25/1963

Asetus yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Genevessä 6 päivänä syyskuuta 1952 tehty yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus siihen liittyvine pöytäkirjoineen I, II ja III on Suomen puolesta ratifioitu ja hyväksytty sekä Suomen ratifioimis- ja hyväksymiskirja talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan 16 päivänä tammikuuta 1963, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tekijänoikeussopimus pöytäkirjoineen tulee Suomen osalta voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1963.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1963.

Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus

Sopimusvaltiot,

haluten turvata kaikissa maissa kirjallisten, tieteellisten ja taiteellisten teosten tekijänoikeudellisen suojan,

vakuuttuneina siitä, että kaikille kansakunnille sopiva ja yleismaailmallisessa sopimuksessa ilmaisunsa saava tekijäin oikeuksia suojaava järjestely, joka täydentää ja voimassa olevia kansainvälisiä järjestelyjä niihin kajoamatta, on omiaan turvaamaan ihmisyksilön oikeuksia ja edistämään kirjallisuuden, tieteiden ja taiteiden kehitystä,

vakuuttuneina siitä, että tällainen yleismaallinen tekijäin oikeuksia suojaava järjestely on omiaan helpottamaan henkisten tuotteiden leviämistä ja osaltaan edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Jokainen sopimusvaltio sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin turvatakseen riittävän ja tehokkaan suojan kirjallisten, tieteellisten ja taiteellisten teosten, kuten kirjoitusten, sävellys-, näyttämö- ja elokuvateosten tekijöille ja muille tällaisiin teoksiin kohdistuvien oikeuksien haltijoille.

II artikla

1. Teokset, jotka jonkin sopimusvaltion kansalainen on julkaissut, niin myös teokset, jotka on ensi kerran julkaistu jossakin sopimusvaltiossa, saavat jokaisessa muussa sopimusvaltiossa osakseen saman suojan, jonka tämä valtio myöntää alueellaan ensi kerran julkaistuille omien kansalaistensa teoksille.

2. Jokaisen sopimusvaltion kansalaisten julkaisemattomat teokset saavat kaikissa muissa sopimusvaltioissa osakseen näiden valtioiden omien kansalaistensa julkaisemattomille teoksille myöntämän suojan.

3. Tämän sopimuksen soveltamiseksi kukin sopimusvaltio voi sisäisessä lainsäädännössään rinnastaa omiin kansalaisiinsa jokaisen henkilön, jolla on siinä valtiossa kotipaikka.

III artikla

1. Kaikkien sopimusvaltioiden, joiden sisäisen lainsäädännön mukaan tekijäin oikeuksien suojelemiseksi vaaditaan muodollisuuksien noudattamista, kuten tallettamista, rekisteröimistä, mainintaa, julkisen notaarin todistusta, maksujen suorittamista, valmistamista tai julkaisemista valtion omalla alueella, tulee pitää näitä vaatimuksia täytettyinä jokaisen tämän sopimuksen nojalla suojatun ja sanotun valtion alueen ulkopuolella julkaistun teoksen osalta, jonka tekijä ei ole tämän valtion kansalainen, mikäli teoksen ensi kerran tapahtuneesta julkaisemisesta alkaen kaikkien tekijän tai hänen oikeutensa haltijan luvalla julkaistun teoksen kappaleisiin on pantuna merkki (C (ympyrän sisällä)) tekijänoikeuden haltijan nimi ja ilmoitus ensimmäisestä julkaisemisvuodesta siihen liitettyinä; merkki, nimi ja vuosi on sijoitettava sellaiseen paikkaan ja sillä tavoin, että tarkoitus pidättää tekijänoikeus käy selvästi ilmi.

2. Tämän artiklan ensimmäisen kappaleen määräykset eivät estä sopimusvaltiota vaatimasta tiettyjen muodollisuuksien tai muiden ehtojen noudattamista tekijänoikeuden saamiseksi ja voimassa pysyttämiseksi, kun kysymys on sen alueella ensi kerran julkaistava teoksista taikka sen kansalaisten teoksista niiden julkaisemispaikkaan katsomatta.

3. tämän artiklan ensimmäisen kappaleen määräykset eivät estä sopimusvaltiota vaatimasta, että oikeudenkäynnissä kantajan on noudatettava, mitä menettelystä on säädetty, kuten että kantajan on käytettävä apunaan tässä valtiossa toimivaa asianajajaa tai talletettava teoksen kappale tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen tahi molempien huostaan. Näiden vaatimusten täyttämättä jättäminen ei kuitenkaan vaikuta tekijänoikeuden pätevyyteen. Mitään näistä vaatimuksista ei saa kohdistaa toisen sopimusvaltion kansalaisiin, jollei samaa vaadita sen sopimusvaltion kansalaisilta, jonka alueella suojaa pyydetään.

4. Kunkin sopimusvaltion on turvattava alueellaan, muodollisuuksia vaatimatta, muiden sopimusvaltioiden kansalaisten julkaisemattomien teosten suoja.

5. Jos jonkin sopimusvaltio myöntää useampia kuin yhden suojakauden ja ensimmäinen näistä on pitempi kuin jokin tämän sopimuksen IV artiklassa mainituista vähimmäisajoista, sen valtion ei tarvitse soveltaa tämän III artiklan ensimmäistä kappaletta, kun kysymys on toisesta tai sitä seuraavasta suojakaudesta.

IV artikla

1. Teoksen suoja-ajan määräämiseen on sovellettava, II artiklan ja tämän artiklan mukaisesti, sen sopimusvaltion lakia, jossa suojaa vaaditaan.

2. Tämän sopimuksen nojalla suojattujen teosten suojan tulee kestää vähintään tekijän elinaika ja 25 vuotta hänen kuoltuaan.

Sopimusvaltiolla, joka tämän sopimuksen tullessa sen alueella voimaan on tietynlaisten teosten kohdalta rajoittanut sanottua suoja-aikaa määräämällä sen teoksen ensimmäisestä julkaisemisesta laskettavaksi suojakaudeksi, on kuitenkin oikeus pitää nämä poikkeukset voimassa ja ulottaa ne koskevaan muita teoslajeja. Minkään teoslajin kohdalta älköön suoja-aika olko lyhyempi kuin 25 vuotta ensimmäisestä julkaisemisesta lukien.

Jokaisella sopimusvaltiolla, jossa sopimuksen tullessa sen alueella voimaan suoja-aika ei määräydy tekijän eliniän perusteella, on oikeus laskea tämä suoja-aika teoksen ensimmäisestä julkaisemisesta tai myös teoksen julkaisemista edeltäneestä rekisteröinnistä; suoja-aika älköön olko lyhyempi kuin 25 vuotta ensimmäisestä julkaisemisesta taikka teoksen julkaisemista edeltäneestä rekisteröinnistä.

Mikäli sopimusvaltion lainsäädäntö edellyttää kahta tai useampaa perättäistä suojakautta älköön ensimmäinen suojakausi olko mitään edellä määrättyä vähimmäisaikaa lyhyempi.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräykset eivät koske valokuvia eivätkä sovelletun taiteen tuotteita. Niissä sopimusvaltioissa, joissa suojataan valokuvia ja taideteoksina pidettäviä sovelletun taiteen tuotteita, älköön suoja-aika näiden teosten osalta kuitenkaan olko kymmentä vuotta lyhyempi.

4. Sopimusvaltio ei ole velvollinen suojaamaan teosta sitä suojakautta kauemmin, mikä kysymyksessä olevan teoslajin osalle on myönnetty, julkaisemattoman teoksen suhteen sen sopimusvaltion laissa, jonka kansalainen tekijä on, ja julkaistun teoksen suhteen sen sopimusvaltion laissa, jossa teos on ensiksi julkaistu.

Milloin sopimusvaltion laissa myönnetään suoja kahdeksi tai useammaksi perättäiseksi suojakaudeksi, katsotaan, edellä olevaa määräystä sovellettaessa, tämän valtion myöntäneen suojaa ajaksi, joka vastaa näiden kausien yhteenlaskettua pituutta. Jos tietty teos syystä tai toisesta kuitenkin on vailla suojaa sanotussa valtiossa toisena tai jonakin sitä seuraavana suojakautena, eivät muut sopimusvaltiot ole velvollisia suojaamaan teosta tänä toisena tai minään sitä seuraavana kautena.

5. Tämän artiklan 4 kappaletta sovellettaessa on teos, jonka sopimusvaltion kansalainen on ensiksi julkaissut muualla kuin jossakin sopimusvaltiossa, katsottava ensiksi julkaistuksi siinä sopimusvaltiossa, jonka kansalainen tekijä on.

6. Tämän artiklan 4 kappaletta sovellettaessa on teos, joka on yhtaikaa julkaistu kahdessa tai useammassa sopimusvaltiossa, katsottava ensiksi julkaistuksi siinä sopimusvaltiossa, jossa suoja-aika on lyhyin. Milloin teos on ilmestynyt kahdessa tai useammassa maassa kolmenkymmenen päivän kuluessa ensimmäisestä julkaisemisestaan, se katsotaan julkaistuksi yhtaikaa sanotuissa maissa.

V artikla

1. Tekijänoikeuden nojalla on tekijällä yksinomainen oikeus tehdä ja julkaista sekä oikeuttaa toinen tekemään ja julkaisemaan käännöksiä tämän sopimuksen mukaan suojatuista teoksista.

2. Jokainen sopimusvaltio voi kuitenkin, noudattaen jäljempänä olevia määräyksiä, kansallisessa lainsäädännössään rajoittaa oikeutta kirjoitusten kääntämiseen.

Jollei kirjoituksen käännöstä ole seitsemän vuoden kuluessa kirjoituksen ensimmäisestä julkaisemisesta kääntämisoikeuden haltijan toimesta tai luvalla julkaistu sopimusvaltion kansalliskielellä tai monikielisessä valtiossa jollakin sen kielistä, voi jokainen tämän sopimusvaltion kansalainen saada sen valtion asianomaiselta viranomaiselta luvan teoksen kääntämiseen ja julkaisemiseen käännettynä sille kansalliskielelle, jolla sitä ei ole julkaistu, luvan tuottamatta yksinoikeutta.

Tämä lupa voidaan myöntää vain milloin hakija siinä valtiossa voimassa olevien säännösten mukaisesti, jossa lupaa haetaan, näyttää toteen, ettei hän, vaikka onkin tehnyt voitavansa, ole oikeudenhaltijalta saanut pyytämäänsä lupaa kääntämiseen ja käännöksen julkaisemiseen tai ole voinut tavoittaa oikeudenhaltijaa. Samoin edellytyksin voidaan lupa niin ikään myöntää, jos jollakin kysymyksessä olevalla kielellä jo julkaistun käännöksen painokset ovat loppuneet.

Jollei käännösoikeuden haltijaa ole voitu tavoittaa, hakijan on lähetettävä jäljennökset hakemuksestaan sille kustantajalle tai julkaisijalle, jonka nimi on mainittu teoksessa, sekä, mikäli käännösoikeuden haltijan kansalaisuus tiedetään, sen valtion diplomaattiselle tai konsuliedustajalle, jonka kansalainen hän on, tai sanotun valtion hallituksen tarkoitusta varten ehkä osoittamalle elimelle. Lupaa ei voida myöntää aikaisemmin kuin kahden kuukauden kuluttua jäljennösten lähettämisestä.

Tarpeellisin kansallisin lainsäädäntötoimin on käännösoikeuden haltijalle turvattava kohtuullinen ja kansainvälisen käytännön mukainen korvaus sekä sen maksaminen ja siirto, niin myös teoksen moitteeton kääntäminen.

Alkuperäisen teoksen nimi ja sen tekijän nimi on painettava kaikkiin julkaistun käännöksen kappaleisiin. Lupa käsittää oikeutuksen vain sen sopimusvaltion alueella tapahtuvaan julkaisemiseen, missä lupaa on pyydetty. Siten julkaistuja kappaleita voidaan tuoda toisen sopimusvaltioon ja siellä myydä, jos tämän sopimusvaltion jokin kansallinen kieli on sama kuin käännöksen kieli ja tämän valtion kansallinen lainsäädäntö sallii luvan antamisen eivätkä siellä voimassa olevat säännökset estä tuontia tai myyntiä. Jollei näitä edellytyksiä ole maahantuonti ja myynti ovat tämän valtion lainmääräysten ja sen tekemien sopimusten varassa. Luvansaaja ei saa siirtää lupaa edelleen.

Lupaa ei voida myöntää, jos tekijä on poistanut teoksen kappaleet kaupasta.

VI artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan "julkaisemisella" teoksen toisintamista aineellisina kappaleina ja niiden saattamista yleisön saataviin, niin että teos voidaan niistä lukea tai muutoin näkemällä havaita.

VII artikla

Tätä sopimusta ei sovelleta teoksiin tai niihin kohdistuviin oikeuksiin, joiden suojaaminen on siinä sopimusvaltiossa, jossa suojaa pyydetään, sopimuksen voimaan tullessa lopullisesti lakannut tai joita ei ole siellä milloinkaan suojattu.

VIII artikla

1. Tämä sopimus, joka päivätään 6 päivänä syyskuuta 1952, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) pääjohtajan huostaan ja sen on kaikkien valtioiden allekirjoitettavissa 120 päivää mainitusta päivästä. Se on allekirjoittajavaltioiden ratifioitava tai hyväksyttävä.

2. Valtio, joka ei ole allekirjoittanut tätä sopimusta, voi liittyä siihen.

3. Ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla tätä tarkoittava asiakirja UNESCO:n pääjohtajan huostaan.

IX artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä kun kaksitoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaa, joista neljän tulee olla Kirjallisten neljän tulee olla Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista teosten suojaamista tarkoittavaan kansainväliseen liittoon kuulumattoman valtion, on talletettu.

2. Sen jälkeen sopimus tulee kunkin valtion kohdalta voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä kun valtion on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

X artikla

1. Jokainen tähän sopimukseen osallistuva valtio sitoutuu valtiosääntönsä mukaisesti ryhtymään tämän sopimuksen soveltamiseksi tarpeellisiin toimiin.

2. Kuitenkin edellytetään, että kunkin valtion tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa on mahdollista kansallisen lainsäädäntönsä mukaan soveltaa tämän sopimuksen määräyksiä.

XI artikla

1. Hallitusten edustajista muodostetaan komitea, jonka tehtävänä on:

a) tutkia tämän sopimuksen soveltamiseen ja toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä;

b) valmistella tämän sopimuksen ajoittain tapahtuvia tarkistuksia;

c) tutkia kaikkia muita tekijänoikeuden kansainväliseen suojeluun liittyviä kysymyksiä yhteistyössä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNESCO:n, Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton ja Amerikan valtioiden järjestön kanssa;

d) antaa sopimusvaltioille tietoja toiminnastaan.

2. Komitean muodostavat kahdentoista sopimusvaltion edustajat, joita valittaessa on kiinnitettävä kohtuullista huomiota maantieteellisten näkökohtien mukaan sopivasti jakautuvaan edustukseen ja noudatettava tähän sopimukseen liitetyn, tätä artiklaa koskevan päätöslauselman määräyksiä.

UNESCO:n pääjohtaja, Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimistonjohtaja sekä Amerikan valtioiden järjestön edustajansa saavat osallistua komitean istuntoihin neuvonantajina.

XII artikla

Hallitusten edustajien komitea kutsuu kokoon konferenssin tämän sopimuksen tarkistamista varten kun katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin koollekutsumista pyytää vähintään kymmenen sopimusvaltiota taikka, sopimusvaltioiden lukumäärän ollessa kahtakymmentä alhaisempi, näiden enemmistö.

XIII artikla

Jokainen sopimusvaltio voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan tai myöhemmin selittää UNESCO:n pääjohtajalle osoitettavassa tiedotuksessa, että tätä sopimusta on sovellettava maahan tai alueeseen, jonka kansainvälisistä suhteista se huolehtii. Sopimusta on tällöin sovellettava tiedotuksessa mainittuihin maihin tai alueisiin IX artiklassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan kuluttua. Ellei sellaista tiedotusta tehdä, ei tätä sopimusta sovelleta näihin maihin tai alueisiin.

XIV artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen omasta puolestaan tai sellaisen maan tai alueen puolesta, jonka osalta on tehty XIII artiklassa tarkoitettu tiedotus. Irtisanominen tapahtuu UNESCO:n pääjohtajalle osoitetussa tiedotuksessa.

2. Tämä irtisanominen tulee voimaan vain sen valtion tai maan tahi alueen osalta, jonka puolesta se on tehty, ja vasta kahdentoista kuukauden kuluttua tiedotuksen vastaanottopäivästä.

XV artikla

Kaikki kahden tai useamman sopimusvaltion väliset tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet, joista ei neuvottelemalla päästä sovintoon, alistetaan Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jolleivät asianomaiset valtiot sovi muusta menettelystä.

XVI artikla

1. Tämä sopimus laaditaan ranskan-, englannin- ja espanjankielillä. Nämä kolme tekstiä allekirjoitetaan ja ne ovat yhtä todistusvoimaiset.

2. Tästä sopimuksesta laaditaan viralliset tekstit saksan-, italian- ja portugalinkielillä.

Jokaisella sopimusvaltiolla tai sopimusvaltioiden ryhmällä on oikeus UNESCO:n pääjohtajan kanssa sovittuaan antaa tämän toimesta laadittavaksi muita tekstejä haluamallaan kielellä.

Kaikki nämä tekstit liitetään sopimuksen allekirjoitettuihin teksteihin.

XVII artikla

1. Tämä sopimus ei millään tavoin vaikuta Bernin kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan yleissopimuksen määräyksiin, eikä tuon sopimuksen nojalla perustetun liiton jäsenyyteen.

2. Edellisen kohdan soveltamiseksi on tähän artiklaan liitetty selitys. Tämä selitys kuuluu olennaisena osana tähän sopimukseen niiden valtioiden osalta, jotka 1 päivänä tammikuuta 1951 ovat Bernin yleissopimuksen velvoittamia tai jotka ovat liittyneet siihen myöhemmin. Edellä mainittujen valtioiden puolelta tapahtuva tämän sopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa myös selityksen allekirjoittamista; jokainen näiden valtioiden puolelta tapahtuva sopimuksen ratifiointi tai hyväksyminen tahi siihen liittyminen tarkoittaa myös selityksen ratifiointia tai hyväksymistä tahi siihen liittymistä.

XVIII artikla

Tämä sopimus ei vaikuta tekijänoikeutta koskeviin monen tai kahden valtion välisiin sopimuksiin, jotka ovat voimassa tai saattavat tulla voimaan yksinomaan kahden tai useamman Amerikan tasavallan välillä. Milloin ilmenee eroavuutta jonkin sellaisen voimassa olevan sopimuksen ja tämän sopimuksen määräysten välillä taikka tämän sopimuksen ja sen voimaantulon jälkeen kahden tai useamman Amerikan tasavallan välillä tehtävän sopimuksen määräysten välillä, on sopimuspuolten kesken sovellettava viimeksi tehtyä sopimusta. Tämä sopimus ei myöskään vaikuta sellaisiin teosta koskeviin oikeuksiin, jotka sopimusvaltiossa voimassa olevien sopimusten nojalla on saavutettu ennen kuin tämä sopimus tulee voimaan sanotun valtion osalta.

XIX artikla

Tämä sopimus ei vaikuta tekijänoikeutta koskeviin monen tai kahden valtion välisiin sopimuksiin, jotka ovat voimassa kahden tai useamman sopimusvaltion välillä. Milloin jonkin sellaisen sopimuksen ja tämän sopimuksen määräysten välillä ilmenee eroavuutta, on tämän sopimuksen määräyksiä noudatettava. Tämä sopimus ei myöskään vaikuta sellaisiin teosta koskeviin oikeuksiin, jotka sopimusvaltiossa voimassa olevien sopimusten nojalla on saavutettu ennen kuin tämä sopimus tulee voimaan sanotun valtion osalta. Tämä artikla ei tee poikkeusta tämän sopimuksen XVII ja XVIII artiklan määräyksiin.

XX artikla

Tähän sopimukseen ei ole lupa tehdä varaumia.

XXI artikla

UNESCO:n pääjohtaja lähettää asianmukaisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tästä sopimuksesta asianomaisille valtioille ja Sveitsin Liittoneuvostolle sekä kirjaamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Lisäksi hän ilmoittaa kaikille asianomaisille valtioille ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta, tämän sopimuksen XIII artiklassa mainituista ilmoituksista ja XIV artiklassa tarkoitetuista irtisanomisista.

XVII artiklaa koskeva lisäselitys

Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton jäsenvaltiot, jotka ovat osallisia Yleismaailmallisessa tekijänoikeussopimuksessa,

haluten tämän liiton pohjalla vahvistaa keskinäisiä suhteitaan ja välttää kakkia Bernin sopimuksen ja Yleismaailmallisen sopimuksen rinnakkaisesta voimassa olosta ehkä aiheutuvia ristiriitoja,

ovat, asiasta sovittuaan, hyväksyneet seuraavan selityksen:

a) Teoksia, joiden alkuperämaana Bernin sopimuksen nojalla on sanotun sopimuksen mukaan perustetusta kansainvälisestä liitosta tammikuun 1 päivän 1951 jälkeen eronnut maa, ei suojata Bernin sopimukseen liittyneissä maissa Yleismaailmallistekijänoikeussopimuksen mukaisesti;

b) Yleismaailmallista tekijänoikeussopimusta ei sovelleta Bernin sopimuksen liittyneiden valtioiden välisissä suhteissa milloin kysymyksessä on sellaisten teosten suojaaminen, joiden alkuperämaana Bernin sopimuksen mukaisesti on jokin sanotun sopimuksen mukaan perustettuun kansainväliseen liittoon kuuluva maa.

XI artiklaa koskeva päätöslauselma

Hallitusten välinen tekijänoikeuskonferenssi, harkittuaan

Yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen XI artiklassa tarkoitettuun hallitusten edustajien komiteaan liittyviä kysymyksiä,

on päättänyt seuraavaa:

1. Komitean ensimmäisinä jäseninä ovat seuraavien kahdentoista valtion edustajat, kunkin valtion nimittäessä yhden edustajan ja yhden varamiehen: Amerikan Yhdysvallat, Argentiina, Brasilia, Espanja, Intia, Italia, Japani, Meksiko, Ranska, Saksa, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta.

2. Komitea on muodostettava tämän sopimuksen XI artiklan mukaisesti heti sopimuksen tultua voimaan.

3. Komitea valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Se vahvistaa ohjesääntönsä seuraavia periaatteita noudattaen:

a) jäsenten säännönmukainen toimikausi on kuusi vuotta, kolmannes jäsenistä uusitaan joka toinen vuosi;

b) ennen kunkin jäsenen toimikauden päättymistä komitean tulee päättää, mitkä valtiot lakkaavat olemasta siinä edustettuina ja mitä valtioita kehotetaan nimeämään edustajansa; niiden valtioiden, jotka eivät ole ratifioineet tai hyväksyneet sopimusta tahi liittyneet siihen, tulee ensi sijassa luopua edustajan paikastaan;

c) maailman eri osien tulee olla tasapuolisesti edustettuina;

ja lausuu toivomuksenaan,

että UNESCO järjestää komitealle sihteeristön.

Minkä vakuudeksi alempana mainitut, talletettuaan kukin valtakirjansa, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä 6 päivänä syyskuuta 1952, yhtenä ainoana kappaleena.

Pöytäkirja n:o 1 joka liittyy Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen ja tarkoittaa kansalaisuudettomien ja pakolaisten teosten suojaamista

Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen (jota jäljempänä kutsutaan "sopimukseksi") osallistuneet valtiot tämän pöytäkirjan osapuolina, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1. Kansalaisuudettomat ja pakolaiset, joiden tavallinen oleskelupaikka on jonkin sopimusvaltion alueella, rinnastetaan tätä sopimusta sovellettaessa sanotun valtion kansalaisiin.

2. a) Tämä pöytäkirja on allekirjoitettava sekä alistettava allekirjoittajavaltioiden ratifioitavaksi tai hyväksyttäväksi ja siihen voidaan liittyä, minkä kaiken tulee tapahtua sopimuksen VIII artiklan määräysten mukaisesti.

b) Tämä pöytäkirja tulee kunkin valtion osalta voimaan pöytäkirjaa koskevaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaa talletettaessa, edellyttäen että tämä valtio on osallisena sopimuksessa.

Minkä vakuudeksi alempana mainitut, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 6 päivänä syyskuuta 1952, ranskan-, englannin- ja espanjankielillä, kaikkien kolmen tekstin ollessa todistusvoimaiset, yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan UNESCO:n pääjohtajan huostaan ja josta tämä lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen allekirjoittajavaltioille, Sveitsin Liittoneuvostolle sekä, kirjaamista varten, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Pöytäkirja n:o 2 joka liittyy Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen ja tarkoittaa sanotun sopimuksen soveltamista eräiden kansainvälisten järjestöjen teoksiin

Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen (jota jäljempänä kutsutaan "sopimukseksi") osallistuneet valtiot tämän pöytäkirjan osapuolina,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1. a) Sopimuksen II artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suojaa sovelletaan Yhdistyneiden Kansakuntien, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä oleviin erityisjärjestöjen tai Amerikan valtioiden järjestön ensi kerran julkaistaviin teoksiin.

b) Samoin sovelletaan sopimuksen II artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suojaa sanottuihin järjestöihin tai elimiin.

2. a) Tämä pöytäkirja on allekirjoitettava ja alistettava allekirjoittajavaltioiden ratifioitavaksi tai hyväksyttäväksi ja siihen voidaan liittyä, minkä kaiken tulee tapahtua sopimuksen VIII artiklan määräysten mukaisesti.

b) Tämä pöytäkirja tulee kunkin valtion osalta voimaan pöytäkirjaa koskevaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaa talletettaessa, edellyttäen että tämä valtio on osallisena sopimuksessa.

Minkä vakuudeksi alempana mainitut asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 6 päivänä syyskuuta 1952, ranskan-, englannin- ja espanjankielillä, kaikkien kolmen tekstin ollessa todistusvoimaiset, yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan UNESCO:n pääjohtajan huostaan ja josta tämä lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen allekirjoittajavaltioille, Sveitsin Liittoneuvostolle sekä, kirjaamista varten, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Pöytäkirja n:o 3 joka liittyy Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen ja koskee ehdollista ratifiointia, hyväksymistä tai liittymistä

Tähän pöytäkirjaan osallistuneet valtiot, jotka katsovat, että Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen (jota jäljempänä kutsutaan "sopimukseksi") soveltaminen olemassa oleviin tekijänoikeuden kansainvälistä suojaa tarkoittaviin eri järjestelyihin liittyneisiin valtioihin huomattavasti lisäsi sopimuksen merkitystä,

ovat sopineet seuraavasta:

1. Jokainen tähän pöytäkirjaan osallistunut valtio voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan kirjallisin ilmoituksin selittää, että tämän asiakirjan tallettaminen alkaa vaikuttaa sopimuksen IX artiklassa tarkoitetulla tavalla vasta siitä päivästä, jona toinen ilmoituksessa nimenomaan mainittu valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on liitettävä asiakirjaan, jota se koskee.

3. UNESCO:n pääjohtaja tiedottaa kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai liittyneet siihen, kaikista tämän pöytäkirjan nojalla vastaanottamistaan ilmoituksista.

4. Tämä pöytäkirja päivätään samalle päivälle ja on allekirjoitettavissa saman ajan kuin sopimus.

5. Tämä pöytäkirja on alistettava allekirjoittajavaltioiden ratifioitavaksi tai hyväksyttäväksi. Jokainen valtio, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa, voi liittyä siihen.

6. a) Ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla tätä tarkoittava asiakirja UNESCO:n pääjohtajan huostaan.

b) Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun neljäs ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu. Pääjohtaja ilmoittaa pöytäkirjan voimaantuloajasta kaikille asianomaisille valtioille. Tämän ajan jälkeen talletettujen asiakirjojen vaikutus alkaa tallettamispäivästä.

Minkä vakuudeksi alempana mainitut, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 6 päivänä syyskuuta 1952 ranskan-, englannin- ja espanjankielillä, kaikkien kolmen tekstin ollessa todistusvoimaiset, yhtenä ainoana sopimuksen alkuperäiskappaleeseen liitettävänä kappaleena. Pääjohtaja lähettää siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen allekirjoittajavaltioille, Sveitsin Liittoneuvostolle sekä, kirjaamista varten, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.