1/1964

Asetus ydinasekokeiden kieltämiseksi ilmakehässä, ulkoavaruudessa ja veden alla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun eduskunta on hyväksynyt ne Moskovassa 5 päivänä elokuuta 1963 ydinasekokeiden kieltämiseksi ilmakehässä, ulkoavaruudessa ja veden alla tehdyn sopimuksen säännökset, jotka vaativat eduskunnan suostumusta, ja eräiden ydinräjäytysten kieltämisestä on 20 päivänä joulukuuta 1963 annettu laki (587/63), tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifioimiskirjat 9 päivänä tammikuuta 1964 talletettu Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitusten huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissa 17 päivänä tammikuuta 1964.

Sopimus ydinasekokeiden kieltämiseksi ilmakehässä, ulkoavaruudessa ja veden alla

Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitukset, joista jäljempänä käytetään nimitystä "alkuperäiset sopimuspuolet",

julistaen ensisijaisena tarkoituksenaan olevan aikaansaada mahdollisimman nopeasti Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien mukaisesti sopimus yleisestä ja täydellisestä aseistariisunnasta tarkan kansainvälisen valvonnan alaisena, joka lopettaisi kilpavarustelun ja poistaisi kiihokkeen kaikenlaisten aseiden, ydinaseet mukaanluettuina, tuotantoon ja kokeiluun,

pyrkien saamaan aikaan kaikkien ydinasekoeräjäytysten lopettamisen ikuisiksi ajoiksi, päättäneinä jatkaa tässä tarkoituksessa neuvotteluja ja haluten lopettaa ihmisen elinympäristön saastuttamisen radioaktiivisilla aineilla,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

1. Jokainen tämän sopimuksen osapuoli sitoutuu kieltämään ja ehkäisemään jokaisen ydinasekoeräjäytyksen ja jokaisen muun ydinräjäytyksen sekä olemaan itse suorittamatta mitään tällaista räjäytystä missään sen lainkäyttövallan tai valvonnan alaisessa paikassa:

a) ilmakehässä, sen ulkopuolella, ulkoavaruus mukaanluettuna, ja veden alla, aluevedet ja aava meri mukaanluettuina; tai

b) missään muussa tilassa, jos sellainen räjäytys aiheuttaa radioaktiivisen jätteen esiintymistä sen valtion aluerajojen ulkopuolella, jonka lainkäyttövallan tai valvonnan alaisena sellainen räjäytys suoritetaan. Tässä yhteydessä on ymmärrettävä, että tämän alakohdan määräykset eivät saa estää sellaisen sopimuksen tekemistä, joka johtaa kaikkien ydinkoeräjäytysten pysyvään kieltämiseen, kaikki maanalaiset ydinkoeräjäytykset mukaanluettuina, ja jonka aikaansaamiseen sopimuspuolet pyrkivät, kuten ne ovat tämän sopimuksen johdannossa todenneet.

2. Jokainen tämän sopimuksen osapuoli sitoutuu lisäksi kaikkialla pidättymään antamasta aihetta, rohkaisemasta tai millään tavoin osallistumasta minkään ydinasekoeräjäytyksen tai minkään muun ydinräjäytyksen suorittamiseen, joka tapahtuisi jossakin tämän artiklan 1 kohdassa mainitussa tilassa tai jolla olisi siinä sanottu vaikutus.

II artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi tehdä muutosehdotuksia tähän sopimukseen. Jokaisen muutosehdotuksen teksti on jätettävä tallettajavaltioille, joiden on saatettava se kaikkien tämän sopimuksen osapuolten tietoon. Tämän jälkeen, jos vähintään yksi kolmasosa sopimuspuolista sitä pyytää, tallettajavaltioiden tulee järjestää konferenssi, johon niiden on kutsuttava kaikki sopimuspuolet käsittelemään tällaista muutosehdotusta.

2. Jokaisen tämän sopimuksen muutosehdotuksen hyväksyminen täytyy tapahtua tämän sopimuksen kaikkien osapuolten äänten enemmistöllä, johon sisältyvät alkuperäisten sopimuspuolten äänet. Muutos tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten suhteen sen jälkeen, kun enemmistö kaikista sopimuspuolista, johon kaikkien alkuperäisten sopimuspuolten tulee sisältyä, on tallettanut ratifioimiskirjansa.

III artikla

1. Tämä sopimus on avoinna kaikkien valtioiden allekirjoitettavaksi. Jokainen valtio, joka ei allekirjoita tätä sopimusta ennen sen voimaan tuloa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, voi liittyä siihen milloin tahansa.

2. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä sopimus. Ratifioimiskirjat ja liittymiskirjat on talletettava alkuperäisten sopimuspuolten - Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton, jotka täten nimetään tallettajavaltioiksi, hallitusten huostaan.

3. Tämä sopimus tulee voimaan kaikkien alkuperäisten sopimuspuolten ratifioitua sen ja talletettua ratifioimiskirjansa.

4. Niiden valtioiden osalta, joiden ratifioimis- tai liittymiskirjat talletetaan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, se tulee voimaan niiden ratifioimis- tai liittymiskirjojen talletuspäivänä.

5. Tallettajavaltioiden tulee viipymättä ilmoittaa kaikille allekirjoittajavaltioille ja sopimukseen liittyneille valtioille jokainen tämän sopimuksen allekirjoittamispäivämäärä, jokainen tämän sopimuksen ratifioimis- ja liittymiskirjan tallettamispäivämäärä, tämän sopimuksen voimaantulopäivämäärä sekä jokainen konferenssin koolle kutsumista koskevan pyynnön tai muiden ilmoitusten vastaanottamispäivämäärä.

6. Tallettajavaltioiden tulee kirjata tämä sopimus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

IV artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

Jokaisella sopimuspuolella on kansallista suvereenisuuttaan toteuttaessaan oikeus irtisanoutua sopimuksesta, jos se katsoo, että poikkeukselliset, tämän sopimuksen aihepiiriin liittyvät tapahtumat ovat saattaneet kyseisen maan ylimmät edut vaaraan. Sen tulee antaa kaikille muille sopimuspuolille ilmoitus tällaisesta irtisanoutumisesta kolme kuukautta aikaisemmin.

V artikla

Tämä sopimus, jonka englannin- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan tallettajavaltioiden arkistoihin. Tallettajavaltioiden tulee lähettää asianmukaisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tästä sopimuksesta allekirjoittaja- ja liittyneiden valtioiden hallituksille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kolmena kappaleena Moskovan kaupungissa 5 päivänä elokuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.