47/1965

Asetus Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuonna 1964 määrättyjen rajojen rajankuvauspöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen ja sen liitteeksi Helsingissä 11 päivänä elokuuta 1964 tehdyn pöytäkirjan tarkoittamien vuokra-alueiden rajojen määräämistä varten asetetun suomalais-neuvostoliittolaisen sekakomission laatima rajankuvauspöytäkirja on allekirjoitettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1964 ja molempien osapuolten hallitusten sen hyväksymistä koskevat tiedonannot vaihdettu Moskovassa 20 päivänä heinäkuuta 1965, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu pöytäkirja liitteineen on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1965.

Alkuperäinen sopimus: 40/1963

Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuonna 1964 määrättyjen rajojen RAJANKUVAUSPÖYTÄKIRJA

JOHDANTO

Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) rajojen määräämistä varten asetettu suomalais-neuvostoliittolainen sekakomissio toteaa täten, että se on vuonna 1964 suorittanut mainittujen rajojen määräämisen maastossa.

Kaikki työt rajojen määräämiseksi on suoritettu Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) vuokraamisesta Suomen Tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen ja mainitun sopimuksen liitteenä olevan Saimaan kanavan Nuijamaan alueella olevan kanavalinjan oikaisemista koskevan 11 päivänä elokuuta 1964 tehdyn suomalais-neuvostoliittolaisen pöytäkirjan perusteella sekä ottaen huomioon Saimaan kanavan ja Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien uudelleen rakentamisen.

Suomen SNTL:lta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan maastoon rajamerkeillä merkityn rajan pituus on 44.1 km, josta maalla kulkevaa rajaa 35.7 km vesillä kulkevaa rajaa 8.0 km ja rantaviivaa pitkin kulkevaa rajaa 0.4 km.

Raja kulkee Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan rajaviivalla olevasta pisteestä, joka on analyyttisesti sidottu valtakunnanrajan rajamerkkeihin N:o I/149, N:o I/150 ja vuokra-alueen rajamerkkiin N:o A, eteläiseen yleissuuntaan vuokratun alueen länsireunaa pitkin Novinskij-lahdelle (Juustilanselälle) saakka, tekee sitten käännöksen ja kulkee pohjoista kohti vuokratun alueen itäreunaa pitkin sekä tulee vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 217, joka on asetettu Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan rajaviivalle.

Nuijamaa-, Bolshoje Tsvetotsnoje-, Maloje Tsvetotsnoje- ja Bolshoje Ilistoje-järviin (Nuijamaanjärveen, Rättijärveen, Särkijärveen ja Lietjärveen) rajoittuvan, vuokra-alueeseen kuuluvan maa-alueen rajana järviä vastaan on näiden järvien rantaviiva, jota ei ole maastoon rajamerkeillä merkitty. Vuokra-alueeseen kuuluvan vesialueen maastoon rajamerkeillä merkitsemättömänä rajana on Nuijamaa-, Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvillä (Nuijamaanjärvellä, Rättijärvellä ja Särkijärvellä) kanavaväylän läntinen rajaviiva ja Bolshoje Ilistoje-järvellä (Lietjärvellä) kanavaväylän itäinen rajaviiva.

Vuokra-alueeseen kuuluvat näillä järvillä kanavaväylän vesialueet.

Nuijamaa-, Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvillä (Nuijamaanjärvellä, Rättijärvellä ja Särkijärvellä) kulkevan kanavaväylän läntisen rajan taitepisteet ovat analyyttisesti sidotut kanavaväylän itäisen, maastoon rajamerkeillä merkityn rajan taitepisteisiin ja Bolshoje Ilistoje-järvellä (Lietjärvellä) kanavaväylän itäisen rajan taitepisteet ovat analyyttisesti sidotut kanavaväylän läntisen, maastoon rajamerkeillä merkityn rajan taitepisteisiin.

Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) vuokratun alueen rajan pituus on 7.2 km, josta rantaviivaa pitkin kulkevaa rajaa noin 2.6 km ja vesillä kulkevaa rajaa 4.6 km.

Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) vuokratun alueen raja on merkitty vuokratulle alueelle asetetuilla maalla käytettävillä rajamerkeillä, joihin on analyyttisesti sidottu tietyn matkan päässä niistä kulkevan rajaviivan taitepisteet ja vesillä käytettävillä rajamerkeillä, joista N:o 6 on tutkaheijastimella varustettu pieni valaiseva poiju. Tämä merkki on asetettu Bolshaja Pihtovaja-lahdelle (Tapolan lahdelle) Viipurin väylän lähellä olevaan rajan taitekohtaan.

Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) vuokra-alueiden rajojen yhteispituus on 51.3 km, josta maalla kulkevaa rajaa 35.7 km, vesillä kulkevaa rajaa 12.6 km ja rantaviivaa pitkin kulkevaa rajaa noin 3.0 km.

Maalla käytettävänä rajamerkkinä on nelisivuinen teräsbetoninen pylväs, jonka korkeus maan pinnasta on 2.0 m ja poikkileikkaus 18 X 22 cm. Pylvään keskiviiva määrää rajaviivan taitepisteen, lukuunottamatta Malyj Vysotskij-saarelle (Ravansaarelle) asetettuja rajamerkkejä N:o 1, 2, 3 ja 4, joiden keskiviivaan rajalinjan taitepisteet on analyyttisesti sidottu. Pylvään vastakkaiset sivut ovat ylhäältä alas asti maalatut samanvärisiksi, toiset punaisiksi ja toiset vihreiksi. Punaiset sivut ovat rajalinjan suuntaiset ja on niihin valkoisella merkitty rajamerkin numero.

Vesillä käytettävänä rajamerkkinä on punaiseksi maalattu, ankkuriin kiinnitetty metallinen viitta pallon muotoisine huippumerkkeineen. Viitan korkeus vedenpinnan yläpuolella on 2.5 m. Ankkuriketjun pituus on valittu siten, että viitan suurin poikkeama ankkurin sijaintipaikasta on ñ 6 m. Kohon yläpintaan on valkoisella merkitty viitan numero.

Kaikki rajamerkit on numeroitu juoksevassa järjestyksessä Saimaan kanavan Neuvostoliitolta vuokratun Neuvostoliitolle kuuluvan osan rajaa pitkin alkaen N:osta 1 N:oon 217 saakka, lukuunottamatta kahta maalla käytettävää rajamerkkiä N:o A ja N:o 1/1, ja Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) vuokra-alueen rajaa pitkin alkaen N:osta 1 N:oon 10 saakka.

Vuokrattujen alueiden rajojen merkitsemistä varten on asetettu 229 rajamerkkiä, joista maalla käytettäviä rajamerkkejä 213 kappaletta ja vesillä käytettäviä rajamerkkejä 16 kappaletta.

Rajamerkit on sidottu kahteen kiinteään maastokohteeseen, esineeseen tai varmennusmerkkiin, joihin suuntakulmat ja välimatkat on määritetty. Varmennusmerkkeinä on käytetty puupylväitä, jotka ulottuvat 30-40 cm maanpinnan yläpuolelle tai ovat kallioihin kiinnitettyjä metallipultteja.

Vesillä käytettävien rajamerkkien (viittojen ja poijun) ankkurin tarkka sijainti on määritetty kahdella suuntalinjalla, jotka kumpikin on merkitty maastoon kahdella kiinteällä merkillä, joina on joko 3-5 cm läpimittainen ja 1.0-1.5 m pituinen, vastaavasti 0.9-1.4 m pituudelta maahan lyöty metalliputki tai maaperäkiveen tahi kallioon porattu 3-4 cm läpimittainen ja 10 cm syvyinen reikä. Kummallekin suuntalinjalle on asetettu kaksi suuntausmerkkiä, joina on käytetty joko tasasivuisen kolmion muotoista puutaulua, jonka sivu on yhden metrin pituinen, tai vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaa maaperäkiveä tahi kalliota. Suuntausmerkki on maalattu punaiseksi ja sen keskellä on valkoinen 20 cm levyinen pystysuora juova, jonka keskiviiva leikkaa suuntalinjan.

Maalla ja vesillä käytettävistä rajamerkeistä on laadittu rajamerkkipöytäkirjat, joissa on ilmoitettu rajamerkkien ja suuntalinjojen kiinteiden merkkien suorakulmaiset koordinaatit, suuntakulmat lähirajamerkkeihin ja etäisyys seuraavaan rajamerkkiin, sekä kuvattu rajamerkin sijaintipaikka ja rajan kulku seuraavaan rajamerkkiin.

Jokaisen rajamerkkipöytäkirjan kääntöpuolella on mittakaavassa 1:5000 laadittu karttapiirros (poikkeuksellisesti mittakaavassa 1:10 000), johon on merkitty suuntakulmat ja etäisyydet varmennuspisteisiin sekä rajan taitekulmat.

Kartoissa ja karttapiirroksissa vuokrattujen alueiden maa- ja vesialueet on viivoitettu yhdensuuntaisilla vaaleanpunaisilla viivoilla.

Raja- ja suuntausmerkkien suorakulmaiset koordinaatit on määrätty Gaussin projektiossa kuusiasteisessa kaistaleessa. Besselin dimensioiden mukaan Pulkovan koordinaattijärjestelmässä vuodelta 1932 ja korkeudet Baltian korkeusjärjestelmässä. Tällöin lähtöarvoiksi on otettu Suomen ja SNTL:n väliselle valtakunnanrajalle vuoden 1940 rajankäynnissä asetettujen rajamerkkien N:ot I/148, I/149, I/150, I/151, I/152, I/153, I/154, I/155 ja I/156 sekä kartoituspisteverkoston pisteiden koordinaatit. Rajamerkkien ja suuntalinjojen kiinteiden merkkien suorakulmaisten koordinaattien keskivirheet, verrattuna ylempänä lueteltujen valtakunnanrajan rajamerkkien ja kartoituspisteverkoston pisteiden koordinaatteihin, eivät ylitä ñ 3.0 m, eivätkä korkeuksien keskivirheet ñ 1.0 m. Rajamerkkien suorakulmaiset koordinaatit ja korkeudet on laskettu vähintään 0.1 m tarkkuudella.

Vuokratuista alueista on laadittu kartat mittakaavassa 1:25 000.

Suomen Neuvostoliitolta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kartta laadittiin kanavan ja Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien uudelleen rakentamisen aikana. Tämän johdosta suunnitellut ja maastoon merkityt Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantie, erilliset kanavalinjan oikaisukohdat sekä padot on merkitty karttaan merkein "rakenteilla oleva".

Topografiset, geodeettiset ja hydrografiset kenttätyöt, samoin kuin maalla ja vesillä käytettävien rajamerkkien valmistuksen ja paikoilleen asettamisen sekä Suomen Neuvostoliitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) rajojen määräämistä koskevien asiakirjojen julkaisemisen suoritti sekakomission päätöksen mukaisesti Neuvostoliiton osapuoli. Suomen osapuoli seurasi yllämainittujen töiden suorittamista.

Topografis-geodeettisten ja hydrografisten töiden pohjalta suomalais-neuvostoliittolainen sekakomissio on laatinut ja julkaissut seuraavat asiakirjat:

a) "Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuonna 1964 määrättyjen rajojen rajankuvauspöytäkirja".

b) "Kartta Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan rajasta".

c) "Kartta Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraaman Malyj Vysotskij-saaren rajasta".

d) "Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan rajalle vuonna 1964 asetettujen rajamerkkien rajamerkkipöytäkirjat".

e) "Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraaman Malyj Vysotskij-saaren rajan merkitsemistä varten vuonna 1964 asetettujen rajamerkkien rajamerkkipöytäkirjat".

Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren rajojen rajankuvauspöytäkirjassa ja sen liitteissä käytetyt nimitykset on käsitettävä seuraavasti:

1. Rajasta käytetään nimityksiä "raja", "rajaviiva" tai "rajalinja".

2. Sanalla "kanava" tarkoitetaan niissä yhteyksissä, jolloin sitä käytetään rajan kulkua kuvattaessa, Saimaan kanavan vanhaa uomaa.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan raja alkaa pisteestä, joka sijaitsee Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan rajaviivalla 63 m itäkoilliseen rajamerkistä N:o I/149 ja 94 m länsilounaaseen rajamerkistä N:o I/150 ja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan maalla käytettävälle rajamerkille n:o A, joka on asetettu vuokra-alueen rajaviivalle aukealle 38 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta ja 2.5 m päähän Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan rajaviivasta, Neuvostoliiton puoleisten rajapylväiden N:o I/149 ja N:o I/150 linjalle, 63 m itäkoilliseen rajamerkistä N:o I/149 ja 94 m länsilounaaseen rajamerkistä N:o I/150.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o A raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 38 m päässä sen keskiviivasta aukeaa pitkin, leikkaa Saimaan kanavan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 1, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 14 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 51 m pohjoisluoteeseen erillisestä kivestä ja 31 m itäkaakkoon rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o A ja N:o 1 välillä on 209.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 1 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella 19 m päässä sen keskiviivasta, leikkaa peltotien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 2, joka on asetettu rajaviivalle pensaikon laitaan 19 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 56 m itään ja 42 m kaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 1 ja N:o 2 välillä on 289.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 2 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella korkeintaan 30 m sen keskiviivasta, ylittää soratien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 3, joka on asetettu rajaviivalle pensaikon laitaan 20 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 30 m itäkoilliseen ja 37 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 2 ja N:o 3 välillä on 167.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 3 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta pitkin aukeaa, jossa on erillisiä pensaita, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 4, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 18 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 19 m kaakkoon ja 30 m etelään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 3 ja N:o 4 välillä on 157.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 4 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 5, joka on asetettu rajaviivalle kalliorinteelle metsän laitaan 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 35 m pohjoiskoilliseen ja 31 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 4 ja N:o 5 välillä on 193.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 5 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 6, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 13 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 15 m itään Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhasta tiestä 49 m itään ja 71 m eteläkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 5 ja N:o 6 välillä on 97.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 6 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan vanhan tien ja rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien välissä, korkeintaan 15 m rakenteilla olevan maantien keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 7, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 14 m itään Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhalta maantieltä sekä 87 m pohjoiskoilliseen ja 56 m koilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 6 ja N:o 7 välillä on 152.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 7 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan aukeamaa pitkin vanhan tien ja rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien välissä, korkeintaan 18 m jälkimmäisen tien keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 8, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle 18 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 5 m itään Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhasta tiestä, 103 m pohjoiseen tienhaarasta ja 35 m itäkoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 7 ja N:o 8 välillä on 128.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 8 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan vanhan tien ja rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien välissä, korkeintaan 18 m jälkimmäisen tien keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 9, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 18 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 121 m pohjoisluoteeseen rauniosta ja 70 m itään erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 8 ja N:o 9 välillä on 98.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 9 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 28 m sen keskiviivasta aukeaa pitkin, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 10, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 28 m lounaaseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 104 m lounaaseen hävitetyn talon perustuksen nurkasta ja 182 m kaakkoon tienhaarasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 9 ja N:o 10 välillä on 177.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 10 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) eteläpuolella, korkeintaan 28 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 11, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 17 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 75 m etelään kellarista sekä 33 m pohjoiseen ja 36 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 10 ja N:o 11 välillä on 151.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 11 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 12, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 18 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 32 m pohjoisluoteeseen ja 40 m koilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 11 ja N:o 12 välillä on 158.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 12 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitstojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 13, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 14 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 59 m pohjoisluoteeseen ja 51 m pohjoiskoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 12 ja N:o 13 välillä on 128.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 13 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 24 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 14, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 20 m koilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/14 sekä 42 m etelään ja 52 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 13 ja N:o 14 välillä on 206.8 m.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 14 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 15, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 17 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 31 m pohjoiseen ja 22 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 14 ja N:o 15 välillä on 230.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 15 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 22 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 16, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 22 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 39 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/16 ja 27 m eteläkaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 15 ja N:o 16 välillä on 110.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 16 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 23 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 17, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 23 m lounaaseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 17 m eteläkaakkoon 62 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 16 ja N:o 17 välillä on 133.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 17 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, ylittää kaksi metsätietä ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 18, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan kivelle, 17 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 143 m luoteeseen kellarista ja 47 m koilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 17 ja N:o 18 välillä on 199.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 18 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja tulee aukeamaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 19, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 101 m pohjoisluoteeseen sillasta ja 52 m itään rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 18 ja N:o 19 välillä on 178.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 19 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 24 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 20, joka on asetettu rajaviivalle aukealle Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien laitaan 24 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 43 m koilliseen rauniosta ja 111 m eteläkaakkoon sillasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 19 ja N:o 20 välillä on 216.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 20 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan aukeaa pitkin vanhan tien ja rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien välissä, korkeintaan 24 m jälkimmäisen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 21, joka on asetettu rajaviivalle vanhan ja rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien välissä olevalle aukealle, 17 m länteen rakenteilla olevan maantien keskiviivasta sekä 45 m koilliseen ja 63 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 20 ja N:o 21 välillä on 127.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 21 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan aukeaa pitkin vanhan tien ja rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien välissä, korkeintaan 17 m rakenteilla olevan maantien keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 22, joka on asetettu rajaviivalle, aukealle Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien itäiseen laitaan, 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 58 m pohjoiskoilliseen erillisestä kivestä ja 47 m itäkoilliseen maa-asumuksesta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 21 ja N:o 22 välillä on 155.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 22 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 23, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m lounaaseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 106 m luoteeseen sillasta ja 19 m koilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 22 ja N:o 23 välillä on 110.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 23 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 24, joka on asetettu rajaviivalle 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 90 m luoteeseen teiden risteyksestä ja 41 m pohjoiskoilliseen rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 23 ja N:o 24 välillä on 101.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 24 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 26 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 25, joka on asetettu rajaviivalle 20 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 86 m koilliseen metsälinjan ja tien risteyksestä sekä 51 m teiden risteyksestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 24 ja N:o 25 välillä on 142.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 25 raja kulkee suoraviivaisesti itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 26 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 26, joka on asetettu rajaviivalle 14 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 72 m luoteeseen ja 36 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 25 ja N:o 26 välillä on 126.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 26 raja kulkee suoraviivaisesti itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 27, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 145 m länteen teiden risteyksestä ja 69 m koilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 26 ja N:o 27 välillä on 98.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 27 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 28, joka on asetettu rajaviivalle 16 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 49 m pohjoiseen ja 52 m itään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 27 ja N:o 28 välillä on 299.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 28 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella korkeintaan 32 m sen keskiviivasta, ylittää suon ja nousten rinnettä tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 29, joka on asetettu rajaviivalle 18 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 37 m länsiluoteeseen ja 33 m luoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 28 ja N:o 29 välillä on 265.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 29 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 30, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 13 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 30 m pohjoisluoteeseen ja 34 m pohjoiskoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 29 ja N:o 30 välillä on 84.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 30 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 31, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 17 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 80 m luoteeseen ja 74 m itään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 30 ja N:o 31 välillä on 99.9 m.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 31 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 32, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 13 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 74 m luoteeseen ja 72 m pohjoiskoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 31 ja N:o 32 välillä on 180.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 32 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 33, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 20 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 42 m pohjoiseen ja 45 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 32 ja N:o 33 välillä on 118.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 33 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 34, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 46 m pohjoisluoteeseen ja 44 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 33 ja N:o 34 välillä on 217.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 34 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 35, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brunitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 38 m pohjoiseen ja 57 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 34 ja N:o 35 välillä on 86.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 35 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 36, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 20 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 32 m itään rauniosta ja 44 m kaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 35 ja N:o 36 välillä on 175.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 36 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 37, joka on asetettu rajaviivalle metsän reunaan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien laitaan, 28 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 47 m pohjoiskoilliseen ja 52 m kaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 36 ja N:o 37 välillä on 178.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 37 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 28 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 38, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 28 m pohjoiseen ja 30 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 37 ja N:o 38 välillä on 210.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 38 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 39, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 17 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 41 m pohjoiseen ja 34 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 38 ja N:o 39 välillä on 111.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 39 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 21 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 40, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 21 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 48 m itään rauniosta ja 154 m eteläkaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 39 ja N:o 40 välillä on 191.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 40 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 21 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 41, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 14 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 81 m koilliseen hävitetyn talon perustuksesta ja 95 m kaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 40 ja N:o 41 välillä on 124.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 41 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 14 m sen keskiviivasta, aukeamaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 42, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 13 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 41 m koilliseen ja 66 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 41 ja N:o 42 välillä on 104.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 42 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 19 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 43, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 19 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 50 m koilliseen erillisestä kivestä ja 66 m itään aukeaman kulmasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 42 ja N:o 43 välillä on 159.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 43 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 19 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja tulee aukeamaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 44, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 21 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 40 m itäkoilliseen kellarista ja 31 m itäkaakkoon hävitetyn talon perustuksen kulmasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 43 ja N:o 44 välillä on 259.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 44 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 36 m sen keskiviivasta, ylittää soratien ja Zaprudnoje-järven (Pällinlammen) ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 45, joka on asetettu rajaviivalle metsälinjalle, 34 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 47 m pohjoiskoilliseen ja 30 m itään kuopista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 44 ja N:o 45 välillä on 398.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 45 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 34 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 46, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 23 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 38 m pohjoisluoteeseen kallioulkonemasta ja 40 m pohjoiskoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 45 ja N:o 46 välillä on 114.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 46 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, ylittää peltotien ja tulee aukeamaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 47, joka on asetettu rajaviivalle aukealle länteen Saimaan kanavasta, 87 m itään erillisestä kivestä ja 58 m kaakkoon muuntajakopista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 46 ja N:o 47 välillä on 166.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 47 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan aukeaa pitkin ja nousten kalliopenkereelle tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 48, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle kallion ulkonemalle, 17 m länsiluoteeseen ja 33 m pohjoiseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 47 ja N:o 48 välillä on 279.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 48 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 49, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 133 m soratiestä, joka kulkee Saimaan kanavan länsirantaa sekä 55 m pohjoiskoilliseen ja 77 m itäkoilliseen kallioulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 48 ja N:o 49 välillä on 318.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 49 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 50, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 105 m länteen soratiestä, joka kulkee Saimaan kanavan länsirantaa sekä 36 m pohjoiskoilliseen ja 29 m itään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 49 ja N:o 50 välillä on 87.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 50 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 51, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 90 m länteen soratiestä, joka kulkee Saimaan kanavan länsirantaa sekä 28 m lounaaseen ja 28 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 50 ja N:o 51 välillä on 65.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 51 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 52, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 90 m länteen soratiestä, joka kulkee Saimaan kanavan länsirantaa sekä 42 m itään ja 37 m kaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 51 ja N:o 52 välillä on 50.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 52 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 53, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 125 m länteen Saimaan kanavasta sekä 38 m länteen ja 29 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 52 ja N:o 53 välillä on 196.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 53 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin, ylittää metsän laidan ja tulee aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 54, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 103 m länteen Saimaan kanavasta sekä 53 m lounaaseen ja 44 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 53 ja N:o 54 välillä on 158.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 54 raja kulkee suoraviivaisesti länsisuuntaan aukeaa pitkin, ylittää metsän laidan ja tulee metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 55, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 47 m itäkaakkoon ja 38 m eteläkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 54 ja N:o 55 välillä on 61.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 55 raja kulkee suoraviivaisesti länsisuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 56, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 37 etelälounaaseen ja 22 m kaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 55 ja N:o 56 välillä on 30.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 56 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 57, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 25 m koilliseen ja 52 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 56 ja N:o 57 välillä on 206.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 57 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin, ylittää metsätien, puron ja metsän laidan ja tulee aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 58, joka on asetettu rajaviivalle aukealle, Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) länsirannalle, 36 m itäkoilliseen ja 36 m itään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 57 ja N:o 58 välillä on 355.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 58 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan aukeaa pitkin, ylittää metsänlaidan ja tulee metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 59, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) länsirannalle, 35 m itään ja 34 m kaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 58 ja N:o 59 välillä on 133.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 59 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin, ylittää Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) rantaviivan ja tulee järveä pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 60, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Ilistoje-järveen (Lietjärveen) 81 m kaakkoon suuntausmerkistä N:o 1/60 ja 109 m itäkoilliseen suuntausmerkistä N:o 3/60.

Rajaviivan pituus maalla käytettävän rajamerkin N:o 59 ja vesillä käytettävän rajamerkin N:o 60 välillä on 295.8 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 60 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan Bolshoje Ilistoje-järveä (Lietjärveä) pitkin, ylittää rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 61, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) niemeen 50 m koilliseen erillisestä kivestä ja 150 m itäkaakkoon niemestä.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävän rajamerkin N:o 60 ja maalla käytettävän rajamerkin N:o 61 välillä on 1140.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 61 raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaissuuntaan, ylittää Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) rantaviivan, kulkee edelleen järveä pitkin, ylittää uudelleen rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 62, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) etelärantaan 25 m pohjoisluoteeseen erillisestä kivestä ja 150 m kaakkoon niemestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 61 ja N:o 62 välillä on 46.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 62 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 63, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 73 m luoteeseen kallioulkonemasta ja 43 m pohjoiskoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 62 ja N:o 63 välillä on 102.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 63 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 64, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 55 m pohjoiseen ja 40 m itään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 63 ja N:o 64 välillä on 303.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 64 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan metsälinjaa pitkin, ylittää metsänlaidan ja aukean ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 65, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 26 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 77 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/65 ja 65 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/65.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 64 ja N:o 65 välillä on 160.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 65 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 26 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 66, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 55 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/66 ja 54 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/66.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 65 ja N:o 66 välillä on 182.8 m.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 66 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 67, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 10 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 47 m lounaaseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/67 ja 49 m länteen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/67.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 66 ja N:o 67 välillä on 205.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 67 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 35 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 68, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 35 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 30 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/68 ja 48 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/68.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 67 ja N:o 68 välillä on 206.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 68 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 35 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 69, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 35 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/69 ja 33 m itään varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/69.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 68 ja N:o 69 välillä on 389.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 69 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 30 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 70, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 30 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 62 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/70 ja 52 m koilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/70.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 69 ja N:o 70 välillä on 561.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 70 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 30 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 71, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 47 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/71 ja 32 m koilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/71.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 70 ja N:o 71 välillä on 82.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 71 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 72, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 10 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 42 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/72 ja 37 m itäkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/72.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 71 ja N:o 72 välillä on 379.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 72 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 33 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 73, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle metsän laitaan, 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 39 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/73 ja 52 m kaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/73.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 72 ja N:o 73 välillä on 346.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 73 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 74, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle metsän laitaan, 18 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 70 m etelään varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/74 ja 31 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/74.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 73 ja N:o 74 välillä on 272.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 74 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 75, joka on asetettu rajaviivalle vanhan tien laitaan, 12 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 72 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/75 ja 39 m kaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/75.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 74 ja N:o 75 välillä on 230.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 75 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella korkeintaan 23 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 76, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 23 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 34 m itäkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/76 ja 53 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/76.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 75 ja N:o 76 välillä on 212.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 76 raja kulkee suoraviivaisesti länsisuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) rantaa pitkin, korkeintaan 40 m siitä, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 77, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle pensaikon laitaan 150 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 48 m lounaaseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/77 ja 49 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/77.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 76 ja N:o 77 välillä on 130.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 77 raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) länsirantaa pitkin, korkeintaan 85 m siitä, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 78, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 85 m Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) länsirannasta, 68 m pohjoisluoteeseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/78 ja 79 m koilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/78.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 77 ja N:o 78 välillä on 99.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 78 raja kulkee suoraviivaisesti aukeaa pitkin itäkaakkoissuuntaan maalla käytettävälle rajamerkille N:o 79, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 8 m länteen Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhasta tiestä, 35 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/79 ja 102 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/79.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 78 ja N:o 79 välillä on 54.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 79 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien länsilaitaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 80, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 5 m länteen Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhasta tiestä, 96 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/80 ja 80 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/80.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 79 ja N:o 80 välillä on 107.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 80 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien länsilaitaa pitkin, korkeintaan 5 m siitä, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 81, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 25 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/81 ja 38 m kaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/81.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 80 ja N:o 81 välillä on 179.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 81 raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 82, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle metsän laitaan, 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 55 m etelään varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/82 ja 26 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/82.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 81 ja N:o 82 välillä on 133.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 82 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 83, joka on asetettu rajaviivalle aukealle, 25 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 35 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/83 ja 30 m itään varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/83.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 82 ja N:o 83 välillä on 154.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 83 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 25 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 84, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 11 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 36 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/84 ja 33 m koilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/84.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 83 ja N:o 84 välillä on 122.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 84 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 85, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 12 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 45 m koilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/85 ja 140 m itäkaakkoon varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/85.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 84 ja N:o 85 välillä on 439.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 85 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 12 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 86, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle 8 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 59 m koilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/86 ja 66 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/86.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 85 ja N:o 86 välillä on 96.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 86 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 87, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 59 m luoteeseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/87 ja 38 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/87.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 86 ja N:o 87 välillä on 113.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 87 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 88, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 49 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/88 ja 50 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/88.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 87 ja N:o 88 välillä on 83.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 88 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 89, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 58 m pohjoisluoteeseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/89 ja 51 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/89.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 88 ja N:o 89 välillä on 105.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 89 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 90, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 65 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/90 ja 43 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/90.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 89 ja N:o 90 välillä on 83.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 90 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 91, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 18 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 52 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/91 ja 69 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/91.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 90 ja N:o 91 välillä on 121.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 91 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 21 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 92, joka on asetettu rajaviivalle vanhan tien laitaan 22 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 56 m luoteeseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/92 ja 52 m koilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/92.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 91 ja N:o 92 välillä on 124.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 92 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaantaan 22 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 93, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 12 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 62 m luoteeseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/93 ja 69 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/93.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 92 ja N:o 93 välillä on 76.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 93 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 94, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 57 m länsiluoteeseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/94 ja 32 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/94.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 93 ja N:o 94 välillä on 113.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 94 raja kulkee suoraviivaisesti itäkoillissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 95, joka on asetettu rajaviivalle vanhan tien laitaan 11 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 40 m länteen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/95 ja 30 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/95.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 94 ja N:o 95 välillä on 82.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 95 raja kulkee suoraviivaisesti itäkoillissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 13 m sen keskiviivasta, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) vanhan tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 96, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 13 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 57 m luoteeseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/96 ja 47 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/96.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 95 ja N:o 96 välillä on 97.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 96 raja kulkee suoraviivaisesti itäkoillissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 97, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 17 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 48 m pohjoisluoteeseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/97 ja 43 m koilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/97.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 96 ja N:o 97 välillä on 166.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 97 raja kulkee suoraviivaisesti itäkoillissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 98, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 13 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 38 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/98 ja 60 m koilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/98.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 97 ja N:o 98 välillä on 102.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 98 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan aukeaa pitkin rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 99, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 14 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 118 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/99 ja 176 m itäkoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 98 ja N:o 99 välillä on 160.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 99 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 100, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 52 m pohjoisluoteeseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/100 ja 54 m länsilounaaseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/100.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 99 ja N:o 100 välillä on 204.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 100 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 101, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 14 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 50 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/101 ja 45 m itään erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 100 ja N:o 101 välillä on 141.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 101 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 102, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 17 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 44 m luoteeseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/102 ja 57 m itäkoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 101 ja N:o 102 välillä on 196.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 102 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 17 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 103, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 13 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 49 m pohjoisluoteeseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/103 ja 45 m itään varmennusmerkistä (pultista) N:o 2/103.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 102 ja N:o 103 välillä on 118.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 103 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, ylittää soistuneen niityn ja metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 104, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 18 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 67 m pohjoiskoilliseen ja 49 m itäkoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 103 ja N:o 104 välillä on 212.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 104 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella korkeintaan 32 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 105, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 32 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 38 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/105 ja 43 m itäkoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 104 ja N:o 105 välillä on 236.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 105 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella korkeintaan 32 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 106, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 14 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 63 m luoteeseen ja 45 m pohjoiskolliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 105 ja N:o 106 välillä on 360.6 m.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 106 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 14 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 107, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 12 m etelään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 55 m pohjoiskoilliseen ja 57 m itäkoilliseen kaivauksien itälaidoista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 106 ja N:o 107 välillä on 124.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 107 raja kulkee suoraviivaisesti itäkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien eteläpuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 108, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 54 m pohjoisluoteeseen ja 76 m itään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 107 ja N:o 108 välillä on 161.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 108 raja kulkee suoraviivaisesti kaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 109, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 155 m pohjoisluoteeseen kallion ulkonemasta ja 77 m itäkoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 108 ja N:o 109 välillä on 236.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 109 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 110, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 45 m koilliseen ja 44 m itään kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 109 ja N:o 110 välillä on 227.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 110 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 111, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 14 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 50 m itäkoilliseen erillisestä kivestä ja 77 m itäkaakkoon kallion ulkonemasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 110 ja N:o 111 välillä on 151.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 111 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 60 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja mousee kalliopenkereelle sekä tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 112, joka on asetettu rajaviivalle kalliolle 60 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 196 m etelälounaaseen muuntajakopista ja 79 m koilliseen varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/112.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 111 ja N:o 112 välillä on 192.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 112 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin harvaa metsää kasvavassa vesakossa maalla käytettävälle rajamerkille N:o 113, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 32 m länteen kalliojyrkänteestä, 206 m koilliseen kallion jäännöksestä ja 62 m itäkaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/113.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 112 ja N:o 113 välillä on 74.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 113 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin harvaa metsää kasvavassa vesakossa, rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 110 m sen keskiviivasta maalla käytettävälle rajamerkille N:o 114, joka on asetettu rajaviivalle metsälinjalle, 46 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 47 m kaakkoon varmennusmerkistä (pultista) N:o 1/114 ja 38 m etelään erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 113 ja N:o 114 välillä on 406.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 114 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan metsälinjaa pitkin rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 46 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 115, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 14 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 80 m koilliseen ja 68 m itäkoilliseen kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 114 ja N:o 115 välillä on 90.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 115 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 14 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 116, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavan vesakon laitaan, 12 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 36 m koilliseen ja 58 m kaakkoon kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 115 ja N:o 116 välillä on 101.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 116 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 21 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 117, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavan vesakon laitaan, 21 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 32 m kaakkoon ja 51 m etelään kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 116 ja N:o 117 välillä on 88.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 117 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 21 m keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 118, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavan vesakon laitaan, 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 59 m koilliseen betonikellarista ja 50 m kaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 117 ja N:o 118 välillä on 145.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 118 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 119, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavan vesakon laitaan 15 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 43 m pohjoiskoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/119 ja 53 m itään erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 118 ja N:o 119 välillä on 106.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 119 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 21 m sen keskiviivasta maalla käytettävälle rajamerkille N:o 120, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 21 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, sekä 40 m pohjoiskoilliseen ja 55 m itäkaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 119 ja N:o 120 välillä on 124.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 120 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella korkeintaan 21 m sen keskiviivasta maalla käytettävälle rajamerkille N:o 121, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 18 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 38 m pohjoiseen erillisestä kivestä ja 32 m kaakkoon kummusta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 120 ja N:o 121 välillä on 98.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 121 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 22 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 122, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavan vesakon laitaan, 22 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, sekä 67 m pohjoiskoilliseen ja 39 m itäkoilliseen raunioiden nurkista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 121 ja N:o 122 välillä on 184.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 122 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 22 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 123, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavan vesakon laitaan 22 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 41 m itäkoilliseen hylätystä kaivosta ja 34 m eteläkaakkoon raunion nurkasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 122 ja N:o 123 välillä on 93.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 123 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 22 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 124, joka on asetettu rajaviivalle harvametsäisen vesakon laitaan 16 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 43 m itäkoilliseen erillisestä kivestä ja 54 m itäkaakkoon kuopasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 123 ja N:o 124 välillä on 69.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 124 raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 16 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 125, joka on asetettu rajaviivalle harvaa kasvavan vesakon laitaan 14 m länteen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 38 m kaakkoon ja 37 m eteläkaakkoon kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 124 ja N:o 125 välillä on 122.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 125 raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 14 m sen keskiviivasta, ylittää tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 126, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 13 m länteen Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 175 m eteläkaakkoon ja 172 m etelään erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 125 ja N:o 126 välillä on 404.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 126 raja kulkee suoraviivaisesti lounaissuuntaan aukeaa pitkin Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien länsipuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 127, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 14 m pohjoiseen Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 62 m koilliseen Malinovka-joen (Juustilanjoen) sillan keskikohdasta ja 114 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/127.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 126 ja N:o 127 välillä on 106.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 127 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan aukeaa pitkin, ylittää Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 128, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 5 m pohjoiseen ojasta, joka yhdistää Novinskij-lahden (Juustilanselän) ja Malinovka-joen (Juustilanjoen), 95 m pohjoiseen Malinovka-joen (Juustilanjoen) läntisen rannan mutkasta ja 181 m kaakkoon Malinovka-joen (Juustilanjoen) sillan keskikohdasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 127 ja N:o 128 välillä on 195.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 128 raja kulkee suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan aukeaa pitkin, ylittää ojan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 129, joka on asetettu rajaviivalle niemimaalle Novinskij-lahden (Juustilanselän) ja Malinovka-joen (Juustilanjoen) välissä, aukealle, 54 m itäkaakkoon Malinovka-joen (Juustilanjoen) läntisen reunan mutkasta ja 80 m pohjoiseen kuopasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 128 ja N:o 129 välillä on 118.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 129 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 130, joka on asetettu rajaviivalle Novinskij-lahden (Juustilanselän) ja Malinovka-joen (Juustilanjoen) suun väliselle aukealle, niemimaalle, 189 m pohjoiskoilliseen suuntausmerkistä (pylväästä) N:o 3/131 ja 100 m itäkoilliseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/130.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 129 ja N:o 130 välillä on 151.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 130 raja kulkee suoraviivaisesti eteläsuuntaan pitkin soistunutta, pensaita kasvavaa niittyä, ylittää rantaviivan ja tulee Novinskij-lahtea (Juustilanselkää) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 131, joka on asetettu rajaviivalle Novinskij-lahteen (Juustilanselälle), 220 m etelään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 130 ja 83 m itäkaakkoon suuntausmerkistä N:o 3/131, jotka sijaitsevat Malinovka-joen (Juustilanjoen) suun alueella.

Rajaviivan pituus maalla käytettävän rajamerkin N:o 130 ja vesillä käytettävän rajamerkin N:o 131 välillä on 220.0 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 131 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan Novinskij-lahtea (Juustilanselkää) pitkin, ylittää rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 132, joka on asetettu rajaviivalle Novinskij-lahden (Juustilanselän) rannalle 28 m länsilounaaseen erillisestä kivestä ja 118 m länsiluoteeseen kallion ulkonemasta.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävän rajamerkin N:o 131 ja maalla käytettävän rajamerkin N:o 132 välillä on 546.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 132 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 133, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 48 m eteläkaakkoon ja 40 m etelälounaaseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 132 ja N:o 133 välillä on 78.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 133 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 134, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 50 m etelälounaaseen ja 61 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 133 ja N:o 134 välillä on 64.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 134 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulla linjalla sijaitsevaa kalliojyrkännettä pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 135, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 43 m etelälounaaseen kallion ulkonemasta ja 56 m länsiluoteeseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 134 ja N:o 135 välillä on 132.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 135 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 136, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 48 m etelälounaaseen ja 70 m länsilounaaseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 135 ja N:o 136 välillä on 104.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 136 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 137, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 35 m länteen ja 37 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 136 ja N:o 137 välillä on 114.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 137 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin, ylittää Brusnitsnojen (Juustilan) -- Petrovkan maantien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 138, joka on asetettu rajaviivalle vesakkoon avatulle linjalle, 70 m pohjoiseen Brusnitsnojen (Juustilan) -- Petrovkan maantiestä, 116 m itäkoilliseen yksinäisen talon nurkasta ja 61 m länsiluoteeseen muuntajakopista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 137 ja N:o 138 välillä on 165.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 138 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan vesakkoon avattua linjaa pitkin, ylittää puron, aukean ja kaksi soratietä ja tulee harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 139, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 50 m pohjoiseen soratiestä sekä 66 m etelälounaaseen ja 53 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 138 ja N:o 139 välillä on 368.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 139 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 140, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 50 m pohjoiseen soratiestä, 43 m pohjoiseen kellarista ja 44 m koilliseen rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 139 ja N:o 140 välillä on 138.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 140 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 141, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle 55 m itään Saimaan kanavasta, 54 m luoteeseen erillisestä kivestä ja 81 m pohjoiseen rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 140 ja N:o 141 välillä on 51.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 141 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin, seuraa Saimaan kanavan itäistä rantaa, korkeintaan 55 m päässä siitä, ylittää metsätien ja tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 142, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 235 m eteläkaakkoon niemestä ja 145 m etelään erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 141 ja N:o 142 välillä on 260.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 142 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää Saimaan kanavan rantaviivan, kulkee kanavaa pitkin korkeintaan 30 m sen itäreunasta, ylittää Saimaan kanavan rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 143, joka on asetettu rajaviivalle Saimaan kanavan itäiselle rannalle 94 m koilliseen niemestä ja 127 m itäkoilliseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 142 ja N:o 143 välillä on 277.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 143 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan, ylittää Saimaan kanavan rantaviivan, kulkee kanavaa pitkin korkeintaan 8 m päässä sen itäreunasta, ylittää uudelleen Saimaan kanavan rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 144, joka on asetettu rajaviivalle Saimaan kanavan itäiselle rannalle, 230 m pohjoiseen niemestä ja 155 m koilliseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 120.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 143 ja N:o 144 välillä on 160.1 m.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 144 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan, ylittää Saimaan kanavan rantaviivan, kulkee kanavaa pitkin, korkeintaan 50 m päässä sen itäreunasta, ylittää uudelleen Saimaan kanavan rantaviivan ja metsän laidan ja tulee metsälinjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 145, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, kummun huipulle, 167 m etelälounaaseen niemestä ja 52 m lounaaseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 144 ja N:o 145 välillä on 424.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 145 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan metsälinjaa pitkin, ylittää metsän laidan ja Brusnitsnoje-järven (Parvelan) ja tulee soistunutta niittyä pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 146, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan, 182 m länsiluoteeseen kallion ulkonemasta ja 152 m pohjoiseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 145 ja N:o 146 välillä on 244.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 146 raja kulkee suoraviivaisesti itäkoillissuuntaan soistunutta niittyä pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 147, joka on asetettu rajaviivalle soistuneelle niitylle 58 m etelälounaaseen rauniosta ja 120 m luoteeseen kallion ulkonemasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 146 ja N:o 147 välillä on 81.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 147 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan, ylittä harvaa metsää kasvavan vesakon laidan ja metsätien sekä tulee harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 148, joka on asetettu rajaviivalle harvaa metsää kasvavaan vesakkoon avatulle linjalle, 56 m länsilounaaseen ja 37 m pohjoisluoteeseen rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 147 ja N:o 148 välillä on 84.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 148 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan harvaa metsää kasvavan vesakkoon avattua linjaa pitkin, ylittää metsän laidan ja tulee metsään hakattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 149, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 54 m länsilounaaseen ja 31 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 148 ja N:o 149 välillä on 209.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 149 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 150, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 38 m etelälounaaseen ja 29 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 149 ja N:o 150 välillä on 218.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 150 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää metsän laidan ja tulee aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 151, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 45 m itään Saimaan kanavan reunasta sekä 122 m etelään ja 158 m etelälounaaseen kellareista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 150 ja N:o 151 välillä on 781.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 151 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Saimaan kanavan itärantaa pitkin, korkeintaan 45 m etäisyydellä sen itäreunasta, kulkee edelleen aukeaa pitkin, ylittää parannetun soratien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 152, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 35 m itään Saimaan kanavan itäreunasta, 106 m pohjoisluoteeseen rauniosta ja 80 m länteen kellarista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 151 ja N:o 152 välillä on 165.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 152 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Saimaan kanavan itärantaa pitkin, korkeintaan 35 m päässä siitä ja tulee metsän laitaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 153, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 30 m itään Saimaan kanavan itäreunasta, 46 m itäkaakkoon erillisestä kivestä ja 48 m lounaaseen tienristeyksestä.

Rajalinjan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 152 ja N:o 153 välillä on 58.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 153 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsän reunaa ja Saimaan kanavan itärantaa pitkin, korkeintaan 35 m etäisyydellä siitä, ylittää soratien ja tulee aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 154, joka on asetettu rajaviivalle, aukealle, 35 m pohjoiseen Saimaan kanavan reunasta, 76 m kaakkoon varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/154 ja 63 m länsilounaaseen tienristeyksestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 153 ja N:o 154 välillä on 117.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 154 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan Saimaan kanavan itärantaa pitkin, korkeintaan 40 m etäisyydellä siitä, ylittää metsän laidan ja tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 155, joka on asetettu rajaviivalle, 40 m pohjoiseen Saimaan kanavan reunasta, 52 m länteen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/155 ja 58 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/155.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 154 ja N:o 155 välillä on 116.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 155 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 156, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 51 m lounaaseen 46 m länteen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 155 ja N:o 156 välillä on 294.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 156 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 157, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 50 m etelälounaaseen ja 45 m länsilounaaseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 156 ja N:o 157 välillä on 101.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 157 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 158, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 257 m pohjoiseen metallisesta merenkulkumerkistä ja 229 m itäkoilliseen niemestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 157 ja N:o 158 välillä on 86.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 158 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää Maloje Tsvetotsnoje-järven (Särkijärven) rantaviivan, kulkee edelleen järveä pitkin ja ylitettyään uudelleen järven rantaviivan tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 159, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 59 m eteläkaakkoon varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/159 ja 42 m länsiluoteeseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 158 ja N:o 159 välillä on 714.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 159 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää Maloje Tsvetotsnoje-järven (Särkijärven) rantaviivan, kulkee edelleen järveä pitkin ja ylitettyään uudelleen järven rantaviivan tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 160, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 175 m itään niemestä ja 40 m lounaaseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 159 ja N:o 160 välillä on 476.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 160 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää Maloje Tsvetotsnoje-järven (Särkijärven) rantaviivan ja tulee järveä pitkin kulkien vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 161, joka on asetettu rajaviivalle Maloje Tsvetotsnoje-järveen (Särkijärveen) 201 m itään suuntausmerkistä N:o 1/161 ja 196 m itäkaakkoon maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 162.

Rajaviivan pituus maalla käytettävän rajamerkin N:o 160 ja vesillä käytettävän rajamerkin N:o 161 välillä on 421.3 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 161 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan Maloje Tsvetotsnoje-järveä (Särkijärveä) pitkin ja ylitettyään sen rantaviivan tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 162, joka on asetettu rajaviivalle Maloje Tsvetotsnoje-järven (Särkijärven) rannalle, 42 m pohjoiseen Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvet (Rättijärven ja Särkijärven) yhdistävän kanavan reunasta, 37 m lounaaseen rantaviivan kaarteesta ja 126 m länteen niemestä.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävän rajamerkin N:o 161 ja maalla käytettävän rajamerkin N:o 162 välillä on 196.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 162 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvet (Rättijärven ja Särkijärven) yhdistävän kanavan pohjoispuolella, korkeintaan 38 m sen rannasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 163, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 37 m pohjoiseen Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvet (Rättijärven ja Särkijärven) yhdistävästä kanavasta, 80 m eteläkaakkoon erillisestä kivestä ja 46 m etelälounaaseen rauniosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 162 ja N:o 163 välillä on 94.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 163 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvet (Rättijärven ja Särkijärven) yhdistävän kanavan pohjoispuolella, korkeintaan 40 m sen rannasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 164, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 40 m pohjoiseen Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvet (Rättijärven ja Särkijärven) yhdistävän kanavan reunasta, 25 m etelälounaaseen erillisestä kivestä ja 155 m itäkoilliseen niemestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 163 ja N:o 164 välillä on 152.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 164 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Bolshoje Tsvetotsnoje- ja Maloje Tsvetotsnoje-järvien (Rättijärven ja Särkijärven) välisen kanavan pohjoisrantaa pitkin, korkeintaan 42 m päässä siitä maalla käytettävälle rajamerkille N:o 165, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) rannalle, 125 m koilliseen ja 143 m kaakkoon niemistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 164 ja N:o 165 välillä on 60.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 165 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) rantaviivan ja kulkee järveä pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 166, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järveen (Rättijärveen), 44 m lounaaseen suuntausmerkistä N:o 1/166 ja 180 m luoteeseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 165.

Rajaviivan pituus maalla käytettävän rajamerkin N:o 165 ja vesillä käytettävän rajamerkin N:o 166 välillä on 179.6 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 166 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järveä (Rättijärveä) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 167, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järveen (Rättijärveen), 534 m pohjoisluoteeseen suuntausmerkistä N:o 1/167 ja 168 m itäkoilliseen suuntausmerkistä N:o 3/167.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 166 ja N:o 167 välillä on 340.6 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 167 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järveä (Rättijärveä) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 168, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järveen (Rättijärveen), 560 m länsiluoteeseen suuntausmerkistä N:o 1/168 ja 231 m pohjoiskoilliseen suuntausmerkistä N:o 3/168.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 167 ja N:o 168 välillä on 1 081.2 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 168 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järveä (Rättijärveä) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 169, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järveen (Rättijärveen), 115 m koilliseen suuntausmerkistä N:o 1/169 ja 253 m itään suuntausmerkistä N:o 3/169.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 168 ja N:o 169 välillä on 863.9 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 169 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järveä (Rättijärveä) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 170, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) pohjoisosaan, 334 m pohjoiseen suuntausmerkistä N:o 1/170 ja 173 m itään suuntausmerkistä N:o 3/170.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 169 ja N:o 170 välillä on 406.0 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 170 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järveä (Rättijärveä) pitkin, ylittää rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 171, joka on asetettu rajaviivalle Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) rannalle, 145 m kaakkoon talon nurkasta ja 183 m pohjoiskoilliseen saaresta.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävän rajamerkin N:o 170 ja maalla käytettävän rajamerkin N:o 171 välillä on 332.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 171 raja kulkee suoraviivaisesti länsisuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) ja Saimaan kanavan rantaviivaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 172, joka on asetettu rajaviivalle Saimaan kanavan rannalle, 92 m pohjoiseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/172 ja 76 m itään varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 2/172.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 171 ja N:o 172 välillä rantaviivaa pitkin on 380 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 172 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan, ylittää tien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 173, joka on asetettu rajaviivalle Tsvetotsnojen (Rättijärven) kylässä 76 m itäkaakkoon kivirakennuksen nurkasta ja 37 m etelälounaaseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 172 ja N:o 173 välillä on 39.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 173 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan Tsvetotsnojen (Rättijärven) kylän ja sulun N:o 3 (Rättijärven sulun) välisen tien pohjoispuolella, korkeintaan 15 m päässä siitä maalla käytettävälle rajamerkille N:o 174, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan, 23 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 46 m etelälounaaseen hävitetyn talon perustuksen nurkasta ja 62 m länteen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/174.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 173 ja N:o 174 välillä on 287.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 174 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 23 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 175, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 12 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 33 m lounaaseen erillisestä kivestä ja 43 m pohjoisluoteeseen hävitetyn talon perustuksen nurkasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 174 ja N:o 175 välillä on 83.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 175 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 176, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan, 15 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 48 m länteen ja 57 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 175 ja N:o 176 välillä on 72.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 176 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 15 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 177, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 13 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 116 m lounaaseen ja 99 m länteen kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 176 ja N:o 177 välillä on 77.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 177 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta maalla käytettävälle rajamerkille N:o 178, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan, 20 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 22 m länsiluoteeseen ja 32 m etelään kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 177 ja N:o 178 välillä on 157.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 178 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella korkeintaan 20 m sen keskiviivasta maalla käytettävälle rajamerkille N:o 179, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 20 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 54 m koilliseen ja 78 m kaakkoon kallion ulkonemista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 178 ja N:o 179 välillä on 114.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 179 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, ylittää puron ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 180, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 19 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 62 m eteläkaakkoon erillisestä kivestä ja 61 m etelään raunioituneen talon perustuksen nurkasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 179 ja N:o 180 välillä on 338.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 180 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 23 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 181, joka on asetettu rajaviivalle kallion ulkonemalle 23 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 38 m länteen erillisestä kivestä ja 180 m pohjoiseen kallion ulkonemasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 180 ja N:o 181 välillä on 125.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 181 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 23 m sen keskiviivasta, ylittää aukean, puron ja metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 182, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 15 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 46 m länsilounaaseen erillisestä kivestä ja 101 m länsiluoteeseen raunion nurkasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 181 ja N:o 182 välillä on 233.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 182 raja kulkee suoraviivaisesti aukean poikki länsiluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 183, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan, 18 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 44 m lounaaseen ja 45 kaakkoon erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 182 ja N:o 183 välillä on 93.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 183 raja kulkee suoraviivaisesti länsisuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 26 m sen keskiviivasta, ylittää metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 184, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 26 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 85 m koilliseen niemestä ja 51 m itäkaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 183 ja N:o 184 välillä on 261.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 184 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 26 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 185, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 22 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 81 m pohjoiseen niemestä ja 34 m eteläkaakkoon erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 184 ja N:o 185 välillä on 62.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 185 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 22 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 186, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 20 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 56 m eteläkaakkoon ja 63 m länteen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 185 ja N:o 186 välillä on 86.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 186 raja kulkee suoraviivaisesti länsiluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien pohjoispuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 187, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 14 m pohjoiseen rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 67 m etelään ja 37 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 186 ja N:o 187 välillä on 67.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 187 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 40 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 188, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 40 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 26 m länteen erillisestä kivestä ja 93 m luoteeseen kallion ulkonemasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 187 ja N:o 188 välillä on 163.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 188 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 46 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 189, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 46 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 70 m etelälounaaseen ja 52 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 188 ja N:o 189 välillä on 51.5 m.

SUOMEN SNTL:LTA VUOKRAAMAN SAIMAAN KANAVAN NEUVOSTOLIITOLLE KUULUVAN OSAN RAJAN KUVAUS

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 189 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 48 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 190, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 48 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 52 m etelälounaaseen aukean kulmasta ja 38 m länsilounaaseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 189 ja N:o 190 välillä on 97.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 190 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 76 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 191, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 76 m itään, rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 62 m luoteeseen ja 50 m pohjoiskoilliseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 190 ja N:o 191 välillä on 134.7 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 191 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 77 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 192, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 77 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 65 m eteläkaakkoon aukean kulmasta ja 49 m lounaaseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 191 ja N:o 190 välillä on 32.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 192 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 77 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 193, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 11 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 50 m lounaaseen rauniosta ja 46 m länteen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/193.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 192 ja N:o 193 välillä on 106.0 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 193 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 20 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 194, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 20 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 25 m etelälounaaseen erillisestä kivestä ja 30 m länsilounaaseen varmennusmerkistä (pylväästä) N:o 1/194.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 193 ja N:o 194 välillä on 169.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 194 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 29 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 195, joka on asetettu rajaviivalle kallion ulkonemalle 29 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta sekä 56 m etelälounaaseen ja 44 m pohjoisluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 194 ja N:o 195 välillä on 90.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 195 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 30 m sen keskiviivasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 196, joka on asetettu rajaviivalle metsän laitaan 30 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 50 m lounaaseen ja 40 m luoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 195 ja N:o 196 välillä on 129.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 196 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 36 m sen keskiviivasta, ylittää peltotien ja puron ja tulee soistunutta aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 197, joka on asetettu rajaviivalle soistuneelle aukealle 36 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 108 m eteläkaakkoon vajan nurkasta ja 135 m etelälounaaseen raunioituneen talon perustuksen nurkasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 196 ja N:o 197 välillä on 236.9 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 197 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 36 m sen keskiviivasta, ylittää kaksi peltotietä ja tulee pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 198, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 17 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 77 m etelälounaaseen metsäkaistan reunasta ja 57 m länsilounaaseen metsän kulmasta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 197 ja N:o 198 välillä on 295.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 198 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella, korkeintaan 18 m sen keskiviivasta, ylittää peltotien ja tulee aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 199, joka on asetettu rajaviivalle aukealla olevalle kumpareelle 18 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 47 m länteen raunioituneen talon perustuksesta ja 44 m luoteeseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 198 ja N:o 199 välillä on 233.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 199 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 140 m siitä, ylittää ojan ja metsälohkon ja tulee aukeaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 200, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 76 m lounaaseen kumpareesta ja 51 m länteen kaivosta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 199 ja N:o 200 välillä on 450.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 200 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan aukealla Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 90 m kanavan reunasta, ylittää peltotien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 201, joka on asetettu rajaviivalle aukealle 128 m etelälounaaseen rauniosta ja 102 m länteen kumpareesta.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 200 ja N:o 201 välillä on 76.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 201 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan aukealla Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin korkeintaan 90 m kanavan reunasta, ylittää ojan, metsän laidan, metsätien ja tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 202, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 70 m etelälounaaseen ja 73 m länsilounaaseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 201 ja N:o 202 välillä on 329.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 202 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 90 m kanavan reunasta, ylittää aukean ja metsätien ja tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 203, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle, 40 m itään Saimaan kanavan reunasta, 98 m etelälounaaseen aukean kulmasta ja 49 m länsilounaaseen erillisestä kivestä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 202 ja N:o 203 välillä on 363.8 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 203 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 40 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 204, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle kallion reunalle, 40 m itään Saimaan kanavan reunasta, 32 m lounaaseen erillisestä kivestä ja 118 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 41.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 203 ja N:o 204 välillä on 163.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 204 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 45 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 205, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 60 m Saimaan kanavan reunasta, 132 m itäkoilliseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 40 ja 221 m itäkaakkoon maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 39.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 204 ja N:o 205 välillä on 160.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 205 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 60 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 206, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 45 m itään Saimaan kanavan reunasta, 54 m länsilounaaseen kallion ulkonemasta ja 146 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 39.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 205 ja N:o 206 välillä on 116.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 206 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin, ylittää Saimaan kanavan rantaviivan, kulkee kanavaa pitkin, ylittää uudelleen sen rantaviivan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 207, joka on asetettu rajaviivalle Saimaan kanavan itäiselle rannalle 104 m etelälounaaseen ja 120 m lounaaseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 206 ja N:o 207 välillä on 625.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 207 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään ja vesakkoon avattua linjaa sekä Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 50 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 208, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 50 m itään Saimaan kanavan reunasta, 170 m koilliseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 35 ja 178 m itäkoilliseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 34.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 207 ja N:o 208 välillä on 193.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 208 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 75 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 209, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 60 m itään Saimaan kanavan reunasta sekä 98 m lounaaseen ja 75 m länteen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 208 ja N:o 209 välillä on 300.4 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 209 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 60 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 210, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 50 m itään Saimaan kanavan reunasta, 43 m länsilounaaseen ja 76 m luoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 209 ja N:o 210 välillä on 299.3 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 210 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 50 m kanavan reunasta, ylittää aukean ja tulee metsään ja vesakkoon avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 211, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 60 m Saimaan kanavan reunasta, 31 m länsilounaaseen erillisestä kivestä ja 33 m länteen metallitornista.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 210 ja N:o 211 välillä on 394.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 211 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 70 m kanavan reunasta, maalla käytettävälle rajamerkille N:o 212, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 70 m Saimaan kanavan reunasta, 24 m etelälounaaseen ja 52 m luoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 211 ja N:o 212 välillä on 275.2 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 212 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 75 m kanavan reunasta, ylittää ojan ja soratien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 213, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 75 m itään Saimaan kanavan reunasta sekä 69 m etelälounaaseen ja 58 m länsiluoteeseen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 212 ja N:o 213 välillä on 363.1 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 213 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoisluoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Saimaan kanavan itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 75 m kanavan reunasta, ylittää metsätien ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 214, joka on asetettu rajaviivalle metsään avatulle linjalle 15 m itään Nuijamaan-järven rannasta sekä 33 m lounaaseen ja 38 m länteen erillisistä kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 213 ja N:o 214 välillä on 305.5 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 214 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan metsään avattua linjaa ja Nuijamaanjärven itäistä rantaa pitkin, korkeintaan 15 m siitä, ylittää rantaviivan, kulkee järveä pitkin ja ylitettyään nimettömän saaren rantaviivan ja tulee metsään avattua linjaa pitkin maalla käytettävälle rajamerkille N:o 215, joka on asetettu rajaviivalle Nuijamaanjärvessä olevalle nimettömälle saarelle, ja sijaitsee 200 m lounaaseen ja 182 m länteen erillisistä, Nuijamaanjärven itäisellä rannalla olevista kivistä.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 214 ja N:o 215 välillä on 422.6 m.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 215 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan, ylittää nimettömän saaren rantaviivan ja tulee Nuijamaanjärveä pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 216, joka on asetettu rajaviivalle Nuijamaanjärveen 432 m pohjoiseen suuntausmerkistä N:o 1/216 ja 256 m pohjoiskoilliseen suuntausmerkistä N:o 3/216, jotka on asetettu Storozevik-saaren (Herrasaaren) itärannalle.

Rajaviivan pituus maalla käytettävän rajamerkin N:o 215 ja vesillä käytettävän rajamerkin N:o 216 välillä on 823.6 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 216 raja kulkee suoraviivaisesti luoteissuuntaan Nuijamaanjärveä pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 217, joka on asetettu Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajan rajaviivalle Nuijamaanjärveen 205 m itäkoilliseen valtakunnanrajan rajamerkistä N:o I/154 ja 351 m pohjoiseen suuntausmerkistä N:o 3/217.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 216 ja N:o 217 välillä on 199.2 m.

Suomen Neuvostoliitolta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan raja päättyy vesillä käytettävän rajamerkkiin N:o 217.

Järviin rajoittuvan vuokra-alueen raja kulkee seuraavalla tavalla:

Nuijamaanjärven alueella raja kulkee Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnanrajalle asetetulta rajamerkiltä N:o I/150 suoraviivaisesti eteläkaakkoissuuntaan metsään avattua linjaa pitkin rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien itäpuolella korkeintaan 54 m sen keskiviivasta, leikkaa Saimaan kanavan ja tulee maalla käytettävälle rajamerkille N:o 1/1.

Maalla käytettävä rajamerkki N:o 1/1 on asetettu metsään avatulle linjalle 54 m itään rakenteilla olevan Nuijamaan-Brusnitsnojen (Juustilan) maantien keskiviivasta, 71 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 1 ja 60 m pohjoiskoilliseen talon perustuksen nurkasta.

Maalla käytettävältä rajamerkiltä N:o 1/1 raja kulkee suoraviivaisesti itäsuuntaan metsään avattua linjaa pitkin pisteesee, jossa se kohtaa Nuijamaanjärven läntisen rantaviivan.

Tästä pisteestä vuokra-alueen rajaviiva Nuijamaan järveä vastaan kulkee aluksi eteläiseen yleissuuntaan Nuijamaanjärven länsiosan rantaviivaa pitkin, kiertää sitten Storozevik-saaren (Herrasaaren) etelä- ja lounaispuolitse ja tulee Storozevik-saaren (Herrasaaren) itäosassa tämän saaren rantaviivan ja kanavaväylän länsirajan yhtymäkohtaan, josta edelleen kulkee pohjoissuuntaan Nuijamaanjärvellä kanavaväylän vartta pitkin, 100 -- 120 m päässä sen itärajasta, kunnes kohtaa valtakunnanrajan rajaviivan pisteessä, joka sijaitsee 83 m itäkoilliseen valtakunnanrajan rajamerkistä N:o I/154.

Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) alueella vuokra-alueen raja järveä vastaan kulkee kanavaväylän itärajan ja Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) rantaviivan yhtymäkohdasta, joka sijaitsee 135 m itäkoilliseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 59, kaakkoiseen yleissuuntaan Bolshoje Ilistoje-järvellä (Lietjärvellä) kanavaväylän vartta pitkin, 100 -- 134 m päässä väylän länsirajasta, kunnes kohtaa rantaviivan. Yhtymäkohdasta, joka sijaitsee 472 m itäkaakkoon vesillä käytettävästä rajamerkistä N:o 60, rajaviiva kulkee alkuosaltaan itäiseen suuntaan, kiertää Bolshoje Ilistoje-järven (Lietjärven) pohjoisosan rantaviivaa pitkin ja tulee lopuksi lähtöpisteeseensä.

Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) alueella vuokra-alueen raja järveä vastaan kulkee rantaviivan ja kanavaväylän länsirajan yhtymäkohdasta, joka sijaitsee 154 m länsilounaaseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 171, eteläiseen yleissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järven (Rättijärven) länsiosan rantaviivaa pitkin kanavaväylän länsirajan ja rantaviivan yhtymäkohtaan, joka sijaitsee 125 m lounaaseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 165 ja jatkuu pohjoiseen yleissuuntaan Bolshoje Tsvetotsnoje-järvellä (Rättijärvellä) kanavaväylän vartta pitkin 100 -- 170 m päässä sen itärajasta ja tulee lopuksi lähtöpisteeseensä.

Maloje Tsvetotsnoje-järven (Särkijärven) alueella vuokra-alueen raja järveä vastaan kulkee järven lounaisosan rantaviivaa ja kanavaväylän länsirajaa pitkin.

Yllämainituilla järvillä sijaitsevien vuokrattujen saarien rajana on niiden rantaviiva.

SUOMEN NEUVOSTOLIITOLTA VUOKRAAMAN MALYJ VYSOTSKIJ-SAAREN RAJAN KUVAUS

Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraaman Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) alueen raja kulkee pisteestä, joka sijaitsee 10 m etelälounaaseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 1, rantaviivaa pitkin, kiertäen Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) pohjoisosan, rajan taitepisteeseen, joka sijaitsee 18 m etelälounaaseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 2.

Maalla käytettävä rajamerkki N:o 1 on asetettu vuokra-alueelle Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) länsirannalle, Naparnik-saaresta koilliseen olevalle kalliolle, 24 m luoteeseen vierinkivestä, johon on kiinnitetty metallinen rengas, 23 m etelään talon kulmasta sekä 10 m pohjoiskoilliseen rantaviivasta ja sillä sijaitsevasta rajaviivan taitepisteestä. Suuntakulma maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 1 rajan taitepisteeseen on 204° 14'.5.

Maalla käytettävä rajamerkki N:o 2 on asetettu vuokra-alueelle Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) loivalle itärannalle pohjoiseen Skladskoi-saaresta, 124 m etelälounaaseen takimmaisesta linjaloistosta ja 14 m itäkoilliseen etummaisesta linjaloistosta sekä 18 m pohjoiskoilliseen rajan taitepisteestä. Suuntakulma maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 2 rajaviivan taitepisteeseen on 208° 30'.9.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 1 ja N:o 2 luona sijaitsevien taitepisteiden välillä on 2550 m. Tämä välimatka on mitattu mittakaavaan 1:25 000 laaditusta kartasta, joka on tämän rajankuvauspöytäkirjan liitteenä.

Taitepisteestä, joka sijaitsee 18 m päässä maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 2, raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaaseen Transund-salmea (Uuraansalmea) pitkin rajaviivan taitepisteeseen, joka sijaitsee 6 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 3. Tämä rajamerkki on asetettu vuokra-alueelle Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) itäosassa olevan niemekkeen itärannalle, 69 m etelälounaaseen paalusta N:o 1 ja 31 m länsiluoteeseen paalusta N:o 2 sekä 6 m rajan taitepisteestä. Suuntakulma maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 3 rajaviivan taitepisteeseen on 116° 04'.4.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 2 ja N:o 3 luona sijaitsevien taitepisteiden välillä on 885.4 m.

Taitepisteestä, joka sijaitsee 6 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 3, raja kulkee etelälounaissuuntaan suoraviivaisesti Transund-salmea (Uuraansalmea) pitkin rajan taitepisteeseen, joka sijaitsee 7 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 4. Tämä rajamerkki on asetettu vuokra-alueelle Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) kaakkoisrannalle, 62 m etelälounaaseen paalusta N:o 1 ja 69 m pohjoiseen paalusta N:o 2 sekä 7 m rajaviivan taitepisteestä. Suuntakulma maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 4 rajaviivan taitepisteeseen on 117° 34'.8.

Rajaviivan pituus maalla käytettävien rajamerkkien N:o 3 ja N:o 4 luona sijaitsevien taitepisteiden välillä on 611 m.

Taitepisteestä, joka sijaitsee 7 m itään maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 4, raja kulkee etelälounaissuuntaan suoraviivaisesti Transund-salmea (Uuraansalmea) ja Bolshaja Pihtovaja-lahtea (Tapolan lahtea) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 5. Tämä rajamerkki on asetettu rajaviivalle Bolshaja Pihtovaja-lahteen (Tapolan lahteen), 327 m eteläkaakkon suuntausmerkistä N:o 1/5 ja 220 m itäkaakkoon suuntausmerkistä N:o 3/5, jotka on asetettu Dymnyj-saaren itärannalle.

Rajaviivan pituus maalla käytettävän rajamerkin N:o 4 luona sijaitsevan taitepisteen ja vesillä käytettävän rajamerkin N:o 5 välillä on 584 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 5 raja kulkee suoraviivaisesti etelälounaissuuntaan Bolshaja Pihtovaja-lahtea (Tapolan lahtea) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 6. Tämä rajamerkki (poiju) on asetettu rajaviivalle Bolshaja Pihtovaja-lahteen (Tapolan lahteen) 429 m etelään suuntausmerkistä N:o 1/6, joka on asetettu Dymnyj-saaren etelärannalle, ja 417 m länsiluoteeseen suuntausmerkistä N:o 3/6, joka on asetettu Vysotskij-saaren (Uuraan) länsirannalle.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 5 ja N:o 6 välillä on 437.8 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 6 raja kulkee suoraviivaisesti länsisuuntaan Bolshaja Pihtovaja-lahtea (Tapolan lahtea) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 7. Tämä rajamerkki on asetettu rajaviivalle Bolshaja Pihtovaja-lahteen (Tapolan lahteen) 421 m etelään suuntausmerkistä N:o 1/7, joka on asetettu Dymnyj-saaren etelärannalle ja 198 m itäkaakkoon suuntausmerkistä N:o 3/7, joka on asetettu Bolshaja Pihtovaja-lahdessa (Tapolan lahdessa) olevalle saarelle.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 6 ja N:o 7 välillä on 77.4 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 7 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan Bolshaja Pihtovaja-lahtea (Tapolan lahtea) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 8, joka on asetettu rajaviivalle Bolshaja Pihtovaja-lahteen (Tapolan lahteen) 199 m etelälounaaseen suuntausmerkistä N:o 1/8, joka on asetettu Dymnyj-saaren etelärannalle ja 257 m itään suuntausmerkistä N:o 3/8, joka on asetettu Krepysh-saaren kaakkoisrannalle.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 7 ja N:o 8 välillä on 226.1 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 8 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan Bolshaja Pihtovaja-lahtea (Tapolan lahtea) pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 9, joka on asetettu rajaviivalle Bolshaja Pihtovaja-lahteen (Tapolan lahteen), 74 m itäkaakkoon suuntausmerkistä N:o 1/9 ja 214 m koilliseen suuntausmerkistä N:o 3/9, jotka on asetettu Dymnyj-saaren itärannalle.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 8 ja N:o 9 välillä on 480.3 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 9 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoissuuntaan Peredovik- ja Malyj Vysotskij-saarten (Ravansaaren) välistä salmea pitkin vesillä käytettävälle rajamerkille N:o 10, joka on asetettu rajaviivalle Peredovik-saaren ja Malyj Vysotskij-saaren (Ravansaaren) väliseen salmeen, 118 m pohjoiskoilliseen suuntausmerkistä N:o 1/10 ja 48 m itäkoilliseen suuntausmerkistä N:o 3/10, jotka on asetettu Peredovik-saaren kaakkoisrannalle.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävien rajamerkkien N:o 9 ja N:o 10 välillä on 594.5 m.

Vesillä käytettävältä rajamerkiltä N:o 10 raja kulkee suoraviivaisesti pohjoiskoillissuuntaan maala käytettävää rajamerkkiä N:o 1 kohti pitkin salmea, jonka länsipuolella ovat Peredovik- ja Naparnik-saaret ja itäpuolella Malyj Vysotskij-saari (Ravansaari), rajaviivan taitepisteeseen, joka sijaitsee 10 m etelälounaaseen maalla käytettävästä rajamerkistä N:o 1.

Rajaviivan pituus vesillä käytettävän rajamerkin N:o 10 ja maalla käytettävän rajamerkin N:o 1 luona sijaitsevan rajaviivan taitepisteen välillä on 752.2 m.

Tämä kuvauspöytäkirja kaikkine liitteineen on Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Hallituksen hyväksyttävä ja astuu voimaan molempien Osapuolten Hallitusten sen hyväksymistä koskevien tiedonantojen vaihtamispäivästä lukien.

Tehty kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Allekirjoitettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1964.

Suomen Tasavallan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolta vuokraamien Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren rajojen määräämistä varten asetettu suomalais-neuvostoliittolainen sekakomissio.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.