5/1966

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välinen POROSOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus,

ottaen huomioon sen, että Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta vuonna 1948 tehtyyn sopimukseen perustuvat Suomen ja Neuvostoliiton väliset hyvät naapuruussuhteet ovat suotuisasti kehittyneet ja vahvistuneet,

katsoen siihen, että Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus on, Suomen Tasavallan hallituksen toivomukset varteenottaen, ilmaissut olevansa valmis ryhtymään yhteistoimintaan poronhoitoa raja-alueilla koskevissa kysymyksissä, ja

pitäen lähtökohtanaan Suomen Tasavallan hallituksen ja SNTL:n hallituksen kesken vuonna 1960 tehdyn, Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavaa järjestystä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestystä koskevan sopimuksen säännöksiä,

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan hallitus ulkoasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen Åke Freyn, ja

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus SNTL:n Suomessa olevan suurlähetystön ministerineuvoksen Pavel Grigorjevitsh Krekotenin,

jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Kumpikin Sopimuspuoli varmentaa porotokkiensa valvonnan raja-alueillaan siten, että porojen pääseminen valtakunnanrajan yli mikäli mahdollista estyy.

2 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen ja Neuvostoliiton väliseen valtakunnanrajaan liittyvillä alueilla Muotkavaaran kolmirajapyykistä (Suomen, Neuvostoliiton ja Norjan valtakunnanrajojen yhtymäkohdassa) rajapyykkiin n:o 697.

Tämä sopimus ei koske villejä eikä villiintyneitä poroja.

"Asianomaisilla viranomaisilla" tarkoitetaan tässä sopimuksessa Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton rajavaltuutettuja ja heidän sijaisiaan, joiden toimivalta ulottuu Suomen Tasavallan hallituksen ja SNTL:n hallituksen kesken vuonna 1960 tehdyssä, Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavaa järjestystä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestystä koskevassa sopimuksessa mainituille alueille. Rajavaltuutetut voivat ottaa avukseen tarpeellisen määrän poronhoitoalan asiantuntijoita.

3 artikla

Jos poroja siirtyy Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtakunnanrajan yli, on sen Sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten, jonka alueelle porot ovat menneet, saatuaan siitä tietää viipymättä tiedotettava tapahtuneesta porojen siirtymisestä toisen Sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille.

Asianomaisten viranomaisten on tällöin mainittava, mikäli se on heidän tiedossaan, missä kohdassa porot ovat ylittäneet rajan, niiden oleskelupaikka sekä mahdollisimman tarkka lukumäärä.

Jos rajan yli siirtyneet porot yhtyvät toisen Sopimuspuolen porotokkaan, ja tämän Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset katsovat erotuksen toimittamisen tarpeelliseksi, on heidän tiedotuksessaan mainittava myöskin tästä.

4 artikla

Sen Sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten, jonka alueelta porot ovat siirtyneet valtakunnanrajan yli, on järjestettävä porojen noutaminen omalle alueelleen.

Kummankin Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset nimeävät tähän tehtävään joka vuosi ammattitaitoisista poronhoitajista pysyvät noutajajoukkueet, jotka tehtäväänsä suorittaessaan ovat kukin vanhimpansa johdolla oikeutettuja porojen noutamiseen tarvittavine kulkuneuvoineen, vetoporoineen ja porokoirineen menemään rajan yli toisen Sopimuspuolen alueelle asianomaisten viranomaisten sopimassa paikassa ja aikana. Rajan ylittäminen tapahtuu Suomen Tasavallan hallituksen ja SNTL:n hallituksen kesken vuonna 1960 tehdyn, Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavaa järjestystä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestystä koskevan sopimuksen määräämässä järjestyksessä.

Poroja noutavien poronhoitajien oleskeluajan toisen Sopimuspuolen alueella määräävät tämän Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset huomioonottaen porojen noutamisen kussakin eri tapauksessa vaatiman ajan.

Porojen noutajajoukkueet suorittavat tehtävänsä toisen Sopimuspuolen alueella sen asianomaisten viranomaisten edustajain seuraamina. Porojen noutajajoukkueen vanhimman on annettava rajaviivalla kirjallinen tunnuste porojen vastaanotosta joukkuetta saattaneelle sen Sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten edustajalle, jonka alueelta porot on noudettu.

5 artikla

Sen Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset, jonka alueelle porot ovat siirtyneet, voivat, mikäli katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi, järjestää porojen palautuksen rajan yli omin voimin. Tällaisissa tapauksissa on näiden asianomaisten viranomaisten määrättävä aika ja se rajaviivan kohta, missä porot palautetaan. Se Sopimuspuoli, jonka alueelta porot ovat tulleet, on velvollinen lähettämään vastaanottajansa määrättyyn aikaan ja paikkaan; vastaanottajien on annettava kirjallinen tunnuste porojen vastaanotosta.

Jos sen Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset, jonka alueelle porot ovat siirtyneet, pitävät tarkoituksenmukaisena ajaa porot välittömästi takaisin, voivat he sen tehdä ja ilmoittaa sen jälkeen siitä toisen Sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille.

6 artikla

Jos sen Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset, jonka alueelle porot ovat siirtyneet, pitävät erotuksen toimittamista tarpeellisena, on sen tapahduttava näiden viranomaisten edustajan ja porojen noutajien vanhimman läsnäollessa, joiden on pidettävä erotuksesta pöytäkirjaa, mainiten siinä palautettavien porojen tarkan lukumäärän ja mikäli mahdollista porojen karva- ja korvamerkit. Pöytäkirja laaditaan kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena.

7 artikla

Sen jälkeen kun tämän sopimuksen 3 artiklassa mainittu tiedotus on lähetetty, on sillä Sopimuspuolella, jonka alueelle porot ovat siirtyneet, oikeus vaatia korvauksena niiden luvattomasta oleskelusta vieraalla alueella 5 % luettujen porojen hinnasta. Porojen hinta määrätään niiden hintojen perusteella, jotka olivat voimassa marraskuun jälkipuoliskolla porojen kotimaassa. Asianomaiset viranomaiset vaihtavat keskenään joka vuoden joulukuussa tietoja näistä hinnoista.

Jos 10 päivää sen jälkeen kun Sopimuspuolta, jolle porot kuuluvat, oli kehoitettu lähettämään porojen noutajat niitä hakemaan, porot ovat edelleen vieraalla alueella eikä ketään saavu niitä hakemaan, lähettävät sen Sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset, jonka alueella porot luvattomasti oleskelevat, uuden tiedotuksen ja on heillä oikeus vaatia vielä 10 % luettujen porojen hinnasta.

Jos 10 päivää mainitun toisen tiedotuksen jälkeen porot ovat edelleen vieraalla alueella eikä ketään saavu niitä hakemaan, menettää se Sopimuspuoli, jolle porot kuuluvat, oikeutensa niiden takaisin saamiseen.

8 artikla

Porojen etsinnästä, erotuksesta, takaisinajosta tai muista porojen palauttamistoimista johtuvat tosiasialliset kulut samoin kuin se vahinko, jonka porot tai tämän sopimuksen 4 artiklassa mainitut porojen noutajat aiheuttavat toisen Sopimuspuolen alueella, on sen Sopimuspuolen, jolle porot kuuluvat, korvattava.

9 artikla

Tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan perusteella kullekin Sopimuspuolelle tulevien rahamäärien laskeminen ja suoritus tapahtuu Suomen Tasavallan hallituksen ja SNTL:n hallituksen kesken vuonna 1960 tehdyn, Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavaa järjestystä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestystä koskevan sopimuksen 33 artiklan sekä maksupäivänä voimassaolevan Suomen ja SNTL:n välisen tavaranvaihto- ja maksusopimuksen määräämässä järjestyksessä.

10 artikla

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset toimittavat pyynnöstä toisilleen luettelon raja-alueilla rekisteröidyistä poromerkeistä.

Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten on vältettävä rekisteröimästä sellaisia uusia poromerkkejä, joita helposti voidaan erehtyä pitämään toisen Sopimuspuolen alueella aikaisemmin rekisteröityinä merkkeinä.

11 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on vaihdettava Moskovassa mahdollisimman pian.

12 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä kun ratifioimiskirjat on vaihdettu ja on voimassa 5 vuotta.

Sopimus on automaattisesti voimassa kunkin seuraavan 5-vuotiskauden, ellei kumpikaan Sopimuspuoli 6 kuukautta ennen tämän sopimuksen kulumassa olevan voimassaolokauden päättymistä ilmoita irtisanovansa sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehty Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1965.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.