen, kun pääsihteeri on vastaanottanut tätä tarkoittavan ilmoituksen, tai siinä mainittuna myöhempänä ajankohtana.

2. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimushallituksille tämän yleissopimuksen ulottamisesta koskemaan jotakin aluetta tämän artiklan 1 kohdan nojalla, mainiten kussakin tapauksessa sen päivän, josta alkaen yleissopimuksen soveltamisalaa näin on laajennettu.

14 artikla

Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille allekirjoittaneille hallituksille, kaikille sopimushallituksille ja kaikille järjestön jäsenille:

a) Tähän yleissopimukseen liittyvät allekirjoitukset ja allekirjoituspäivät;

b) Hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamiset yhdessä tallettamispäivien kanssa;

c) Päivämäärän, jona yleissopimus 11 artiklan mukaisesti tulee voimaan;

d) Jokainen 12 ja 13 artiklan mukaan vastaanotettu ilmoitus ja sen vastaanottamispäivä;

e) Jokainen 7 ja 9 artiklan nojalla suoritettava konferenssin koollekutsuminen.

15 artikla

Tämä yleissopimus ja sen liite on talletettava pääsihteerin huostaan, ja hänen on toimitettava niiden oikeiksi todistetut jäljennökset allekirjoittajahallituksille ja liittyville hallituksille. Niin pian kuin tämä yleissopimus on tullut voimaan, pääsihteerin on rekisteröitävä se Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Tämä yleissopimus ja sen liite on laadittava englannin- ja ranskankielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Viralliset käännökset on tehtävä espanjan- ja venäjänkielellä ja ne on talletettava yhdessä allekirjoitettujen alkuperäiskappaleiden kanssa.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianomaisten hallitusten asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Lontoossa yhdeksäntenä päivänä huhtikuuta 1965.

LIITE

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset A. MÄÄRITELMÄT

Tämän liitteen määräyksiä varten lisätään seuraavat määritelmät aiemmin mainittujen sanontojen luetteloon:

Lasti. Kaikki omaisuus, tavara, kauppatavara ja kaikenlaiset tarvikkeet, joita kuljetetaan aluksella, muu kuin posti, aluksen varastot, aluksen varaosat, aluksen varusteet, laivaväen omaisuus ja matkustajien mukanaan kuljettamat matkatavarat.

Laivaväen omaisuus. Vaatetus, jokapäiväisessä käytössä tarvittavat esineet ja kaikki muut laivaväelle kuuluvat ja aluksessa olevat tavarat, joihin saattaa kuulua rahavaroja.

Laivaväen jäsen. Jokainen henkilö, joka on asianmukaisesti otettu alukseen toimeen suorittamaan laivatyötä tai palvelusta matkan aikana ja merkitty miehistöluetteloon.

Posti. Postilaitosten kuljetusta varten luovuttamat ja niille toimitettavat kirjeenvaihtoja muut lähetykset.

Matkustajien mukanaan kuljettama matkatavara. Omaisuus, joka saattaa sisältää myös rahavaroja ja jota kuljetetaan samalla aluksella matkustajana olevan matkustajan lukuun, olkoonpa se hänen henkilökohtaisessa omistuksessaan tai ei, mikäli sitä ei kuljeteta kuljetussopimuksen tai muun samankaltaisen sopimuksen nojalla.

Julkiset viranomaiset. Virastot tai virkamiehet, jotka valtiossa vastaavat tämän valtion sellaisten lakien ja säännösten soveltamisesta ja täytäntöönpanosta, jotka koskevat jotakin liitteen sisältämien normien tai suositeltujen menettelyjen kohtaa.

Laivanisäntä. Se, joka omistaa aluksen tal käyttää sitä, olkoonpa yksityinen henkilö, yhtiö tai muu juridinen yhteisö, ja jokainen laivanisännän tai käyttäjän puolesta toimiva henkilö.

Aluksen varusteet. Muut aluksen varaosina olevat ja siinä käytettäviksi aiotut esineet, jotka ovat luonteeltaan siirrettäviä, mutta eivät kulutettavia, niihin luettuina mukana oleva irtaimisto kuten pelastusveneet, hengenpelastuslaitteet, huonekalut, aluksen liinavaatteet ja muut samankaltaiset tarvikkeet.

Aluksen varaosat. Korjaamiseen ja korvaamiseen tarkoitetut esineet, jotka kuuluvat alukseen, jossa niitä kuljetetaan.

Aluksen varastot. Aluksessa käytettäviksi tarkoitetut tavarat niihin luettuina kulutushyödykkeet, matkustajille ja laivaväen jäsenille myytäviksi tarkoitetut tavarat, polttoaine ja voiteluöljy, mutta eivät aluksen varusteet eivätkä varaosat.

Saapumisaika. Aika, jolloin alus ensimmäisen kerran kiinnitetään satamassa joko ankkuroimalla tai laituriin.

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset B. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Yhdessä yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohdan kanssa tämän liitteen määräykset eivät estä julkisia viranomaisia ryhtymästä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, niihin luettuna lisätietojen vaatiminen tapauksissa, joissa epäillään petosta tai käsitellään erityisongelmia, jotka saattavat muodostua vaaraksi yleiselle järjestykselle (ordre public), yleiselle turvallisuudelle tai yleiselle terveydelle, tai estääkseen eläimiin tai kasveihin vaikuttavien sairauksien ja kulkutautien maahantulon tai leviämisen.

1.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee vaatia kaikissa tapauksissa vain olennaisten tietojen antamista ja pitää asiakohtien lukumäärä mahdollisimman vähäisenä.

Milloin liitteessä on esitetty luettelo erityistiedoista, julkiset viranomaiset eivät saa vaatia annettaviksi niistä sellaisia erityistietoja, joita ne eivät pidä olennaisina.

1.2 Suositeltu menettely. Huolimatta siitä tosiasiasta, että asiakirjoja erinäisiin tarkoituksiin on erityisesti määritelty ja vaadittu tässä liitteessä, ottaen huomioon niiden edut, joille asiakirjojen täyttämistä koskevat vaatimukset esitetään, samoin kuin tarkoitukset, joihin niitä käytetään, julkiset viranomaiset voivat yhdistää kaksi tai useampia tällaisia asiakirjoja yhdeksi kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on toteutettavissa ja joissa se tuottaa huomattavia helpotuksia.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö

Tämä osa sisältää ne määräykset, jotka koskevat julkisten viranomaisten laivanisännältä aluksen saapuessa, satamassa ollessa tai lähtiessä vaatimia muodollisuuksia. Tämän ei ole tulkittava estävän asianomaisia viranomaisia vaatimasta aluksessa olevien sen rekisteröintiä, mittausta, turvallisuutta, miehitystä ja muita tämän kaltaisia asioita koskevien todistusten ja muiden papereiden esittämistä tarkastettaviksi.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö A. YLEISTÄ

2.1 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule vaatia haltuunsa sellaisten alusten, joihin nähden yleissopimusta sovelletaan, saapuessa tai lähtiessä, muita kuin tässä osassa mainittuja asiakirjoja.

Kysymyksessä olevat asiakirjat ovat:

- yleisselvitys

- lastiluettelo

- luettelo aluksen varastoista

- luettelo laivaväen omaisuudesta

- miehistöluettelo

- matkustajaluettelo

- kansainvälisen postisopimuksen edellyttämät asiakirjat

- terveysilmoitus

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö B. ASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ JA TARKOITUS

2.2 Normi. Yleisselvitys on aluksen saapuessa ja lähtiessä annettava perusasiakirja, joka sisältää julkisten viranomaisten vaatimat alusta koskevat tiedot.

2.2.1 Suositeltu Menettely. Sama yleisselvitys on hyväksyttävä käytettäväksi sekä aluksen saapuessa että sen lähtiessä.

2.2.2 Suositeltu menettely. Yleisselvityksessä julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia enempää kuin seuraavia tietoja:

- aluksen nimi ja laji

- aluksen kansallisuus

- rekisteröintiä koskevat erityistiedot

- vetoisuutta koskevat erityistiedot

- päällikön nimi

- laiva-asiamiehen nimi ja osoite

- lyhyt selvitys lastista

- laivaväen lukumäärä

- matkustajien lukumäärä

- lyhyet erityistiedot matkasta

- saapumispäivämäärä ja -aika tai lähtöpäivämäärä

- tulo- tai lähtösatama

- aluksen sijaintipaikka satamassa

2.2.3 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä päällikön laiva-asiamiehen tai jonkun muun päällikön asianmukaisesti valtuuttaman henkilön päiväämä ja allekirjoittama yleisselvitys.

2.3 Normi. Lastiluettelo on aluksen saapuessa ja lähtiessä annettava perusasiakirja, joka sisältää julkisten viranomaisten vaatimat lastia koskevat tiedot. Jokaisesta vaarallisesta lastista voidaan kuitenkin vaatia annettavaksi erikseen myös lisätietoja.

2.3.1 Suositeltu menettely. Lastiluettelossa julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia enempää kuin seuraavia tietoja:

a) aluksen saapuessa

- aluksen nimi ja kansallisuus

- päällikön nimi

- satama, josta alus saapuu

- satama, jossa ilmoitus tehdään

- merkit ja numerot; kollien määrä ja laatu; tavaroiden paljous ja laatu kyseisessä satamassa purettavan lastin konossementtinumerot

- satamat, joissa alukseen jäävä lasti puretaan

- kauttakulkukonossementeilla laivattujen tavaroiden alkuperäiset laivaussatamat

b) aluksen lähtiessä

- aluksen nimi ja kansallisuus

- päällikön nimi

- määräsatama

- kyseisessä satamassa lastattujen tavaroiden suhteen: merkit ja numerot, kollien määrä ja laatu, tavaroiden paljous ja laatu

- kyseisessä satamassa lastatun lastin konossementtinumerot

2.3.2 Suositeltu menettely. Alukseen jäävän lastin osalta julkisten viranomaisten tulisi vaatia annettavaksi vain lyhytmuotoisia yksityiskohtia olennaisimmista tiedoista.

2.3.3 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä päällikön, laiva-asiamiehen tai jonkun muun päällikön asianmukaisesti valtuuttaman henkilön päiväämä ja allekirjoittama lastiluettelo.

2.3.4 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi hyväksyä lastiluettelon sijasta jäljennös aluksen rahtiluettelosta edellyttäen, että se sisältää kaikki 2.3.1 ja 2.3.2 kohdan suositeltujen menettelyjen mukaan vaadittavat tiedot ja että se on 2.3.3 kohdan normin mukaisesti päivätty ja allekirjoitettu.

Vaihtoehtoisesti julkiset viranomaiset voivat hyväksyä 2.3.3 kohdan normin mukaisesti allekirjoitetun tai oikeaksi todistetun kappaleen konossementista, jos lastin laatu ja määrä mahdollistavat tämän toteuttamisen ja edellyttäen, että kaikki 2.3.1 ja 2.3.2 kohdan suositeltujen menettelyjen mukaiset tiedot, jotka eivät ilmene näistä asiakirjoista, annetaan myös toisaalla oikeiksi todistettuina.

2.3.5 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi sallia laivausasiakirjaa vailla olevien, päällikön hallussa olevien lähetysten poisjättäminen lastiluettelosta edellyttäen, että erityistiedot näistä lähetyksistä annetaan erikseen.

2.4 Normi. Luettelo aluksen varastoista on aluksen saapuessa tai lähtiessä annettava perusasiakirja, joka sisältää julkisten viranomaisten vaatimat aluksen varastoja koskevat tiedot.

2.4.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä luettelo aluksen varastoista, jonka on päivännyt ja allekirjoittanut päällikkö tai joku muu päällikön asianmukaisesti valtuuttama aluksen päällystöön kuuluva henkilö, jolla on henkilökohtaiset tiedot aluksen varastoista.

2.5. Normi. Luettelo miehistön omaisuudesta on perusasiakirja, joka sisältää julkisten viranomaisten vaatimat laivaväen omaisuutta koskevat tiedot. Sitä ei ole vaadittava aluksen lähtiessä.

2.5.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä luettelo laivaväen omaisuudesta, jonka päällikkö tai päällikön asianmukaisesti valtuuttama aluksen päällystöön kuuluva henkilö on päivännyt ja allekirjoittanut. Julkiset viranomaiset voivat myös vaatia kutakin laivaväen jäsentä panemaan nimikirjoituksensa tai, jos hän ei osaa sitä tehdä, puumerkkinsä omaisuuttaan koskevan luettelon alle.

2.5.2 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yleensä vaatia erityistietoja vain siitä laivaväen omaisuudesta, joka on tullin, kieltojen tai rajoitusten alaista.

2.6 Normi. Miehistöluettelo on perusasiakirja, joka antaa julkisille viranomaisille laivaväen lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat tiedot aluksen saapuessa ja lähtiessä.

2.6.1 Suositeltu menettely. Miehistöluettelossa julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia enempää kuin seuraavat tiedot:

- aluksen nimi ja kansallisuus

- sukunimi

- etunimet

- kansalaisuus

- päällystöön tai alipäällystöön kuuluvan arvoaste ja miehistöön kuuluvan pätevyys

- syntymäaika ja -paikka

- henkilöllisyystodistuksen laji ja numero

- tulosatama ja -aika

- mistä saapunut

2.6.2 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä päällikön, tai jonkun muun päällikön asianmukaisesti valtuuttaman aluksen päällystöön kuuluvan henkilön päiväämä ja allekirjoittama miehistöluettelo.

2.7 Normi. Matkustajaluettelo on perusasiakirja, joka antaa julkisille viranomaisille matkustajia koskevat tiedot aluksen saapuessa ja lähtiessä.

2.7.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia matkustajaluetteloja lyhyillä merimatkoilla tai yhdistetyillä laiva/junamatkoilla naapurimaiden välillä.

2.7.2 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia laivaanpääsy- tai maihinmenokortteja matkustajaluetteloiden lisäksi niiden matkustajien osalta, joiden nimet ilmenevät näissä luetteloissa. Milloin julkisilla viranomaisilla on erityisongelmia, jotka saattavat muodostua vakavaksi vaaraksi yleiselle terveydelle, ne voivat kuitenkin vaatia kansainvälisellä matkalla olevaa henkilöä saapuessaan antamaan kirjallisen määräosoitteensa.

2.7.3 Suositeltu menettely. Matkustajaluettelossa julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia enempää kuin seuraavat tiedot:

- aluksen nimi ja kansallisuus

- sukunimi

- etunimet

- kansalaisuus

- syntymäaika

- syntymäpaikka

- lähtösatama

- tulosatama

- aluksen tulosatama ja -aika

2.7.4 Suositeltu menettely. Laivayhtiöiden omaan käyttöönsä laatima luettelo tulisi hyväksyä matkustajaluettelon sijasta edellyttäen, että se sisältää ainakin 2.7.3 kohdan suositellun menettelyn mukaisesti vaaditut tiedot ja että se on päivätty ja allekirjoitettu

2.7.5 kohdan normin mukaisesti.

2.7.5 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä päällikön, laiva-asiamiehen tai jonkun muun päällikön asianmukaisesti valtuuttaman henkilön päiväämä ja allekirjoittama matkustajaluettelo.

2.7.6 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi varmistua siitä, että laivanisännät ilmoittavat heille aluksen saapuessa aluksesta löydettyjen salamatkustajien olemassaolosta.

2.8 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule vaatia aluksen saapuessa tai lähtiessä mitään muuta postia koskevaa selvitystä kuin sen, josta on määrätty kansainvälisessä postisopimuksessa.

2.9 Normi. Terveysilmoitus on perusasiakirja, joka sisältää sataman terveydenhoitoviranomaisten vaatimat tiedot, jotka koskevat terveydentilaa aluksessa matkan aikana ja sen saapuessa satamaan.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö C. SAAVUTTAESSA VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

2.10 Normi. Aluksen satamaan saapumisen yhteydessä julkisten viranomaisten ei tule vaatia enempää kuin:

- 5 kappaletta yleisselvitystä

- 4 kappaletta lastiluetteloa

- 4 kappaletta aluksen varastoja koskevaa luetteloa

- 2 kappaletta laivaväen omaisuutta koskevaa luetteloa

- 4 kappaletta miehistöluetteloa

- 4 kappaletta matkustajaluetteloa

- 1 kappale terveysilmoitusta

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö D. LÄHDETTÄESSÄ VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

2.11 Normi. Aluksen satamasta lähdön yhteydessä julkisten viranomaisten ei tule vaatia muuta kuin:

- 5 kappaletta yleisselvitystä

- 4 kappaletta lastiluetteloa

- 3 kappaletta aluksen varastoja koskevaa luetteloa

- 2 kappaletta miehistöluetteloa

- 2 kappaletta matkustajaluetteloa

2.11.1 Suositeltu menettely. Aluksen lähtiessä satamasta ei tulisi vaatia uutta lastiluetteloa sen lastin osalta, mikä on mainittu luettelossa aluksen saapuessa tähän satamaan ja mikä jää edelleen alukseen.

2.11.2 Suositeltu menettely. Aluksen lähtiessä ei tulisi vaatia erillistä luetteloa aluksen varastoista koskien niitä aluksen varastoja, jotka on mainittu luettelossa aluksen saapuessa eikä niistä varastoista, jotka on laivattu tässä satamassa ja joista on muunlainen tässä satamassa esitetty tulliasiakirja.

2.11.3 Normi. Milloin julkiset viranomaiset vaativat aluksen laivaväkeä koskevia tietoja sen lähtiessä, on saavuttaessa esitetty kappale miehistöluetteloa hyväksyttävä aluksen lähtiessä, jos se allekirjoitetaan uudelleen ja sen todistetaan sisältävän kaikki laivaväen lukumäärässä tai kokoonpanossa tapahtuneet muutokset tai ilmoituksen siitä, ettei mitään tällaisia muutoksia ole tapahtunut.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö E. TOIMENPITEET LASTIN MATKUSTAJIEN, LAIVAVÄEN JA MATKATAVAROIDEN SELVITYKSEN HELPOTTAMISEKSI

2.12 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin satamassaoloajan pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä tarjoamalla tyydyttävästi sujuvan liikennejärjestelyn satama-alueella. Niiden tulisi usein tarkistaa kaikki alusten saapumiseen ja lähtöön liittyvät menetelmät mukaanlukien laivaanpääsyn ja maihinmenon, lastauksen ja purkauksen, kulkuneuvot ja sen kaltaiset seikat. Niiden olisi ryhdyttävä myös järjestelyihin, joilla lastialusten ja niiden lastien selvitys voisi tapahtua aluksen käsittelyalueella, mikäli se on toteutettavissa.

2.12.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin satama-alueella tyydyttävästi sujuvan liikennejärjestelyn aikaansaamiseksi niin, että lastin käsittely- ja selvitysmenetelmät olisivat joustavia ja yksinkertaisia. Näiden järjestelyjen tulisi käsittää kaikki vaiheet siitä hetkestä lähtien, kun alus saapuu kiinnityspaikkaansa lastin purkausta ja tulliselvitystä sekä vaadittaessa varastointia ja huolintaa varten. Edelleen olisi oltava tarkoituksenmukainen ja suora yhteys lastin varasto- ja tullauspaikan välillä, joiden kummankin tulisi sijaita satama-alueen yhteydessä, ja mekaanisia kuljetuslaitejärjestelmiä tulisi olla käytettävissä, missä se on mahdollista.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö F. PERÄKKÄISET POIKKEAMISET KAHTEEN TAI USEAMPAAN SAMAN VALTION SATAMAAN

2.13 Suositeltu menettely. Ottaen huomioon ne toimenpiteet, joihin ryhdytään aluksen saapuessa ensimmäiseen poikkeamissatamaan jonkin valtion alueella, julkisten viranomaisten vaatimat muodollisuudet ja asiakirjat tulisi pitää mahdollisimman vähäisinä jokaisessa seuraavassa sen valtion alueella olevassa poikkeamissatamassa, jonne alus saapuu poikkeamatta välillä minkään muun valtion satamaan.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö G. ASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMINEN

2.14 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi mahdollisuuksien rajoissa hyväksyä tässä liitteessä edellytetyt asiakirjat, paitsi mitä tulee 3.7 kohdan normiin, katsomatta kieleen, jolla vaaditut tiedot niissä on annettu, edellyttäen, että he voivat pyytää kirjallisen tai suullisen käännöksen jollekin maansa tai järjestön virallisista kielistä, kun he pitävät sitä välttämättömänä.

2.15 Normi. Tässä osassa edellytettyjä asiakirjoja ei ole vaadittava täytettäviksi kirjoituskoneella. Musteella tai aniliinikynällä käsinkirjoitetut tuloselvitykset on hyväksyttävä silloin, kun ne ovat luettavissa.

2.16 Normi. Maan jonkin määrätyn tulo-, purkaus- tai kauttakulkusataman julkisten viranomaisten ei tule vaatia mitään alusta, sen lastia, varastoja, matkustajia tai laivaväkeä koskevia asiakirjoja, niin kuin tässä osassa on mainittu, laillistettaviksi, oikeiksi todistettaviksi tai alkuperäisiksi todistettaviksi, tai vaatia, että jonkun niiden ulkomailla olevan edustajan olisi pitänyt käsitellä niitä aikaisemmin. Tätä ei ole pidettävä esteenä vaatimukselle esittää jonkun matkustajan tai laivaväkeen kuuluvan passi tai muu henkilöllisyystodistus nähtäväksi tai muuhun samanlaiseen tarkoitukseen.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö

Tämän osan sisältämät määräykset koskevat julkisten viranomaisten laivaväeltä ja matkustajilta aluksen saapumisen ja lähdön yhteydessä vaatimia muodollisuuksia.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö A. VAATIMUKSET JA MENETELMÄT SAAPUMISEN JA LÄHDÖN YHTEYDESSÄ

3.1 Normi. Voimassaoleva passi on perusasiakirja, joka antaa julkisille viranomaisille aluksen saapuessa tai lähtiessä yksittäistä matkustajaa koskevat tiedot.

3.1.1 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten tulisi sopia mahdollisuuksien mukaan kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla virallisten henkilöllisyystodistusten hyväksymisestä passien sijasta.

3.2 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi ryhtyä sellaisiin järjestelyihin, että maahanmuuttoviranomaisten tarvitsisi tarkastaa aluksen matkustajien passit tai niiden sijasta hyväksytyt viralliset henkilöllisyystodistukset vain kerran aluksen saapuessa ja kerran aluksen lähtiessä. Lisäksi näitä passeja tai virallisia henkilöllisyystodistuksia voidaan vaatia esitettäviksi tullin ja muiden muodollisuuksien yhteydessä aluksen saapuessa tai lähtiessä henkilöllisyyden toteamis- tai identifiointitarkoituksessa.

3.3 Suositeltu menettely. Passien tai niiden sijasta hyväksyttyjen virallisten henkilöllisyystodistusten henkilökohtaisen näyttämisen jälkeen julkisten viranomaisten olisi annettava tällaiset asiakirjat takaisin välittömästi tarkastuksen jälkeen sen sijaan, että he pitäisivät ne tarkoituksella harjoittaa lisätarkkailua, jollei ole jotakin estettä matkustajan pääsylle tälle alueelle.

3.4 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia laivaanpääseviltä tai maihinmeneviltä matkustajilta tai heidän puolestaan laivanisänniltä kirjallisesti mitään muita tietoja jo passeissa tai virallisissa henkilöllisyystodistuksissa esitettyjen lisäksi tai näiden toistamiseksi kuin on välttämätöntä joidenkin tässä liitteessä edellytettyjen asiakirjojen täyttämiseksi.

3.5 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten, jotka vaativat laivaanpääseviltä tai maihinmeneviltä matkustajilta kirjallisina muita lisätietoja kuin on välttämätöntä joidenkin tässä liitteessä edellytettyjen asiakirjojen täyttämiseksi, tulisi rajoittaa matkustajien lisätunnistaminen 3.6 kohdan suositellussa menettelyssä esitettyihin asiakohtiin (laivaanpääsykortti/maihinmenokortti). Julkisten viranomaisten tulisi hyväksyä laivaanpääsykortti/maihinmenokortti, jos se on matkustajan täyttämä, eikä heidän tulisi vaatia että laivanisäntä täyttäisi tai tarkastaisi sen. Luettava, käsinkirjoitettu kirjoitus kortissa olisi hyväksyttävä paitsi, milloin lomakkeessa vaaditaan käytettäväksi painokirjaimia. Kultakin matkustajalta tulisi vaatia laivaanpääsykortista/maihinmenokortista vain yksi kappale, joka voi sisältää yhden tai useamman samanaikaisesti tehdyn hiilijäljennöksen.

3.6 Suositeltu menettely. Laivaanpääsykortissa/maihinmenokortissa julkisten viranomaisten ei tulisi vaatia enempää kuin seuraavat tiedot:

- sukunimi

- etunimet

- kansalaisuus

- passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen numero

- syntymäaika

- syntymäpaikka

- ammatti

- lähtösatama/tulosatama

- sukupuoli

- määräosoite

- allekirjoitus

3.7 Normi. Tapauksissa, joissa aluksessa olevilta henkilöiltä vaaditaan todistus suojasta koleraa, keltakuumetta tai isorokkoa vastaan, julkisten viranomaisten tulisi hyväksyä kansainvälinen rokotus- tai jälleenrokotustodistus kansainvälisen terveydenhoitosäännöstön edellyttämässä muodossa.

3.8 Suositeltu menettely. Aluksessa olevien tai siitä poistuvien henkilöiden lääkärintarkastus tulisi yleensä rajoittaa niihin henkilöihin, jotka saapuvat jonkin eristämistä vaativan sairauden saastuttamalta alueelta kyseisen sairauden itämisaikana (kuten todetaan kansainvälisessä terveydenhoitosäännöstössä). Ylimääräisiä lääkärintarkastuksia voidaan kuitenkin vaatia kansainvälisen terveydenhoitosäännöstön mukaisesti.

3.9 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi suorittaa maahan tulevien matkustajien heidän mukanaan kuljettamien matkatavaroiden tarkastus yleensä pistokokeen ja valikoinnin perusteella. Matkustajien mukanaan kuljettamia matkatavaroita koskevien kirjallisten selvitysten vaatimista tulisi välttää niin paljon kuin mahdollista.

3.9.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi milloin mahdollista välttää lähtevien matkustajien mukanaan kuljettamien matkatavaroiden tarkastusta.

3.9.2 Suositeltu menettely. Milloin lähtevien matkustajien mukanaan kuljettamien matkatavaroiden tarkastuksesta ei voida luopua kokonaan, tällainen tarkastus tulisi suorittaa pistokokeen tai valikoinnin perusteella.

3.10 Normi. Merimiehen voimassa oleva henkilöllisyyskortti tai passi on perusasiakirja, joka antaa julkisille viranomaisille yksittäistä laivaväen jäsentä koskevat tiedot aluksen saapuessa tai lähtiessä.

3.10.1 Normi. Merimiehen henkilöllisyystodistuksessa julkisten viranomaisten ei tule vaatia enempää kuin seuraavat tiedot:

- sukunimi

- etunimet

- syntymäaika ja -paikka

- kansalaisuus

- erityistuntomerkit

- valokuva (oikeaksi todistettu)

- allekirjoitus

- erääntymisaika (jos sellainen on)

- antava julkinen viranomainen

3.10.2 Normi. Jos merimiehelle on välttämätöntä tulla maahan tai lähteä maasta matkustajana jollakin kulkuneuvolla tarkoituksena

a) päästä alukseensa tai siirtyä toiseen alukseen

b) läpikulku päästäkseen omaan alukseensa toisessa maassa tai palatakseen kotimaahan tai muussa kyseisen maan viranomaisten hyväksymässä tarkoituksessa, julkisten viranomaisten tulee hyväksyä tältä merimieheltä passin sijasta voimassa oleva merimiehen henkilöllisyystodistus, jos tässä asiakirjassa taataan sen antaneen maan sallivan asiakirjan haltijan palaavan tähän maahan.

3.10.3 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten ei tulisi yleensä vaatia yksittäisten henkilöllisyystodistusten tai merimiehen henkilöllisyystodistusta täydentävien tietojen esittämistä muiden laivaväen jäsenten kuin miehistöluettelossa mainittujen osalta.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö B. TOIMENPITEET LASTIN, MATKUSTAJIEN, LAIVAVÄEN JA MATKATAVAROIDEN SELVITYKSEN HELPOTTAMISEKSI

3.11 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin satama-alueella tyydyttävästi sujuvan liikennejärjestelyn aikaansaamiseksi, että matkustajat, laivaväki ja matkatavarat voitaisiin selvittää nopeasti. Niiden tulisi hankkia riittävä henkilökunta ja taata riittävien järjestelyjen olemassaolo kiinnittäen erityisesti huomiota matkatavaroiden lastaamiseen, purkamiseen ja kuljetusjärjestelyihin (sisältäen mekanisoitujen menetelmien käytön) sekä kohtiin, joissa matkustajille koituvaa viivytystä havaitaan usein tapahtuvan. Olisi ryhdyttävä järjestelyihin, milloin se on välttämätöntä, katettujen käytävien aikaansaamiseksi aluksen ja sen paikan välille, missä matkustajien ja laivaväen selvitys suoritetaan.

3.11.1 Suositettu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi:

a) yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa aikaansaada sopivia järjestelyjä kuten:

i) yksilöllinen ja jatkuva matkustajien ja matkatavaroiden käsittelytapa;

ii) järjestelmä, joka sallisi matkustajien heti tunnistaa ja saada selvitetyt matkatavaransa niin pian kuin ne on viety paikkaan, jossa niitä voidaan vaatia;

b) taata, että satamaviranomaiset ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, että

i) matkustajille ja heidän matkatavaroilleen olisi järjestetty helppo ja nopea pääsy paikallisiin kulkuneuvoihin tai paikallisista kulkuneuvoista;

ii) jos laivaväkeä vaaditaan ilmoittautumaan hallinnollisissa tarkoituksissa paikallisille viranomaisille, näiden viranomaisten luo tulisi olla helppo päästä ja niiden tulisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan.

3.12 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi vaatia laivanisäntiä takaamaan, että aluksen henkilökunta ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla autettaisiin matkustajien ja laivaväen saapumiskäsittelyn nopeuttamista. Nämä toimenpiteet voivat sisältää:

a) sellaisen ennakkoilmoituksen antamisen asianomaisille julkisille viranomaisille, missä todetaan mahdollisimman tarkasti arvioitu tuloaika ja jota seuraavat jokaista ajan muutosta koskevat tiedot, ja selonteko matkareitistä, milloin tämä saattaa vaikuttaa tarkastusvaatimuksiin;

b) aluksen asiakirjojen pitämisen valmiina nopeasti tarkastettaviksi;

c) huolehtimisen köysitikkaiden tai muiden laivaanpääsyvälineiden asettamisesta paikoilleen aluksen ollessa matkalla satamalaituriin tai ankkurointipaikkaan;

d) huolehtimisen aluksessa olevien henkilöiden nopeasta, järjestelmällisestä kokoamisesta ja järjestämisestä välttämättömine asiakirjoineen tarkastusta varten, huomioon ottaen järjestelyt laivaväen jäsenten vapauttamiseksi tähän tarkoitukseen tärkeistä toimista konehuoneesta ja muualta.

3.13 Suositeltu menettely. Matkustajia ja laivaväkeä koskevissa asiakirjoissa esitettävien nimien suhteen tulisi noudattaa käytäntöä, että sukunimi tai -nimet asetetaan ensimmäiseksi. Milloin käytetään sekä isän että äidin sukunimiä, isän sukunimi tulisi asettaa ensimmäiseksi. Milloin naimisissa oleva nainen käyttää sekä aviomiehensä että isänsä sukunimiä, aviomiehen isänpuolinen sukunimi tulisi asettaa ensimmäiseksi.

3.14 Normi. Julkisten viranomaisten tulee ilman aiheetonta viivytystä hyväksyä matkustajat ja laivaväki tarkastukseen heidän päästämisekseen valtioon, milloin tällaista tarkastusta vaaditaan.

3.15 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule rangaista laivanisäntiä siinä tapauksessa, että julkiset viranomaiset havaitsevat jonkin matkustajan hallussa olevan tarkastusasiakirjan olevan riittämättömän tai jos matkustajaa ei tästä syystä katsota voitavan päästää valtioon.

3.15.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi kehottaa laivanomistajia ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin, että matkustajilla olisi kaikki sopimushallitusten vaatimat tarkastusasiakirjat.

4. OSA

Yleinen terveys ja karanteeni niihin luettuina eläimiä ja kasveja koskevat terveydenhoidolliset toimenpiteet

4.1 Suositeltu menettely. Sen valtion julkisten viranomaisten, joka ei ole kansainvälisen terveydenhoitosäännöstön sopimuspuoli, tulisi pyrkiä soveltamaan tämän säännöstön asianomaisia määräyksiä -kansainväliseen merenkulkuun.

4.2 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten, joilla on erinäisiä yhteisiä etuja terveydellisten, maantieteellisten, sosiaalisten tai taloudellisten olojensa vuoksi, tulisi Sopia erityisjärjestelyistä kansainvälisen terveydenhoitosäännöstön 104 artiklan mukaisesti, milloin tällaiset järjestelyt helpottaisivat tuon säännöstön soveltamista.

4.3 Suositeltu menettely. Milloin erinäisten eläinten kasvien tai niiden tuotteiden laivausta koskevia terveystodistuksia tai muita samanlaisia asiakirjoja vaaditaan, tällaisten todistusten ja asiakirjojen tulisi olla yksinkertaisia ja laajalle levitettyjä, ja sopimushallitusten tulisi olla yhteistyössä tällaisten vaatimusten standardisoimiseksi.

4.4 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi mahdollisuuksien mukaan oikeuttaa esteettömyyden myöntäminen alukselle radioteitse, kun aiotun tulosataman terveydenhoitoviranomainen on alukselta ennen sen tuloa saatujen tietojen perusteella sitä mieltä, että sen tulo ei johda karanteeninalaisen sairauden maahantuloon tai leviämiseen. Terveydenhoitoviranomaisten tulisi, sikäli kuin se on käytännössä mahdollista, sallia mennä alukseen ennen sen saapumista satamaan.

4.4.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi pyrkiä yhteistoimintaan laivanisäntien kanssa varmistaakseen jokaisen sellaisen vaatimuksen täyttämisen, että aluksella olevasta sairaudesta ensi tilassa tehdään radioteitse ilmoitus aluksen määräsataman terveydenhoitoviranomaisille, jotta helpotettaisiin erityisen sairaanhoitohenkilökunnan ja terveydenhoitomenettelyyn välttämättömien laitteiden hankkimista paikalle aluksen saapuessa.

4.5 Normi. Julkisten viranomaisten tulee ryhtyä järjestelyihin mahdollistaakseen kaikille matkatoimistoille ja muille asianomaisille asettaa matkustajien käyttöön riittävästi ennen lähtöä asianomaisten maiden julkisten viranomaisten vaatimia rokotusluetteloita sekä kansainvälisen terveydenhoitosäännöstön mukaisia rokotustodistuslomakkeita. Julkisten viranomaisten tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, että rokottajat käyttäisivät kansainvälisiä rokotus- tai uudelleenrokotustodistuksia yhtäläisen hyväksymisen takaamiseksi.

4.6 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi järjestää mahdollisuus kansainvälisten rokotus- tai uudelleenrokotustodistusten täyttämiseen sekä mahdollisuuksia rokotukseen niin monissa satamissa kuin mahdollista.

4.7 Normi. Julkisten viranomaisten tulee varmistaa, että terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin ja terveydenhoitomuodollisuuksiin ryhdytään heti, että ne toimitetaan viivytyksettä ja että niitä sovelletaan ilman syrjintää.

4.8 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi ylläpitää niin monessa satamassa kuin mahdollista riittävästi laitoksia yleisen terveyden sekä eläinten ja kasvien karanteenitoimenpiteiden hoitamiseksi.

4.9 Suositeltu menettely. Jokaisessa valtiossa tulisi mahdollisimman monessa satamassa pitää valmiina käytettäväksi sellaisia sairaanhoitolaitoksia kuin on kohtuullista ja käytännössä mahdollista laivaväen ja matkustajien hoitoa varten hätätapauksissa.

4.10 Normi. Muussa kuin yleiselle terveydelle vakavan vaaran muodostavassa vaaratilanteessa sataman terveydenhoitoviranomaisten ei tule estää alusta, joka ei ole tai jonka ei epäillä olevan karanteeninalaisen sairauden saastuttama, jonkin muun kulkutaudin vuoksi purkamasta tai lastaamasta lastia tai varastoja tai ottamasta polttoainetta tai juomavettä

4.11 Suositeltu menettely. Eläinten, eläinraaka-aineiden, jalostamattomien eläintuotteiden, eläinravinteiden ja karanteeninalaisten kasvituotteiden laivaus tulisi sallia niissä erityisissä tilanteissa, joissa mukana seuraa kyseisen valtion hyväksymässä muodossa oleva karanteenitodistus.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä A. TAKAUKSET JA MUUT VAKUUDEN MUODOT

5.1 Suositeltu menettely. Milloin julkiset viranomaiset vaativat laivanisännältä takauksen tai muun vakuuden kattamaan tullin, maahanmuuton, yleisen terveyden sekä eläinten ja kasvien karanteenia koskevat tai valtion muut lait ja määräykset on niiden mikäli mahdollista sallittava yhden laajan takauksen tai muun vakuuden käyttö.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä B. VIRHEELLISYYDET ASIAKIRJOISSA JA RANGAISTUKSET NIISTÄ

5.2 Normi. Julkisten viranomaisten tulee sallia alusta viivyttämättä sellaisten jossakin tämän liitteen edellyttämässä asiakirjassa esiintyvien virheellisyyksien korjaaminen, jonka he katsovat olevan varomattoman, ei vakavalaatuisen, eikä johdu jatkuvasta huolimattomuudesta ja ettei niitä ole tehty tarkoituksella rikkoa lakia tai määräyksiä edellyttäen, että nämä virheet havaitaan ennen kuin asiakirja on täysin tarkastettu ja että korjaukset voidaan suorittaa viivytyksettä.

5.3 Normi. Jos tässä liitteessä edellytetyissä laivanisännän tai päällikön allekirjoittamissa tai heidän puolestaan allekirjoitetuissa asiakirjoissa ilmenee virheitä, mitään rangaistuksia ei ole määrättävä ennen kuin on annettu mahdollisuus selvittää julkisille viranomaisille, että virheet olivat varomattomia, etteivät ne olleet vakavanlaatuisia, etteivät ne johtuneet jatkuvasta huolimattomuudesta, ja ettei niitä oltu tehty tarkoituksella rikkoa lakeja tai määräyksiä.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä C. TOIMITUKSET SATAMISSA

5.4 Suositeltu menettely. Tavanomaiset julkisten viranomaisten toimitukset satamassa tulisi suorittaa maksutta säännöllisenä työaikana. Julkisten viranomaisten tulisi pyrkiä saattamaan säännöllinen työaika toimitustensa osalta satamissa vastaamaan niitä aikoja, jolloin tavanumukainen työmäärä on suurin.

5.4.1 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten tulisi ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot organisoidakseen julkisten viranomaisten tavanomaiset toimitukset satamissa aluksille koituvien tarpeettomien viivytysten välttämiseksi niiden saapumisen jälkeen tai niiden ollessa valmiina lähtemään, sekä vähentääkseen muodollisuuksien noudattamiseen menevän ajan mahdollisimman lyhyeksi edellyttäen, että julkisille viranomaisille annetaan riittävän ajoissa ilmoitus arvioidusta saapumis- tai lähtöajasta.

5.4.2 Normi. Terveydenhoitoviranomaisten ei tule veloittaa mitään maksua, mistään lääketieteellisestä tutkimuksesta tai mistään lisätutkimuksesta, joko bakteriologisesta tai muunlaisesta, joka suoritetaan mihin tahansa vuorokaudenaikaan päivällä tai yöllä, jos tällaista tutkimusta vaaditaan tutkitun henkilön terveydentilan varmistamiseksi, eikä karanteenitarkoituksessa suoritetusta käynnistä aluksessa tai aluksen tutkimisesta, paitsi aluksen tutkimisesta rottienhävittämistodistuksen antamista varten tai erivapauden myöntämistä varten rottienhävittämistodistuksesta; terveydenhoitoviranomaisen ei tule periä mitään maksua mistään aluksella saapuvan henkilön rokottamisesta eikä rokotustodistuksesta. Milloin kuitenkin muut kuin mainitut toimenpiteet ovat välttämättömiä koskien alusta, sen matkustajia tai laivaväkeä tai milloin terveydenhoitoviranomainen veloittaa niistä maksun, tällaisten maksujen tulee olla yksinkertaisen tariffin mukaisia ja yhdenmukaisia koko kyseisellä alueella. Ne on koottava katsomatta kenenkään asianomaisen henkilön kansalaisuuteen, kotipaikkaan tai asuinpaikkaan tahi aluksen kansallisuuteen, lippuun, rekisteröintiin tai omistusoikeuteen.

5.4.3 Suositeltu menettely. Kun julkisten viranomaisten toimitukset suoritetaan säännöllisen työajan ulkopuolella, johon viitattiin

5.4 kohdan suositellussa menettelyssä, ne olisi suoritettava ehdoilla, jotka ovat kohtuullisin eivätkä ylitä annettujen toimitusten todellisia kustannuksia.

5.5 Normi. Milloin liikenteen määrä satamassa sen oikeuttaa, julkisten viranomaisten tulee taata, että toimitukset lastia ja matkatavaroita koskevien muodollisuuksien täyttämiseksi suoritetaan katsomatta lastin ja matkatavaroiden arvoon tai lajiin.

5.6 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten tulisi pyrkiä aikaansaamaan järjestelyt, joilla toinen hallitus sallii toiselle erinäisiä helpotuksia ennen matkaa tai sen aikana tarkastaa alukset, matkustajat, laivaväki, matkatavarat, lasti ja tulli-, maahanmuutto-, yleistä terveydentilaa sekä kasvien eläinten karanteenia koskevat asiakirjat, mikäli tällainen toiminta helpottaa selvitystä saavuttaessa viimeksimainittuun valtioon.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä D. LASTI, JOTA EI PURETA AIOTUSSA MÄÄRÄSATAMASSA

5.7 Normi. Milloin jotakin lastiluetteloon merkittyä lastia ei pureta aiotussa määräsatamassa, julkisten viranomaisten tulee sallia lastiluettelon muuttaminen eikä tule määrätä rangaistuksia, jos niille vakuutetaan, että lastia ei tosiasiallisesti oltu lastattukaan alukseen, tai jos lastattiin, niin se on purettu toisessa satamassa.

5.8 Normi. Milloin jokin lasti on erehdyksessä tai muusta pätevästä syystä purettu muussa kuin aiotussa määräsatamassa, julkisten viranomaisten tulee helpottaa sen jälleenhuolintaa aiottuun määräsatamaan. Tämä määräys ei koske vaarallista, kiellettyä tai rajoitusten alaista lastia.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä E. LAIVANISÄNNÄN VASTUUN RAJOITTAMINEN

5.9 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule vaatia laivanisäntää antamaan erityisiä tietoja näiden viranomaisten käyttöön konossementilla tai sen kopiolla, ellei laivanisäntä ole maahantuoja tai maastaviejä tai toimi näistä jommankumman puolesta.

5.10 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule pitää laivanisäntää vastuullisena niiden asiakirjojen esittämisestä tai tarkkuudesta, joita vaaditaan maahantuojalta tai maastaviejältä lastin selvityksen yhteydessä, ellei laivanisäntä ole maahantuoja tai maastaviejä tai toimi näistä jommankumman puolesta.

Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön pääsihteeri todistaa täten, että edellä oleva teksti on oikea jäljennös Lontoossa huhtikuun 9 päivänä 1965 tehdystä Kansainvälisestä meriliikenteen helpottamista koskevasta yleissopimuksesta, jonka alkuperäiskappale on talletettu Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön sihteeristön huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.