28/1963

Asetus Asetus Ranskan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Sitten kun Suomen ja Ranskan välillä tehty lentoliikennesopimus on allekirjoitettu Pariisissa 12 päivänä lokakuuta 1962, sopimus tulee voimaan asetuskokoelman sopimussarjassa julkaistavan ulkoasiainministeriön ilmoituksen mukaisena ajankohtana, niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Sopimukseen sisältyviä määräyksiä on toistaiseksi sovellettava väliaikaisesti.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1963.

Suomen ja Ranskan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Ranskan Tasavallan Hallitus ja Suomen Tasavallan Hallitus, jotka ovat liittyneet 7 päivänä joulukuuta 1944 Chicagossa allekirjoitettuun kansainväliseen siviili-ilmailun yleissopimukseen ja haluavat edistää alueittensa välisiä lentoyhteyksiä, ovat tätä tarkoitusta varten nimittäneet asianmukaisesti valtuutetut edustajansa, jotka ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I osa

Yleisiä määräyksiä

I artikla

Tässä sopimuksessa ja sen liitteessä tarkoitetaan:

1) sanalla "ilmailuviranomaiset" Suomen kohdalla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailutoimistoa ja Ranskan kohdalla siviili-ilmailun yleissihteeristöä (Secrétariat Général à l'Aviation Civile) tai kummankin kohdalla henkilöä tai elintä, jolla on oikeus hoitaa näiden viranomaisten tehtäviä,

2) sanoilla "nimetty lentoliikenneyritys" jokaista lentoliikenneyritystä, jonka jompikumpi sopimuspuoli on nimennyt liikennöimään liitteessä lueteltuja sovittuja lentoyhteyksiä ja jonka nimeäminen on ilmoitettu toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille tämän sopimuksen XII artiklan määräysten mukaisesti.

II artikla

Kummankin sopimuspuolen ilma-aluksilla on oikeus lentää toisen sopimuspuolen alueen yli ilman välilaskua sekä laskeutua sinne ilman kaupallisia tarkoituksia kansainväliselle liikenteelle avoimille lentokentille.

Tämä oikeus ei koske alueita, joiden ylitse lentäminen on kielletty.

III artikla

Sopimuspuolen lentoliikenneyritys tai -yritykset, jotka liikennöivät toisen sopimuspuolen alueelle, voidaan velvoittaa osoittamaan viimemainitun sopimuspuolen ilmailuviranomaisille, että ne pystyvät täyttämään tämän sopimuspuolen sellaiset lakien ja määräysten mukaiset vaatimukset, joita se normaalisti soveltaa kaupallista kansainvälistä liikennettä harjoittavien lentoliikenneyritysten toimintaan.

IV artikla

Lentokelpoisuus- ja pätevyystodistukset sekä lupakirjat, jotka toinen sopimuspuoli on hyväksynyt, on toisenkin sopimuspuolen tunnustettava päteviksi niiden voimassaoloaikana.

Kumpikin sopimuspuoli pidättää kuitenkin itselleen oikeuden olla hyväksymättä oman alueensa yllä tapahtuvia lentoja varten pätevyystodistuksia ja lupakirjoja, jotka toinen sopimuspuoli tai kolmas valtio on sen kansalaisille myöntänyt.

V artikla

1) Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten saapumista, oleskelua ja lähtöä tai niiden liikennöimistä ja lentämistä sen alueella, sovelletaan myös toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen tai -yritysten ilma-aluksiin.

2) Matkustajien, miehistöjen ja rahdinantajien on joko henkilökohtaisesti tai heidän toimestaan ja nimissään toimivien kolmansien henkilöiden kautta noudatettava niitä lakeja ja määräyksiä, jotka kummankin sopimuspuolen alueella koskevat matkustajien, miehistöjen tai tavaran saapumista, oleskelua ja lähtöä siitä maasta, kuten tuloa, lähtöä, maahanmuuttoa, passeja, tullia ja karanteenia koskevia määräyksiä.

VI artikla

1) Sopimuspuolen nimeäminen lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä käyttämät ilma-alukset samoin kuin niiden tavanmukaiset varusteet, polttoaine- ja voiteluöljyvarastot sekä ilma-aluksessa säilytettävät tarvikkeet (niihin luettuina elintarvikkeet, juomat ja tupakkavalmisteet) ovat toisen sopimuspuolen alueelle saavuttaessa vapautetut kaikista tulleista, tarkastusmaksuista sekä muista samanlaisista veroista ja maksuista ehdolla, että nämä varusteet ja tarvikkeet jäävät ilma-alukseen siihen asti, kunnes ne jälleen viedään maasta.

2) Samoista maksuista ja veroista ovat, suoritetuista palveluksista perittäviä maksuja lukuunottamatta, vapautetut

a) kaikki sopimuspuolen kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten toisen sopimuspuolen alueelta ja tämän sopimuspuolen viranomaisten asettamien rajoitusten puitteissa ilma-alukseen otetut tarvikevarastot;

b) sopimuspuolen alueelle tuodut, toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten huoltoon ja korjaukseen tarvittavat varaosat;

c) toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten käyttöön tarkoitetut polttoaineet ja voiteluöljyt myös siinä tapauksessa, että nämä tarvikkeet käytetään sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla reittiosuudella, jonka alueella ne on otettu ilma-alukseen.

3) Sopimuspuolen ilma-aluksen tavanomaisia varusteita samoin kuin siinä säilytettäviä tarvikkeita ei saa purkaa ilma-aluksesta toisen sopimuspuolen alueella muuten kuin tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Sellaisessa tapauksessa ne on asetettava mainittujen viranomaisten valvonnan alaisiksi siihen asti, kun ne jälleen viedään maasta tai kun niistä tehdään tulliselvitys.

VII artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytää sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten välisiä neuvotteluja tämän sopimuksen tulkitsemisesta, soveltamisesta tai muuttamisesta.

Nämä neuvottelut on aloitettava viimeistään 30 vuorokauden kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta.

Päätetyt muutokset tähän sopimukseen tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on vahvistettu diplomaattitietä tapahtuneella noottien vaihdolla.

VIII artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle aikovansa irtisanoa tämän sopimuksen. Samanlainen ilmoitus on samanaikaisesti tehtävä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen, paitsi jos tämä ilmoitus yhteisellä sopimuksella peruutetaan ennen mainitun määräajan päättymistä. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen vastaanottava sopimuspuoli ei tunnusta vastaanottoa, mainittu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viidentoista vuorokauden kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

IX artikla

1) Milloin tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevaa erimielisyyttä ei voida sopia VII artiklan määräysten mukaisella tavalla joko sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tai hallitusten kesken, se alistetaan välitystuomioistuimelle toisen sopimuspuolen pyynnöstä.

2) Tähän välitystuomioistuimeen kuuluu kolme jäsentä. Kumpikin hallitus asettaa yhden välimiehen; nämä kaksi välimiestä sopivat kolmannen valtion kansalaisen nimeämisestä puheenjohtajaksi.

Ellei kahta välimiestä ole asetettu kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin jompikumpi hallitus ehdotti erimielisyyden ratkaisua välitysmenettelyllä, tai elleivät välimiehet seuraavan kuukauden kuluessa ole päässeet sopimukseen puheenjohtajan nimeämisestä, kumpikin sopimuspuoli voi pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa suorittamaan tarpeelliset nimeämiset.

3) Ellei välitystuomioistuin saa riidassa aikaan sovitteluratkaisua, se päättää asian äänten enemmistöllä. Elleivät sopimuspuolet toisin sovi, tuomioistuin päättää itse toimintaperiaatteistaan ja kokoontumispaikastaan.

4) Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan niitä väliaikaisia määräyksiä, joita tuomioistuin toimintansa aikana mahdollisesti antaa, sekä sen tekemää päätöstä, joka viimeksi mainittu on kaikissa tapauksissa katsottava lopulliseksi.

5) Ellei jompikumpi sopimuspuoli noudata välimiesten päätöksiä, toinen sopimuspuoli voi, niin kauan kuin tällainen laiminlyönti jatkuu, rajoittaa tai peruuttaa määräajaksi tai kokonaan ne oikeudet tai etuoikeudet, jotka se tämän sopimuksen perusteella oli myöntänyt rikkoneelle sopimuspuolelle. Kumpikin sopimuspuoli suorittaa nimetyn puheenjohtajan palkkion.

X artikla

Tämä sopimus liitteineen on lähetettävä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle kirjattavaksi.

II osa

Sovitut yhteydet

XI artikla

Suomen tasavallan hallitus myöntää Ranskan tasavallan hallitukselle ja vastavuoroisesti Ranskan tasavallan hallitus myöntää Suomen tasavallan hallitukselle oikeuden ylläpitää yhden tai useamman nimetyn lentoliikenneyrityksen välityksellä tämän sopimuksen liitteen reittitaulukoissa lueteltuja yhteyksiä. Mainittuja yhteyksiä kutsutaan tämän jälkeen "sovituiksi yhteyksiksi".

XII artikla

1) Sovittuja yhteyksiä voidaan ryhtyä liikennöimään koko sovitulla reitillä heti tai myöhemmin, siten kuin sopimuspuoli, jolle oikeudet on myönnetty tämän sopimuksen XI artiklan mukaisesti, katsoo sopivaksi, kuitenkin ehdolla, että:

a) sopimuspuoli, jolle oikeudet on myönnetty, on nimennyt yhden tai useamman lentoliikenneyrityksen liikennöimään mainittua reittiä, ja että

b) oikeudet myöntävä sopimuspuoli on myöntänyt asianomaiselle lentoliikenneyritykselle tai -yrityksille toimiluvan, mikä sen pitää tehdä viipymättä kuitenkin ottaen huomioon tämän artiklan 2 kohdan ja XIII artiklan I kohdan määräykset.

2) Jokainen nimetty lentoliikenneyritys voidaan velvoittaa osoittamaan toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille, että se pystyy täyttämään niiden lakien ja määräysten mukaiset ehdot, joita nämä viranomaiset normaalisti ja harkitusti soveltavat kaupallisen lentoliikenteen harjoittamiseen kansainvälisillä reiteillä.

XIII artikla

1) Kumpikin sopimuspuoli pidättää itselleen oikeuden kieltää tai pidättää toisen sopimuspuolen nimeämältä lentoliikenneyritykseltä tämän sopimuksen XIV artiklan 1 kohdassa mainitut oikeudet tai asettaa näiden oikeuksien nauttimiselle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja, milloin se ei ole vakuuttunut siitä, että tämä yritys on yrityksen nimenneen tai oikeudet myöntävän sopimuspuolen kansalaisten olennaisesti omistama ja näiden tehokkaassa valvonnassa.

2) Kumpikin sopimuspuoli pidättää itselleen oikeuden rajoittaa tai peruuttaa määräajaksi toisen sopimuspuolen nimeämältä lentoliikenneyritykseltä edellä olevassa 1 kohdassa mainittujen oikeuksien nauttimisen tai asettaa näiden oikeuksien käyttämiselle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja, milloin yritys ei noudata oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä tai tämän sopimuksen määräämiä ehtoja.

XIV artikla

1) Kummankin sopimuspuolen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus kansainvälisessä liikenteessä ottaa ja jättää matkustajia, postia ja rahtia tämän sopimuksen liitteessä mainituissa välilaskupaikoissa.

2) Näille yrityksille tulee taata samanlainen ja oikeudenmukainen kohtelu siten, että niillä on samanlaiset mahdollisuudet harjoittaa liikennettä niille myönnetyillä reiteillä.

3) Näiden yritysten tulee ottaa huomioon toistensa edut yhteisillä reiteillä niin, etteivät ne tarpeettomasti vaikeuta toistensa liikennettä.

XV artikla

1) Tämän sopimuksen reittitaulukossa määritellyn liikenteen ensisijaisena tarkoituksena on liikenteen ylläpitäminen kalustoa kohtuullisesti kuormittaen siinä laajuudessa, kuin liikenneyrityksen sanottua liikennettä suorittamaan nimenneen sopimuspuolen alueelta lähtevän tai sinne saapuvan lentoliikenteen normaali ja kohtuullisesti arvioitu tarve edellyttää.

Sen ohella sopimuspuolten nimeämät lentoliikenneyritykset voivat edellisessä kappaleessa mainitun kokonaiskapasiteettinsa puitteissa tyydyttää liikennetarvetta reitin varrella olevien kolmansien valtioiden ja toisen sopimuspuolen välillä.

2) 1 kohdassa määritellyn kapasiteetin lisäksi voidaan käyttöön asettaa lisäkapasiteettia aina kun asianomaisten maiden liikennetarve mainituilla reiteillä sellaista edellyttää.

XVI artikla

Harjoittaessa liikennettä liitteessä luetelluilla reiteillä molempien maiden ilmailuviranomaisten tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:

1) Jokaisella reitillä tulee lentovuorojen (liikennekapasiteetin) vastata kohtuullisessa määrässä liikennetarvetta.

Ennalta odottamattoman tai tilapäisen liikennetarpeen tyydyttämiseksi näillä reiteillä tulee nimettyjen yritysten sopia keskenään tarpeellisista toimenpiteistä tällaisen liikennetarpeen väliaikaisen lisäyksen tyydyttämiseksi. Yritysten tulee välittömästi tiedottaa siitä kummankin maan ilmailuviranomaisille, jotka voivat neuvotella asiasta, jos ne katsovat sen olevan tarpeellista.

2) Kohdassa 1 tarkoitettu liikennekapasiteetti tulee mahdollisuuksien mukaan jakaa ranskalaisten ja suomalaisten yritysten kesken.

3) Jos jommankumman osapuolen ilmailuviranomainen ei halua käyttää yhdellä tai useammalla reitillä osaa tai koko kapasiteettia, joka hänelle on myönnetty, hänen tulee sopia toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisen kanssa sovituin rajoituksin käytössään olevan koko kapasiteetin tai sen osan siirtämisestä määräajaksi toiselle osapuolelle.

Viranomainen, joka on siirtänyt oikeutensa osaksi tai kokonaan, voi vaatia ne takaisin milloin tahansa, edellyttäen, että ennakkoilmoitus tästä annetaan kohtuullisessa ajassa, josta on yhteisesti sovittava tässä kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa.

4) Molempien maiden nimeämien lentoliikenneyritysten, jotka tulisivat suorittamaan lentoja samoilla reiteillä, tulee sopia ehdoista, joilla liikennettä ylläpidetään näillä reiteillä. Tällä sopimuksella määrätään lentojen tiheys, aikataulut ja liikenne-ehdot yleensä, ottaen huomioon kapasiteetin, joka kunkin liikenneyrityksen toimesta asetetaan liikenteeseen.

5) Yritysten kesken tehdyt sopimukset ja kaikki niihin mahdollisesti tehdyt muutokset pitää alistaa molempien maiden ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi.

XVII artikla

1) Pidettäessä yllä sovittuja yhteyksiä tämän sopimuksen tarkoittamilla reiteillä, vahvistetaan liikenteessä sovellettavat tariffit, mikäli mahdollista, nimettyjen lentoliikenneyritysten keskinäisin sopimuksin.

Nämä yritykset sopivat näistä suoraan keskenään neuvoteltuaan ensin tarpeen mukaan samoja reittejä tai niiden osia liikennöivien kolmansien maiden lentoliikenneyritysten kanssa.

Aina kun mahdollista, yritysten on tariffeja määrätessään otettava huomioon Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) suositukset.

2) Näin määrätyt tariffit on alistettava kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen niiden suunniteltua voimaantulopäivää. Tätä määräaikaa voidaan viranomaisten suostumuksella erikoistapauksissa lyhentää.

3) Elleivät nimetyt lentoliikenneyritykset pääse sopimukseen tariffeista edellä olevan kohdan edellyttämällä tavalla tai jos jompikumpi sopimuspuoli ilmoittaa jättävänsä hyväksymättä tariffin, joka on sille alistettu hyväksyttäväksi edellä olevan kohdan määräysten mukaisesti, molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on pyrittävä pääsemään asiassa tyydyttävään ratkaisuun.

Ellei ratkaisuun muuten päästä, on turvauduttava tämän sopimuksen IX artiklan mukaiseen välitysmenettelyyn.

Niin kauan kun välitystuomiota ei ole julistettu, sillä sopimuspuolella, joka oli ilmoittanut erimielisyytensä, on oikeus vaatia toiselta sopimuspuolelta aikaisemmin voimassaolleiden tariffien pitämistä edelleen voimassa.

XVIII artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen perustuslakiensa edellyttämien muodollisuuksien täytäntöönpanosta.

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä lukien.

Tehty Pariisissa 12 päivänä lokakuuta 1962 kahtena ranskankielisenä kappaleena.

Liite

Reitti Suomen osalta:

Suomesta Pariisin yhden tai kahden niiden välissä Euroopassa paikkakunnan kautta.

Reitti Ranskan osalta:

Ranskasta Helsinkiin yhden tai kahden niiden välissä Euroopassa olevan paikkakunnan kautta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.