35/1963

Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn, Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Helsingissä on 29 päivänä kesäkuuta 1963 noottien vaihdolla tehty Suomen ja Ruotsin välillä sopimus Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla johtavan sillan rakentamisesta ja kunnossapidosta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1963.

Suomen ja Ruotsin välillä tehty, Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus

NOOTTIEN VAIHTO 1. Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen vt. ulkoasiainministerille.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1963.

Korkeasti Kunnioitettu Ministeri,

Suomen ja Ruotsin tie- ja vesirakennusviranomaisten välisissä neuvotteluissa on sovittu seuraavista Ylitornion kunnassa (Suomi) ja Övertorneåssa (Ruotsi) Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevista määräyksistä:

1 artikla

Ruotsin tie- ja vesirakennuslaitos rakentaa sillan noudattaen pääpiirtein tähän sopimukseen liittyvää, Suomen tie- ja vesirakennushallituksen hyväksymää, Ruotsin tie- ja vesirakennushallituksen 4 päivänä toukokuuta 1962 päivättyä ehdotuspiirustusta N:o 1265-2.

Sillan rakennustyössä käytetään sekatyömiehiä ja mahdollisuuksien mukaan myös ammattimiehiä kummastakin maasta asianomaisten työvoimaviranomaisten keskenään sopimalla tavalla.

Sillan rakennustyön suorittamisesta urakalla huolehtii Ruotsin tie- ja vesirakennuslaitos, joka laatii myös tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä Suomen tie- ja vesirakennushallituksen kanssa ja pyytää urakkatarjouksia paitsi ruotsalaisilta liikkeiltä myös Suomen tie- ja vesirakennushallituksen esittämiltä suomalaisilta urakoitsijoilta. Rakennustyön yksityiskohdista ja urakoitsijan valinnasta päättää Ruotsin tie- ja vesirakennushallitus yhdessä Suomen tie- ja vesirakennushallituksen kanssa.

2 artikla

Kumpikin valtio maksaa puolet sillan todellisista kokonaiskustannuksista niihin luettuna mahdolliset kustannukset uittolaitteista ja eroosiosuojauksesta. Suomen valtio suorittaa oman osuutensa Ruotsin valtiolle rakennustyön edistymisen mukaan Suomen tie- ja vesirakennushallituksen ja Ruotsin tie- ja vesirakennushallituksen keskenään sopimina erinä.

3 artikla

Kumpikin valtio suorittaa alueellaan omalla kustannuksellaan sillanrakennustyöhön liittyvät tietyöt niihin luettuna keilat ja mahdolliset muut työt.

4 artikla

Sillan valmistuttua ja ennen sen luovuttamista liikenteeseen suorittavat kummankin valtion valtuuttamat henkilöt yhteisen tarkastuksen. Tässä tarkoituksessa valitsevat kummankin valtion tieviranomaiset kaksi edustajaa lautakuntaan, joka keskuudestaan valitsee puheenjohtajan. Lopputarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kummankin valtion edustajat allekirjoittavat. Työn suorituksessa mahdollisesti esiintyvät puutteellisuudet tai viat on Ruotsin tie- ja vesirakennuslaitoksen toimesta korjattava.

5 artikla

Lopputarkastuksesta alkaen huolehtii Ruotsin tie- ja vesirakennuslaitos sillan jatkuvasta kunnossapidosta ja korjauksesta sekä valvoo siltaa jäiden lähdön aikana. Korvauksena silta on lopputarkastuksen jälkeen hyväksytty ja vastaanotettu. Ruotsin valtiolle kertakaikkisena korvauksena 10 % Suomen osuudesta sillan todellisiin rakennuskustannuksiin. Kolmannessa artiklassa mainitut tiet ym. rakenteet pitää kunnossa kumpikin valtio alueellaan.

Sillan mahdollisesta leventämisestä tai uudestaan rakentamisesta sopivat valtiot erikseen.

Siltahankkeen toteuttamisen vaatimat vesioikeudelliset järjestelyt sekä tietä ja siltaa varten tarvittaen alueiden nautintaoikeuksien järjestäminen tapahtuvat asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti.

6 artikla

Sillan ja siltatyön vesistölle tai maanomistajille mahdollisesti aiheuttamat vahingot ja haitat korvaa se valtio, jonka alueella vahinko tai haitta on aiheutunut, tämän valtion lainsäädännön mukaan.

Ruotsin hallitus hyväksyy nämä määräykset. Edellyttäen, että myös Suomen hallitus hyväksyy ne, rohkenen ehdottaa, että tätä kirjelmää ja vastausta, jonka Ministeri tahtonee minulle lähettää, pidettäisiin molempien hallitusten välillä tästä asiasta tehtynä sopimuksena.

Vastaanottakaa, Korkeasti Kunnioitettu Ministeri, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIEN VAIHTO 2. Suomen vt. ulkoasiainministeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1963.

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty kirjelmänne, joka on näin kuuluva:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus puolestaan on hyväksynyt tämän ehdotuksen ja että Teidän kirjelmäänne ja tätä vastausta on pidettävä molempien hallitusten välillä tästä asiasta tehtynä sopimuksena.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.