69/1965

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Sitten kun Yhdistyneiden Kansakuntien kahdeksastoista yleiskokous on päätöslauselmallaan 17 päivänä joulukuuta 1963 hyväksynyt Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/56) 23, 27 ja 61 artiklan muutokset ja eduskunta on antanut suostumuksensa niiden ratifiointiin, tasavallan presidentti on ratifioinut ne tammikuun 8 päivänä 1956 ja Suomen ratifioimiskirja on talletettu tammikuun 18 päivänä 1965 Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan sekä muutokset ovat peruskirjan 108 artiklan mukaan tulleet voimaan 31 päivänä elokuuta 1965, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanotut muutokset ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1965.

Alkuperäinen sopimus: 1/1956

Yhdistyneiden Kansakuntien PERUSKIRJA

V luku

Turvallisuusneuvosto Kokoonpano

23 artikla

1. Turvallisuusneuvoston muodostaa viisitoista Yhdistyneiden Kansakuntien jäsentä. Kiinan tasavalta, Ranska, Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto, Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta sekä Amerikan Yhdysvallat ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Yleiskokous valitsee kymmenen muuta Yhdistyneiden Kansakuntien jäsentä turvallisuusneuvoston vaihtuviksi jäseniksi, jolloin sen on ensi sijassa kiinnitettävä erityistä huomiota Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten osuuteen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä ja järjestön muiden päämäärien edistämisessä sekä myös tasapuoliseen maantieteelliseen jakautumiseen.

2. Turvallisuusneuvoston vaihtuvat jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Ensimmäisessä vaihtuvien jäsenten vaalissa, sen jälkeen kun turvallisuusneuvoston jäsenmäärä on lisätty yhdestätoista viiteentoista, kaksi neljästä lisätystä jäsenestä on valittava yhdeksi vuodeksi.

3. Turvallisuusneuvoston kullakin jäsenellä on neuvostossa yksi edustaja.

27 artikla

1. Turvallisuusneuvoston kullakin jäsenellä on yksi ääni.

2. Turvallisuusneuvoston päätökset menettelyjärjestystä koskevissa kysymyksissä on tehtävä vähintään yhdeksän jäsenen myöntävällä äänellä.

3. Kaikissa muissa asioissa turvallisuusneuvoston päätökset on tehtävä vähintään yhdeksän jäsenen myöntävällä äänellä, jolloin pysyvien jäsenten äänien on sisällyttävä näihin; kuitenkin edellytetään, että VI luvun ja 52 artiklan 3 momentin mukaan tehtävissä päätöksissä on riidassa asianosaisena olevan pidätyttävä äänestämästä.

X Luku

Talous- ja sosiaalineuvosto Kokoonpano

61 artikla

1. Talous- ja sosiaalineuvoston muodostaa kaksikymmentäseitsemän yleiskokouksen valitsemaa Yhdistyneiden Kansakuntien jäsentä.

2. Ottaen huomioon 3 momentin määräykset talous- ja sosiaalineuvostoon valitaan joka vuosi yhdeksän jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Erovuoroinen jäsen voidaan heti valita uudelleen.

3. Ensimmäisessä talous- ja sosiaalineuvoston jäsenmäärän nostamista kahdeksastatoista kahteenkymmeneenseitsemään seuraavassa vaalissa valitaan yhdeksän lisäjäsentä niiden kuuden jäsenen lisäksi, jotka on valittu niiden jäsenten sijaan, joiden toimiaika päättyy sen vuoden lopussa. Näistä yhdeksästä täten valitusta lisäjäsenestä kolmen toimiaika päättyy vuoden kuluttua ja kolmen muun kahden vuoden kuluttua siinä järjestyksessä kuin yleiskokous päättää.

4. Jokaisella talous- ja sosiaalineuvoston jäsenellä on neuvostossa yksi edustaja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.